Islaam & Christendom---De Bijbel als getuige---Tot slot

 

Tot slot

De Bijbel heeft getuigd, de waarheid is onthuld. We hebben enerzijds aangetoond dat de Bijbel niet meer het Woord van God is en dat het daarom niet meer kan dienen als leidraad voor hoe te leven. Anderzijds hebben we aangetoond dat het Christendom van tegenwoordig niet overeenstemt met de Bijbel, zelfs niet met de Bijbel zoals die er nu uitziet.

Jezus (vrede zij met hem) , één van de grootste profeten van God de Almachtige, zal dit nog op aarde komen bevestigen. Want hij is niet gestorven aan het kruis, maar door God uit de wereld weggenomen om naar de wereld terug te keren om de Waarheid te verkondigen, het kruis te breken en het varken te doden.

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft verhaald: “De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Bij Hem, in Wiens Hand mijn ziel is, zeker, (Jezus) de zoon van Maria zal spoedig onder jullie (moslims) neerdalen en hij zal de mensheid rechtvaardig beoordelen volgens de wetten van de Qor-aan (als een rechtvaardige leider); hij zal het kruis breken en de varkens doden en er zal geen Djizyah zijn. Geld zal er overvloedig zijn zodat niemand het zal accepteren en één enkele knieling voor Allah (in het gebed) zal beter zijn dan de hele wereld en alles wat er in is.”

Romeinen 1:18-25: God veroordeelt kwaad en onrecht.

“…En vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen. Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn, want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas en hebben ze de majesteit van de onvergankelijke God (Allah de Verhevene) ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen (Jezus (vrede zij met hem), Maria etc.), vogels, lopende en kruipende dieren. Daarom heeft God hen in hun lage begeerten uitgeleverd aan zedeloosheid, waarmee ze hun lichaam onteren. Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene (Jezus (vrede zij met hem), Maria etc. #) in plaats van de schepper (Allah de Verhevene), die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen…”

Er is nog heel veel te zeggen, maar de ruimte is helaas beperkt. Als u geen Bijbel bezit, en als u een moslim bent, probeer er dan één te bemachtigen. U kunt dan de verschillende verwijzingen uit dit artikel met kleur onderstrepen in uw Bijbel. “Geel” voor alle tegenstrijdigheden, gebruik “rood” voor pornografische passages, en “groen” voor gevoelige en aangename citaten, dat wil zeggen; woorden die je moeiteloos kunt herkennen als zijnde van God en Zijn heilige profeten (vrede zij met hen). Met enkel deze voorbereiding zult u er al klaar voor zijn om elke missionaris of Bijbelgeleerde die uw kant uit komt te weerleggen en te verwarren! “Als we meer zweten in tijden van vrede, zullen we minder bloeden in tijden van oorlog.”

En met welke woorden kan ik dit artikel het beste afsluiten? Natuurlijk, met de Woorden van Allah de Almachtige!

Allah de Verhevene zegt: “De mensheid was één godsdienst (toegedaan, maar er ontstond onenigheid) waarop Allah de profeten zond als verkondigers van verheugende tijdingen en als waarschuwers…” (Soerat Al-Baqarah (2), aayah 213)

En Allah de Verhevene zegt ook:

“En Wij hebben aan jou het Boek (de Qor-aan) met de Waarheid neer gezonden, ter bevestiging van de Schrift die eraan vooraf ging en ter bescherming. Oordeel dus onder hen met wat Allah neer gezonden heeft. En volg niet hun begeerten om van de Waarheid die tot jou gekomen is af te wijken. Voor een ieder onder jullie hebben Wij een Wet en een manier van leven bepaald. En als Allah gewild had, had Hij jullie (als behorend) tot één godsdienst gemaakt, maar (Hij doet dit niet omdat Hij) jullie op de proef stelt met wat Hij jullie gegeven heeft. Wedijvert dus (op het gebied) van de goede zaken. Tot Allah is de terugkeer van jullie allemaal, en Hij zal jullie hetgeen waarover jullie van mening verschillen vertellen.” (Soerat Al-Maa-idah (5), aayah 48)

Einde...

 
naar boven
Naar: conclusie
Naar: De Bijbel als getuige - index