Islaam & Christendom---De Heilige Geest

 

De Heilige Geest

 

Door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah

In discussies met christenen wordt vaak gezegd wanneer men er met Bijbelteksten niet meer uit komt: “Je hebt de Heilige Geest nodig.” Maar wie of wat is de Heilige Geest?

God zond verschillende boodschappers en openbaarde verschillende Boeken om de mensen te leiden naar Zijn Tevredenheid. Degene die deze leiding aanvaardt en die zijn wil onderwerpt aan de Wil van God, is op het rechte pad.

De Islaam begon niet met de komst van de profeet Moh'ammed (Allah's zegeningen en vrede zijn met hem), maar het werd gepredikt door elke profeet en boodschapper van God, vanaf de tijd van Adam (vrede zij met hem). Ook Jezus (vrede zij met hem) riep op tot Islaam: “…Onderwerp je dus aan God (= Islaam), en weersta de duivel (die oproept tot dwaling)…” (Jakobus 4:7.)

“Zeg (O moslims): ‘Wij geloven in Allah en hetgeen neergezonden is tot ons en hetgeen neergezonden is tot Ibraahiem (Abraham) en Ismaa'iel (Ismaël) en Ish'aaq (Izaak) en Ya'qoeb (Jakob of Israël) en al-asbaat (de 12 zonen van Ya'qoeb, de 12 stammen), en hetgeen gegeven is aan Moesaa (Mozes) en ‘Iesaa (Jezus), en hetgeen gegeven is aan de profeten (openbaringen en boeken) van hun Heer. Wij maken geen onderscheid tussen één van hen, en wij hebben ons onderworpen aan Hem (Allah, in Islaam).'” (Koran 2:136.)

Degene die zelf invulling geeft aan de religie en datgene volgt wat volgens zijn mening juist is, zonder rekening te houden met de authentieke bewijzen, bewandelt een gevaarlijk pad. In de Koran lezen we o.a. (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “En onder de mensen is hij die zonder kennis over Allah redetwist en hij volgt elke opstandige satan (duivel onder de mensen of djinn die anderen tot misleiding oproept gebaseerd op innovatie en eigen begeerten en meningen).” (Koran 22:3.)

En: “...en volg niet de voetstappen van de satan (de duivel, Iblies); waarlijk, hij is voor jullie een duidelijke vijand.” (Koran 2:168.) Elke daad van ongehoorzaamheid tegenover God behoort tot de voetstappen van de satan.

En: “En onder de mensen is hij die over Allah redetwist zonder kennis (authentieke bewijzen en zonder rationeel na te denken) noch leiding (van een profeet of boodschapper) noch een Verlichtend Boek (geopenbaarde tekst dat alles verduidelijkt en uitlegt) (wat zij zeggen is slechts gebaseerd op begeerten en gissingen).” (Koran 22:8.)

En: “Heb jij hem gezien die zijn eigen begeerten neemt als zijn god?...” (Koran 45:23.) Door de eigen begeerten/ideeën te prefereren boven God's geboden en verboden, kent de mens deelgenoten aan God toe.

Er zijn vele verzen die waarschuwen tegen het volgen van je begeerten en eigen meningen die niet gebaseerd zijn op authentieke bewijzen. De moslim (iemand die zijn wil onderwerpt aan de Wil van God) laat zich niet leiden door zijn emoties, begeerten, voorouderlijke tradities of bevliegingen etc.: hij volgt de zuivere leiding van God, gebaseerd op authentieke bewijzen, waar hem dat ook naar toe leidt: “Waarlijk, de (ware) gelovigen zijn slechts degenen die geloven in Allah en Zijn boodschapper (Moh'ammed) (en die) vervolgens niet twijfelen...” (Koran 49:15.)

Het bovenstaande beduidt ondermeer dat de ‘aqiedah (geloofsleer) duidelijk is. God heeft ons niet in het ongewisse gelaten aangaande de juiste geloofsleerstellingen. Hij heeft het ook niet aan onze verbeelding overgelaten. Er hangt immers een eeuwig verblijf in het Paradijs of de Hel van af. En dat is, volgens onze mening, nou een van de grote problemen van het Christendom: de geloofsleer is niet duidelijk. God heeft ook in de Bijbel aangegeven dat de geloofsleer duidelijk is: Ik heb niet heimelijk gesproken, in een donkere plaats van de aarde; Ik zei niet tegen het nakroost van Jakob: zoek mij tevergeefs: Ik, Jehovah, spreek wat rechtschapen is, Ik verkondig dingen die recht (eenduidig) zijn.” (Jesaja 45:19.) En Hij zou ook gezegd hebben: “Met hem (Mozes) zal Ik van mond tot mond spreken, duidelijk en niet in duistere/verborgen woorden (niet in raadselen)…” (Numeri 12:8.) Toch kun je met de Bijbel zowel het ene aantonen, alsook het andere, en vele sekten baseren hun manier op de Bijbel.

Hoe komen zij dan aan ‘hun manier' om Jezus (vrede zij met hem) te volgen? Waarop is ‘hun manier' dan gebaseerd? Het is de manier hoe de Heilige Geest hen de Bijbel laat begrijpen. In 2 Petrus 1:20-21 staat namelijk: “…Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken…”

Wie of wat is de Heilige Geest? Christenen zeggen dat de Heilige Geest God is, een derde deel van God, de Geest van God, die soms als duif neerdaalde [“…En terstond, toen Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich nederdalen…” (Marcus 1:10)], maar die ook in ons leeft - hoewel de wereld God niet kan bevatten [“Zou God werkelijk op aarde kunnen wonen? Zelfs de hoogste hemel kan u niet bevatten, laat staan dit huis dat ik voor u heb gebouwd.” (1 Koningen 8:27] - en daar Zijn werk doet door het overtuigen van zonde en het inspireren en uitleggen van de Bijbel: "Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?" (1 Korintiërs 3:16.)

Er zijn echter vele christelijke sekten met sterk afwijkende geloofsovertuigingen (‘manieren') - waardoor zij elkaar ketterij verweten hebben en elkaar zelfs bestreden en gedood hebben # - die allemaal ‘hun manier' toeschrijven aan de Heilige Geest: Hij laat het hen zo begrijpen.

<<< # Bijvoorbeeld, tot aan 1967 mochten katholieken en b.v. protestanten niet trouwen: twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen, werd er gezegd. >>>

Een voorbeeld is heiligverklaring: katholieken vereren heilig verklaarde personen, wier voorspraak zij vragen (zie o.a. Catechismus van de Katholieke Kerk KKK2692). Volgens hen is de heilige tot voorspraak van de gelovigen bij God. Binnen het protestantisme wordt er niet aan heiligverklaring of heiligenverering gedaan, omdat dit wordt gezien als afgoderij, waar wij moslims het mee eens zijn: dit is shirk (afgoderij, polytheïsme), de grootste zonde die je kunt begaan. Leidt de Heilige Geest de katholieken dan naar afgoderij!?

In de Islaam is de “Heilige Geest” een verwijzing naar de aartsengel Gabriël (vrede zij met hem): “...En Wij gaven ‘Iesaa ibn Maryam (Jezus zoon van Maria) de duidelijke bewijzen (wonderen om zijn missie bij te staan) en steunden hem met de Heilige Geest (d.w.z. de aartsengel Djibriel - Gabriël)...” (Koran 2:87.)

“Zeg (O Moh'ammed): ‘Roeh'oel-Qoedoes (de Heilige Geest, d.w.z. de engel Djibriel - Gabriël) bracht hem (de Qor-aan) van jouw Heer naar beneden met de waarheid om (het geloof van) degenen die geloven te versterken, en als leiding en verheugend nieuws voor de moslims (degenen die zich overgegeven hebben aan God).'” (Koran 16:102.)

Wat betreft de “Heilige Geest” die in de mensen verblijft, die hen de Bijbel laat begrijpen en overtuigt van zonden, dit kan een verwijzing zijn naar de satan. In de Islaam is er een overlevering die aangeeft dat de satan stroomt door de mens zoals het bloed (door de aderen)  stroomt. De profeet Moh'ammed (Allah's zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd: “De satan stroomt door de zoon van Adam (de mens) zoals bloed stroomt.” [Overgeleverd door al-Boekhaarie (1933) en Moeslim (2175).]

Het is de satan die met zijn influisteringen de mensen probeert te misleiden: “En de satan (de duivel, Iblies) zal zeggen wanneer de zaak besloten is: ‘Waarlijk, Allah beloofde jullie de ware belofte, en ook ik beloofde jullie, maar ik bedroog jullie. Ik had geen macht over jullie, ik nodigde jullie alleen maar uit (door jullie op bedekte wijze ongunstige dingen in te fluisteren) waarop jullie mij gehoor gaven. Dus verwijt mij niet, maar verwijt jullie zelf. Ik kan jullie niet helpen (uit jullie lijden), noch kunnen jullie mij helpen (uit mijn lijden). Waarlijk, ik verwerp jullie vroegere daad betreffende het toekennen van mij als deelgenoot (aan Allah) (door mij i.p.v. Allah te gehoorzamen tijdens het wereldse leven). Waarlijk, er is een pijnlijke bestraffing voor de onrechtplegers.'” (Koran 14:22.)

“Zeg (O Moh'ammed): ‘Ik zoek toevlucht bij de Heer van de mensheid. De Koning van de mensheid. De God van de mensheid. Tegen het kwaad van de influisteraar (de duivel die kwaad in de harten van de mensen fluistert en die slechte daden verfraait) die zich terugtrekt (uit het hart nadat men Allah gedenkt). Degene die fluistert in de borstkassen (harten) van de mensheid. Door (satans van onder) de djinn en de mensheid.'” (Koran hoofdstuk 114.)

Vandaar de sterk verschillende ‘manieren' hoe christenen Jezus (vrede zij met hem) volgen. Jezus (vrede zij met hem) zou gezegd hebben: “...Onderwerp je dus aan God (= Islaam) en weersta de duivel (die oproept tot dwaling)…” (Jakobus 4:7.) De satan nodigt de mens uit naar onjuiste geloofsleerstellingen en zonden: “Sommigen van hen zijn immers al van het rechte pad afgeweken, satan achterna.” (1 Timoteüs 5:15.) Hoe kun je weerstand bieden aan de duivel en je onderwerpen aan God? Door je niet over te geven aan je eigen ideeën (die de satan influistert) en je eigen begeerten (die de satan schoonschijnend maakt), maar door alleen authentieke tekstuele bewijzen te volgen: je wil onderwerpen aan de Wil van God.

Interessant is ook het feit dat de ‘status' van de Heilige Geest als derde persoon van God pas door het Concilie van Constantinopel I in 381 n.C. werd vastgesteld. Dit toont o.a. aan dat daarvoor daarover nogal wat meningsverschillen waren en hoe de officiële leer van Jezus (vrede zij met hem) geleidelijk aan veranderde, onder de invloed van de “Heilige Geest” of satan. Want als Jezus (vrede zij met hem) de drie-eenheid gepredikt had, was dit allemaal al bekend, een vaststaand gegeven en glashelder.

Zo waren en zijn er nog steeds aanhangers van het unitarisme, die de leer van de goddelijke drie-eenheid of triniteit verwerpen en dus Jezus (vrede zij met hem) niet zien als God. In het arianisme wordt het dogma van de drie-eenheid ook niet geaccepteerd en wordt zowel Jezus (vrede zij met hem) als de Heilige Geest gezien als scheppingen van God de Vader, met Jezus (vrede zij met hem) als godgelijkend.

Een ander voorbeeld; in Matteüs 5:17-20 lezen we dat Jezus (vrede zij met hem) gezegd zou hebben: “Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten teniet te doen; Ik ben niet gekomen om teniet te doen, maar om te implementeren (te bevestigen, uit te voeren). Want waarlijk, ik zeg tot jullie: totdat hemel en aarde vergaan, zal er op geen enkele manier een jota (het allergeringste) of tittel (punt) van de wet vergaan, totdat alles vervuld is. Wie dan zelfs één van de kleinste van deze geboden afschaft, en de mensen zo onderwijst, hij zal het kleinst gekwalificeerd worden in het hemelse koninkrijk (het Hiernamaals): maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot gekwalificeerd worden in het hemelse koninkrijk.” (Matteüs 5:17-19.)

En in Lucas 16:16-17 lezen we: “De wet en de profeten gaan tot aan Johannes: sinds die tijd wordt het koninkrijk van God gepredikt, en elk mens wordt ertoe aangespoord. En het is gemakkelijker voor hemel en aarde om te vergaan, dan dat er één tittel (punt) van de wet wegvalt.”

Tot die wet behoort o.a. de tittel: “…Ook het zwijn…onrein zal het voor u zijn. Van hun vlees zult gij niet eten…” (Leviticus 11:7-8.) Dus varkensvlees is verboden: daarom eten joden geen varkensvlees, en ook in de Islaam is varkensvlees verboden.

Maar Paulus heeft hier zijn eigen mening over, want hij heeft volgens 1 Korintiërs 10:25 geschreven: “Wat er ook verkocht wordt in de vleeshal, mag gegeten worden, zonder te vragen (wat voor vlees het is) vanwege gewetensbezwaar.” Vandaar dat varkensvlees in het latere Christendom niet langer meer verboden was.

De besnijdenis is een ander voorbeeld. Hoewel God de besnijdenis een eeuwig verbond maakte: “Ook zei God tegen Abraham: ‘Jij moet je houden aan dit verbond met mij, evenals je nakomelingen, generatie na generatie. Dit is de verplichting die jullie op je moeten nemen: alle mannen en jongens moeten worden besneden.” (Genesis:9-10), zei Paulus hierover: “Houd dus stand in de vrijheid waarmee Christus ons bevrijd heeft, en wees niet wederom onderworpen aan een slavenjuk (wet). Let op, ik, Paulus, zeg tot jullie (zogenaamd geïnspireerd door de “Heilige Geest”), dat als jullie besneden worden, Christus jullie niets zal baten. Want ik getuig wederom tegenover elke man die besneden is, dat hij een schuldenaar is jegens de gehele wet (anders dus niet). Christus is nutteloos geworden voor jullie, eenieder van jullie die gerechtvaardigd wordt door de wet; jullie zijn in ongenade gevallen. Want wij wachten door de Geest op de hoop der gerechtigheid door middel van geloof (niet werken). Want in Jezus Christus zal besneden zijn niets baten, noch onbesneden zijn; maar geloof dat werkt door liefde.” (Galaten 5:1-6.)

Jezus (vrede zij met hem) kwam niet om een nieuwe religie te stichten, hij schafte de besnijdenis niet af: immers, het is gemakkelijker voor hemel en aarde om te vergaan, dan dat er één tittel (punt) van de wet wegvalt.” Maar door de prediking van voornamelijk Paulus ontstond er een nieuwe religie: het Christendom. (Zie Islaam en Christendom in de Bijbel op onze website.)

Dit zorgt voor een enorm probleem! Christenen stellen dat “elke schrifttekst door God geïnspireerd is” (zie 2 Timoteüs 3:16)! Zie ook 2 Petrus 1:20-21 hierboven en zie het artikel Paulus over de Bijbel: Is 100% van de Bijbel geïnspireerd door God?. Maar werd Paulus door de Heilige Geest dan geïnspireerd om niet één maar meerdere tittels van de wet te laten vallen, hoewel Jezus (vrede zij met hem) gezegd heeft dat “het is gemakkelijker voor hemel en aarde om te vergaan, dan dat er één tittel (punt) van de wet wegvalt”? Inspireerde de Heilige Geest Paulus om niet één maar meerdere geboden af te schaffen, hoewel Jezus (vrede zij met hem) gezegd heeft dat “wie dan zelfs één van de kleinste van deze geboden afschaft, en de mensen zo onderwijst, hij zal het kleinst gekwalificeerd worden in het hemelse koninkrijk (het Hiernamaals)? Dat zou betekenen dat Paulus “het kleinst gekwalificeerd zal worden in het Hiernamaals”, m.a.w. falen, verliezen, vernietigd worden etc. (en laat de naam Paulus, wat een Latijnse mannennaam is, nou ‘klein' of ‘gering' betekenen!), terwijl de brieven van Paulus maar liefst 38% vormen van het Nieuwe Testament. 38% Van het Nieuwe Testament is afkomstig van iemand die het kleinst gekwalificeerd zal worden in het Koninkrijk der hemelen! Doch worden zijn brieven gezien als door God geïnspireerd!

Stelt u zich eens de volgende vraag: werd Paulus, de zelfaangewezen apostel van Jezus (vrede zij met hem), werkelijk geïnspireerd door de Heilige Geest (God), of was hij 'slachtoffer' van de influisteringen van de satan? Laten we eens kijken wat de Bijbel over hem zegt:

(1) Paulus verklaarde zelf dat zijn prediking zijn eigen maaksel is: “Wat dan is Apollos #? En wat is Paulus? (Slechts) geestelijken door wie jullie geloven, gelijk zoals de Heer elk mens gegeven heeft. Ik heb geplant, Appollos heeft water gegeven; maar God liet het toenemen.” (I Korintiërs 3:5-6.)

<<< # Apollos was een Joods christen en wellicht een handelsreiziger, afkomstig van Alexandrië (Egypte). >>>

(2) Paulus bekende herhaaldelijk dat hij geen goddelijke inspiratie ontving maar zijn eigen mening gaf, bijvoorbeeld:

(a) “Maar tegen de overigen zeg ik, niet de Heer:...” (I Korintiërs 7:12.)

(b) “Betreffende maagden heb ik geen gebod van de Heer: dus geef ik mijn oordeel...” (I Korintiërs 7:25.)

(c) “Dat wat ik zeg, zeg ik niet na (inspiratie van) de Heer, maar dwaasheid als het ware, in het vertrouwen dat wij zullen roemen.” (II Korintiërs 11:17.)

(3) Paulus zei zelf dat hij leugens vertelde om zieltjes te winnen: “Want als door mijn leugen God's waarheid overvloediger is geworden en dus (bijdraagt aan) Zijn Glorie, waarom dan word ik nog als een zondaar beschouwd?” (Romeinen 3:7.)

(4) Paulus geeft toe dat hij zich gedroeg als een hypocriet: “Want hoewel ik vrij ben ten opzichte van iedereen, heb ik mijzelf een dienaar gemaakt voor iedereen, opdat ik des te meer (zieltjes) win. En voor de Joden ben ik als een Jood geworden, opdat ik de Joden mag winnen; voor hen die onder de wet zijn (ben ik iemand) als onder de wet, opdat ik hen die onder de wet staan mag winnen; voor hen die zonder wet zijn (ben ik iemand) als zonder wet, opdat ik hen die zonder wet zijn mag winnen.” (I Korintiërs 9:19-21.)

(5) Paulus nam expliciet afstand van de leer van Jezus (vrede zij met hem): “Aldus verlaten we de principes van de leer van Christus, laat ons doorgaan tot volmaaktheid; en niet wederom het fundament van berouw van dode werken neerleggen, en van geloof in God.” (Hebreeën 6:1.)

(6) Paulus beweert dat hij de grondlegger is van het Christendom: “Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik (niet Jezus) als een kundig bouwmeester het fundament gelegd en anderen bouwen daarop voort.” (I Korintiërs 3:10.)

(7) Paulus werd door Jakobus, hoofd van de kerk en de jongere broer van Jezus (vrede zij met hem), als een afvallige en onrein persoon beschouwd: “En zij zijn geïnformeerd over jou (O Paulus), dat jij alle Joden die zich onder de heidenen bevinden onderwijst om Mozes te verloochenen, zeggende dat zij hun kinderen niet dienen te besnijden, noch naar de gebruiken (de wet) dienen te leven. Wat dus nu te doen!? De massa dient echt samen te komen, want zij zullen horen dat jij bent gekomen. Doe daarom hetgeen wat wij je zeggen: er zijn vier mannen bij ons die een gelofte op zich hebben. Neem hen mee en reinig jezelf samen met hen, en neem hen onder je hoede (betaal voor hen de offers), opdat zij hun hoofden kunnen scheren: en iedereen zal weten dat die dingen, waarover zij geïnformeerd zijn betreffende jou, niets zijn; maar dat jij zelf ook ordelijk loopt en de wet in acht neemt.” (Handelingen 21:21-24.)

Zeg nu eens eerlijk, is Paulus iemand waarvan we kunnen zeggen dat hij de 'Heilige Geest' in zich had in de zin van dat hij een man van God was die door God geïnspireerd werd om te liegen en bedriegen en zich te gedragen als iemand met meerdere gezichten, of iemand die de 'Heilige Geest' in zich had in de zin van dat hij een helper van de satan was die door de satan verleid werd om te liegen en bedriegen en zich te gedragen als iemand met meerdere gezichten?

Maar dit is een vraag waar geen christen zich aan durft te wagen, want “elke zonde en elke godslastering kan de mensen worden vergeven, maar wie de Geest lastert kan niet worden vergeven. En iedereen die iets ten nadele van de Mensenzoon (Jezus) zegt, zal worden vergeven. Maar wie kwaadspreekt van de heilige Geest zal niet worden vergeven, noch in deze wereld, noch in de komende.” (Matteüs 12:31-32.) En Marcus 3:28-30 geeft aan: “Ik verzeker u: alle wandaden en godslasteringen, hoe erg ook, kunnen de mensen worden vergeven, maar wie lastertaal spreekt tegen de heilige Geest, krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving, want zo iemand is schuldig aan een onuitwisbaar vergrijp.' Dit omdat ze gezegd hadden: ‘Hij is bezeten door een onreine geest.'”

Met het oog op hetgeen hierboven behandeld is, zou men kunnen concluderen dat de satan er in geslaagd is een grotere bescherming te verwerven dan God de Vader en Jezus (de verlosser van de christenen). Belaster God, beledig Jezus (vrede zij met hem), no problem, maar denk niets negatiefs over de Heilige Geest. Aldus kan de satan vrij zijn werk doen, zonder gestoord te worden.

We dienen voor ogen te houden dat Paulus, die dus zelf toegeeft dat hij loog en bedroog en zich als een hypocriet gedroeg, aanvankelijk de verspreiding van de naam van Jezus van Nazaret met kracht tegenging: “Wat betreft Saulus (Paulus), hij verwoeste de kerk (gemeente) volledig, ging elk huis binnen, en sleurde mannen en vrouwen naar de gevangenis waar hij hen liet opsluiten.” (Handelingen 8:3.)

Volgens Handelingen 26:9-11 heeft Paulus gezegd: “Ik dacht werkelijk bij mezelf dat ik vele dingen moest doen om de naam van Jezus van Nazaret tegen te werken, wat ik dus ook deed in Jeruzalem. En vele van de vromen liet ik in de gevangenis opsluiten, na gezag daartoe te hebben ontvangen van de hoofdpriesters; en als zij ter dood veroordeeld werden, gaf ik mijn stem tegen hen. En ik heb hen in elke synagoge vaak bestraft, en hen gedwongen tot godlastering (ongeloof, afgoderij); en ik was zo buitengewoon razend jegens hen, dat ik hen zelfs in vreemde steden vervolgde.”

Paulus zei dus dat hij vele dingen wilde doen om de naam van Jezus van Nazaret tegen te werken: en hoe kun je dit beter doen dan het van binnenuit te vernietigen? Aldus deed hij zich voor als een volgeling van Jezus (vrede zij met hem) en werkte aldus succesvol de naam van Jezus van Nazaret tegen.

De islamitische geschiedenis kent ook een "Paulus", namelijk ‘Abdoellaah ibn Saba-e, een hypocriete jood die zich voordeed als een vrome moslim. Zijn enige doel was de vernietiging van de Islaam van binnen uit. Door zijn complotten zijn er verschillende sekten ontstaan, maar door de Genade van Allah is er nog altijd een groep die zich vasthoudt aan de zuivere Islaam: Ahloes-Soennah wal-Djamaa'ah oftewel de selefiyyah: degenen die de pure Soennah (weg, manier, voorbeeld) van de boodschapper Moh'ammed (Allah's zegeningen en vrede zijn met hem) volgen en die zich aansluiten bij de gemeenschap van de oprechte moslims die de juiste methodologie (menhadj) hanteren, oftewel die het begrip van de selef aangaande de Islaam volgen: de eerste drie generaties van de moslimgemeenschap, dus de sah'aabah (de metgezellen van de profeet), hun volgelingen (de taabi'ien) en de leerlingen daarvan.

In feite dienen de zendbrieven van Paulus aan de Romeinen als de basis van het huidige Christendom. Aldus zullen de inspanningen van de christenen in dit leven verloren gaan, terwijl zij denken dat zij het goede verrichten en het goede zullen krijgen door hun werken wanneer zij deelgenoten aan God toeschrijven, door de mens Jezus (vrede zij met hem) als God te aanbidden, en door de engel Gabriël (vrede zij met hem) als God te aanbidden, en door de satan te gehoorzamen i.p.v. de leiding zoals God die geopenbaard heeft [hoewel zij hier al vanaf de tijd van Mozes (vrede zij met hem) voor gewaarschuwd zijn in o.a. Exodus 20:3-5: “Ik ben Jehovah, jullie God... Jullie dienen geen andere goden te hebben naast Mij. Jullie dienen geen afgodsbeelden voor jullie te maken, of enige gelijkenis van iets dat boven in de hemel is, of wat beneden op de aarde is, of wat in het water onder de aarde is. Jullie dienen niet te buigen voor hen, noch hen dienen: want Ik, Jehovah, jullie God, ben een jaloerse God (Ik duld geen deelgenoten)...” (Exodus 20:2-5.)], zoals verklaard wordt in de Qor-aan: “En werkelijk, er is aan jou en aan degenen vóór jou geopenbaard: ‘Als jij shirk begaat (deelgenoten toekent aan Allah), zullen (al) jouw werken zeker verloren gaan en zul jij zeker behoren tot de verliezers.'” (Koran 39:65.)

Deze kwestie is zeer serieus. In de Bijbel lezen we o.a. in Matteüs 7:21-23: “Niet iedereen die Heer, Heer, tegen mij zegt, zal het hemelse Koninkrijk (het Paradijs) binnengaan; slechts hij die handelt naar de Wil van mijn Vader Die in de hemel is (A). Velen zullen die Dag (de Dag der Opstanding) tegen mij zeggen: ‘Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? En in uw naam duivels (B) verjaagd? En in uw naam vele wonderbaarlijke daden verricht?' En dan zal ik tot hen betuigen: ‘Ik heb jullie nooit gekend: ga weg van mij, jullie die zondig handelen (of: werkers der wetteloosheid)!'” (Matteüs 7:21-23.)

(A) Het handelen naar de Wil van God = Islaam!

(B) Duivels zijn de kwaadaardigen onder de djinn (schepsels geschapen van rookloos vuur) en mensen, die anderen tot hun kwaad oproepen/aansporen/uitnodigen. En wie hen gehoorzaamt, aanbidt hen: “...En waarlijk, de duivels (onder de djinn) inspireren hun vrienden (onder de mensen door middel van influisteringen) om met jullie te redetwisten, en als jullie hen gehoorzamen, dan zullen jullie zeker afgodenaanbidders zijn.” (Koran 6:121.) Omdat zij (de duivels en hun vrienden) wettig maakten voor jullie om te eten wat Allah de Verhevene onwettig heeft verklaard om te eten, en jullie gehoorzaamden hen door het toegestaan te beschouwen om te eten, en daardoor kenden jullie deelgenoten toe aan God in gehoorzaamheid; en het toekennen van deelgenoten aan God in gehoorzaamheid is polytheïsme (shirk). Ah'mad, at-Tirmidzie en Ibn Djarier leverden over: “Eens, terwijl Allah's boodschapper (Allah's zegeningen en vrede zijn met hem) het vers (9:31) reciteerde, zei ‘Adiy ibn H'aatim: ‘O Allah's boodschapper! Zij aanbidden hen (d.w.z. de rabbijnen en monniken) niet.' Allah's boodschapper (Allah's zegeningen en vrede zijn met hem) zei: ‘Zij doen dat zeker wel. Zij (d.w.z. de rabbijnen en monniken, waaronder Paulus) maakten wettige dingen onwettig, en onwettige dingen wettig, en zij (d.w.z. de joden en de christenen) volgden hen; en hierdoor aanbaden zij hen werkelijk.'” (Tefsier at-Tabarie, vol. 10.)

En: “…Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij (aangezien satan hen misleidt). Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen (zoals Paulus) zijn. Gij verwaarloost het gebod Gods (waar Paulus toe opriep) en houdt u aan de overlevering der mensen (zoals die van Paulus). En Hij zeide tot hen: Het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking om uw overlevering in stand te houden… …En zo maakt gij het woord Gods krachteloos door u overlevering…” (Marcus 7:6-9 + 13.)

Uit de brieven van Paulus kan men o.a. de prediking en de ‘theologische opvattingen' van Paulus opmaken, die echter de boodschap van Jezus (vrede zij met hem) op enkele fundamentele punten (geloofsleerstellingen) tegenspreken. Zie o.a. 7. Christendom of Paulusdom?.

Dus denk goed na over wie of wat de Heilige Geest nu werkelijk is, want “sommigen van hen zijn immers al van het rechte pad afgeweken, satan achterna.” (1 Timoteüs 5:15.)

Maar er is goed nieuws! God zond een nieuwe boodschapper om de boodschap van het zuivere monotheïsme opnieuw te prediken; Moh'ammed (Allah's zegeningen en vrede zijn met hem), aan wie o.a. geopenbaard werd: “En zij zeggen: ‘Wees joden of christenen, dan zullen jullie geleid worden (naar de waarheid).' Zeg (tegen hen, O Moh'ammed): ‘Nee! (Wij volgen) Ibraahiem's religie, (hij was) h'aniefan (een zuivere monotheïst) en hij behoorde niet tot de polytheïsten (afgodenaanbidders).'” (Koran 2: 135.)

naar boven