Artikelen---Fataawaa van enkele grote geleerden over zelfmoordaanslagen

 

Fataawaa van enkele grote geleerden over zelfmoordaanslagen

 

Van de geleerden:
- Moh'ammed ibn Saalih' al-‘Oethaymien‘
- Abdoel-‘Aziez Aal ash-Sheikh
- Saalih' ibn Fawzaan al-Fawzaan
- ‘Oebayd ibn ‘Abdillaah al-Djaabirie
- Rabie' ibn Haadie al-Madkhalie
- ‘Abdoel-‘Aziez ar-Raadjihie
- Saalih' Aal ash-Sheikh
- Yah'yaa ibn Ah'mad an-Nadjmie

Van de cassette:
Fataawal-‘Oelamaa fil-Moedhaaharaat wal-Ightiaalaat wal-‘Amaliyyaat al-Intihaariyyah wal-Moewaalaat

Vertaald vanuit het Arabisch door Mohamed M. Abu Khalid (bewerkt door het www.uwkeuze.net team)

 
 

Lees ook Ibn ‘Abbaas versus de Khawaaridj - een oud debat, maar wijze lessen

Alle lof is aan Allah, de Heer der werelden. Hem alleen aanbidden wij en Hem alleen vragen wij om hulp. Diegene die door Allah wordt geleid, kan door niemand misleid worden; en wie Allah laat dwalen, kan door niemand geleid worden. En ik getuig dat er geen god is - die het recht heeft om aanbeden te worden - behalve Allah, en ik getuig dat Mohammad Zijn dienaar en boodschapper is.

Nog steeds discussiëren vele moslims (waaronder veel jongeren) over  de vraag of het toegestaan is om zelfmoordaanslagen te plegen. Helaas hebben sommige dwalenden misbruik gemaakt van deze chaotische situatie en de jongeren op het verkeerde spoor gezet. Zij hebben hen de dingen niet bij naam genoemd, zodat zij (de jongeren) begrepen dat zelfmoordaanslagen plegen en het doden van onschuldige mensen tot de “djihaad op de weg van Allah” behoren. Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan: “…En dood jullie zelf niet # (noch elkander). Waarlijk, Allah is Barmhartig met jullie. ” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 29.]

<<< # (Toegevoegd door het www.uwkeuze.net team:) Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat Allah's boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) gezegd heeft: “Eenieder die zichzelf doodt met een ijzeren instrument, dit instrument zal dan in zijn hand zijn en hij blijft zichzelf ermee steken in het Vuur van Djahannam (de Hel), voor altijd. Eenieder die zichzelf doodt met gif, dit gif zal dan in zijn hand zijn en hij blijft er van nemen in het Vuur van Djahannam (de Hel), voor altijd. Eenieder die zichzelf doodt door zichzelf van een berg te gooien, zal blijven vallen in het Vuur van Djahannam (de Hel), voor altijd.” (Overgeleverd door Ibn Mardoewyah, en ook verzameld in de Sah'ieh'ayn .) Aboe Qilabah zei dat Thaabit ibn ad-Dahhak zei dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) gezegd heeft: “Eenieder die zichzelf doodt met een instrument, zal daarmee gestraft worden op de Dag der Opstanding.” (Deze h'adieth is overgeleverd door de Groep.) Zie Vraag 12 voor meer informatie over het onderwerp zelfmoord. >>>

In een ander vers zegt Allah de Verhevene: “En degenen die geen andere god naast Allah aanroepen, noch een persoon doden waarvan Allah het verboden heeft - behalve volgens het recht…” [Soerat al-Foerqaan (25), aayah 68.]

Om een duidelijk beeld in deze kwestie te scheppen, nodig ik de jongeren uit om de fataawaa van de geleerden te lezen, zodat zij zich kunnen bevrijden van deze dwaze ideologie die alleen maar naar het Hellevuur kan leiden. Hierna volgen de oordelen van de geleerden over zelfmoordaanslagen en het vermoorden van onschuldige mensen:

1 - Ash-Sheikh Moh'ammed ibn Saalih' al-‘Oethaymien:

De sheikh zei: “... En wat sommige mensen doen, zoals het plegen van zelfmoordaanslagen door middel van het dragen van explosieven en deze laten afgaan wanneer zij zich tussen andere mensen bevinden, deze daad behoort tot het doden van onschuldige levens. # En wie zichzelf van het leven berooft, zal eeuwig in het Hellevuur verblijven. Wanneer met zo'n aanslag tien, honderd of tweehonderd mensen worden gedood, dan heeft de Islaam hier geen profijt aan...”

<<< # (Toegevoegd door het www.uwkeuze.net team:) Betreffende de kunst van oorlogsvoering waren de moslims de meest beschaafden van allemaal. Een moslimsoldaat dient zich in te houden en constant in gedachten te houden dat hij onder de controle staat van zijn Heer, Allah de Verhevene. Elke misdaad die hij zal begaan op het slagveld zal bestraft worden op de Dag des Oordeels. Bijvoorbeeld: terwijl Aboe Bakr (moge Allah tevreden zijn met hem), de eerste rechtgeleide khalief, naast het rijdier van bevelhebber Oesaamah (moge Allah tevreden zijn met hem) liep, gaf hij hem instructies inzake tien regels waaraan hij zich strikt diende te houden tijdens de oorlog. Deze waren: 1) houd niets achter, 2) vertel geen leugen, 3) verbreek niet het vertrouwen, 4) dood geen kinderen, vrouwen of ouderen (die niet deelnemen aan de strijd), 5) hak geen bomen met fruit om, 6) slacht geen kamelen, koeien of geiten voor een andere reden dan eten, 7) roep de mensen die je tegenkomt op tot de Islaam, 8) toon respect tegenover iedereen die je tegenkomt, 9) begin te eten in de Naam van Allah als jullie een maaltijd wordt aangeboden, 10) vecht niet met diegenen van onder de joden en christenen die toevlucht hebben gezocht in hun plaatsen van aanbidding. Vergeving en kwijtschelding behoren tot de meest uitstekende aspecten van de grootmoedigheid van de Islaam met betrekking tot oorlogsvoering. De veroveringen van de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zijn hier getuigen van, alsook de veroveringen door de sah'aabah (metgezellen van de profeet). Zij vertoonden enorm deze grootmoedigheid, omdat hun zielen tot een dergelijk karakter waren gevormd door de onderwijzer par excellence, de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem). (Zie de voorbeelden van deze aard, die verzameld zijn in al-Mawsoe'ah fie Samaah'ah al-Islaam van Moh'ammed al-Saadiq Ardjoen, vol. 1, p. 433-450.)

Allah de Verhevene zegt: “En bevecht - op Allah's weg (omwille van Allah) - degenen die jullie bevechten, en overtreed niet (houd de regels aangaande djihaad in acht). Waarlijk, Allah houdt niet van de overtreders.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 190.]

Al-H'asan al-Basrie gaf aan dat overtreding inhoudt: het verminken van de doden, diefstal (van de oorlogsbuit), het doden van vrouwen, kinderen en oude mensen die niet deelnemen aan de strijd, het doden van priesters en degenen die verblijven in religieuze gebouwen, het verbranden (vernietigen) van bomen en doden van dieren (vee) zonder noodzaak.” Dit is ook de mening van Ibn ‘Abbaas, ‘Oemar ibn ‘Abdoel-‘Aziez, Moeqatil ibn Hayyan en anderen. >>>

De sheikh vervolgde: “Dus deze zelfmoordaanslagen hebben hetzelfde oordeel als het “ten onrechte doden van de ziel”, (wat Allah heeft verboden) en dat deze daad naar het Hellevuur leidt en dat wie zoiets doet niet tot de martelaren behoort...”

2 - Algemene moeftie ‘Abdoel-‘Aziez Aal ash-Sheikh:

Vraagsteller: “Het is de bittere werkelijkheid, dat sommige moslims het toestaan om in opstand te komen tegen hun leiders, en degenen die zij voor ongelovigen aanzien te vermoorden.”

De sheikh: “Broeders, dit zijn beproevingen en onheilen. Deze zijn ontstaan uit onwetendheid en het volgen van de begeerte door sommige moslims. De Islaam wordt soms niet goed begrepen en niet goed geïnterpreteerd. De Islaam is niet gekomen om moordaanslagen te plegen, noch om mensen te doden. Maar de Islaam is gekomen om mensen uit te nodigen naar Allah, en is gekomen om de Waarheid (het islamitische monotheïsme) te verkondigen en mensen te bevrijden (van polytheïsme en onwetendheid). Maar geloven (in het idee) dat wie niet moslim is dood moet, klopt niet, baat niet en realiseert niets. In zulke zaken geloven alleen mensen die weinig kennis hebben, en minder verstand van de religie hebben. En omdat zij niet in staat zijn om da'wah (uitnodiging naar de Islaam) te doen, hebben zij deze slechte weg gekozen om hun ideologie uit te voeren...”

3 - Ash-Sheikh Saalih' al-Fawzaan:

Vraag: “De laatste tijd zijn er steeds meer scheldpartijen aan het adres van de grote geleerden, zij worden beschouwd als koeffaar (ketters, afvalligen) vooral nadat zij (de geleerden) hun fataawaa hebben uitgegeven over de zelfmoordaanslagen en over hun veroordeling hiervan. Zij beschouwen de geleerden ook als zwak. Wij willen graag dat u ons een advies geeft omtrent deze zaak.”

Antwoord: “De verplichting, waar een onwetende zich aan moet houden, is dat hij niet over deze zaak spreekt (i.e. dat mag niet). Hij moet dan Allah vrezen en niet zonder kennis preken. # Deze zaken (ah'daath) en wat hiermee vergelijkbaar is, zijn zaken van de geleerden. Zij zijn in staat, om over deze zaken te discussiëren, en deze te onderzoeken. Maar voor de gewone mensen, de onwetenden en de beginnende studenten, deze zaken zijn niet van hen.”

<<< # (Toegevoegd door het www.uwkeuze.net team:) Allah de Verhevene zegt: “Waarlijk, hij (satan) beveelt jullie met het slechte [wat (uiteindelijk) slecht is voor jullie voor zowel in deze wereld als het Hiernamaals] en de gruweldaden (A) en dat jullie zeggen over Allah wat jullie niet weten.” (B) [Soerat al-Baqarah (2), aayah 169.]

(A) Al-Fah'shaa-e: de gruwelijkheid, gruweldaden, d.w.z. de daden en eigenschappen die zeer slecht zijn, zoals onwettige seksuele handelingen, moord, alcohol drinken, vrekkigheid, ongehoorzaamheid tegenover de ouders, liegen, polytheïsme e.d.

(B) D.w.z. dat men spreekt over Allah zonder kennis waardoor men onjuistheden over Hem en Zijn religie verspreidt en dus vernieuwingen in de religie invoert. Toevoegingen (innovatie) in de religie zonder geldig bewijs worden bida' (enkelvoud: bid'ah) genoemd en zijn niet toegestaan. Het toevoegen van nieuwe geloofsleerstellingen en/of rituelen in de Islaam, die noch de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem), noch zijn metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen) hebben voorgeschreven of gedaan, is verboden. Er bestaat ook geen zogenaamde “goede bid'ah”, want dan zeg je met andere woorden dat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) vergeten is iets goeds mede te delen, en dat is onjuist omdat Allah de Verhevene met hem de religie voltooide en volmaakte. Allah Ta'aala zegt: “…Deze dag heb Ik jullie religie vervolmaakt voor jullie, Mijn gunst op jullie volledig gemaakt…” (V. 5:3.) >>>

4 - Ash-Sheikh ‘Oebayd ibn ‘Abdillaah al-Djaabirie:

Vraag: “Zijn de demonstraties en de moordaanslagen, zowel binnen de islamitische landen als daarbuiten, een middel om de omstandigheden waarin de islamitische gemeenschap verkeert te verbeteren?”

Antwoord: “De Soennitische (moslim) probeert altijd de omstandigheden van de gemeenschap te verbeteren conform de lering van de sharie'ah (islamitische wetgeving) #. Dit kan men realiseren door de leiders te adviseren, het goede aan te bevelen en het slechte af te raden... etc. Maar degenen die hun begeerte volgen en bida' (innovaties) verzinnen, deze hebben maar één doel: de hele situatie ontregelen, en dit is wat al-Khawaaridj (een sekte onder de moslims: zie Ibn ‘Abbaas versus de Khawaaridj - een oud debat, maar wijze lessen) doen en het resultaat is: bloedvergieten, eerbreuk, diefstal, chaos verspreiden, het land onveilig maken en mensen uiteen drijven!

De da'wah van Ahloes-Soennah wal-Djamaa'ah is gebaseerd op zachtheid, wijsheid en op da'wah met datgene dat goed is. Maar demonstraties en moorden horen niet bij deze zaken. Daar zit geweld in en die behoren tot de daden van al-Khawaaridj en degenen die hun begeerte volgen.”

<<< # (Toegevoegd door het www.uwkeuze.net team:) van moslims wordt geëist dat zij handelen in overeenstemming met de sharie'ah (Allah's wetgeving) en omwille van Allah de Verhevene, en niet in overeenstemming met hun begeerten en omwille van het zoeken van wraak, gebaseerd op persoonlijke haat enzovoort. Moslims kunnen niet toestaan dat zij door hun emoties overmand worden. Dit is wat hen leidt naar het verrichten van vele daden die, op zijn minst, twijfelachtig zijn in het licht van de sharie'ah . Wanneer moslims handelen binnen de grenzen van de sharie'ah en oprecht voor Allah de Verhevene alleen, dan zal Allah hen zegenen en hen de overwinning schenken die zij zoeken. >>>

Vraag: “Wat is het oordeel van de Islaam over de zelfmoordaanslagen die gepleegd worden door sommige mensen?”

Antwoord: “Zelfmoordaanslagen! De naam zegt het al. Sommigen noemen het “martelaarsaanslagen”, maar het heeft niets met het martelaarschap te maken. Dit soort daden zijn h'araam (verboden) om de volgende redenen:

Ten eerste: het doden van de zielen (zowel de ziel van de dader als die van onschuldige mensen) is h'araam en behoort tot “het ten onrechte doden van de ziel”. Er zijn genoeg overleveringen van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) waarin de doder van zichzelf in het algemeen een kaafir (ongelovige) wordt genoemd.

Ten tweede: deze zelfmoordaanslagen deren de vijand niet. Met deze moordaanslagen wordt de vijand alleen maar opgehitst en gefrustreerd, hetgeen resulteert in het kweken van vijandschap tegen de moslims.

Ten derde: wat heeft men in werkelijkheid tot nu toe bereikt met de zelfmoordaanslagen in Palestina? De pleger van een zelfmoordaanslag doodt zichzelf, vernietigt een auto, een benzinepomp, een spoorweg of doodt een aantal mensen...! En wat doet Israël hierna? Israël maakt huizen (lees dorpen) met de grond gelijk, doodt veel mensen, ontheemt anderen... enz.!”

5 - Ash-Sheikh Rabie' ibn Haadie al-Madkhalie:   

Vraag: “Behoren de moorden en de aanslagen op niet-moslim instellingen tot de methoden die zouden kunnen leiden tot het verbeteren van de omstandigheden waarin de islamitische gemeenschap verkeert?”

Antwoord: “Eén van de grootste voordelen die de Islaam predikt, is het nakomen van afspraken en beloftes, ook met niet-moslims. En één van de kenmerken van de niet-moslims en de huichelaars, is verraad en het niet nakomen van de beloftes.

Al-Moeghierah ibn Shoe'bah (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft iets meegemaakt. Voordat hij moslim werd, was hij namelijk op reis in het gezelschap van een groep niet-moslims, en zij hadden veel geld bij zich. Tijdens een overnachting, heeft hij hen verraden, gedood en hen van hun bezittingen beroofd. Hij kwam naar de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) om zijn Islaam te verklaren. Vervolgens gaf hij het geld aan de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) en heeft hij ook het verhaal verteld. Toen de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) dit hoorde, zei hij: “Wat betreft de Islaam, die accepteren wij wel van jou, maar het geld niet!” Omdat hier sprake is van verraad, en de Islaam accepteert geen verraad...!

Ook was er een verbond tussen de moslims en de Romeinen in de tijd van Moe'aawiyah  ibn Abie Soefyaan (moge Allah tevreden zijn met hem). Toen het verbond bijna verlopen was, heeft Moe'aawiyah een leger klaargezet en zei: “Wij gaan de Romeinen aanvallen zodra het verbond (wapenstilstand) verlopen is. Maar nog voor dat moment, vertrok het leger richting de Romeinen. Een oude man klom toen op zijn paard, ging het leger achterna en schreeuwde: “Allaahoe Akbar, belofte en geen verraad, Allaahoe Akbar , belofte en geen verraad...!” Moe'aawiyah (moge Allah tevreden zijn met hem) vroeg deze man wat hij hiermee bedoelde, waarop de man antwoordde: “Ik heb de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) het verraden van anderen horen verbieden (h'araam verklaren).” Toen Moe'aawiyah (moge Allah tevreden zijn met hem) dit hoorde, liet hij het leger terugkeren naar de basis.”

6 - Ash-Sheikh ‘Abdoel-‘Aziez ar-Raadjihie:

Vraag: “Wat is uw mening over de zelfmoordaanslagen die in deze tijd gebeuren?”

Antwoord: “Zoiets is niet toegestaan, het is ook niet vergelijkbaar met een eerlijke strijd tussen twee tegenstanders om de volgende redenen:

1- Omdat deze aanslagen niet eerlijk verlopen en niet op het slagveld gebeuren: dat wil zeggen dat de twee legers zich in twee kampen moeten bevinden, en dat de moslim zich op het slagveld begeeft voor de strijd.

2- Omdat degene die zich op het slagveld en tussen zijn vijanden begeeft, niet zichzelf doodt, hij kan zelfs gered worden (door b.v. gewond te raken, gevangen genomen te worden, etc.). Dit is anders dan degene die zichzelf laat ontploffen, deze pleegt zelfmoord...!

3- Het is ook vastgesteld dat ‘Aamir  ibnoel-'Akwaa (moge Allah tevreden zijn met hem) zichzelf in Khaybar (een joods dorp bij Medienah), tijdens de oorlog met de joden, met zijn eigen wapen (zwaard) had verwond, en hieraan overleed. Sommige sah'aabah (metgezellen) hebben daar commentaar op gegeven, en zeiden dat zijn djihaad nietig was. Teleurgesteld en triest, ging zijn broer Oesaamah ibnoel-'Akwaa (moge Allah tevreden zijn met hem) naar de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) en vertelde hem hoe de mensen over zijn broer dachten, waarop de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Het is niet waar, degene die dit zegt, liegt. Hij is een echte martelaar, en wordt twee keer beloond...!” (Overgeleverd door Moeslim.) Deze situatie veroorzaakte wat verwarring bij de metgezellen, maar ‘Aamir had zich niet met opzet verwond en was doodgegaan. En zij zeiden dat zijn djihaad nietig was, hoe zou het nu zijn met iemand die opzettelijk zelfmoord pleegt en zichzelf doodt, dit is een duidelijk voorbeeld...!”

<<< [Toegevoegd door het www.uwkeuze.net team (bron: maandblad Wij Moslims van Uitgeverij Momtazah, editie mei 2002):] Moh'ammed ibn al-H'assan as-Shaybaanie zegt in as-Siyar (1/163): ”Wie de vijand aanvalt, doet dat voor de glorie van zijn religie, en hij verlangt naar het martelaarschap waarmee hij eeuwig leven verdient. Hoe kan hij zichzelf dan in vernietiging werpen?” Daarna zegt hij: ”Er is niets verkeerd aan als een man in zijn eentje een aanval uitvoert, zelfs al gelooft hij dat hij gedood zal worden, als hij meent dat hij in staat zal zijn iets van waarde te verrichten, zoals het doden, verwonden of verslaan van de vijand. Vele metgezellen hebben dat gedaan in de nabijheid van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) in de slag van Oehoed, en hij prees hen hiervoor. Iemand zei tegen Aboe Hoerayrah: ‘Heb je Sa'ied ibn Hishaam gezien toen de twee legers tegenover elkaar stonden? Hij viel hen in zijn eentje aan tot hij gedood werd. Heeft hij zichzelf in vernietiging geworpen?' Aboe Hoerayrah antwoordde: ‘Nee, hij heeft een aayah uit Allah's Boek in praktijk gebracht: “En onder de mensen is hij die zijn ziel zou verkopen, Allah's welbehagen verlangend…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 207.]'

Maar als hij weet dat hij niks zal bereiken en niet in staat zal zijn de vijand schade toe te brengen, dan zou hij hen niet aan moeten vallen, omdat hij geen enkel voordeel kan verwerven voor de glorie van zijn religie, maar hij zal alleen maar gedood worden. Allah zegt: “En dood jullie zelf niet.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 29.] Daarom; als hij hen geen schade kan toebrengen is er geen voordeel, en zou hij niet aan moeten vallen.”

Zo'n daad dient ook altijd gericht te zijn tegen ongelovigen die de oorlog hebben verklaard aan de moslims. Er zijn verschillende soorten ongelovigen; er zijn strijders, vreedzame mensen, zij die bescherming genieten, zij die met de moslims onder een verdrag leven, en zij die een verdrag met de moslims hebben gesloten. Het is niet toegestaan de ongelovigen te doden vanwege hun ongeloof. In Sah'ieh' al-Boekhaarie verhaalde ‘Abdallaah ibn 'Amr dat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Wie een persoon heeft gedood die een verdrag had met de moslims, zal de geur van het Paradijs niet ruiken, hoewel haar geur al van een afstand van veertig jaar waargenomen wordt.” (Overgeleverd door an-Nasaa-ie, Ah'mad, Ibn Maadjah en anderen.)

We kunnen in de boeken van de levensloop van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) en in Ibn al-Moebaarak's Kitaab-al-Djihaad (1/134) het verhaal vinden van al-Baraa-e ibn ‘Azib, toen hij zichzelf wierp in het afvallige leger van Banoe Hanifah. In enkele van deze verwijzingen, zoals in as-Siyar (1/196), vroeg al-Baraa-e aan zijn kameraden om hem op een schild te zetten, en hem daarna met hun speren over de muur te werpen. Hij bevocht de vijand binnen hun omheining, en opende daarna de poort voor de moslims. Tijdens die aanval liep hij meer dan tachtig wonden op. De leider van de moslims, Khaalid ibn al-Walied, stelde iemand aan om zijn wonden te verzorgen. Een soortgelijke overlevering wordt genoemd in ath-Thiqaat van Ibn Haban 2/175, de geschiedenisboeken van at-Tabarie 2/281 en anderen.

Dergelijke overleveringen worden gebruikt om aan te tonen dat “zelfmoordaanslagen” toegestaan zouden zijn. We kunnen hier als volgt op reageren: (1) het gaat hier niet om een zelfmoordactie waarbij men 100% weet dat men doodgaat, de optie om te overleven bestaat hier, (2) hier werden soldaten aangevallen, geen burgers, (3) de persoon die over de muur gegooid werd, wist dat hij geen onschuldige mensen zou doden door het feit dat hij over de muur gegooid werd, het gaat hier om een dappere actie om de poort van de stad te openen, en niet om een aanslag op burgers, (4) de verwondingen werden toegebracht door zijn vijanden, niet door zichzelf.

Dus zulke overleveringen zijn 0,0 bewijs om aanslagen goed te keuren! >>>

7 - Ash-Sheikh Saalih Aal ash-Sheikh:

De sheikh zei: “...Dus de vermelding van de leus “het doel heiligt de middelen” - (sommige mensen denken namelijk dat wanneer het doel waarnaar wordt gestreefd nobel is, dat men dan alles wat mogelijk is - ook al is het verboden - in werking mag stellen, om dit doel te bereiken .)”

De sheikh vervolgde: “Dit klopt niet, en heeft geen betrekking op de sharie'ah (islamitische wetgeving). Volgens de sharie'ah hebben alle middelen hetzelfde oordeel als het doel (waarnaar wordt gestreefd). Een goed voorbeeld, dat een middel h'araam is, is bijv. iemand die alcohol gebruikt als medicijn. Dus niet elk middel dat leidt tot een bepaald doel, heeft hetzelfde oordeel als de doelstelling. Wanneer dit zo uitpakt, dan is het duidelijk dat niet alle middelen, die in de da'wah worden gebruikt, goed zijn...!”

8 - Ash-Sheikh Ah'mad ibn Yah'yaa an-Nadjmie:

De sheikh zei: “Bij Allah, de islamitische religie is niet geopenbaard om verraad te plegen, noch is hij geopenbaard om moordaanslagen te plegen, maar deze zaken zijn overgenomen van niet-moslims. Degenen die hun begeerte volgen, zij vermoorden ook moslims en zij zeggen (beweren) dat zij aan djihaad doen op de weg van Allah.”

Tot slot:

<<< (Toegevoegd door het www.uwkeuze.net team:) We dienen ook op te merken dat er geleerden zijn die "zelfmoord"-aanslagen onder bepaalde voorwaarden als toegestaan beschouwen, mits men hierbij onschuldige burgers probeert te mijden (dus deze niet als doelwit maakt), een persoon dit niet doet omdat hij moe is van het leven en hij dit doet onder leiding van een leider (die de juiste 'aqiedah volgt). Tot die geleerden horen ondermeer sheikh Hammoed bin 'Oeqlaa ash-Shoe'aybie (rah'iemahoellaah), de h'adieth-geleerde sheikh Soelaymaan bin Naasir al-'Oelwaan, sheikh Moeh'ammed bin Moesaa ash-Sharief, sheikh Salmaan al-'Awdah, sheikh 'Abdoellaah bin Djibrien (rah'iemahoellaah), sheikh Moeh'ammed Moetwallie ash-Sha'raawie (rah'iemahoellaah) en anderen.

Dit artikel kan dus niet als compleet beschouwd worden en wij zullen op zoek gaan naar meer uitgebreide informatie hierover, inshaa-e Allaah. Het voornaamste doel om dit artikel te plaatsen is om aan te tonen dat onschuldige burgers zo veel als mogelijk gespaard dienen te blijven bij militaire acties tegen diegenen die de Islaam actief bestrijden.

Lees ook:
- Ibn ‘Abbaas versus de Khawaaridj - een oud debat, maar wijze lessen.
- De betekenis van ‘terrorisme' en ‘extremisme'
- Djihaad Uitgelegd
- Islamfobie
- Vraag 1. Volgens moslims is de Islaam de beste religie, maar waarom zijn er dan zo veel moslims oneerlijk, gewelddadig, en houden veel moslims zich bezig met criminele activiteiten en terroristische aanslagen?
- Vraag 5. Hoe kan de Islaam de religie van vrede genoemd worden terwijl het door het zwaard verspreid werd?
- Vraag 6. Waarom zijn er zo veel moslims fundamentalisten en terroristen?
- Vraag 7. Indien het waar is dat de Islaam vrede brengt, hoe is het dan mogelijk dat juist in de Arabische wereld zoveel onrecht heerst?

Uitgeverij Momtazah komt binnenkort met een zeer belangrijk en interessant boek op de markt, namelijk Religieus Extremisme in het leven van de hedendaagse moslims van dr. ‘Abdoel-Rah'maan ibn Moe'alaa al-Loewayh'iq al-Moetayrie. Houd de website van Uitgeverij Momtazah (www.momtazah.net) of hun maandblad Wij Moslims goed in de gaten voor wanneer dit boek verkrijgbaar is.

O niet-moslims! Beoordeel de Islaam niet aan de hand van moslims, een auto wordt immers ook niet beoordeeld aan de hand van de chauffeur die met die auto rijdt. Bestudeer de Islaam onbevooroordeeld, en als u vragen heeft, staan wij voor u klaar om u te helpen: info@uwkeuze.net. Velen die de Islaam onbevooroordeeld onderzochten, hebben de schoonheid van de Islaam reeds ontdekt en de Islaam als hun manier van leven gekozen. Zelfs in het nieuws wordt de vreedzaamheid van de Islaam toegegeven, welliswaar en helaas niet echt opvallend, maar het is een begin:

Salafisten vreedzamer dan gedacht

Salafistische organisaties, moskeeën en predikers in ons land roepen niet op tot geweld, maar keuren dat af. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Het salafisme is een zeer conservatieve stroming in de islam. De onderzoekers hebben tien maanden veldwerk gedaan in de salafistische gemeenschap en een enquête gehouden onder 1100 moslims. De onderzoekers zeggen dat het salafisme een gewone orthodoxe beweging is, waarvan de aanhangers een eenzijdig wereldbeeld hebben, maar de groepering zou geen bedreiging vormen. (© ANP) >>>

 
naar boven Naar overzicht artikelen