Islaam & Christendom---De Bijbel als getuige---De drie-eenheid

 

De drie-eenheid

De meeste (niet alle) christelijke groeperingen geloven in de drie-éénheid; de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dit vormt de basis van hun geloofsleer. Maar ondanks dat het de basis is, wordt het door niemand begrepen! # “God is drie, maar ook weer één. Jezus is de zoon van God, maar ook God zelf, maar toen hij stierf aan het kruis, toen niet… etc.” Het is een hocus-pocus van betekenissen en je kunt er alle kanten mee op. Maar wat het nou precies betekent…?

Ik heb met verschillende christenen hierover gesproken, zelfs Bijbelgeleerden en evangelisten, maar niemand kon het mij uitleggen. Eén van hen zij zelfs tegen mij: “Je kunt het niet begrijpen, je moet het gewoon aannemen.” Soebh'aan Allah (Verheven is Allah)! Hoe kan deze persoon bepalen of ik iets wel of niet kan snappen? Ik ben niet stom! Maar het bleek dat hij het ook niet snapte en hij kwam met een vage verklaring dat religie niet te snappen is. Het is niet iets concreets of wetenschappelijks, maar het is liefde en je dient de Heilige Geest te ontvangen om de waarheid te kunnen zien. Nou, ik was een hele tijd oprecht op zoek naar de waarheid, maar ik ontving de Heilige Geest niet. Dit doet me trouwens denken aan de joden, die zeggen dat je geen jood kunt zijn als je moeder geen jood is. Wat een pech! Dit lijkt verdacht veel op discriminatie en God is ver Verheven boven deze menselijke eigenschap. Nee, de Islaam is totaal anders. De basis is voor iedereen te begrijpen, de meest eenvoudige boer kan het begrijpen en de meest intelligente professor kan het begrijpen: God is ÉÉN!

Edward Gibbon en Simon Ochley schreven over de (geloofs)verklaring van de Islaam, met de woorden: “Ik geloof in één God en Mohammed, een gezant van God” is de simpele en onveranderlijke verklaring van de Islaam. Het intellectuele beeld van de God is nooit vernederd door een zichtbaar idool; de eer van de profeet heeft nooit de grenzen van deugdzaamheid onrecht aan gedaan; en zijn levende waarneming heeft de dankbaarheid van zijn volgelingen binnen de perken van reden en religie gehouden.” (History of the Saracen Empires, London, 1870, p. 54).

De Islaam is een religie die zowel het spirituele aanspreekt, als ook het gemeenschappelijke. De Islaam spoort de mens aan om na te denken en de door God geschonken zintuigen te gebruiken. We moeten niet wachten tot we “door de Heilige Geest worden bevangen”! Nee, we dienen te lezen, onderzoeken, na te denken en keuzes te maken.

Christenen gebruiken verschillende teksten uit de Bijbel voor hun stelling van de drie-eenheid, waar onder:

Johannes 1:1: “…In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God…”

Johannes 10:30: “…Ik en de Vader zijn één…”

Johannes 14:9: “…Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien…”

Johannes 14:10: “…dat ik in de Vader ben en de Vader in Mij is…”

Handelingen 9:21: “…dat Jezus de Zoon van God is…”

2 Korintiers 4:5: “…het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is…”

Titus 2:14: “…van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, die zich voor ons gegeven heeft…”

Romeinen 8:3: “…God heeft, door Zijn eigen Zoon te zenden…”

Ten eerste dienen we voor ogen te houden dat de Bijbel geen betrouwbaar boek meer is. We hebben dat inmiddels aangetoond. Ten tweede dienen we te weten dat Jezus (vrede zij met hem) vaak in gelijkenissen sprak, hij gebruikte voorbeelden en we dienen niet al zijn woorden letterlijk te nemen. We lezen dit in Matteus 22:1: “…En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen…”

Al deze voorgaande verzen die christenen gebruiken om hun standpunt te verdedigen, zijn óf onbetrouwbaar óf dienen niet letterlijk genomen te worden. De volgende verzen laten zien dat Jezus (vrede zij met hem) geen god is en dat de zoon van God figuurlijk genomen dient te worden en niet letterlijk:

Marcus 12:29-30, 32 : “…Welk gebod is het eerste van alle? Jezus antwoordde: het eerste is: Hoor Israël, de Here, onze God, de Here is één… …En de schriftgeleerde zeide tot Hem: Inderdaad, Meester, naar Waarheid hebt Gij gezegd, dat Hij één is en dat er geen ander is dan Hij…” #

Galaten 3:21 : “…God echter is één…”

1 Timoteus 6:16 : “…De Koning der koningen en de Here der heren, die alleen onsterfelijkheid heeft…die geen der mensen gezien heeft of zien kan…”

Jezus (vrede zij met hem) is volgens de christenen gestorven aan het kruis, dus niet onsterfelijk, en ook was hij zichtbaar voor de mensen. De eigenschappen van God die in het bovenstaande vers genoemd zijn, zijn niet op Jezus (vrede zij met hem) van toepassing.

Johannes 1:18 : “…Niemand heeft ooit God gezien…”

Dit terwijl de mensen Jezus (vrede zij met hem) wel konden zien, want hij verbleef op aarde. Terwijl we in de Bijbel lezen: 1 Koningen 8:27: “…Zou God dan waarlijk op aarde wonen? Zie, de hemel, zelfs de hemel der hemelen, kan U niet bevatten…”

In de Bijbel lezen we ook heel vaak “…uw Vader…”, wat een verwijzing is naar God. Dus we zijn allemaal Zijn “kinderen”.

Romeinen 8:14: “…Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods…”

Matteüs 5:9: “…want zij zullen kinderen Gods genoemd worden…”

Matteüs 5:45: “…opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is…”

Matteüs 6:14-15: “…Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven…”

Matteüs 23:9-10: “…En gij zult op aarde niemand uw vader noemen, want één is uw Vader, Hij, die in de hemelen is (God). Laat u ook geen leidslieden noemen, want één is uw Leidsman (profeet, boodschapper), de Christus…”

Johannes 1:12-13: “…Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn…”

Johannes 10:33-37: “…De joden antwoordden hem: Niet om een goed werk willen wij U stenigen, maar om godslastering en omdat Gij, een mens, Uzelf tot God maakt. Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd: Gij zijt goden? [Dit verwijst naar Psalmen 82:6: “…Wel heb Ik gezegd: Gij zijt goden, ja, allen zonen des Allerhoogsten…”] Als Hij hén goden genoemd heeft, tot wie het woord Gods gekomen is, en de Schrift niet kan gebroken worden, zegt gij dan tot Hem, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft, Gij lastert, omdat Ik heb gezegd: Ik ben Gods Zoon?...”

Johannes 13:16: “…Ik zeg u, een slaaf staat niet boven zijn heer, noch een gezant boven zijn zender…”

Marcus 7:24: “…En toen Hij een huis was binnengegaan, wilde Hij niet, dat iemand het wist; maar Hij kon niet verborgen blijven…” Terwijl bij God alles mogelijk is (Marcus 10:27)!

Matteus 24:36: “…Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen…”

Marcus 13:32: “…Maar wanneer, op welke dag en welk uur deze dingen zullen gebeuren, weet niemand. De engelen niet en zelfs Ik niet. Dat weet alleen de Vader…”

Een eenvoudige rekensom laat ons zien dat Jezus (vrede zij met hem) zelf 83 keer over zichzelf zegt “zoon des mensen”, terwijl er 13 keer door anderen gezegd is dat hij de zoon van God zou zijn. Wie heeft er nu gelijk? In de Qor-aan lezen we: “En (gedenkt) toen Allah zei: “O ‘Iesa (Jezus), zoon van Maryam (Maria), heb jij tegen de mensen gezegd: “Neemt mij en mijn moeder tot twee goden naast Allah?” Hij (‘Iesa) zei: “Heilig bent U! Nooit zou ik kunnen zeggen waarop ik geen recht heb. Indien ik dat gezegd had, zou U dat zeker geweten hebben. U weet wat er in mijn ziel is, en ik weet niet wat er in Uw ziel is. Voorwaar, U bent de Kenner van het verborgene.” (Soerah Al-Maa- idah (5), aayah 116)

Zaken zoals in Johannes 14:9, “…Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien…,” zijn gelijkenissen!!! Matteus 22:1: “…En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen…”

Marcus 10:45: “…Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen…” Ook hier zit Paulus er ver naast, want hij zegt volgens Romeinen 15:16 : “…om een dienaar van Christus Jezus voor de heidenen te zijn…” En ook in Galaten 1:10: “…Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn…”

Marcus 10:17-18 : “…Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zeide tot hem: Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan God alleen…”

Matteus 15:24: “…Ik ben slechts gezonden…”

Exodus 7:1: “…De Here echter zeide tot Mozes: Zie, ik stel u als God voor Farao…”

Romeinen 1:25: “…Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper…”

En wat doen christenen, zij hebben de profeet Jezus (vrede zij met hem) naast God geplaatst (drie-eenheid), hem tot zoon van God gemaakt en zelfs vereren zij Jezus (vrede zij met hem) boven God.

Jezus (vrede zij met hem) is volledig afhankelijk van God, wat God hem laat doen en wat Hij hem opdraagt. Johannes 5:19: “…Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf…” Paulus gaat hier ook de fout in door te hopen op de kracht van Jezus (vrede zij met hem), terwijl Jezus (vrede zij met hem) hier zelf zegt dat hij uit zichzelf niets kan doen. Want Paulus zegt in 2 Korintiërs 12:9: “…opdat de kracht van Christus over mij kome…”

Jezus (vrede zij met hem) was een profeet en wat hij deed, deed hij met verlof van God. Handelingen 2:22 : “…Jezus, de Nazoreeër, een man u van Godswege aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, die God door Hem in uw midden verricht heeft…”

En na Jezus (vrede zij met hem) zijn er (volgens de huidige Bijbel) nog meerdere wonderen gebeurd, dus dat Jezus (vrede zij met hem) wonderen verrichtte, is geen bewijs of teken dat hij een zoon van God is of zelf God is. Lees Handelingen 9:36-40: “…En er was te Joppe een discipelin, genaamd Tabita… …En het geschiedde in die dagen dat zij ziek werd en stierf… …Maar Petrus zond hen allen naar buiten en knielde neder en bad. En hij wendde zich tot het lichaam en zeide: Tabita, sta op! En zij opende haar ogen en zag Petrus en ging overeind zitten…”

Matteüs 26:11: “…De armen hebt gij immers altijd bij u, maar Mij hebt gij niet altijd…”

Dus Jezus (vrede zij met hem) kan ons niet altijd van nut zijn. Alleen in de tijd dat hij op aarde aanwezig is om de boodschap van God te verkondigen.

Matteüs 6:6-9: “…en bid tot uw Vader… en …Onze Vader…”

1 Johannes 3:9: “…Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad (Gods) blijft in hem en hij kan niet zondigen , want hij is uit God geboren. Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar…”

Lucas 3:38: “…de zoon van Set, de zoon van Adam, de zoon van God…”

Heeft God meerdere zonen? Sara, de moeder van Isaak (vrede zij met hem), werd ook op een wonderbaarlijke manier zwanger (Genesis 21:7: Geboorte van Isaak). En Adam (vrede zij met hem) had tenslotte geen vader én geen moeder. En hij was de eerste profeet. Dus ook een zoon van God. We kunnen tenslotte allemaal de zoon van God zijn (figuurlijk, niet letterlijk), dat hebben we eerder al gezien. Lees in de Bijbel de volgende verzen:

Genesis 6:2: “…Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren…”

Exodus 4:22: “…Zo zegt de Here: Israël is mijn eerstgeboren zoon ; daarom zeg Ik u: laat mijn zoon gaan…”

Jeremiah 31:9: “…Want Ik zal voor Israël een vader zijn , en Efraim mijn eerstgeborene… ”

2 Koningen 2:12: “…Alzo voer Elia in een storm ten hemel. En Elisa zag het en riep uit: Mijn vader, mijn vader…”

1 Kronieken 22:10: “…hij (Salomo) zal mij tot een zoon zijn, en Ik hem tot een vader…”

2 Korintiërs 6:18: “…en Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here…”

Jezus (vrede zij met hem), de zoon van God of een zoon van God? Zoals we allemaal “een zoon van God” kunnen zijn.

Jezus (vrede zij met hem), volgens de Islaam een profeet die de boodschap van God bracht aan de mensen. Eén van de meest perfecte mensen op aarde, maar mens; met gevoel, angst, verdriet, onwetendheid over bepaalde zaken en sterfelijk. Lees de volgende verzen en laat u overtuigen van het feit dat Jezus (vrede zij met hem) mens was, een profeet die de boodschap van God bracht aan de mensen.

1 Timoteüs 2:5: “…Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus…”

Handelingen 7:55: “…Maar hij, vol van de heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheids Gods en Jezus, staande ter rechterhand Gods. En hij zeide: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande ter rechterhand gods…”

Dit vers onthuld twee belangrijke feiten; namelijk dat dit in tegenstrijd is met al eerder genoemde verzen die verklaren dat niemand God ooit kan zien. Ten tweede “zag” deze man God (?) en Jezus (vrede zij met hem) als twee verschillende entiteiten. Ah'med Deedat zegt overigens over dit vers: “Het grootste deel van het Christendom heeft dit vers verkeerd begrepen, zoals ze ook andere verzen uit de Bijbel verkeerd hebben begrepen. Zij stellen zich “de Vader” (God) voor, zittende op een troon, een verheerlijkte zetel, en Zijn “zoon” Jezus (vrede zij met hem) zittende aan Zijn rechterkant. Kun je het beeld voor de geest halen? Als je dat kunt, ben je afgedwaald van de ware kennis van Allah! Hij is geen oude kerstman. Hij is een spirituele macht, voorbij het voorstellingsvermogen van het menselijke brein. Hij bestaat, Hij is echt, maar Hij lijkt op niets wat we voor de geest kunnen halen of ons kunnen voorstellen.

In oosterse talen betekende “rechterhand” een plaats van eer, welke de Heilige Qor-aan passender omschrijft als “degenen die dicht bij Allah staan”: Allah de Verhevene zegt: “(Gedenk) toen de Engelen zeiden: “O Maryam (Maria), voorwaar, Allah kondigt jou met een Woord van Hem een verheugende tijding aan: zijn naam is de Masih (Messias), ‘Iesa (Jezus), zoon van Maryam, in deze wereld en in het Hiernamaals is hij een man van eer en hij behoort tot degenen die dicht bij Allah staan.” (Soerah Aal ‘Imraan (3), aayah 45)

“Dichtbij Allah” wordt niet lichamelijk bedoeld, noch geografisch, maar spiritueel. Vergelijk dit met Marcus 16:19: “…werd hij (Jezus) ten hemel opgenomen, en zit aan de rechterhand van God...” Marcus 16:19 is nu uit sommige Bijbelversies geschrapt als zijnde een “toevoeging”, zoals het geval is met de “Revised Standard Version” in het Engels." (einde citaat)

De mens Jezus (vrede zij met hem) in Johannes 11:35: “…Jezus weende…”

Matteüs 26:37: “…en Hij begon bedroefd en beangst te worden… en …en waakt met mij…”

Hier vraagt Jezus (vrede zij met hem) zijn discipelen om te waken omdat hij bang was om opgepakt te worden door zijn vijanden. Dit is ook vreemd, omdat hij al wist wat er zou gaan gebeuren. [Matteüs 17:22-23: “…zeide Jezus tot hen: De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen, en zij zullen Hem ter dood brengen…” Waarom zou Jezus (vrede zij met hem) zijn discipelen dan vragen om te waken? Probeerde hij aan het goddelijke besluit, zijn lot (volgens de Bijbel), te ontsnappen?]

Jakobus 1:13: “…God kan door het kwade niet verzocht worden…”

Kijk nu eens naar Marcus 1:13: “…En Hij (Jezus) werd in de woestijn veertig dagen verzocht door de satan…”

Matteüs 4:1: “…Toen werd Jezus door de geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel…”

Dus ook Jezus (vrede zij met hem) werd als mens getest en door het kwaad verzocht.

Marcus 11:13: “…En toen Hij (Jezus) van verre een vijgeboom zag, die bladeren had, ging Hij daarheen om te zien of Hij er ook iets aan vinden zou. En erbij gekomen, vond Hij er niets aan dan bladeren; want het was de tijd niet voor vijgen…”

Jezus (vrede zij met hem) was dus onwetend over de seizoenen. Hij was ook maar een mens. Een bijzonder mens, dat wel. Want hij was een profeet, een boodschapper van God. Maar hij kon uit zichzelf niets doen, hij was volledig afhankelijk van God. God is Degene Die de wonderen verricht, Die de Schepper van alles is, Die de kracht en macht bezit. Jezus (vrede zij met hem) was een profeet, een mens. Lees de volgende verzen.

Marcus 6:5: “…En Hij kon daar geen enkele kracht doen; alleen genas Hij enige zieke door handoplegging…”

Openbaring 1:1: “…Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft…”

Johannes 17:2-8: “…gelijk Gij Hem macht hebt gegeven…dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. Ik heb U verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen, dat Gij Mij te doen gegeven hebt…Nu weten zij, dat al wat Gij Mij gegeven hebt, van U komt, want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven…” Typische kenmerken van een profeet, zoals Jezus (vrede zij met hem) een profeet is.

Filippenzen 1:2: “…door eensgezind te zijn, één in liefde betoon, één van ziel, één in streven…”

1 Korintiers 6:16-17: “…O weet gij niet, dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam (met haar) is? Want zegt Hij, die twee zullen tot één vlees zijn. Maar die zich aan de Here hecht, is één geest (met Hem)

Handelingen 4:32: “…En de menigte van hen, die tot het geloof gekomen waren, was één van hart en ziel…”

Marcus 10:7: “…en die twee zullen tot één vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maar één…”

Efeziërs 4:4-5: “…één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is…”

Johannes 14:20: “…Te dien dagen zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u…”

Johannes 17:21, 23: “…opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn… …opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één…”

De drie-eenheid blijkt ineens een meer-dan-drie-eenheid! En kijk eens naar wat Jezus (vrede zij met hem) zegt: “…opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U…” Geen evangelist of Bijbeldeskundige die de drie-eenheid kon uitleggen en sommigen beweerden zelfs dat het niet te snappen is. Maar Jezus (vrede zij met hem) legt hier de drie-eenheid perfect uit: het is figuurlijk, niet letterlijk! En iedereen die dit snappen kan.

Al deze verzen, en nog velen meer, tonen aan dat “de zoon van God” figuurlijk genomen dient te worden en niet letterlijk. Zoals een vader en een moeder en kinderen één zijn, namelijk één gezin, en een keeper, tien voetballers, reservespelers, trainer etc. één zijn, namelijk één voetbalteam, zo zijn God, Zijn boodschappers en profeten en alle gelovigen ook één, namelijk o.a. één in doel. Het doel is het aanbidden van één God en Hem gehoorzamen door te doen wat Hij geboden heeft en te laten wat Hij verboden heeft. Zij zullen allen samen zijn in het Paradijs.

De drie-eenheid: de Vader (God), de zoon (de boodschapper) en de Heilige Geest (de engel Gabriël die de boodschap heeft verkondigd).

Tot slot het volgende:

Matteüs 1:1 en 1:16: “…Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham… …Mattan verwekte Jakob, Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus geboren is, die Christus genoemd wordt…”

Maar Jezus (vrede zij met hem) werd toch op een wonderbaarlijke manier uit de maagd Maria geboren? Waarom wordt dit geslachtsregister dan vermeld? Het is nutteloze informatie die nergens goed voor is, want Jezus (vrede zij met hem) had geen vader, en dus ook geen geslachtsregister!

 
Naar: Verschillen in berichtgeving
naar boven

Naar: De Bijbel als getuige - index
Naar: Stierf Jezus voor onze zonden?