al-Qor-aan (de Koran)

 

al-Qor-aan (de Koran)

Ibn Mas'oed (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei: “De Qor-aan is een bemiddelaar en een voorspraak (op de Dag der Opstanding) welke geaccepteerd is, en een maahil (#1) en een betrouwbaar (Boek). Eenieder die het voor zich plaatst, het zal hem leiden naar het Paradijs; en eenieder die het achter zich neer gooit, het zal hem naar de Hel slepen.” (At-Tabaraanie.)

<< #1 Een maahil is iemand die volhardend is in zijn voorspraak en die tot het extreme gaat om een persoon te redden. Zie an-Nihaayah, vol. 4, p. 303.>>>

Al-Qor-aan (de Koran), de laatste Openbaring van God. Er zijn vele definities van de Qor-aan, maar zij verschillen alleen in bewoording [niet in betekenis]. Er is geen meningsverschil betreffende wat de Qor-aan is, maar louter wat de beste manier is om het te definiëren. Een van de meer geschikte definities luidt als volgt: “De Arabische Spraak (Kalaam) van Allah (de Enige Ware God), welke Hij openbaarde aan Moh'ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) in bewoording en betekenis, en welke bewaard is gebleven in de masaah'ief (geschriften) en ons bereikt heeft door middel van overleveringen die moetawaatir (#1) zijn, en een uitdaging is voor de mensheid om iets vergelijkbaars voort te brengen.” (Zie Aboe Ammaar Yaasir Qaadhi, Een Introductie tot de Wetenschappen Betreffende de Qor-aan, hoofdstuk 2: “De Qor-aan (Koran)”, paragraaf II: “De definitie van de Qor-aan”.) #1 Moetawaatir betekent dat het op een zodanige manier en door zo veel mensen in elke generatie is doorgegeven dat het onmogelijk is dat er een fout is gemaakt of dat zij allemaal overeenkwamen om het te vervalsen. Al-Qor-aan kan vertaald worden als “de Recitatie” of “de Lezing”.

 
 

Het voornaamste doel van de Qor-aan is het afbakenen van de ware set geloofsovertuigingen (al-‘aqiedah) met betrekking tot de Schepper en om deze geloofsovertuigingen toe te passen in een systeem van wetten (as-sharie'ah) dat ten gunste zal zijn voor de schepping in dit leven en het volgende.

Het overpeinzen van de Qor-aan is een fundamenteel doel van het doen neerdalen van de Qor-aan en de enige manier om de bedoeling van God te begrijpen. De zin van het leven kan niet op de juiste manier begrepen worden behalve door het goed overpeinzen van de Qor-aan en het nadenken over zijn verzen om te achterhalen welke wijsheid en welk begrip er aan gekoppeld zijn. Vandaar deze rubriek waar we alle op www.uwkeuze.net beschikbare artikelen en informatie over de Nobele Qor-aan verzameld hebben om het toegankelijk te maken voor diegenen die de Qor-aan - en dus de Islaam - beter willen begrijpen. (Om pdf-documenten te downloaden, klik met de rechter muisknop op de link en vervolgens op "Koppeling opslaan als..." en sla het document in de gewenste map op.)

Het belangrijkste document dat niet in deze rubriek mag ontbreken is natuurlijk de Qor-aan zelf.

al-Qor-aan al-Kariem (Arabisch - pdf - 158 mb - King Fahd Complex for Printing the Holy Quran.)

 

De Qor-aan is dus per definitie in het Arabisch. Lees ook de artikelen Religie heeft een taal en De Arabische taal. Elke "vertaling van de Qor-aan" is slechts een interpretatie van de betekenis van de Qor-aan in die specifieke taal en kan dus in feite geen Qor-aan genoemd worden maar een vorm van tefsier (uitleg, exegese). Degenen die de Arabische taal (nog) niet machtig zijn, kunnen hier een Engelstalige interpretatie van de betekenissen van de Qor-aan lezen/downloaden. De vertaling die wij op www.uwkeuze.net opgenomen hebben is op dit moment wellicht de beste Engelstalige vertaling, de vertaling van Saheeh International. Helaas beschikken wij nog niet over een digitaal document van een Nederlandstalige vertaling zonder copyright. Een vertaling dient natuurlijk een nauwkeurige en waardige weerspiegeling te zijn van het Arabische origineel. Echter kan een vertaling nooit de plaats van de Qor-aan in het Arabisch innemen.

English Translation Of The Meanings Of The Noble Quran (pdf - 9,48 mb - vertaling van Saheeh International.)

 

Om de Qor-aan beter te begrijpen, zijn er verschillende werken van tefsier (uitleg) geschreven. We hebben een tweetal Engelstalige vertalingen opgenomen (een klassiek en een hedendaags werk) zodat men de Qor-aan beter kan bestuderen en begrijpen.

Tefsier Ibn Kethier (English)

Tefhiem al-Qor-aan (The Meaning of the Qur'an) van Sayyid Aboel 'Alaa Mawdoedie (English)

 

Bestudeer ook de volgende artikelen over de Qor-aan:

De openbaring van de Koran

De verzameling van de Koran

De juiste manier om de Qor-aan te overpeinzen

Zij zijn de hoogvliegende kraanvogels (m.b.t. de duivelsverzen)

An-Naasikh en Mansoekh (het vervangende wetsoordeel en het afgeschafte wetsoordeel)

Het verschil tussen de Qor-aan en h'adieth Qoedsie

Zijn karakter was de Qor-aan

H'aafidhz al-Qor-aan (de persoon die de volledige Qor-aan uit zijn hoofd geleerd heeft)

Mijn djoez-e 'amma boom (een stickervel om uw kinderen te stimuleren met het van buiten leren van djoez-e 'amma)

 

Voor enkele geluidsbestanden van de Qor-aan:

Het leren van de Qor-aan: Djoe-ez ‘Amma

Maak kennis met de Koran (Qor-aan)

 

Heeft u vragen over de Qor-aan, mail ons via info@uwkeuze.net.

 

 

De serieuze student van islamitische kennis en eenieder die de Qor-aan beter wil begrijpen en waarderen, adviseren wij om het boek Een Introductie tot de Wetenschappen Betreffende de Qor-aan te lezen en bestuderen, geschreven door Aboe Ammaar Yaasir Qaadhi. Uitgeverij Momtazah (www.momtazah.net) is bijna klaar met de Nederlandstalige vertaling van dit waardevolle boek, dat de volgende hoofdstukken bevat:

1) Een introductie tot ‘Oeloem al-Qor-aan
2) De Qor-aan (Koran)
3) Openbaring – al-Wah'y
4) Geleidelijke Openbaring
5) De Eerste en de Laatste Openbaringen
6) De Mekkieyyah en de Medenieyyah Verzen
7) De Redenen van Openbaring - Asbaab an-Noezoel
8) De Verzameling van de Qor-aan
9) Het Begin van de Soewar
10) De Ah'roef van de Qor-aan
11) De Qira-aat van de Qor-aan
12) De Duidelijke en Onduidelijke Verzen - al-Moeh'kam wa al-Moetashaabih
13) Afschaffing in de Qor-aan - an-Naasikh wa al-Mansoekh
14) De Wonderbaarlijke Aard van de Qor-aan - I'djaaz al- Qor-aan
15) De Interpretatie van de Qor-aan – Tefsier
16) De Vertaling van de Qor-aan
17) De Qor-aan en Oriëntalisten

Het voornaamste doel van ‘oeloem al- Qor-aan (wetenschappen betreffende de Qor-aan) is om de Qor-aan correct te begrijpen en toe te passen. Degene die de Qor-aan met een zuiver hart bestudeert zal ongetwijfeld de leiding van Allah vinden. Maar dit betekent niet dat een persoon die niet op de hoogte is van de tefsier (uitleg) van de Qor-aan, en van asbaab an-noezoel (de redenen van openbaring), en van de gecompliceerdheid van de Arabische grammatica (nah'w), en van de verschillende ah'roef en qira-aat, en van de kennis betreffende naasikh wa al-mansoekh (afschaffing in de Qor-aan), en van de verschillende classificaties van de verzen (moeh'kam en moetashaabih, ‘aam en khaas, moetlaq en moeqayyed etc.), en van i'djaaz al-Qor-aan (de weergaloze en wonderbaarlijke aard van de Koran), en van alle andere onderwerpen van ‘oeloem al-Qor-aan, in dezelfde mate zal profiteren van de Qor-aan als iemand die deze feiten wel allemaal kent.

Daarom zal men na het lezen van dit waardevolle boek een veel breder en duidelijker begrip van de Qor-aan (en dus van de Islaam) hebben, inshaa-a Allaah (als Allah wil). Dit boek presenteert het klassiek materiaal in een eenvoudige en moderne stijl, terwijl het een hoog academisch niveau handhaaft. Het is een noodzakelijk naslagwerk voor alle serieuze studenten van islamitische kennis.

 

naar boven