Islaam & Christendom---De Bijbel als getuige---Christendom of Paulusdom?

 

Christendom of Paulusdom?

Een tijdje na de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) verscheen ‘Abdoellah ibn Saba-e, een hypocriete jood die zich voordeed als een vrome moslim. Zijn enige doel was de vernietiging van de Islaam van binnenuit. Door zijn complotten zijn er verschillende sekten ontstaan, maar door de Genade van Allah de Verhevene is er nog altijd een groep die zich vasthoudt aan de zuivere Islaam: Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa'ah, oftewel de Soennah. Mogelijk is dat ook het doel van Paulus “de Apostel” geweest, die van binnenuit het Christendom wilde vernietigen en ook daadwerkelijk vernietigd heeft.

Uit joodse ouders geboren was Paulus aanvankelijk een felle bestrijder van Jezus (vrede zij met hem) en zijn volgelingen, die door ongelovigen ‘christenen' (volgelingen van Christus) werden genoemd. Daarna gedroeg hij zich als een volgeling van Jezus (vrede zij met hem) maar heeft de leringen van Jezus (vrede zij met hem) volledig veranderd. Paulus heeft tussen ca. 50 n.C. en 60 n.C. talrijke brieven geschreven, waarvan sommige verloren zijn gegaan. Over de echtheid van de dertien in het Nieuwe Testament aan Paulus toegeschreven brieven heeft men vanaf de oudheid vaak gediscussieerd (!). De meeste strijd bestaat nog over de brief aan de Efeziërs, de tweede brief aan de Tessalonicenzen en de Pastorale brieven, en vrijwel alle nieuwtestamentici beschouwen de brief aan de Hebreeën als onecht. Ondanks dit staan ze wel in de Bijbel. Uit de brieven kan men o.a. de prediking en de ‘theologische opvattingen' van Paulus opmaken, die echter de boodschap van Jezus (vrede zij met hem) tegenspreken.

Johannes 16:5-15: “…En nu ga ik heen tot hem, die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij heen? Maar omdat Ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel…”

“…Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen…”

Dit gedeelte bevat vele aanwijzingen dat de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zal komen. Jezus (vrede zij met hem) is tenslotte niet voor de wereld gekomen, maar alleen tot zijn volk. Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) is er voor de hele wereld. Aangezien God alles weet, en dus ook dat de Bijbel veranderd zou worden, zegt Jezus (vrede zij met hem) dat deze profeet de volle waarheid zou verkondigen. De volle waarheid kun je ook lezen als de uiteindelijke waarheid. God zegt ook in de Qor-aan dat Hij Zelf de Qor-aan zal beschermen omdat de mensen hier niet toe in staat zijn. We hebben dat in dit boek duidelijk aangetoond. Allah de Verhevene zegt: “Voorwaar, Wij zijn het Die de Vermaning (de Qor-aan) hebben neergezonden. En voorwaar, Wij zijn daarover zeker de Wakers.” (Soerah Al-H'idjr (15), aayah 9)

De Qor-aan is aan de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) geopenbaard door de Engel Gabriël (vrede zij met hem) die in opdracht van God tot de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) gesproken heeft. Jezus (vrede zij met hem) zegt dit ook: “…Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort…”

Lees ook Deuteronomium 18:18-22: “…een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied…”

“…Wanneer gij nu bij uzelf mocht zeggen: Hoe onderkennen wij het woord dat de Here niet gesproken heeft? – als een profeet spreekt in de naam des Heren en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord , dat de Here niet gesproken heeft…”

Het eerste gedeelte laat zien dat de woorden die de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) gesproken heeft, niet van zichzelf komen, maar van God. Het tweede gedeelte laat zien dat als een profetie niet uitkomt, het niet waar is en niet van God komt. Als je de Qor-aan en de overleveringen van de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) leest, dan lees je vele waarheden, wetenschappelijke feiten die ze toen nog niet wisten, voorspellingen die reeds zijn uitgekomen, en gedragregels die het leven hier op aarde in goede banen leiden. Als je de Qor-aan gelezen hebt, weet je dat het niet door een mens geschreven kan zijn. Het taalgebruik, de voorspellingen, de wetenschappelijke feiten, de leefregels, enz. enz.

De Islaam betekent je overgeven aan de Wil (Wetten) van God, van Allah. In de Bijbel lezen we hetzelfde, namelijk in Jacobus 4:7: “…Onderwerpt u aan God, maar biedt weerstand aan de duivel…”

Iemand die zich overgeeft aan deze wetten, is een moslim. Dus iedereen die zich aan de wetten van God houdt, die God erkent als de Almachtige en de Schepper van de hemelen en de aarde en al wat daar tussen is, is een moslim. Dus alle profeten zijn moslims. Het is niet een naam die door mensen verzonnen is, maar door God aan ons gegeven. Maar waar komt nu de naam christen vandaan?

Handelingen 11:26: “…en dat de discipelen het eerst te Antiochië Christenen genoemd werden…”

De bevolking van Antiochië (het huidige Antakya, hoofdstad van de provincie Hatay in Zuid-Turkije tegen de grens met Syrië) waren ongelovigen en zij noemden de discipelen van Jezus (vrede zij met hem) voor het eerst “christenen”, volgelingen van Christus, van Jezus (vrede zij met hem) . Ook hebben God en/of Jezus (vrede zij met hem) deze naam niet gegeven, want Jezus (vrede zij met hem) was een moslim, iemand die zich overgegeven had aan God.

Maar het Christendom van tegenwoordig bevat weinig van de originele leer van Jezus (vrede zij met hem) en de huidige christenen zijn geen volgelingen meer van Jezus (vrede zij met hem). Waarom niet? Jezus (vrede zij met hem) heeft duidelijk gezegd in Lucas 16:16-17: “…Gemakkelijker zouden hemel en aarde vergaan, dan dat er van de wet één tittel (punt) zou vallen…”

En in Matteüs 5:17-20: “…Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen… Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen…”

Dus wat is Paulus? Juist, zeer klein. Want hij heeft de wet op verschillende plaatsen in zijn brieven afgeschaft. En laat de naam Paulus, wat een Latijnse mannennaam is, nou ‘klein' of ‘gering' betekenen!

Paulus schreef in zijn brief aan de Galaten: “…Doch voordat dit geloof kwam, werden wij onder de wet in verzekerde bewaring gehouden met het oog op het geloof, dat geopenbaard zou worden. De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester…” (Galaten 3:23-25)

We kunnen dus concluderen dat het huidige Christendom geen Christendom meer is, maar Paulusdom, en de christenen zijn eigenlijk geen christenen (volgelingen van Christus) meer, maar Paulussen (volgelingen van Paulus). Want de huidige “christenen” volgen niet de boodschap waarmee Jezus (vrede zij met hem) is gekomen, maar zij volgen dat wat Paulus geschreven heeft in zijn brieven.

Er is waarlijk gewaarschuwd tegen het knoeien met de leringen die komen van God. In de Bijbel lezen we o.a. in Deuteronomium 12:32: “…Al wat ik u gebied, zult gij naarstig onderhouden; gij zult daaraan niet toedoen (niets toevoegen), noch daarvan afdoen (niets weglaten)…” En in Deuteronomium 4:2: “…Gij zult aan wat ik u gebied, niet toedoen en daarvan niet afdoen…”

Deze kwestie is zeer serieus. In de Bijbel lezen we o.a. in Matteüs 7:21-23: “…Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend, gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid…” (Oei oei, Paulus!)

Marcus 7:6-9 + 13: “…Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen. En Hij zeide tot hen: Het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking om uw overlevering in stand te houden… …En zo maakt gij het woord Gods krachteloos door u overlevering…”

De gevolgen van het knoeien met de ware leringen van onze geliefde profeet Jezus (vrede zij met hem) zijn: “…Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerend wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens…” (Romeinen 1:21-23)

Deze waarschuwing is er al vanaf de tijd van Mozes (vrede zij met hem): “…Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben… …Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen (aanbidden), want Ik, de Here, uw God, ben een naijverige God (Ik tolereer geen deelgenoten)…” (Exodus 20:3-5)

Ja, de wet! Volgens Jezus (vrede zij met hem) dient de wet nageleefd te worden en volgens Paulus bewerkt de wet alleen maar toorn: “…De wet immers bewerkt toorn; waar echter geen wet is, is ook geen overtreding…” (Romeinen 4:15)

Dus geen wetten is beter dan volgens wetten leven, want als er wetten zijn kun je fouten maken en wie wil er nou fouten maken? Op deze manier willen ze ontsnappen aan hun verantwoordelijkheid. Iedereen zal het met mij eens zijn dat er wetten en regels moeten zijn om een gemeenschap goed samen te laten leven. Ook God heeft in de Bijbel vele wetten en regels geopenbaard, maar daar willen de christenen niets van weten.

Door die wetten komt alleen maar toorn. Dus God wordt beschuldigd voor het veroorzaken van woede!?

Ik zei eens tegen een christen dat je volgens zijn religie kunt doen wat je wilt, moorden, verkrachten, stelen, liegen, overspel plegen etc. Alle zonden zijn vergeven volgens zijn geloofsovertuiging door de “dood van Jezus” die “zijn leven voor velen als losprijs heeft gegeven”. Hij antwoordde dat dat nou ook niet het geval was. Nou, leg dat maar eens uit?

Matteüs 24:12-13: “…En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered…”

Johannes 14:15: “…Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren…”

Lees Jacobus 2: Dood geloof, en overpeins deze woorden:

Jacobus 2:14-26: “…Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden? Stel, dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks voedsel, en iemand uwer zegt tot hen: Gaat heen in vrede, houdt u warm en eet goed, zonder hen echter van het nodige voor het lichaam te voorzien, wat baat dit? Zo is het ook met geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood… …Gij gelooft, dat God één is? Daaraan doet gij wél, (maar) dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen. Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets uitwerkt? Is onze vader Abraham niet uit werken gerechtvaardig, toen hij zijn zoon Isaak op het altaar legde? Daaruit kunt gij zien, dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken en dat dit geloof pas volkomen werd uit de werken… …Gij ziet, dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet slechts uit geloof… …Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood…”

Dus zonder werken is het geloof DOOD! Waarschijnlijk kende Paulus deze woorden niet, want hij zegt volgens Romeinen 3:27-31: “…Kunnen wij ons dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten. En door welke wet komt dat? Door de wet die eist dat u hem naleeft? Nee, door de wet die eist dat u gelooft. Ik heb u er immers op gewezen dat een mens wordt vrijgesproken door te geloven, en niet door de wet na te leven. Is God soms alleen de God van de Joden en niet die van de heidenen? Zeker ook die van de heidenen, want er is maar één God, en hij zal zowel besnedenen als onbesnedenen op grond van hun geloof als rechtvaardigen aannemen. Stellen wij door het geloof de wet buiten werking? Integendeel, wij bevestigen de wet juist…” Hocus pocus, wat is het nu? Dient men de wet nu wel na te leven of niet? Je kunt er alle kanten mee op en dat is nou net waar de evangelisten etc. gebruik van maken. Het is één grote vage warboel waar je zowel zwart als wit mee kunt bewijzen.

We hebben reeds aangetoond dat geloof zonder werken/daden zinloos is: het geloof is dood. Maar welke werken zijn goede werken en welke werken zijn slechte werken. Daarvoor heb je een wet nodig die ons dat duidelijk maakt, een wet, of geboden, waarover we in de Bijbel kunnen lezen:

Prediker 12:13: “…Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen…”

Deuteronomium 5:29: “…Och, hadden zij steeds zulk een hart om Mij te vrezen en om al mijn geboden te onderhouden…”

Paulus heeft echter de wet afgeschaft en de zwakke en dwaze mens volgt hem omdat dit overeenkomt met zijn begeerten. Daarom moest de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem), of de Trooster, wel komen om de ware en rechte weg wederom te verkondigen. De boodschap van Jezus (vrede zij met hem) werd vergeten en aangepast, dus moest er een nieuwe Openbaring komen. En dat die Openbaring in één lijn ligt met de originele boodschap van Jezus (vrede zij met hem) is niet verwonderlijk, want de oorsprong is dezelfde: God.

Ook hoor je de meeste christenen zeggen dat ze God niet vrezen en niet hoeven vrezen, want hun relatie is slechts liefde. Hiervoor hebben we al aangetoond dat in de Bijbel welzeker vermeld staat “…vrees God…”. Het volgende vers onderstreept dit:

Lucas 12:4-5: “…Ik zeg u, mijn vrienden, vreest hen niet, die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, Ik zeg u, vreest Hem!...”

Nu volgen er verschillende zaken die men tot op de dag van vandaag in de Islaam en onder de moslims nog tegenkomen, maar in het huidige Christendom en onder de christenen lijken ze spoorloos verdwenen, alsof ze nooit bestaan hebben.

Matteüs 26:39: “…Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad…”

Meerdere verzen beschrijven de manier van bidden zoals het nu nog steeds in de Islaam gebeurd. Waarom bidden de christenen niet zoals hun grote voorbeeld? De grote profeet Jezus (vrede zij met hem), die door de christenen verheven is tot zoon van God of zelfs tot God, bad met zijn gezicht op de grond, maar de christenen zitten allemaal op banken in de kerk. Voelen zij zich soms te goed om met hun gezicht op de grond neer te knielen voor hun Schepper? Jezus (vrede zij met hem) in ieder geval niet, want hij volgde de rechte leiding!

Ook zijn discipelen volgden het voorbeeld van de profeet Jezus (vrede zij met hem). We kunnen dit o.a. lezen in Numeri 20:6: “…en zij wierpen zich neder op hun aangezicht…”

1 Koningen 18:39 en 42: “…wierpen zij zich op hun aangezicht en boog zich ter aarde en legde zijn aangezicht tussen zijn knieën…”

Psalmen 96:9: “…Buigt u neder voor de Here…”

Precies zoals de moslims tegenwoordig nog steeds bidden; zij staan, buigen en knielen voor hun Heer. We kunnen onszelf afvragen, nu we dit zo allemaal lezen, wie volgen Jezus (vrede zij met hem) het meest: christenen of moslims?

De volgende verzen laten pure Islaam (overgave aan God) zien.

Jacobus 4:13-15: “…Welaan dan, gij, die zegt: “Vandaag of morgen gaan wij op reis naar die en die stad, wij zullen er een jaar doorbrengen, zaken doen en winst maken; gij, die niet (eens) weet, hoe morgen uw leven zijn zal! Want gij zijt een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt; in plaats van te zeggen: Indien de Here wil, zullen wij leven en dit of dat doen…”

Vergelijk dit maar eens met wat God in de Qor-aan zegt: “En zeg zeker nooit over iets: “Voorwaar, dat zal ik morgen doen.” * (Zeg) slechts: “Indien Allah het wenst (Inshaa-e Allah)…” (Soerat Al-Kahf (18), aayah 23-24)

Daarom zeggen de meeste moslims tot op de dag van vandaag “Inshaa-e Allah” als zij zeggen dat zij iets gaan doen. Maar geen christen die deze woorden uitspreekt. Ook de Islamitische vredesgroet “Salaam ‘Aleikoem (vrede zij met jullie)” staat in de Bijbel vermeld, maar geen christen die het voorbeeld van Jezus (vrede zij met hem) volgt; Johannes 20:20: “…kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: Vrede zij u!...”

Voor het bidden wast een moslim zich. Zijn lichaam moet rein zijn en hij moet ook rein zijn van geest. De Bijbel zegt hierover: 2 Korintiërs 7:1: “…laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes…”

Volgens de Bijbel is niet alleen alcohol verboden, Efeziërs 5:18: “…En bedrinkt u niet aan wijn…” (we komen hier later nog op terug Inshaa-e Allah), maar ook varkensvlees is niet toegestaan, precies zoals dat ook in de Islaam verboden zaken zijn. Zie Leviticus 11:7-8: “…Ook het zwijn…onrein zal het voor u zijn. Van hun vlees zult gij niet eten…”

Paulus heeft hier zijn eigen mening over, want hij heeft in 1 Korintiërs 10:25 geschreven; “…Al wat in de vleeshal te koop is, moogt gij eten, zonder navraag te doen uit gewetensbezwaar…”

In de Islaam is rente verboden voor iedereen. In de Bijbel lezen we ook dat rente verboden is, maar er wordt wel verschil gemaakt tussen eigen mensen en buitenlanders. In de Islaam is rente ten alle tijden verboden en maakt geen verschil tussen broeders en buitenlanders. De tegenwoordige Bijbel echter discrimineert en er is te lezen:

Deuteronomium 23:19-20: “…Gij zult van uw broeder geen rente nemen noch van geld noch van levensmiddelen noch van iets, dat men tegen rente lenen kan. Van de buitenlander moogt gij rente nemen, maar van uw broeder zult gij geen rente nemen – opdat de Heer, uw God, u zegene in alles wat gij onderneemt in het land, dat gij in bezit gaat nemen…”

In de Islaam is tovenarij en waarzeggerij verboden. Maar ook in de Bijbel komen we dit verbod tegen, namelijk in Leviticus 19:27: “…gij zult niet aan waarzeggerij of toverij doen…” en in Leviticus 19:31: “…Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten…”

Helaas is er geen pastoor die er in de kerk tijdens zijn preken over spreekt. De kerken lopen leeg en men wil dit niet horen. Preken over straf en de Hel zijn taboe. Ook de hoofddoek die een moslimvrouw verplicht is om te dragen, wordt in de Bijbel bevolen om te dragen.

1 Korintiërs 11:4-6: “…Iedere man, die bidt of profeteert met bedekten hoofde, doet zijn hoofd schande aan. Maar iedere vrouw, die blootshoofd bidt of profeteert, doet haar hoofd schande aan, want zij staat gelijk met ene, die kaalgeschoren is. Want indien een vrouw zich het hoofd niet bedekt, moet zij zich ook maar het haar laten afknippen. Doch indien het een schande is voor een vrouw, als zij zich het haar laat afknippen of zich kaal laat scheren, dan moet zij zich dekken…”

Ik denk dan meteen aan de paus en zijn mijter! Hij bidt en profeteert met zijn hoofd bedekt en doet dus zijn hoofd schande aan. En hij is dan de leider en het voorbeeld van de christenen!? Ook wordt de maagd Maria altijd afgebeeld met hoofddoek en nonnen bedekken ook hun hoofden, althans, tegenwoordig zijn er ook genoeg nonnen die hun hoofden niet meer bedekken. Maar geen “moderne” christelijke vrouw die het voorbeeld van Maria volgt. Zij aanbidden haar wel, maar haar voorbeeld volgen… nee!

1 Korintiërs 11:13-14: “…Oordeelt u daarom zelf. Is het gepast dat een vrouw met onbedekt hoofd tot God bidt? Leert de natuur zelf u niet dat lang haar een man te schande maakt, terwijl het een vrouw tot eer strekt? Het haar van de vrouw is haar gegeven om een hoofdbedekking te dragen...”

Dat een vrouw haar schoonheid moet bedekken, wordt door het volgende vers onderstreept:

1 Timoteüs 2:9: “…Evenzo, dat de vrouwen zich sieren met waardige klederdracht, zedig en ingetogen, niet met haarvlechten en goud of paarlen en kostbare kleding…”

Want de schoonheid van een vrouw is een verleiding voor een man in wiens hart een ziekte is. Het vertonen van haar schoonheid kan naar zonden leiden, zoals we kunnen lezen in Spreuken 7:25-29: “…Begeer haar schoonheid niet in uw hart, laat zij u niet vangen met haar wimpers… …Zal iemand vuur in zijn boezem halen, zonder dat zijn klederen in brand geraken? Of zal iemand op gloeiende kolen lopen, zonder dat zijn voeten verbranden? Aldus hij, die tot de vrouw van zijn naaste komt; niemand die haar aanraakt, gaat vrijuit…”

Dit zijn allemaal voorzorgsmaatregelen, voorkomen is beter dan genezen!

Matteüs 5:27-30: “…Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Pleeg geen overspel.” En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter één van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de Gehenna (Hel) geworpen wordt. En als je rechterhand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg. Je kunt immers beter één van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam naar de Gehenna (Hel) gaat…”

En ook Matteüs 18:8-9: “…Indien uw hand of uw voet u tot zonde verleidt, houw hem af en werp hem weg. Het is beter voor u verminkt of kreupel ten leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. En indien uw oog u tot zonde verleidt, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met één oog ten leven in te gaan, dan met twee ogen in het hellevuur geworpen te worden…”

Kijk eens hoe gevaarlijk het is om naar de schoonheid van een vrouw te kijken en huiver bij de gedachte dat het beter is om je eigen oog uit je hoofd te rukken dan dat je hele lichaam in de Hel geworpen wordt, en dat het beter voor je is om je eigen hand van je arm af te kappen, dan dat je hele lichaam in de Hel geworpen wordt!

Deuteronomium 22:5: “…Een vrouw zal geen mansklederen dragen en een man zal geen vrouwenkleed aantrekken, want ieder die deze dingen doet, is de Here, uw God, een gruwel…”

Ook in de Islaam is dit gedrag niet toegestaan. Maar de tegenwoordige christenen gaan hier zo nonchalant mee om, terwijl hier duidelijk staat dat het een gruwel is!

Maar ja, Paulus heeft al deze wetten afgeschaft, wetten waar Jezus (vrede zij met hem) over gezegd heeft: “…Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen (Matteüs 5:17-20 )

Werkelijk, een praktiserende moslim eert, respecteert en volgt Jezus (vrede zij met hem) nog meer dan een praktiserend christen dat doet, maar dat maakt hem nog geen christen! Omdat Jezus (vrede zij met hem) niets van zichzelf kon doen (Johannes 5:19: “…Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf…”), volg je dus Jezus (vrede zij met hem) ook niet, maar Degene Die Jezus (vrede zij met hem) geïnspireerd heeft en de werken heeft laten doen. Omdat Jezus (vrede zij met hem) zich overgegeven had aan God en Zijn Wetten, was hij dus een moslim. Dus is iedereen die hem volgt, een moslim! “…Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien…” (Johannes 14:9) Als je het voorbeeld van Jezus (vrede zij met hem) volgt en hem gehoorzaamt, dan gehoorzaam je in feite God en doe je wat Hij wil, dus ben je een moslim!

Er is een artikel op christelijke websites waar ze 100 overeenkomsten aanhalen tussen Jezus (vrede zij met hem) en Paulus. Maar wat willen ze daar eigenlijk mee bewijzen? We kunnen ook 100 overeenkomsten tussen Mohammed en Jezus (vrede zij met hen beide) laten zien, maar geen christen die dan Mohammed (vrede zij met hem) zal volgen. Keken ze maar eens naar de verschillen tussen Jezus (vrede zij met hem) en Paulus, de verschillen in de fundamenten, waardoor er een religie ontstaan is (het Christendom) die enorm afwijkt van hetgeen Jezus (vrede zij met hem) predikte.

“Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: ‘Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?' Hij antwoordde: ‘Waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar één die goed is (God, niet ik). Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan Zijn geboden.'” (Matteüs 19:16-17.) En niet de dwaalleer die Paulus predikte: "Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden." (Romeinen 10:9.)

Zie ook Islaam en Christendom in de Bijbel met o.a. CHRISTENDOM VAN JEZUS CHRISTUS - CHRISTENDOM VAN PAULUS - Wie heeft er gelijk, of wie moeten we geloven? Jezus of Paulus?

Zie ook Moslim of Mohammedaan? en Beledig Jezus niet!.

 
Naar: Vreemde en godslasterlijke verzen
naar boven

Naar: De Bijbel als getuige - index
Naar: Verzen over Jezus