H'adieth van de Maand---Augustus 2010

 
H'adieth van de Maand - Augustus 2010
 

De moeder der gelovigen, Oemm ‘ Abdoellaah 'Aa-ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Wie iets toevoegt aan deze zaak van ons wat niet hiertoe behoort, het zal verworpen worden.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moesliem)

En in een andere overlevering van Moeslim zegt 'Aa-ishah (moge Allah tevreden met haar zijn): “Wie een daad verricht die niet in overeenstemming is met onze zaak, het zal verworpen worden.”

Zie het artikel Het verbod op innovaties (bid'ah) voor een uitleg van deze belangrijke h'adieth.

De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) verklaarde gewoonlijk in zijn toespraken: “De meest waarachtige spraak is Allah's Spraak, en de beste leiding is de leiding van Moh'ammed. De slechtste zaken zijn de nieuwe verzonnen zaken (in de religie), elke nieuwe verzonnen zaak is een innovatie, en elke innovatie is een misleiding, en elke misleiding is in het Vuur.” (Overgeleverd door Moeslim en verhaald door Djaabir ibn ‘Abdoellaah, en ook in een h'adieth in Soenan Aboe Daawoed , verhaald door Irbad ibn Sariyah.)Om de Qor-aan goed te begrijpen, is het essentieel dat men de correcte methodologie van tefsier (uitleg) volgt, anders is het mogelijk om de Qor-aan te interpreteren volgens elke manier die men wenst. De Qor-aan zinspeelt hier zelf op wanneer het zegt (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “… wat betreft degenen die in hun harten een afwijking (van de waarheid) hebben (d.w.z. misleid zijn), zij volgen wat niet helemaal duidelijk is daarvan, al-fitnah (de beproevingen en misleiding) wensend en zijn interpretatie wensend (d.w.z. het veranderen zodat het in overeenstemming is met hun begeerten)…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 7.]

<<< D.w.z. dat zij hun volgelingen proberen te misleiden door te doen alsof zij hun innovatie bewijzen door zich te verlaten op de Qor-aan – de moetashaabihaat (verzen die niet volledig duidelijk zijn) daarvan – maar dit is bewijs tegen en niet voor hen. Bijvoorbeeld, christenen kunnen beweren dat “‘Iesaa (Jezus) goddelijk is” omdat de Qor-aan aangeeft dat hij Roeh'oellaah (Geest van Allah) is en Zijn Woord, welke Hij schonk aan Maryam (Maria), terwijl zij halsstarrig Allah's Uitspraken negeren: “Hij [‘Iesaa (Jezus)] is slechts een dienaar. Wij schonken Onze gunst aan hem (d.w.z. het profeetschap)…” (43:59) en: “ Waarlijk, de gelijkenis (van het scheppen) van ‘Iesaa (Jezus) bij Allah is zoals (de) gelijkenis (van het scheppen) van Aadam. Hij schiep hem van stof (zand, aarde), vervolgens zei (Hij) tot hem: ‘Koen (wees)!' - vervolgens was hij.” (3:59) Er zijn andere verzen die duidelijk verklaren dat ‘Iesaa slechts een van Allah's schepsels is en dat hij de dienaar en boodschapper van Allah is, zoals er ook andere boodschappers waren. (Tefsier Ibn Kethier.) >>>

Met andere woorden, degenen die chaos onder de moslims wensen, zullen proberen Koranische verzen die mogelijkerwijs niet volledig duidelijk zijn (al-moetashaabihaat) te verdraaien of ze zonder juiste context aan te halen om het in overeenstemming te brengen met wat voor concepten en ideeën zij ook proberen te bewijzen.