Islaam & Christendom---De Bijbel als getuige---Een wereld van verschil

 

Een wereld van verschil

Het einde van dit artikel nadert. We willen nog even stilstaan bij het feit dat men zo bang is voor de Islaam en dat men de Islaam ziet als een gewelddadige religie. Dit in tegenstelling tot het Christendom waar alleen maar over liefde en vergeving gepredikt wordt. Maar dit is slechts een illusie, een droom. Een broeder zei eens tegen mij: “De Islaam is als een ei, van buiten lijkt het hard, maar van binnen is het zacht.”

Werkelijk, er valt geen speld tussen deze woorden te krijgen; mits je onbevooroordeeld op zoek gaat naar kennis.

Vergelijk de volgende Qor-aanverzen: “En strijdt op de Weg van Allah tegen degenen die tegen jullie strijden en overtreedt niet. Voorwaar, Allah heeft de overtreders niet lief.” (Soerat Al-Baqarah (2), aayah 190) en “En doodt geen ziel waarvan Allah (het doden) verboden heeft verklaard, behalve volgens het recht en wie onrechtvaardig gedood wordt: Wij hebben zijn erfgenaam een bevoegdheid gegeven (vergelding); maar overdrijft niet bij het doden…” (Soerat Al-Israa-e (17), aayah 33) maar eens met het Bijbelvers Ezechiël 9:5-6: “…Tot de anderen zeide Hij te mijnen aanhoren: Trekt achter hem aan door de stad en slaat neer. Ontziet niet en hebt geen deernis (medelijden). Grijsaards, jongelingen en jonge meisjes, kleine kinderen en vrouwen, moet gij doden en verdelgen…”

En de christelijke geschiedenis is vol met dit soort taferelen; de gruweldaden tijdens de kruistochten zijn daar een goed bijvoorbeeld van. Bijvoorbeeld: toen Salaah' oed-Dien Ayyoebi Bait al-Maqdis (Jeruzalem) op de christenen heroverde, werd er nergens ook maar één druppel christelijk bloed vergoten, terwijl toen de christenen het op de moslims veroverd hadden, veroorzaakten zij een rivier van moslimbloed en lieten zich verleiden tot een onmenselijke wraakneming op een onschuldige bevolking.

Wat hebben jonge meisjes en kleine kinderen misdaan? Een moslimsoldaat dient zich echter in te houden en constant in gedachten te houden dat hij onder de controle staat van zijn Heer, Allah de Verhevene. Elke misdaad die hij zal begaan op het slagveld zal bestraft worden op de Dag des Oordeels. Het doden van vrouwen, kinderen en bejaarden die niet bij de strijd betrokken zijn, is zonder twijfel H'araam (verboden), wat o.a. blijkt uit de volgende h'adieth (overlevering), overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim: “Ibn ‘Oemar t heeft overgeleverd dat de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) een gedode vrouw zag liggen tijdens één van zijn veldslagen, waarna hij het doden van vrouwen en kinderen verwierp.”

Vaak wordt er gezegd dat de Qor-aan vol haat is en wreedheden onderwijst, terwijl de Bijbel genade en vergeving onderwijst. De volgende tabel (genomen uit “Welcome to Arabia, the Cradle of Islam,” van D. Muh'ammad A. Al-Akkas) is een vergelijking van het terugkeren van bepaalde sleutelwoorden, hun variaties en synoniemen, in de “Glorious Qur'an” en de “New International Version” (NIV) van de Bijbel:

Sleutelwoorden

Qor-aan

Bijbel

Burn, Fire, Hell, Punish, Torture

621

1261

Fear, Terror, Horrify, Terrify

183

1156

Anger, Despise, Detest, Hate,

Contempt, Scorn, Slave, Wrath

74

2120

Attack, Battle , Fight, Force, War,

Invade, Oppress, Raid, Violence

85

3445

Destroy, Kill, Murder, Slay

185

2025

Total of hard words

1148

10.007

Forgive, Hope, Mercy, Reward

1843

696

 
Naar: Polygamie
naar boven

Naar: De Bijbel als getuige - index
Naar: Conclusie