Islaam & Christendom---De Bijbel als getuige---Verzen over Jezus

 

Verzen over Jezus (vrede zij met hem)

We gaan nu eens kijken naar enkele verzen over Jezus (vrede zij met hem), om te kijken wat de Bijbel over deze grote profeet van God te vertellen heeft.

Lucas 3:23: “…En Hij, Jezus, was, toen Hij optrad, ongeveer dertig jaar, een zoon , naar men meende, van Jozef…”

De tekst “naar men meende” was in de originele Griekse tekst als kanttekening geplaatst. Later heeft men het tussen haakjes in de tekst geplaatst. Nu hebben ze de haakjes verwijderd en zijn het ineens de “woorden van God”!?

Kijk ook eens naar 2 Timoteüs 2:8: “…dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het geslacht van David…”

Als Jezus (vrede zij met hem) de zoon van God is, dan komt hij dus niet uit het geslacht van David. Maar waarom staat hier dan dat hij komt uit het geslacht van David? Wat is hier de juiste context? “Naar men meende” staat er nu niet bij!? Wij moslims geloven dat Jezus (vrede zij met hem) op een wonderbaarlijke manier geboren is uit de maagd Maria. Al deze informatie is dus nutteloos geklets, maar staat wel in de Bijbel, het zogenaamde woord van God!

Handelingen 2:22: “…Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazaret is door God tot u gezonden…”

Er staat niet: “O mensen, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazerat is door God naar de mensheid gezonden.”

Matteüs 1:21: “…Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden…”

Matteüs 15:24: “…Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls…”

Jezus (vrede zij met hem) is naar zijn volk gezonden en niet voor de hele wereld! Jezus (vrede zij met hem) is gezonden zoals elke andere profeet door God gezonden is naar zijn eigen volk. Alleen de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) is voor de gehele mensheid gestuurd, want hij is de laatste boodschapper, het zegel der profeten. Jezus (vrede zij met hem) heeft dit ook bevestigd, toen hij zei volgens Johannes 16:8: “…En als Hij (de Trooster) komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel…”

Matteüs 10:5-6: “…Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden en Hij gebood hun, zeggende: Wijkt niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen; begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls…”

Jezus (vrede zij met hem) zegt hier zelf dat hij slechts gestuurd is naar zijn eigen volk, de joden.

Nog meer verzen over Jezus (vrede zij met hem) om een beter inzicht te krijgen hoe het Christendom deze “zoon van God” (ik moet Allah telkens weer om vergeving vragen als ik deze woorden lees en typ) omschrijft.

Lucas 12:49-51: “…Vuur ben Ik komen werpen op de aarde en wat is mijn wil, als het reeds ontstoken is?... …Meent gij, dat Ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen? Neen, zeg Ik u, veeleer verdeeldheid…”

Matteüs 10:34: “…Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader en tussen een dochter en haar moeder…” Dit is niet alleen vreemd, maar ook tegenstrijdig met Handelingen 10:36: “…naar het woord, dat Hij heeft doen brengen aan de kinderen Israëls om vrede te verkondigen door Jezus Christus…” En ook met Efeziërs 2:17: “…En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u…”

Lucas 14:26: “…Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja, zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn…”

Dus de basis om een volgeling van Jezus (vrede zij met hem) te zijn is haat en hij is gekomen om tweedracht te zaaien tussen familieleden!? Daar sta je dan als evangelist die alleen maar over liefde predikt.

Vergelijk dit maar eens met wat er over Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) in de Qor-aan staat. Allah de Almachtige zegt: “En Wij hebben jou (Moh'ammed) slechts gezonden als een barmhartigheid voor de werelden.” (Soerat Al-Anbiyaa-e (21), aayah 107)

Dit toont o.a. aan dat de christelijke predikers selectief te werk gaan. Ze vertellen alleen dat wat de mensen willen horen. De kerken lopen leeg dus de verkooppraatjes moeten worden aangescherpt. Anders wordt er van hun kerk een supermarkt gemaakt, of misschien wel een moskee! Praat niet over de heilige oorlog, of over de Hel, of over zonden. Nee, vertel de mensen alleen maar over liefde en vriendschap en vergeving etc. Iets waar we allemaal behoefte aan hebben in deze turbulente tijden. En Jezus (vrede zij met hem) is niet voor de vrede maar voor geweld!? De evangelisten en Bijbelventers zullen hier vast wel een mooi verkooppraatje voor hebben om het te verbloemen. Met flink wat suiker en chocolade kun je het smerigste eten toch nog lekker te maken.

Matteüs 24:36: “…Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen…”

Als Jezus (vrede zij met hem) God zou zijn, zou hij dus ook weten wanneer het Laatste Uur zou komen. Maar Jezus (vrede zij met hem) weet het niet, maar de Vader alleen. Dus de drie elementen die volgens het Christendom één zijn, God die uit drie elementen bestaat, verschillen in kennis, macht en eigenschappen. Dus niet één, maar drie afzonderlijke elementen. We hebben hier al uitgebreider over gesproken in het hoofdstukje “De drie-éénheid”.

Nu iets over alcohol. Jezus (vrede zij met hem) zou zelfs aan het kruis nog alcohol gedronken hebben. We lezen dit o.a. in Johannes 19:30: “…Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest…”

Terwijl in de Bijbel het volgende over alcohol geschreven staat: 1 Korintiërs 5:11 + 6:10: “…Nu evenwel schrijf ik (Paulus) u, dat gij niet moet omgaan met iemand, die, al heet hij een broeder, een hoereerder, geldgierige, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard, of oplichter is; met zo iemand moet gij zelfs niet samen eten… …Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven…” (Het is vreemd om deze woorden van Paulus te lezen, want hij heeft immers de wet afgeschaft.)

Efeziërs 5:18: “…En bedrinkt u niet aan wijn…”

Lucas 1:15: “…Want hij (Johannes) zal groot zijn voor de Here en wijn en sterke drank zal hij niet drinken…”

Spreuken 20:1: “…De wijn is een spotter, de drank een luidruchtige, ieder die zich daaraan overgeeft, is onwijs…”

Spreuken 31:4-7: “…het past koningen niet wijn te drinken… en …Geeft bedwelmende drank aan wie ten gronde gaat en wijn aan wie bitter bedroefd zijn…”

Als we deze verzen lezen, dan wordt Jezus (vrede zij met hem) (volgens de christenen de zoon van God en/of God zelf), beschuldigd van allerlei zaken, maar misschien wel het ergste is dat hij volgens de Bijbel onwijs zou zijn!? En als we dan een woordenboek openslaan dan lezen we bij onwijs: gek en onverstandig. De godslastering houdt maar niet op!

Jezus (vrede zij met hem) heeft volgens Matteüs 26:29 gezegd: “…Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken…”

Maar Jezus (vrede zij met hem) heeft, volgens de huidige Bijbel, toch nog wijn gedronken, terwijl hij zelf heeft gezegd dat hij dat niet meer zou doen. Lees o.a. Matteüs 27:48: “…en nam een spons, drenkte die met zure wijn, stak ze op een riet en gaf Hem te drinken…”

Welke smoes zouden de evangelisten hier voor verzonnen hebben?

 
Naar: Christendom of Paulusdom?
naar boven

Naar: De Bijbel als getuige - index
Naar: Onzedelijkheid in de Bijbel