Artikelen---Zina (overspel ontucht), een slechte weg

 

Zina (overspel ontucht), een slechte weg

 

Door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah
Uit het maandblad Wij Moslims van Uitgeverij Momtazah (www.momtazah.net)
Samengesteld uit teksten van adz-Dzahabi, sheikh al-Moenadjid en het blad Minhadj as-Soennah.
Lees ook: Waarom legt de Islaam zulke harde bestraffingen op voor seks buiten het huwelijk?

Alle lof zij Allah, de Heer der werelden. Allah's prijzingen en vrede zij met de profeet Moh'ammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hun voetstappen volgt tot aan de Laatste Dag.

Het Arabische woord zina betekent onzedelijkheid en het heeft in de Sharie'ah twee betekenissen: een algemene betekenis en een specifieke betekenis.

De algemene betekenis omvat dat wat bestraffing (h'add) met zich meebrengt en dat wat geen bestraffing met zich meebrengt. De Islaam geeft de naam zina niet alleen aan dat wat bestraffing met zich meebrengt, want dat is slechts één van de vele soorten zina. Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd: “Ik heb nooit een betere definitie van “lichte fouten” (wat genoemd wordt in soerat an-Nadjm (53), aayah 32) gehoord dan dat wat Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaald heeft van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem): “Allah heeft voor iedere zoon van Aadam zijn aandeel van zina voorbeschikt, en er is geen manier om er aan te ontsnappen. De zina van het oog is een blik, de zina van de tong is spreken en de zina van de gedachte is het wensen en hopen; vervolgens zullen de geslachtsdelen er naar handelen of niet.” [Overgeleverd door al-Boekhaarie (11/26) en Moeslim (4/2046).]

Al-Boekhaarie (moge Allah hem genadig zijn) heeft deze h'adieth opgenomen in een hoofdstuk met de titel “baab zina al-djawaarih' doena al-fardj” (hoofdstuk over de zina van de lichaamsdelen, anders dan de geslachtsdelen).

Al-H'aafidhz Ibn H'adjar (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Zina wordt niet altijd in verband gebracht met de geslachtsdelen zelf, maar kan ook betrekking hebben op andere lichaamsdelen, zoals de ogen enzovoorts.” (Zie het artikel: De djihaad van de ogen.) Ibn Battaal (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Kijken en spreken worden zina genoemd, omdat zij leiden naar de echte zina. Dit is waarom hij gezegd heeft, dat de geslachtsdelen er naar handelen of niet.”

Zina is één van de verboden daden (h'araam) en één van de belangrijkste grote zonden (kabaa-ir), na shirk [iets of iemand naast Allah aanbidden, afgoderij, polytheïsme, deelgenoten aan Allah toekennen, eigenschappen van Allah aan iemand anders toekennen, het schenden van tawh'ied (de eenheid van Allah)] en moord. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “En degenen die niet naast Allah een andere god aanroepen en die niemand doden, waarvan (het doden) door Allah verboden is, behalve volgens het recht, en die geen ontucht # plegen, want wie dat doet zal een bestraffing ontmoeten. Voor hem zal de bestraffing vermenigvuldigd worden op de Dag der Opstanding en vernederd zal hij daarin eeuwig leven. Behalve degene die berouw toont en gelooft en goede daden verricht. Voor diegenen wisselt Allah hun zonden in voor goede daden. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.” [Soerat al-Foerqaan (25), aayah 68-70.]

# Met ontucht wordt onwettige geslachtsgemeenschap bedoeld en slaat zowel op getrouwde personen (overspel) als ongetrouwde personen (ontucht).

En Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “En nadert niet de ontucht. Voorwaar, ontucht is een zedeloosheid en een slechte weg (wat iemand naar de Hel leidt, tenzij Allah hem vergeeft).” [Soerat al-Israa-e (17), aayah 32.]

Imaam al-Qortobie (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “De ‘oelamaa-e (geleerden) hebben gezegd dat het zinsdeel “en nadert niet de ontucht” krachtiger is dan slechts het zeggen van “bega geen zina”, omdat de betekenis hiervan is: “Kom zelfs niet dicht bij zina.” Dit betekent dat men geen daden moet verrichten die in de buurt van zina komen of er toe leiden, zoals het alleen zijn met iemand van het andere geslacht #, iemand van het andere geslacht aanraken, of ernaar kijken (op straat, internet enz.), naar slechte plaatsen gaan, op een verboden manier praten tegen vrouwen/mannen die niet verwant zijn (chatten, op school etc.), denken aan en voornemen om onzedelijke daden te verrichten enzovoort.

# ‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft verhaald dat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) gezegd heeft: “Telkens wanneer een man alleen is met een vrouw (waarvan hij geen mah'ram is), dan is de duivel de derde.” (At-Tirmidzie h'adieth 3118)

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “De ontuchtige vrouw en de ontuchtige man (het woord zinaa wordt hier vertaald met ontucht, omdat het in deze aayah gaat over ongetrouwde personen. Zinaa door getrouwde personen wordt als overspel vertaald), slaat hen ieder met honderd slagen. En laat medelijden met hen jullie niet treffen in de godsdienst van Allah, indien jullie in Allah en de Laatste Dag geloven. En laat een groep van de gelovigen getuige zijn van hun bestraffing.” [Soerat an-Noer (24), aayah 2.]

De juristen zeggen dat deze laatste aayah de bestraffing is voor de ontuchtplegers die nog nooit getrouwd zijn geweest. Als een persoon al eens getrouwd is geweest voordat hij deze misdaad van zina pleegde, dan dient hij of zij bestraft te worden met steniging tot de dood. (Alle straffen die opgelegd worden door de islamitische wetgeving worden alleen uitgevoerd onder het bewind van een islamitische staat en uitgesproken door een islamitische rechtbank.) Dit is vastgesteld door het gebruik van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem). Als zij niet bestraft worden in dit leven en sterven zonder berouw te tonen (door spijt te hebben, er afstand van te nemen enz.), dan zullen zij bestraft worden in de Hel met zwepen van vuur.

In een langere h'adieth overgeleverd door al-Boekhaarie, op gezag van Samoerah ibn Djoendab (moge Allah tevreden zijn met hem), betreffende een droom van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) waarin hij vergezeld werd door Djibriel en Mikaa-il (vrede zij met hen), zei de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem): “…We kwamen bij een put, welke leek op een oven en we hoorden er geschreeuw uit komen, dus we keken er in en zagen naakte mannen en vrouwen die schreeuwden wanneer de vlammen hen van onder bereikte. Ik vroeg: 'Wie zijn zij, o Djibriel?' Hij antwoordde: 'Mannen en vrouwen die ontucht gepleegd hebben.'”

In een uitleg van de betekenis van de aayah betreffende de Hel: “Zij heeft zeven poorten. Aan iedere poort is een deel van hen toegewezen” [soerat al-H'idjr (15), aayah 44], heeft ‘Ataa-e gezegd: “De meest afschuwelijke van deze poorten in termen van hitte, pijn, leed en stinkende lucht, is de poort voor de plegers van ontucht, die dit deden (zelfs) nadat zij de afschuwelijkheid hiervan wisten.”

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “De zaani (mannelijke ontucht- of overspel pleger) trouwt niet, behalve met een zaaniyah (vrouwelijke ontucht- of overspel pleegster) of een moeshrikah (veelgodenaanbidster). En de zaaniyah wordt niet getrouwd, behalve door een zaani of een moeshrik. En dat is verboden voor de gelovigen.” [Soerat an-Noer (24), aayah 3.]

Eén betekenis hiervan, is dat een man die toestemt om te trouwen of een seksuele relatie heeft met een polytheïst of een prostituee, zelf ook een polytheïst of een zaani (ontuchtpleger/overspelige man) is en hetzelfde geldt voor een dergelijke vrouw. Sommige geleerden zien het als een absoluut verbod voor een gelovige moslim om te trouwen met een andere moslim die zina gepleegd heeft, terwijl anderen het toestaan mits de persoon oprecht berouw getoond heeft tegenover Allah de Verhevene.

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “En degenen die van jullie vrouwen ontucht pleegt: neem de getuigenis van vier van jullie over hen af en wanneer zij (alle vier belastend) getuigen, sluit hen dan in de huizen op, totdat de dood hen neemt of Allah voor hen een weg geeft.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 15.]

Mannen werden bij dezelfde overtreding o.a. door belediging en het slaan met sandalen bestraft. Dit vers heeft echter zijn juridische status verloren (het is dus mansoekh), doordat het opgeheven is door een ander vers (dat naasikh genoemd wordt), namelijk soerat an-Noer (24), aayah 2, zie hierboven en beneden.

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “En als twee personen van jullie daaraan schuldig zijn: straf hen beiden; en als zij berouwvol zijn en zich beteren, laat hen dan met rust. Voorwaar, Allah is Berouwaanvaardend, Meest Barmhartig.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 16.]

En Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “De ontuchtige vrouw en de ontuchtige man, sla hen ieder met honderd slagen. En laat medelijden met hen jullie niet treffen in de godsdienst van Allah, indien jullie in Allah en de Laatste Dag geloven. En laat een groep van de gelovigen getuige zijn van hun bestraffing.” [Soerat an-Noer (24), aayah 2.]

Toen dit vers werd geopenbaard, begreep men dat degenen die schuldig waren aan overspel bestraft moesten worden met honderd slagen. De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) verduidelijkte de bevelen: “Neem van mij, accepteer van mij. Ongetwijfeld heeft Allah nu het pad aan hen getoond. Voor ongetrouwde personen is de bestraffing honderd slagen en verbanning voor één jaar. Voor getrouwde overspelige personen is het honderd slagen en steniging tot de dood.” (Al-Boekhaarie, Kitaaboel H'oedoed.)

‘Abdoellaah ibn Mas'oed (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Ik vroeg de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem): “Welke zonde is de ergste in de ogen van Allah?” Hij zei: “Om enig deelgenoot aan Allah toe te kennen, terwijl Hij jou geschapen heeft.” Ik vroeg: “Wat daarna?” Hij zei: “Je kind doden uit angst dat hij samen met jou eet (d.w.z. armoede).” Ik vroeg: “Wat daarna?” Hij zei: “Het begaan van zina met de vrouw van je buurman.” [Overgeleverd door al-Boekhaarie (8/492) en Moeslim (1/90).]

De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft ook gezegd: “Er is na shirk geen grotere zonde in de ogen van Allah de Verhevene, dan een druppel sperma die een man brengt in de baarmoeder van een vrouw die niet wettig is voor hem.” (Al-Boekhaarie, Kitaaboe l-H'oedoed.)

Alle religies zijn het eens over het feit dat zina h'araam is: geen enkele religie staat het toe. De bestraffing voor zina is de meest ernstige van alle bestraffingen, omdat het de eer en afkomst van een persoon schendt.

De zonde van zina kan van verschillende niveau's zijn en de ernst van de overtreding hangt af van de aard en de omstandigheden van de daad. Maar alle zina is h'araam, een grote zonde en een daad van onzedelijkheid. Zina met een mah'ram # (d.w.z. incest, moge Allah ons hiervoor behoeden!) of met een getrouwde vrouw, is veel erger dan zina met een vrouw waar men niet verwant aan is of een ongetrouwde vrouw, omdat het de schending van de rechten van de echtgenoot met zich meebrengt, zijn bed verontreinigt, een kind aan hem toeschrijft dat niet van hem is, en andere soorten overtredingen en kwaad.

# Mah'ram: mannen die volgens de Sharie'ah niet met een vrouw mogen trouwen. Een mah'ram is een man waarbij een vrouw zich ‘openlijk' mag vertonen zoals haar man, broer, vader en alle andere mannen die genoemd zijn in soerat an-Noer (24), aayah 31.

Als haar man een buur is, wordt de misdaad van het zijn van een slechte buur toegevoegd aan de overtreding; als haar man diens broer of familielid is, wordt de misdaad van het breken van de familiebanden er aan toegevoegd. De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Hij zal het Paradijs niet binnen gaan, wiens buren niet veilig zijn voor zijn slechte daden.” [Overgeleverd door Moeslim (1/68).]

En er zijn geen slechtere daden dan zina, en als de echtgenoot afwezig is omwille van Allah de Verhevene, zoals voor aanbidding, het zoeken van kennis of voor djihaad, dan is de zonde een combinatie van zondes. Boeraydah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “De vrouwen van de moedjaahidien (mv. van moedjaahid, en dit is een strijder in de djihaad) zijn zo heilig en verboden voor degenen die achterblijven als hun eigen moeders. Er is geen man van degenen die achter blijven die door de moedjaahidien toevertrouwd wordt om te zorgen voor zijn familie en hem dan bedriegt (door het plegen van zina), of hij zal op de Dag der Opstandig vastgehouden worden, en (degenen die hij bedroog) zal van zijn goede daden nemen zoveel als hij wil. Dus wat denken jullie?” [Overgeleverd door Moeslim (3515).]

Als de ontuchtige persoon getrouwd is, is de zonde groter en de bestraffing is steniging. En als hij een oude man is, dan is de zonde nog groter en zijn bestraffing is zoals de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) genoemd heeft in de h'adieth over de drie die Allah nooit zal aankijken, noch prijzen op de Dag der Opstanding en die een pijnlijke bestraffing zullen hebben (Sah'ieh' Moeslim, 156). Als de zonde ook nog eens gepleegd is in een heilige maand of op een heilige plaats of op een tijdstip dat bijzonder is in de ogen van Allah de Verhevene, dan is de zonde een combinatie van zondes.

De foeqahaa-e (fiqh-geleerden) verklaren dat de hoofddaad van zina, wat de bestraffing draagt, onwettige geslachtsgemeenschap is, waarbij de twee “besneden delen” (d.w.z. de geslachtsorganen) samenkomen en er sprake is van penetratie van de top van de penis, omdat dit feitelijk penetratie is (wat de voorgeschreven h'add of bestraffing met zich mee brengt).

Een persoon dient slechte daden te vermijden en alles wat hem hiertoe kan leiden. Allah de Verhevene heeft ons bevolen de vallen van shaytaan te vermijden, omdat Hij weet dat de shaytaan en de eigen ego (nefs) van een persoon, die één stap in de verkeerde richting zet, hem blijft aansporen om slechte daden te doen, totdat hij onzedelijke daden verricht.

Men dient na te denken over hoe serieus het is om een vrouw aan te raken (bijvoorbeeld door het schudden van de hand: zie het artikel De Handdruk) die niet verwant aan hem is. De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Als iemand van jullie in het hoofd geslagen zou worden met een naald, dan zou dat beter zijn voor hem dan een vrouw aan te raken wie voor hem niet toegestaan is om aan te raken.” [Overgeleverd door at-Tabaraanie; zie ook Sah'ieh' al-Djaami' (5045).]

Dit verwijst naar de bestraffing van het aanraken, dus wat zou het oordeel zijn ten aanzien van ergere daden, zoals het omhelzen en zoenen en zelfs nog ergere soorten van ongeoorloofde handelingen? De moslim qaadhi (rechter) is gemachtigd om de juiste bestraffing te bepalen voor elke bewezen daad anders dan werkelijke gemeenschap; in geval van gemeenschap is de bestraffing door de Islaam bepaald, en wel 100 slagen en één jaar verbanning voor degene die niet getrouwd is, en steniging voor degene die getrouwd is. Dit is de bestraffing in deze wereld, en de bestraffing in het Hiernamaals is vele malen erger.

Eén van de belangrijke principes die de selef # (moge Allah hen genadig zijn) naar voren gebracht hebben, is dat de oprechte gelovige die werkelijk verlangt naar Allah en het Hiernamaals, niet dient te kijken of de zonde groot of klein is en of de zonde een bestraffing (h'add) draagt of niet.

# Selef (selef as-saalih'): de vrome voorgangers, de eerste drie generaties: dus de metgezellen van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem), hun volgelingen en de leerlingen daarvan.

Het is overgeleverd dat Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd: “Er is geen grote zonde als iemand vraagt om vergeving, en er is geen kleine zonde als een persoon vol houdt met het herhalen ervan.”

Bilaal ibn Sa'd (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Kijk niet naar hoe klein de zonde is, maar denk aan de Grootheid van Degene Die je ongehoorzaam bent geweest.”

Lees ook: Waarom legt de Islaam zulke harde bestraffingen op voor seks buiten het huwelijk?

 
naar boven Naar index