Islaam & Christendom---De Bijbel als getuige---Stierf Jezus voor onze zonden?

 

Stierf Jezus (vrede zij met hem) voor onze zonden?

We hebben al aangetoond dat Jezus (vrede zij met hem) niet gestorven is aan het kruis, maar, volgens de Islaam, degene die hem verraden heeft. In dit hoofdstukje staan we ook even stil bij het idee dat Jezus (vrede zij met hem) voor de zonden van de mensen gestorven zou zijn. Ook dit blijkt uit teksten van de Bijbel niet te kloppen. Oké, we kunnen in de Bijbel wel teksten vinden die dit beweren, maar ook vele teksten die dit tegenspreken.

We zullen eerst eens kijken naar de verzen die christenen gebruiken om hun standpunt te verdedigen, die ze aanhalen om de wet te verwerpen.

Matteüs 20:28: “…gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen…”

1 Johannes 1:7: “…en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde…”

Enkele belangrijke verzen die wij als moslims kunnen gebruiken tegen het idee dat Jezus (vrede zij met hem) voor ‘onze' zonden is ‘gestorven', zijn:

1 Korintiërs 3:8: “…alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk…”

En Ezechiël 18:20: “…Een zoon zal niet mede de ongerechtigheid van de vader dragen, en een vader zal niet mede de ongerechtigheid van de zoon dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf en de goddeloosheid van de goddeloze zal alleen rusten op hemzelf…”

2 Korintiërs 5:10: “…Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht…”

Als Jezus (vrede zij met hem) voor ons is gestorven, en daarmee onze zonden wegneemt, dan gaan we dus allemaal naar de hemel. Een christen zal zeggen: “Nee, niet allemaal, alleen diegenen die geloofden in Jezus en zijn kruisiging etc.” Maar dit klopt niet, want er staat duidelijk “…alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk…” (1 Korintiërs 3:8) WERK, niet geloof! Lees de volgende verzen maar eens:

Matteüs 16:27: “…en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden…” Let op! DADEN, niet geloof! Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan: “Maar wat betreft degene die gelooft en goede werken verricht: voor hem zal er een goede beloning zijn…” (Soerat Al-Kahf (18), aayah 88)

Matteüs 6:14-15: “…Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven…”

Zonder wet zijn er geen overtredingen, maar hier wordt duidelijk over overtredingen gesproken, dus er is een wet, een wet die door o.a. Paulus is afgeschaft!

Matteüs 12:36-37: “…Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de Dag des Oordeels, want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden…”

Er is nog niets bepaald en ook de zogenaamde kruisiging van Jezus (vrede zij met hem) zorgt niet voor vergeving van zonden. We lezen hier glashelder dat men op de Dag des Oordeels rekenschap moet geven. Dit wordt onderstreept door Psalmen 10:4: “…De goddeloze met zijn neus in de hoogte (denkt): Hij vraagt geen rekenschap…”

Deuteronomium 29:29: “…De verborgen dingen zijn voor de Here, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden van dezer wet volbrengen…”

Psalmen 1:1-2: “…Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht…”

Matteüs 25:32: “…En al de volken zullen voor Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden, de goeden aan zijn rechterhand die kunnen naar het paradijs, de slechte aan zijn linkerhand moeten naar het eeuwige vuur…”

Lucas 6:46-49: “…Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg? Een ieder, die tot Mij komt en mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u tonen aan wie hij gelijk is. Hij is gelijk aan iemand, die bij het bouwen van een huis diep gegraven en het fundament op de rots gelegd heeft. Toen een watervloed kwam en de stroom tegen dat huis aansloeg, kon hij het niet aan het wankelen brengen, omdat het goed gebouwd was. Doch wie hoort en het niet doet, is gelijk aan iemand, die een huis op de grond bouwt zonder fundament. Toen de stroom daar tegenaan sloeg, stortte het terstond in en het huis werd één bouwval…”

Matteüs 5:17-20: “…Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen… Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen …”

Lucas 16:16-17: “… De wet en de profeten gaan tot Johannes; sinds die tijd wordt het evangelie gepredikt van het Koninkrijk Gods en ieder dringt zich erin. Gemakkelijker zouden hemel en aarde vergaan, dan dat er van de wet één tittel (punt) zou vallen…”

Verheven is Allah! We lezen hier pure Islaam en een definitieve afrekening met de valse droom van de christenen die door Satan wordt ingefluisterd. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen daden en er is een wet, de Wet van God die door alle profeten en boodschappers is verkondigd. Waarom zouden alle profeten en boodschappers een wet verkondigen, en plotseling is die wet juist reden voor toorn en ongeluk? Verheven is Allah boven wat ze Hem toeschrijven!

Door de wet af te schaffen hebben de christenen het wel heel erg gemakkelijk voor zichzelf gemaakt. Maar het Ingaan in het Koninkrijk der hemelen is niet gemakkelijk, lees zelf maar:

Matteüs 7:13-14: “…Gaat in door de enge poort, want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden…”

 
Naar: De drie-eenheid
naar boven

Naar: De Bijbel als getuige - index
Naar: Vreemde en godslasterlijke verzen