Islaam & Christendom---De Bijbel als getuige---Voorwoord

 

Voorwoord

Welke religie is nu het Pad naar succes, het Paradijs? Welke geloofsovertuiging zorgt nu voor redding van het Hellevuur? Om de Waarheid en Rechte Leiding te vinden, dienen we onbevooroordeeld op zoek te gaan naar bewijzen die de enige juiste religie aantonen. Ik heb anti-Islaam boeken van christenen gelezen die niet verder komen dan daden van moslims, zonder te kijken of de Islaam dit voorschrijft, en wetten en andere zaken waar zij niet tevreden mee zijn, die niet overeenkomen met hun begeerten. Het zijn slechts holle frasen die niets bewijzen behalve de blindheid en vooringenomenheid van de schrijver(s) en degenen die hierin geloven. El-H'amdoelillah (alle Lof is voor Allah) dat wij als moslims ons niet hoeven te beperken tot deze nutteloze zaken, want er zullen ook vast wel christenen zijn die zich ook niet goed gedragen en anderen het slachtoffer maken van hun begeertes etc. Als dit een maatstaf is voor de Waarheid, dan is er geen enkele religie juist, want iedere geloofsgemeenschap heeft zijn zwarte schapen en afvallige. Jezus u heeft dit volgens de Bijbel mooi verwoord in Mateüs 7:3-5: “…Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.”

Christenen kijken naar de splinter in het oog van de moslims, die ‘moslims' die zich niet aan de Islaam houden, maar zien de balk in hun eigen oog niet, namelijk hun “Heilige Boek”: de Bijbel. Jawel, wij moslims kunnen het “Heilige Boek” van de christenen gebruiken om aan te tonen dat het tegenwoordige Christendom niet meer is wat het geweest is. Want de oorspronkelijke Bijbel # komt van God, dat zal geen enkele moslim met een klein beetje kennis ontkennen, maar wat er nu van over is laat zien dat de Bijbel en het Christendom niet meer de Rechte Leiding en de Waarheid bevatten zoals die door God en Zijn boodschapper Jezus u is kenbaar gemaakt, dus dient er een religie en een Boek te zijn die later alle zaken weer hebben rechtgezet.

In een discussie met een christen kreeg ik te horen dat geloof niet te bewijzen valt, anders zou het geen geloof meer zijn. Mijn antwoord was dat God in dat geval de mensen aan hun lot over zou laten en God is ver Verheven boven deze tekortkoming. Ook betekent dit dat elke religie dan juist is. Ik spreek dan ook liever van geloofsovertuiging dan alleen geloof, want je dient overtuigd te zijn van hetgeen je volgt en niet alleen gelukkig omdat het overeenkomt met je begeerten. Ook werd mij vaak verteld dat wij moslims de teksten uit hun verband rukken en niet in de juiste context zien. Mijn uitnodiging om mij dan wel de juiste context te laten zien, toonde alleen maar aan dat zij zelf de juiste context ook niet begrepen, want een antwoord kreeg ik nooit. Of men vertelde mij dat ik niet door de Heilige geest geleid werd en daardoor snapte ik het niet! Hier later meer over.

Met dit soort argumenten houden zij de onwetende christenen dom en met termen als liefde, vriendschap, vergeving en geluk, iets wat we allemaal wel willen, worden de christenen misleid als een wortel aan een stok voor de neus van een ezel. Praten over de Hel en zonden is taboe geworden, want dat schrikt de mensen alleen maar af en de kerk blijft daardoor leeg.

Als je de Bijbel leest, kom je veel fouten en tegenstrijdigheden tegen. Bij mijn zoektocht naar kennis betreft het Christendom, kon niemand mij goede antwoorden geven. Er werden soms wel pogingen gedaan, maar deze leidden naar nog meer vragen of waren zeer onlogisch.

Aangezien de Bijbel door mensen veranderd is, moet er wel een andere boodschapper en een ander Boek gekomen zijn om ons naar het Paradijs te leiden. Dat Boek is de Edele Qor-aan, het ware en onveranderde Woord van God, geopenbaard aan de laatste profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem).

De komst van de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) is ook in de Bijbel aangekondigd door Jezus (vrede zij met hem) : lees o.a. Johannes 16:5-15 : “…Want indien ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien ik heenga, zal ik hem tot u zenden. En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel… en …doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen…”

Elke christen die niet gelooft in de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem), is ook ongelovig in de profeet Jezus (vrede zij met hem). Want Allah de Verhevene zegt: “Het volk van Noah loochende de boodschappers.” (Soerat As-Shoe'araa-e (26), aayah 105) Hoewel Noah (vrede zij met hem) de eerste boodschapper was, loochende zijn volk toch ook alle boodschappers na hem doordat zij niet in hem geloofde. Dus als men één boodschapper of profeet ontkent, ontkent men ze allemaal. Is er ook maar één christen die dit beseft?

De profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft de edele Qor-aan via de Engel Gabriël (vrede zij met hem) van God ontvangen. De openbaringen duurden zo'n 23 jaar, afhankelijk van de behoefte en de situatie. En de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft werkelijk de toekomst voorspeld, o.a. de vele tekenen van de Dag des Oordeels waarvan de meeste reeds zijn uitgekomen. In de Qor-aan vind je vele wonderen, wetenschappelijke feiten en profetieën, allemaal onweerlegbare bewijzen dat de Qor-aan geen mensenwerk is. Dit in tegenstelling tot de Bijbel, het “Heilige Boek” en leidraad van de christenen.

 
Naar: De Bijbel als getuige- index
Naar boven

Naar: De Bijbel als getuige - index
Naar: Is de Bijbel God's Woord of goddelijk geinspireerd?