Artikelen---Word niet boos!

 

Word niet boos!

 

Er zijn enkele zaken die vele problemen veroorzaken in de maatschappij, zoals hebzucht, onwetendheid en boosheid. In dit artikel zien we hoe wij als moslims om moeten gaan met boosheid. Wisten de niet-moslims dit maar, zodat zij de schoonheid van de Islaam zouden kennen. Maar helaas is op hen een eerder genoemd probleem van toepassing: onwetendheid. Maar wij moslims dienen ons te gedragen zoals Allah (Glorieus en Verheven is Hij) dat behaagt en volgens het voorbeeld van onze geliefde profeet Mohammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem). Door dit gedrag naar buiten toe uit te dragen, zien de niet-moslims misschien dat de Islaam het omgekeerde is van wat men denkt. Dit is ook een manier van da'wah (uitnodigen tot Islaam) en een hele belangrijke manier van da'wah, zeker in deze tijd. Beste broeders en zusters, lees en praktiseer, pas het toe in je leven.

Vermijd boosheid.

•  “(Zij zijn het) die uitgeven in voorspoed en in tegenspoed, en die de woede inhouden en vergevers van de mensen zijn. En Allah houdt van de weldoeners.” (Soerat Aali ‘Imraan (3), aayah 134)

•  “En wat jullie gegeven is, is slechts een vergankelijke genieting van het wereldse leven. Maar wat zich bij Allah bevindt is beter en blijvender voor hen die geloven en die op hun Heer vertrouwen. En (zij zijn) degenen die de grote zonden en de verdorvenheid mijden. En als zij boos zijn, dan vergeven zij.” (Soerat As-Sjoerah (42), aayah 36-37)

•  Overgeleverd door Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn): “Een man vroeg aan de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem): “Geef mij advies.” Hij antwoordde: “Word niet boos.” De man vroeg het nog twee keer en de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) herhaalde zijn antwoord.” (Al-Boekhaarie)

•  Volgens Aboe Sa'ied Sa'd ibn Maalik ibn Sinaan al Khoedri (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) gezegd: “Doe geen kwaad en vergeld geen kwaad met kwaad.” (Een goede h'adieth van Ibn Maadjah, ad-Daaraqotni en anderen)

•  Verhaald door Aboe Bakr (moge Allah tevreden zijn met hem); Aboe Barzah zei: “Ik was met Aboe Bakr. Hij werd boos op een man en uitte boze woorden. Ik zei: “Staat u mij toe, o khalief van de boodschapper van Allah, dat ik zijn nek eraf sla?” Deze woorden van mij namen zijn boosheid weg, hij stond op en ging naar binnen. Hij liet mij komen en zei: “Wat zei je daar net?” Ik zei: “Sta me toe om zijn nek eraf te slaan.” Hij zei: “Zou je het doen als ik je de opdracht zou geven?” Ik zei: “Ja.” Hij zei: “Nee, ik zweer bij Allah, dit is niet toegestaan voor enig man na Mohammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem).” (Soenan van Aboe-Dawood, h'adieth 4350)

•  Verhaald door Abdoellah ibn ‘Oemar dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Niemand onderdrukt iets meer voortreffelijk in het zicht van Allah, dan de woede die hij tegenhoudt om de tevredenheid van Allah te zoeken.” (Al-Tirmidhi, h'adieth 5116. Overgeleverd door Ah'mad)

De algemene bedoeling van deze ayaat en ahadieth.

Deze ayaat (verzen) en ahadieth (overleveringen) drukken de zeden van een moslim uit, namelijk bescheidenheid, nederigheid, anderen geen kwaad doen, vergevingsgezindheid, geduld en je boosheid kunnen beheersen. Dit alles voorkomt boosheid met alle nare gevolgen van dien.

Het zal een gevoel ontwikkelen dat je Al-Djennah (het Paradijs) mist en je zult een weg zoeken om er binnen te gaan. Dit betekent niet boos worden en het is een beleefdheid van de hoogste graad, de manier van profeten (vrede zij met hen). Het is de bedoeling dat een moslim zich “traint” om zo te worden. Het wordt dan een goede gewoonte, het wordt een deel van je karakter en geeft welslagen in het Hiernamaals, Inshaa Allah (als Allah dat wil).

Van Tabari: er is door Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) overgeleverd: “Een man zei: “O boodschapper van Allah, noem mij een daad die mij naar Al-Djennah zal brengen.” Hij (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) antwoordde: “Word niet boos en al-Djennah is voor jou.”

Zachtaardigheid en bezonnenheid maakt het innerlijke sterk om al het kwaad te weerstaan en het opent de weg naar welslagen en tevredenheid van Allah de Verhevene. Geef niet toe aan je nefs (ego, je eigen ik die veel sterker is dan Shaytaan). Geef niet toe aan je verlangens. Dat voorkomt boosheid en het herinnert je aan de manieren van de moslim met vrees voor Allah de Almachtige.

Ibn 'Oemar (moge Allah tevreden zijn met hem) vroeg aan de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem): “Wat houdt mij van de toorn van Allah?” Hij antwoordde: “Word niet boos.”

Boosheid trekt alle soorten slechtheid aan en van boosheid vrij zijn trekt alle soorten goede dingen aan. Dit advies (wordt niet boos) is een bescherming tegen al het kwaad. Boosheid is een zwakte en bezonnenheid is een kracht. Snel boos worden is een kenmerk van een zwakke persoonlijkheid.

Verhaald door Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “De sterke is niet degene die de mensen overwint door zijn kracht, maar de sterke is degene die zichzelf controleert wanneer hij boos is.” (Sah'ieh' al-Boekhaarie, h'adieth 8.135)

Boosheid maakt mensen blind en is als een storm in je binnenste die je ertoe brengt om een ander kwaad te doen. Je verstand is benevelt door emoties en je handelen gaat gepaard met ondoordachte acties. Dit is niet het gedrag van een moslim die ten alle tijden de Rechte Weg voor zich moet zien, zodat hij er niet van afdwaalt en in zonden valt. De sporen van boosheid vormen een gevaar voor de nefs. Misschien uit iemand in woede woorden van koefr (ongeloof) en treedt daarmee buiten de Islaam. (Moge Allah ons hiertegen beschermen.) Het vormt ook een gevaar voor je omgeving.

Boosheid voorkomen en genezen.

Je moet de oorzaken van je boosheid achterhalen en wegnemen. De oorzaken van boosheid zijn o.a. trots, anderen bespotten en voor de gek houden, nieuwsgierigheid, teveel van je bezit houden, geen geduld, een zwak imaan (geloof), de Dag der Opstanding vergeten waarop iedereen zijn recht terug krijgt en waarop geen onrecht zal zijn etc. De genezing van boosheid is in het kort het tegenovergestelde doen van wat de nefs wil. Je moet je zelf trainen met goede zeden zoals geduld, beheersing en vergevingsgezindheid. Ontwikkel je imaan door kennis te zoeken en het te praktiseren. Ahmed ibn Hanbal heeft gezegd: “Allah geeft imaan aan mensen die vergevingsgezind zijn.”

Allah de Verhevene zegt in Zijn Boek: “En wanneer een influistering van de Satan jou ingefluisterd wordt, zoek dan je toevlucht bij Allah. # Voorwaar, Hij is Alhorend, Alwetend.” (Soerat Al-A'raaf (7), aayah 200)

# Men zoekt toevlucht bij Allah door bijvoorbeeld het uitspreken van “ ‘Aoedhoe billaahi minasj shaytaanir radjiem (ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen de vervloekte Satan).”

In een h'adieth lezen we dat twee mannen elkaar uitscholden in het bijzijn van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem). Eén van de mannen zei slechte woorden en was heel boos en zijn gezicht was rood geworden van woede. De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Ik ken enkele woorden die je woede verjagen als je ze zegt. Het is, “ik zoek toevlucht bij Allah tegen Satan.” (Moeslim en Boekhaarie)

Je moet je houding veranderen. Verhaald door AboeDharr: “De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft ons verteld: “Als iemand van jullie boos wordt terwijl hij staat, dan moet hij gaan zitten. Als de boosheid hem verlaat, goed en wel; anders moet hij gaan liggen.” (Soenan van Aboe-Dawood, h'adieth 4764. Ook overgeleverd door Ah'mad en Tirmidhi)

De kleine wassing (woedoe-e) verrichten. Als je boos bent wordt je lichaam warm en door water koelt het af. Verhaald door Atiyyah as-Sa'di dat Aboe Wa'il al-Qass zei: “We naderde Oerwah ibn Mohammad ibn as-Sa'di. Een man sprak tot hem en maakte hem kwaad. Dus stond hij op en verrichte woedoe-e en zei: “Mijn vader vertelde mij op gezag van mijn grootvader Atiyyah die het overleverde van de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) dat hij zei: “Boosheid komt van de duivel en de duivel is geschapen van vuur en vuur wordt alleen door water geblust, dus als iemand van jullie boos wordt, laat hem woedoe-e verrichten.” (Soenan van Aboe-Dawood, h'adieth 4766)

De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft ook gezegd: “Boosheid is iets wat gloeit in het hart van de zoon van Adam en door woedoe-e herinnert hij zich Allah de Barmhartige en Satan wordt steeds kleiner totdat hij verdwijnt.”

Diegene die boos is, is verantwoordelijk voor alles wat hij doet. Als hij iemand in zijn woede doodt, krijgt hij zijn verdiende straf, of als hij in zijn woede woorden van ongeloof uit, is hij een afvallige geworden en moet hij tauwbah doen (berouw tonen) voordat hij weer tot de Islaam treedt.

Moslims moeten elkaar altijd advies geven en contact onderhouden met mensen van goede zeden en die kennis hebben en daarnaar handelen. De moslim dient weinig te spreken en veel te doen en een goed voorbeeld zijn voor anderen. De selef (moge Allah tevreden met hen zijn) dachten aan de dood wanneer zij een persoon adviseerden die bezig was met zonden begaan. Een van de selef waarschuwde een ander, toen hij in hun midden laster pleegde, door te zeggen: “Gedenk het doek dat ze over je ogen zullen doen, dat wil zeggen het doodskleed.”

Vermijd zo veel mogelijk discussies. De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd in een authentieke overlevering: “Niemand zal dwalen nadat hij is geleid, behalve wanneer hij twistziek wordt.” (Moesnad Ah'mad 5/252, Sah'ieh' al-Djaami' 5633)

We zijn voldoende gemotiveerd om nutteloze discussies te vermijden, zoals de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Ik garandeer een huis in het Paradijs aan degene die een discussie vermijdt, ook al heeft hij gelijk.” (Aboe Daawoed 5/150, Sah'ieh' al-Djaami' 1464)

Beloning voor het onderdrukken van woede.

Verhaald door Moe'adh ibn Djabal dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Als iemand woede onderdrukt terwijl hij in een positie is om het te uiten, Allah de Verheven zal hem roepen op de Dag der Opstanding boven de hoofden van alle schepselen en hem vragen te kiezen welke mooie maagden met grote ogen hij wil.” (Soenan van Aboe-Dawood, h'adieth 4759)

Beste broeder, lachen de mensen je uit omdat je een baard hebt? Lachen de mensen je uit omdat je jouw broekspijpen opgerold hebt tot boven je enkels? Lachen de mensen je uit omdat je jouw tanden schoonmaakt met siwaak? Beste zuster, lachen de mensen je uit omdat je een niqaab/hoofddoek draagt? Lachen de mensen je uit omdat jij wijde en alles bedekkende kleding draagt, zelfs in de zomer? Beste moslims, lachen de mensen jullie uit omdat jullie geloven in de Heer der werelden en omdat jullie je aan Hem overgeven?

“Toen maakten jullie hen tot een onderwerp van bespotting, totdat jullie vergaten Mij te gedenken. En jullie plachten hen uit te lachen. Voorwaar, Ik gaf hen op die Dag een beloning omdat zij geduldig waren; voorwaar, zij zijn de winnaars.” (Qor-aan, Soerat Al-Moe'minoen (23), aayah 110-111)

Beste broeders en zusters, heb geduld met alles. Wees geduldig en weet dat wij op de Rechte Weg zitten. Wees geduldig en weet dat er een beloning op je wacht. Wees geduldig en weet dat Allah met de geduldigen is: “O jullie die geloven, zoekt hulp door middel van geduld en salaat. Voorwaar, Allah is met de geduldigen.” (Soerat Al-Baqarah (2), aayah 153)

 
naar boven Naar: Verrijk uw kennis - index