Islaam & Christendom---Een overeenkomstig woord---Beledig Jezus niet!

 

Beledig Jezus niet!

 

Tijdens discussies met christenen en in artikelen op christelijke websites tegen de Islaam kom ik vaak uitspraken tegen waarmee men onbedoeld ook uithaalt naar Jezus (vrede zij met hem) en hem zelfs beledigt. Wij moslims geloven in en houden van Jezus (vrede zij met hem) en zulke uitspraken ervaren wij dan ook als kwetsend.

Eerste voorbeeld:

Een joods-christelijk pastor schreef in een van zijn anti-Islam artikelen: “Allah verwacht, dat moslims aan vele eisen voldoen, neergelegd in koran/sjaria/hadith en soenna; na de dood worden goede en slechte daden afgewogen en eindigen verreweg de meeste moslims in de hel.”

Laten we beginnen met het corrigeren dat niet de meeste moslims naar de Hel gaan, maar de meeste mensen: “Heb Ik jullie, O Banie Aadam (nakomelingen van Adam - mensen), niet opgelegd om de satan (duivel) niet te aanbidden (door zijn influisteringen te gehoorzamen)!? Waarlijk, hij was voor jullie een duidelijke vijand. En om Mij (alleen) te aanbidden!? Dat was het rechte pad (dat jullie tot het Paradijs geleid zou hebben, maar jullie volgden andere paden). En werkelijk, hij (de satan) misleidde een gigantische menigte van jullie. Gebruikten jullie jullie verstand dan niet!?” (Koran 36:60.)

Hier wordt Banie Aadam aangesproken, d.w.z. de volledige mensheid, niet alleen moslims. Moeqatil ibn Hayyan merkte op: “Van elke duizend (mensen) gaan er 999 naar het Vuur en één naar het Paradijs.”

Enfin, deze joods-christelijke pastor gebruikt bovenstaand citaat tegen de Islaam, om de Islaam negatief af te schilderen. Maar Jezus (vrede zij met hem) zou gezegd hebben: “Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: ‘Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?' Hij antwoordde: ‘Waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar één die goed is (God, niet ik). Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan Zijn geboden.'” (Matteüs 19:16-17.)

En Jezus (vrede zij met hem) heeft volgens Matteüs 7:13-14 gezegd: “…Gaat in door de enge poort, want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden…”

En hij zou ook gezegd hebben: “…En al de volken zullen voor Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden, de goeden aan zijn rechterhand die kunnen naar het paradijs, de slechte aan zijn linkerhand moeten naar het eeuwige vuur…” (Matteüs 25:32.)

Even herhalen en samenvatten: (a) Allah verwacht, dat moslims aan vele eisen voldoen, neergelegd in koran/sjaria/hadith en soenna; (b) na de dood worden goede en slechte daden afgewogen en (c) eindigen verreweg de meeste moslims in de hel.

En wat zegt Jezus (vrede zij met hem):

(a) houd je aan Zijn geboden: voldoe aan de eisen die God aan je stelt.

(b) de goede naar het Paradijs en de slechte naar de Hel: goed en slecht hangen af van: “want de HEER is een alwetende God: door hem worden onze daden gewogen.” (1 Samuel 2:3.)

(c) weinigen vinden de poort en weg die ten leven leidt: de meeste mensen gaan naar de Hel.

We zien hier dat hetgeen deze joods-christelijke pastor gebruikt tegen de Islaam en tegen de moslims, juist gepredikt werd door Jezus (vrede zij met hem)! Hij heeft dus niet eens in de gaten dat hij met zijn aanval op de Islaam ook Jezus (vrede zij met hem) aanvalt! Hieruit blijkt hoe blind zo iemand is en dat hij Jezus (vrede zij met hem) wel aanbidt, maar niet volgt!

Tweede voorbeeld:

De Islaam wordt vaak aangevallen omdat het onderwerping zou betekenen. En ja, het betekent onderwerping of overgave. Dat wil zeggen dat je jouw wil onderwerpt, of ondergeschikt maakt, aan de Wil van God. Dat wil zeggen dat je God gehoorzaamt en je aan Zijn geboden en verboden houdt.

Men wendt het moslim zijn voor als iets negatiefs: je bent een onderworpene! Maar wat zei Jezus (vrede zij met hem) volgens de Bijbel? Hij zei: “…Onderwerp je dus aan God (= Islaam) en weersta de duivel (die oproept tot dwaling)…” (Jakobus 4:7.) Aldus haalt men uit naar Jezus (vrede zij met hem) zonder dat men het in de gaten heeft. Wij moslims zeggen: ja, wij onderwerpen ons aan God, en daarmee gehoorzamen en volgen wij Jezus (vrede zij met hem).

Derde voorbeeld:

In een recente discussie met een christen, over het feit dat Paulus de leer van Jezus (vrede zij met hem) veranderd heeft (zie De Heilige Geest en Christendom of Paulusdom?), zei de christen in kwestie: “Paulus is de katalysator voor het verspreiden van het Goede Nieuws.”

Maar ik ervoer deze uitspraak als een belediging van Jezus (vrede zij met hem)! Waarom? Een katalysator is iets dat of iemand die “op positieve wijze weet te beïnvloeden”. Wij moslims zien Jezus (vrede zij met hem) als een van de grootste profeten van God - die geen katalysator nodig heeft - en behorend tot de oeloe al-‘azm - de bezitters van grote vastberadenheid. Dit is een verwijzing naar de vijf grote boodschappers, namelijk Noah, Abraham, Mozes, Jezus en Mohammed (vrede zij met hen). En christenen zien Jezus (vrede zij met hem) zelfs als de zoon van God en als God.

Door te suggereren dat Paulus een katalysator was, zeg je in feite dat Jezus (vrede zij met hem) hulp nodig had bij, en dat hij zelf tekort schoot in het op gang brengen van het verspreiden van het Goede Nieuws. Dat kan natuurlijk nooit zo zijn!

Er is wel een verklaring voor zo'n uitspraak, want naar welk goed nieuws refereert de christen in kwestie? Hij refereert naar de geïnnoveerde geloofsleerstelling dat Jezus (vrede zij met hem) voor onze zonden gestorven zou zijn. Ten eerste, Jezus (vrede zij met hem) stierf niet aan het kruis: zie Stierf Jezus aan het kruis?. Ten tweede: dit werd nooit door Jezus (vrede zij met hem) onderwezen! Want Jezus (vrede zij met hem) heeft gezegd: "…en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden…” (Matteüs 16:27.) Let op! DADEN, niet geloof! En Jezus (vrede zij met hem) zou ook gezegd hebben: “Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: ‘Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?' Hij antwoordde: ‘Waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar één die goed is (God, niet ik). Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan Zijn geboden.'” (Matteüs 19:16-17.) En niet de dwaalleer die Paulus predikte: "Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden." (Romeinen 10:9.) Zie Stierf Jezus voor onze zonden?.

Jezus (vrede zij met hem) predikte Islaam, en Paulus is in feite de grondlegger van het Christendom, wat hij zelf ook aangeeft: “Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik (niet Jezus) als een kundig bouwmeester het fundament gelegd en anderen bouwen daarop voort.” (I Korintiërs 3:10.)

Paulus was dus in feite wel een katalysator, maar niet voor het verspreiden van Jezus' boodschap, maar voor het verspreiden van zijn eigen dwaling. En dit is de grootste belediging jegens Jezus (vrede zij met hem).

 
naar boven