Islaam & Christendom---De Bijbel als getuige---Verschillen in berichtgeving

 

Verschillen in berichtgeving

We zullen nu aantonen dat de Bijbel niet beschouwd kan worden als een goddelijk of goddelijk geïnspireerd boek. Want als dit het geval zou zijn, dan zouden we geen tegenstrijdigheden er in aantreffen of afwijkende informatie over dezelfde gebeurtenissen. Allah de Verhevene zegt: “Denken zij niet na over de Qor-aan? En wanneer (die) niet van Allah geweest was, dan zouden zij daarin veel tegenstrijdigs vinden.” (Soerah An-Nisaa-e (4), aayah 82) Als we dit criterium ook toepassen op de Bijbel, dan zien we dat de Bijbel zakt voor deze test. Lees de volgende Bijbelteksten en beantwoord dan mijn vraag; zijn dit goddelijk geïnspireerde teksten???

De intocht in Jeruzalem volgens Matteus 21:1-11.

“…Gaat naar het dorp, dat tegenover u ligt, en terstond zult gij een ezelin vastgebonden vinden, en een veulen bij haar. Maakt haar los en brengt haar tot Mij. En indien iemand u iets erover mocht zeggen, zegt dan: de Here heeft ze nodig. Hij zal ze terstond (terug) zenden… …zoals Jezus hun had opgedragen, brachten zij de ezelin en het veulen… …En het merendeel der schare spreidden hun klederen op de weg, anderen sloegen takken van de bomen en spreidden die op de weg…”

Vergelijk dit maar eens met:

De intocht in Jeruzalem volgens Marcus 11:1-10.

“…Gaat naar het dorp, dat tegenover u ligt, en terstond, als gij er binnenkomt, zult gij een veulen vastgebonden vinden, waarop nog nooit een mens heeft gezeten; maakt het los en brengt het hier. En indien iemand tot u zegt: Wat doet gij daar? Zegt dan: De Here heeft het nodig en terstond zendt Hij het weder hierheen… …En zij gingen heen en vonden een veulen vastgebonden bij de deur buiten aan de weg, en zij maakten het los… …En velen spreidden hun klederen op de weg en anderen groen, dat zij van het veld plukten…”

De intocht in Jeruzalem volgens Lucas 19:28-38.

“…Gaat naar het dorp hiertegenover en als gij het binnenkomt, zult gij daar een veulen vastgebonden vinden, waarop nog nooit iemand gezeten heeft; maakt het los en brengt het hier. En indien iemand u vraagt: Waarom maakt gij het los? Zeg dan: De Here heeft het nodig… …Toen zij het veulen losmaakten, zeiden de eigenaars tot hen: Waarom maakt gij het veulen los? En zij zeiden: De Here heeft het nodig… …En terwijl Hij voorttrok, spreidden zij hun klederen op de weg…”

De intocht in Jeruzalem volgens Johannes 12:1219.

“…De volgende dag, toen de grote menigte, die voor het feest gekomen was, hoorde, dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij palmtakken, gingen uit Hem tegemoet, en riepen… …En Jezus vond een jonge ezel en ging erop zitten… …uw Koning komt, gezeten op het veulen van een ezel…”

Vier verschillende Evangeliën en vier verschillende verhalen! Als deze schrijvers door God geïnspireerd waren, zouden zij dan vier verschillende verhalen met verschillende feiten opschrijven? Dit is niet het enige voorbeeld, er zijn er velen, zoals:

De Bespotting volgens Matteus 27:27-32.

“…En zij trokken Hem zijn klederen uit en deden Hem een scharlaken (= fel rood) mantel om… …Toen zij heengingen, troffen zij iemand uit Cyrene aan, Simon genaamd; die presten zij om zijn kruis te dragen… ”

De Bespotting volgens Marcus 15:16-21.

“…En zij trokken hem een purperen (= paars-rood) kleed aan… …En zij presten een voorbijganger om zijn kruis te dragen , een zekere Simon…”

De kruisiging volgens Johannes 19:17.

“…Zij dan namen Jezus, en Hij, zelf zijn kruis dragende, ging naar de zogenaamde Schedelplaats…"

Een ander voorbeeld:

De kruisiging volgens Matteus 27:33-44.

“…En zij kwamen aan een plaats, genaamd Golgota, dat is de zogenaamde Schedelplaats, en zij gaven Hem wijn, vermengd met gal, te drinken. En toen Hij die proefde, wilde Hij niet drinken… …En boven zijn hoofd brachten zij op schrift de beschuldiging tegen Hem aan: Dit is Jezus, de Koning der Joden…”

De kruisiging volgens Marcus 15:22-32.

“…En zij brachten Hem op de plaats Golgota, hetgeen betekent Schedelplaats. En zij gaven Hem wijn, met mirre (lekker ruikende stof, namelijk gomhars van bepaalde bomen) gemengd, doch Hij nam die niet… …En het opschrift, dat de beschuldiging tegen Hem vermeldde, luidde: De Koning der Joden…”

De kruisiging volgens Lucas 23:33-43.

“…En toen zij aan de plaats gekomen waren, die Schedel genoemd wordt, kruisigden zij Hem… …en brachten Hem zure wijn… …Er was ook een opschrift boven Hem: Dit is de Koning der Joden…”

De kruisiging volgens Johannes 19:16-27.

“…En Pilatus liet ook een opschrift schrijven en op het kruis plaatsen; er was geschreven: Jezus, de Nazoreeër, de Koning der Joden…”

Nog een voorbeeld:

Het sterven van Jezus volgens Matteus 27:45-56.

“…Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? En sommige van de omstanders, dit horende, zeiden: Hij roept Elia. En terstond liep een van hen toe en nam een spons, drenkte die met zure wijn, stak ze op een riet en gaf Hem te drinken. Maar de anderen zeiden: Stil, laat ons zien, of Elia komt om Hem te redden. Jezus riep wederom met luider stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën…”

Het sterven van Jezus volgens Marcus 15:33-41.

“…En op het negende uur riep Jezus met luider stem: Eloï, Eloï, lama sabachtani, hetgeen betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? En sommige van de omstanders, dit horende, zeiden: Zie, Hij roept Elia. En iemand liep toe, drenkte een spons met zure wijn, stak ze op een riet en gaf Hem te drinken, zeggende : Stil, laat ons zien, of Elia komt om Hem eraf te nemen. En Jezus slaakte een luide kreet en gaf de geest . En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven naar beneden…”

Het sterven van Jezus volgens Lucas 23:44-49.

“…en er kwam duisternis over het gehele land tot het negende uur, want de zon werd verduisterd. En het voorhangsel ven de tempel scheurde middendoor. En Jezus riep met luider stem: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest…”

Het voorhangsel van de tempel scheurde hier al vóór de (door de christenen beweerde) dood van Jezus (vrede zij met hem)! En kijk eens naar de grote verschillen in de laatste woorden van Jezus (vrede zij met hem)! Ook de andere verschillen tonen aan dat dit verhalen zijn van mensen die er niet bij waren toen dit gebeurde. En dit toont ook aan dat deze vertellers niet goddelijk geïnspireerd waren. Er is echter nog veel meer:

Het sterven van Jezus volgens Johannes 19:28-37.

“…Hierna zeide Jezus, daar Hij wist, dat alles reeds volbracht was, opdat de Schrift vervuld zou worden: Mij dorst! Er stond een kruik vol zure wijn; zij staken dan een spons, gedrenkt met zure wijn, op een hysopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest…”

Hier wordt helemaal niet gesproken over het voorhangsel en de laatste woorden van Jezus (vrede zij met hem) zijn weer anders! Een ander duidelijk voorbeeld is het volgende:

De opstanding volgens Matteus 28:1-10.

“…Laat na de sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week, ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien. En zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel des Heren daalde uit de hemel neder en kwam nader, en hij wentelde de steen weg en zette zich daarop… …En zij gingen terstond weg van het graf, met vrees en blijdschap, en liepen haastig voort om het zijn discipelen te berichten. En zie, Jezus kwam haar tegemoet en zeide: Weest gegroet. Zij naderden Hem en grepen zijn voeten en zij aanbaden Hem…”

De opstanding volgens Marcus 16:1-8.

“…En toen de sabbat voorbij was, kochten Maria Magdala en Maria, (de moeder) van Jacobus, en Salome specerijen om Hem te gaan zalven. En zeer vroeg op de eerste dag der week gingen zij naar het graf, toen de zon opging. En zij zeiden tot elkander: wie zal ons de steen afwentelen van de ingang van het graf? En toen zij opzagen, aanschouwden zij, dat de steen afgewenteld was; want hij was zeer groot. En toen zij in het graf gegaan waren, zagen zij een jongeling zitten aan de rechterzijde… …En zij gingen naar buiten en vluchtten van het graf, want siddering en ontzegging hadden haar bevangen. En zij zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd…”

De opstanding volgens Lucas 23:56-24:12.

“…En op de sabbat rustten zij naar het gebod, maar op de eerst dag der week gingen zij reeds vroeg in de morgenstond met de specerijen, die zij gereedgemaakt hadden, naar het graf. Zij vonden de steen van het graf afgewenteld, en toen zij er ingegaan waren, vonden zij het lichaam van de Here Jezus niet. En het geschiedde , terwijl zij daarover in verlegenheid waren, dat, zie, twee mannen in een blinkend gewaad… …En zij herinnerden zich zijn woorden, en teruggekeerd van het graf, boodschapten zij dit alles aan de elven en aan al de anderen. Dit waren dan Maria van Magdala, en Johanna, en Maria (de moeder van Jakobus)

De opstanding volgens Johannes 20:1-18.

“…En op de eerste dag der week ging Maria van Magdala vroeg, terwijl het nog donker was naar het graf en zij zag de steen van het graf weggenomen. IJlings kwam zij dan bij Simon Petrus en bij de andere discipel, die Jezus liefhad, en zeide tot hen: Zij hebben de Here weggenomen… …Terwijl zij dan weende, boog zij zich voorover naar het graf, en zij zag twee engelen zitten… ...Na deze woorden keerde zij zich om en zag Jezus staan, maar zij wist niet, dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: Vrouw, waarom weent gij? Wie zoekt gij? Zij meende, dat het de hovenier was… …Jezus zeide tot haar: Maria! Zij keerde zich om en zeide tot Hem in het Hebreeuws: Rabboeni, dat wil zeggen: Meester! Jezus zeide tot haar: Houd Mij niet vast…”

Hoeveel voorbeelden heeft men nog nodig? Deze teksten laten duidelijk zien dat het overleveringen zijn van verschillende mensen. Deze vier hebben de gebeurtenissen opgeschreven volgens wat zij van andere mensen gehoord hebben. Zij waren er zelf niet eens bij! Vandaar de verschillende en soms tegenstrijdige informatie. Hoe kunnen we de Bijbel nog als een goddelijk of goddelijk geïnspireerd boek beschouwen?

Nadat we tot deze pijnlijke conclusie zijn gekomen, kunnen we de zogenaamde bewijzen die de christenen gebruiken om hun standpunt te verdedigen, dus gemakkelijk weerleggen. Want wie zegt dat dit de woorden van God zijn en niet de woorden van één of andere geschiedschrijver of vijand van de Waarheid die de juiste leringen van Jezus (vrede zij met hem) van binnenuit heeft willen vernietigen en daadwerkelijk vernietigd heeft? Want zo heeft Paulus vele zaken uitgesproken die in tegenstelling waren met de uitspraken van Jezus (vrede zij met hem)? Hier later meer over, Insha-e Allah (als God dat wil).

We hebben hiervoor al gelezen dat de mensen “…door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken…” We kunnen ons afvragen wat dan de Heilige Geest is? Of wat van Godswege volgens de christenen dan werkelijk betekent? Want al deze verschillen toeschrijven aan de Heilige Geest (de engel Gabriël, vrede zij met hem) of zelfs aan God, is pure godslastering!!! Verheven is Allah wat ze Hem toeschrijven, dat Hij deze verschillende berichten aan mensen heeft geïnspireerd.

Ook in het Oude Testament vinden we een groot aantal verschillende feiten over dezelfde gebeurtenis. Een aantal voorbeelden hebben we hieronder opgesomd.

2 Samuël 8:4 (Davids overwinningen): “…en David nam van hem gevangen zeventienhonderd ruiters en twintigduizend man voetvolk…”

Vergelijk dit eens met 1 Kronieken 18: 4 (Davids overwinningen): “…David veroverde op hem duizend wagens, zevenduizend ruiters en twintigduizend man voetvolk…”

Zeventienhonderd ruiters of zevenduizend? En waar zijn de duizend wagens in 2 Samuël 8:4 gebleven? Nu zullen er christenen zijn die beweren dat wij deze teksten willekeurig gekozen hebben of uit hun context halen, maar het gaat in deze twee verzen allebei over de overwinning van David op “…Hadadezer, de koning van Soba, toen hij zijn macht aan de rivier de Eufraat ging herstellen…”.

Een ander voorbeeld:

2 Samuël 8:9-10 (Davids overwinningen): “…Toen Toï, de koning van Hamat, hoorde, dat David het gehele leger van Hadadezer verslagen had, zond Toï zijn zoon Joram naar koning David om hem naar zijn welstand te vragen en hem ermee geluk te wensen…”

Vergelijk dit eens met 1 Kronieken 18:9-10 (Davids overwinningen): “…Toen Toü, de koning van Hamat, hoorde, dat David het gehele leger van Hadadezer, de koning van Soba, verslagen had, zond hij zijn zoon Hadoram met allerlei gouden, zilveren en koperen voorwerpen naar koning David om hem ermee geluk te wensen…”

2 Samuël 10:18 (Davids oorlog tegen Ammonieten en Arameeërs): “…en David doodde van de Arameeërs zevenhonderd wagenpaarden en veertigduizend ruiters…”

Vergelijk dit eens met 1 Kronieken 19:18 (Oorlog tegen Ammonieten en Arameeërs): “…en David doodde van de Arameeërs zevenduizend wagenpaarden en veertigduizend man voetvolk…”

2 Koningen 8:26 (Achazja, koning van Juda): “…Tweeëntwintig jaar was Achazja oud, toen hij koning werd; hij regeerde een jaar te Jeruzalem; zijn moeder heette Atalja…”

Vergelijk dit eens met 2 Kronieken 22:2 (Achazja, door Jehu gedood): “…Achazja was tweeënveertig jaar oud, toen hij koning werd, en hij regeerde één jaar te Jeruzalem. Zijn moeder heette Atalja…”

2 Koningen 24:8 (Jojakin, koning van Juda): “…Jojakin was achttien jaar oud, toen hij koning werd; hij regeerde drie maanden te Jeruzalem…”

Vergelijk dit eens met 2 Kronieken 36:9 (Jojakin, koning van Juda): “…Jojakin was achttien jaar oud, toen hij koning werd; hij regeerde drie maanden en tien dagen in Jeruzalem…”

1 Koningen 7:25-26 (Het metaalwerk van de tempel): “…Zij stond op twaalf runderen, waarvan drie noordwaarts gekeerd waren, drie westwaarts, drie zuidwaarts en drie oostwaarts, en de zee rustte boven op hen, en al hun achterdelen waren binnenwaarts gewend. Haar dikte was een handbreed en haar rand was in de vorm van een bekerrand, een leliekelk. Zij had een inhoud van tweeduizend bath…”

Vergelijk dit eens met 2 Kronieken 4:4-5 (Salomo's tempelbouw): “…Zij stond op twaalf runderen, waarvan drie noordwaarts gekeerd waren, drie westwaarts, drie zuidwaarts en drie oostwaarts, en de zee rustte boven op hen, en al hun achterdelen waren binnenwaarts gewend. Haar dikte was een handbreed en haar rand was in de vorm van een bekerrand, een leliekelk. Zij had een inhoud van drieduizend bath…”

Numeri 23:19: “…God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat hij berouw zou hebben…”

Vergelijk dit eens met 1 Samuël 15:35: “…En de Here had berouw, dat Hij Saul tot koning over Israël had aangesteld…”

Dit is niet alleen in tegenstelling tot Numeri 23:19 waar beweerd wordt dat God geen berouw heeft, maar ook godslastering. Want als men zegt dat God berouw heeft, dan zegt men feitelijk dat God niet wist dat er iets zou gaan gebeuren. Verheven is Allah boven deze tekortkoming!

Maar ook Genesis 6:6 bevat deze godslastering: “…berouwde het de Here dat hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart…”

En Genesis 6:7: “…want het berouwt Mij, dat ik hen gemaakt heb…”

En Exodus 32:14: “…En de Here kreeg berouw over het kwaad, dat Hij gezegd had zijn volk te zullen aandoen…”

En ook Jeremia 15:6: “…Ik ben het berouwen moe…” (God Die moe is??? Godslastering op godslastering!!!)

Als we kijken in een woordenboek wat berouw betekent, dan lezen we het volgende: <<Berouw = spijt over verkeerde daad, spijt of teleurstelling doen hebben.>>

Dus God Die alles geschapen heeft en alles regelt, de Almachtige Die alles weet, maakt fouten waar Hij spijt van heeft??? Verheven is Hij boven wat ze Hem toeschrijven!!!

We gaan verder met andere tegenstellingen:

1 Korintiërs 14:33: “…want God is geen God van wanorde, maar van vrede…”

Vergelijk maar eens met Jesaja 45:7: “…Ik ben de Here, en er is geen ander, die het licht formeer en de duisternis schep, die het heil bewerkt en het onheil schep; Ik, de Here, doe dit alles…”

En ook met 1 Samuël 16:14: “…en een boze geest , die van de Here kwam…”

En ook 2 Tessalonicenzen 2:11: “…daarom zendt God hun een dwaling , die bewerkt, dat zij de leugen geloven…”

Is God volgens de huidige Bijbel Almachtig of niet? Volgens Marcus 10:27 wel, want daar lezen we: “…want alle dingen zijn mogelijk bij God…”

Matteüs 19:26 verklaart hetzelfde, namelijk: “…bij God zijn alle dingen mogelijk…”

Vergelijk dit eens met Richteren 1:19: “…En de Here was met Juda, zodat hij het gebergte in bezit nam; maar hij was niet in staat de bewoners van de vlakte te verdrijven, want dezen hadden ijzeren strijdwagens…”

De godslastering houdt maar niet op!

1 Timoteus 6:16: “…de Koning der koningen en de Here der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont…”

Vergelijk dit eens met 1 Koningen 8:12: “…De Here heeft gezegd in donkerheid te willen wonen…”

Jakobus 1:13: “…God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking…”

Vergelijk maar eens met Genesis 22:1: “…Hierna gebeurde het, dat God Abraham op de proef stelde…”

En Exodus 20:20: “…Maar Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, want God is gekomen om u op de proef te stellen…”

Johannes 5:37 verklaart: “…Gij hebt nooit zijn stem gehoord of zijn gedaante gezien…”

En ook Johannes 1:18 verklaart: “…Niemand heeft ooit God gezien…”

Tot nu toe nog geen tegenstelling, want ook in 1 Timoteüs 6:16 lezen we: “…die geen der mensen gezien heeft of zien kan…”

En ook Exodus 33:20 geeft aan: “…Gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal mij zien en leven…”

Maar nu komt het: vergelijk dit alles maar eens met Exodus 33:11: “…En de Here sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht , zoals iemand spreekt met zijn vriend...”

En met Genesis 12:7: “…Toen verscheen de Here aan Abraham en zeide…”

En met Genesis 32:30: “…ik heb God gezien , van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven…”

En met Exodus 24:10: “…En zij zagen de God van Israël…”

En ook met Amos 9:1: “…Ik zag de Here staan bij het altaar, en Hij zeide…”

En ook met Johannes 14:9: “…Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien…”

Er wordt zelfs een beschrijving van ‘God' gegeven, en wel in Ezechiël (een priester) 1:26-28: “…Boven het uitspansel boven hun hoofden was wat er uitzag als lazuursteen, dat de vorm had van een troon; en daarboven, boven hetgeen een troon geleek, een gedaante, die er uitzag als een mens. En ik zag iets schitteren als metaal; vanaf wat op zijn lendenen leek naar boven als vuur omvat door een hulsel; en vanaf wat op zijn lendenen leek naar beneden, zag ik iets als vuur omgeven door een glans. Zoals de aanblik is van een boog, die in de regentijd in de wolken verschijnt, zo was de aanblik van die omhullende glans. Aldus was het voorkomen der verschijning van de heerlijkheid des Heren. Toen ik haar zag, viel ik op mijn aangezicht, en ik hoorde de stem van Een, die sprak…”

Onder andere dit vers zorgt er voor dat de christenen niet bang zijn om God af te beelden als een oude man met een baard! Verheven is Allah boven wat ze Hem toeschrijven!

Johannes 5:31-32: “…Indien Ik getuig van Mijzelf, is mijn getuigenis niet waar, een ander is het die van Mij getuigt...”

Vergelijk dit eens met Johannes 8:14: “…Ook al getuig Ik van Mijzelf, toch is mijn getuigenis waar…”

Johannes 3:13 : “…En niemand is opgevaren naar de hemel…”

Vergelijk maar eens met 2 Koningen 2:11: “…Alzo voer Elia in een storm ten hemel…”

1 Johannes 3:9: “…Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonden…”

Vergelijk maar eens met 2 Kronieken 6:36: “…er is immers geen mens die niet zondigt…”

Tot zo ver enkele voorbeelden van tegenstrijdige gegevens in de Bijbel.

We hebben de Bijbel nu als getuigen laten spreken en de waarheid omtrent zijn betrouwbaarheid laten onthullen. Laten we ook eens kijken wat een onafhankelijke bron te zeggen heeft over de “Heilige Bijbel”:

Het Oude Testament.

<<Verzameling geschriften, ontstaan binnen het joodse volk, waarin volgens de joods-christelijke opvatting God's Openbaring ligt vervat (uitgedrukt)… De kunst om uit de overlevering van de handschriften de oorspronkelijke tekst terug te winnen, heet tekstkritiek. Het materiaal van de tekstkritiek bestaat behalve uit de Bijbelhandschriften, uit oude vertalingen en citaten bij oude commentatoren en schrijvers… Daar de afstand tussen de oorspronkelijk gesproken of geschreven woorden en de in handschrift gefixeerde vorm een grote tijdruimte omvat, kan men van de tekstkritische arbeid geen reconstructie van een origineel verwachten. De vergelijking levert een zeer groot aantal varianten op, vooral uit de periode waarin de Dode-Zeerollen geschreven werden. Deze getuigen van een nog niet aan de letter gebonden overlevering… Toen de gemeente van de Samaritanen zich afscheidde van die te Jeruzalem (waarschijnlijk in de 4 de eeuw v.C.) en een eigen heiligdom stichtte op de Gerizzim, nam zij de Heilige Schrift, d.w.z. de Thora in haar toenmalige omvang, mee. De overlevering daarvan ging een onafhankelijke weg en toen in 1616 een in Damascus ontdekt handschrift van deze tekst bekend werd, meende men dichter bij de oertekst van de Thora te kunnen komen… Het Oude Testament omvat een deel van de Oud-Israëlitische literatuur, die oorspronkelijk veel omvangrijker is geweest. Er wordt in de tekst van het Oude Testament verwezen naar boeken die verloren zijn gegaan , zoals bijvoorbeeld het “Boek van de Oprechte” (2 Samuel 1:18). Uit de vondsten bij de Dode Zee blijkt eveneens, dat men lang voor de stremming van de literatuur in een canon geschriften met godsdienstige inhoud heeft gekend, die niet in het Oude Testament zijn opgenomen, nog afgezien van de apocriefen…>>

Het Nieuwe Testament

<<Verzameling geschriften van de apostelen en hun leerlingen , die samen met de geschriften van het Oude Testament in het Christendom de Heilige Schrift (Bijbel) vormt… Het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks, de toenmalige wereldtaal van het Romeinse Rijk… De mening wordt wel verdedigd, dat verschillende van de evangeliën en het eerste gedeelte van Handelingen oorspronkelijk in het Aramees gesteld zijn en vervolgens in het Grieks werden vertaald. Typische vertaalfouten zouden dat verraden. In deze vorm is de opvatting voor de meeste geleerden onaanvaardbaar. Wel staat het vast dat o.a. de woorden en gelijkenissen van Jezus die in de evangeliën zijn overgeleverd, langs deze weg tot ons zijn gekomen… De boeken van het Nieuwe Testament zijn naar alle waarschijnlijkheid op papyrus geschreven, een materiaal dat in het gebruik sterk aan slijtage onderhevig is. De nog bewaard gebleven handschriften stammen niet, zoals het merendeel van de geschriften die in het Nieuwe Testament zijn opgenomen, uit de 1ste eeuw, maar op zijn vroegst uit de 2de eeuw, de tijd waarin deze in de canon zijn gebundeld. De tekst van de huidige kritische uitgaven van het Griekse Nieuwe Testament is in hoofdzaak die welke in de 4de eeuw in Egypte in omloop was… De oorspronkelijke Griekse tekst van het Nieuwe Testament is dus niet gegeven, maar moet uit de overlevering gereconstrueerd worden. Voor sommige delen van het Nieuwe Testament is die redelijk goed en getrouw, voor andere minder. Van het Evangelie van Marcus bijvoorbeeld, is volgens vele geleerden het slot verloren gegaan. Van de Brief aan de Romeinen zijn wellicht al in de vroegste tijd twee versies in omloop geweest, hetgeen zou kunnen verklaren dat hier het laatste gedeelte zeer verschillend is overgeleverd… Bij het reconstrueren van de oorspronkelijke tekst van de boeken van het Nieuwe Testament maakt men gebruik van dezelfde methoden die voor de tekstkritiek van het Oude Testament worden gebezigd. Ook voor de nieuwtestamentische geschriften is er een grote variatie van lezingen in de handschriften, in oude vertalingen en citaten bij kerkelijke schrijvers. Deze varianten zijn niet alleen uit toevallige factoren te verklaren. Er zijn ook opzettelijke veranderingen vastgesteld… Talrijker dan de dogmatische correcties en zeer gevarieerd zijn de stilistische, die de taal van het Nieuwe Testament aan de voor literatuur geldende normen moeten aanpassen. Hier en daar doen zich ook gevallen van harmonisering (tot een goed samenklinkend of samenwerkend geheel maken) voor… De tekstgeschiedenis stelt zich ten doel de ontwikkeling van de tekst in verschillende groepen, families van handschriften, recensies of ongerecenseerde vormen van de tekst te leren kennen en te reconstrueren, om zodoende eventueel de oudste overgeleverde tekst te kunnen vaststellen… Voor de christelijke gemeente waren de geschriften van het Oude Testament de gezaghebbende Heilige Schrift. Geenszins verwonderlijk is het evenwel, dat daarnaast – vooral toen de afstand tot het optreden van Jezus en de apostelen groter werd – Christelijke geschriften een overeenkomstig gezag gingen verwerven… De evangeliën, ontstaan in de tweede helft van de 1ste eeuw, genoten oorspronkelijk lokale bekendheid; halverwege de 2de eeuw is het reeds tot een verzameling van de vier canonieke evangeliën gekomen. Hoewel de brieven van Paulus oorspronkelijk als gelegenheidsgeschriften tot een bepaalde gemeente waren gericht, zijn er aanwijzingen dat ze circuleerden (Kol. 4:16) en verzameld werden (2 Petr. 3:15)… Vervolgens is ook het optreden van gnostici van invloed geweest; zij schoven allerlei apocriefe geschriften naar voren waarin hun denkbeelden tot uitdrukking kwamen en hadden derhalve een eigen traditie. Ten slotte dienen ook genoemd de montanisten (ca. 170), die geloofden in nieuwe, actuele openbaring door middel van geïnspireerden… Tegenover dit alles legde men in de kerk nadruk op de normen van katholiciteit van de geschriften (algemene verbreidheid) en vooral op het apostolisch auteurschap (een apostel als auteur, of iemand die in contact met hen had gestaan). Deze normen vindt men uitgesproken in de belangrijke 'Canon van Muratori', die – ca. 190 te Rome opgesteld – een opsomming geeft van de voornaamste boeken. Gemist wordt daar nog: Hebreeën, Jakobus, 3 Johannes, 1 en 2 Petrus . Daarnaast worden echter wel genoemd, zij het met enige reserve: Hermas, Openbaring van Petrus, Wijsheid van Salomo. Wat betreft de evangeliën, de Handelingen der Apostelen en de brieven van Paulus is er geen onzekerheid meer. Vanaf ca. 190 treffen we nu ook de aanduiding ‘het Nieuwe Testament' voor de canon van de nieuwtestamentische geschriften aan. Enige onzekerheid evenwel bleef ook bij verschillende bekende auteurs omstreeks 200 (Tertullianus, Clemens van Alexandrië en Irenaeus) bestaan. In het Westen waren vooral omstreden: Hebreeën en een aantal katholieke brieven (met name: Jakobus, Judas, 2 en 3 Johannes en 2 Petrus). In het Oosten heeft men lange tijd grote bezwaren gehad tegen de Openbaring van Johannes. Daarnaast hebben enige geschriften, die later niet in de canon zijn opgenomen, groot aanzien genoten, en wel: Hermas, Barnabas, Didache en 1 Clemens; deze boeken hebben mogelijk hier en daar een zelfde gezag genoten als de latere canonieke geschriften. Deze onzekerheid duurde nog geruime tijd voort… Omstreeks 250 maakte Origenes onderscheid bijv. tussen homologoumena (algemeen erkende) en amphiballomena (betwijfelde geschriften); tot de laatste rekende hij bijv. Hebreeën, 2 Petrus, 2 en 3 Johannes, Jakobus en Judas…>>

Wat kunnen we hier nog aan toe voegen…? Samenvattend kunnen we stellen dat er geen originele teksten meer zijn, maar dat alles via reconstructie van twijfelachtige geschriften, vertalingen en verspreid gevonden teksten is samengesteld. De hele Bijbel is zo wankel als een stoel met maar één poot. Maar welke christen weet dit? Zij worden verblind met woorden als “liefde” en “vergeving”. Laten we ook nog eens even kijken wat een onafhankelijke encyclopedie te zeggen heeft over de brieven van Paulus:

<<Paulus heeft (tussen ca. 50 en 60 n.C.) talrijke brieven geschreven, waarvan sommige verloren zijn gegaan. De brieven van Paulus zijn: Romeinen (zie Brief aan de Romeinen), 1 en 2 Korinthiërs, Galaten, Efeziërs, Filippenzen, Kolossenzen, 1 en 2 Tessalonicenzen, Filemon. We hebben hier te doen met werkelijke brieven, welke gericht zijn tot concrete gemeenten. Over de echtheid van de dertien in het Nieuwe Testament aan Paulus toegeschreven brieven heeft men vanaf de oudheid vaak gediscussieerd. De meeste strijd bestaat nog over de brief aan de Efeziërs, de tweede brief aan de Tessalonicenzen en de Pastorale brieven, en vrijwel alle nieuwtestamentici beschouwen de brief aan de Hebreeën als onecht.>>

Soebh'aan-Allah (Verheven is Allah), we hebben het niet over het feit of de Bijbel het woord van God is of goddelijk geïnspireerd, maar we hebben het over de echtheid van de brieven van Paulus!!! Ondanks dit staan ze wel in de Bijbel en slechts weinig christenen zijn op de hoogte van dit onthutsende feit.

Kortom, de christenen hebben geen oorspronkelijke tekst zoals de moslims dat wel hebben. Zij beschouwen de overleveringen van mensen, brieven van mensen en veranderingen door mensen, als het Heilige Woord van God, dit terwijl de bewijzen tegen dit alles zo duidelijk zijn als de zon op een onbewolkte middag.

Naast al deze verschillen en tegenstrijdigheden is er nog een andere reden dat we de vier Evangeliën niet kunnen accepteren als het aan Jezus (vrede zij met hem) geopenbaarde Woord van God. In Marcus 15 bijvoorbeeld, lezen we uitgebreid over de zogenaamde dood en begrafenis van Jezus (vrede zij met hem). Het zou absurd zijn om te beweren dat dit hele (verzonnen) verhaal behoort tot de Indjiel (het Evangelie) die door Allah de Verhevene geopenbaard was aan Jezus (vrede zij met hem), terwijl hij hier zelf (volgens Marcus) al dood en begraven was! Ook Lucas schrijft over de vermeende kruisiging, het overlijden, de begrafenis en de opstanding van Jezus (vrede zij met hem), dus wederom kunnen we stellen dat dit alles niet behoort tot de oorspronkelijke Openbaring die Allah de Verhevene heeft neergezonden op Jezus (vrede zij met hem), de zoon van Maryam.

Nadat we dit hebben aangetoond, gaan we eens kijken naar enkele christelijke geloofsovertuigingen en de bewijzen uit de Bijbel die aantonen dat christenen selectief geloven, volgens hun begeerten. Ook tonen we hiermee de overeenkomst met de Islaam aan waardoor we kunnen concluderen dat Allah de Verhevene Zijn Boodschap opnieuw heeft geopenbaard via de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) om de mensen wederom naar het Rechte Pad te leiden, want Allah is de Barmhartige, de Genadevolle, Die Zijn schepsels niet zonder Waarheid en Leiding op hun vernietiging laat afstevenen. Want dat zou onrechtvaardig zijn en Allah is vrij van enige tekortkoming.

 
Naar: Is de Bijbel God's Woord of goddelijk geinspireerd?
naar boven

Naar: De Bijbel als getuige - index
Naar: De drie-eenheid