Artikelen---Wij hebben het hen niet voorgeschreven...

 

Wij hebben het hen niet voorgeschreven...

 

Geschreven door Projectgroep Moslims In Dialoog

In de Naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

Recent is er veel ophef ontstaan over seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Vele priesters en andere geestelijken hebben zich in het heden en verleden schuldig gemaakt aan verkrachtingen/aanrandingen van vele (minderjarige) jongens en meisjes. We vragen ons af hoe het komt dat misbruik van kinderen zo bijzonder vaak voorkomt in de katholieke kerk.

Verschillende mensen, waaronder de prominente Britse bisschop Malcolm McMahon, wijten dit verschrikkelijke misbruik hoofdzakelijk aan het celibataire leven dat de Rooms katholieke geestelijken moeten leiden. Het is de meest doorslaggevende uiting van de strenge houding van de kerkelijke hiërarchie tegenover seksualiteit in het algemeen. Ze pleiten daarom voor een afschaffing van het celibaat. Een huwelijk zou volgens hen kunnen voorkomen dat er seksuele frustratie ontstaat binnen de gemeenschap waardoor de stap naar het misbruiken van andere (minderjarige) personen kleiner zal worden.

We kunnen veronderstellen dat er in de Bijbel geen verklaring is te vinden voor een celibatair leven. Als dit zo was geweest, dan zou het niet slechts kenmerkend zijn voor de katholieke gemeenschap, maar zou dit ook gelden voor bijvoorbeeld de gereformeerden. Het gebod is dus niet afkomstig van Allaah of van Jezus (vrede zij met hem), die ook als gezaghebbend wordt beschouwd. Nee, dit is afkomstig van fraudeurs en het is zonder meer één van de vele vormen van nieuwlichterij die het Christendom kenmerkt.

In de Luisterrijke Qur'aan zegt Allaah de Almachtige namelijk (interpretatie van de betekenis): “…En het kloosterwezen (monnikenleven, celibaat) bedachten zij (zelf), Wij hebben het hen niet voorgeschreven…” {Qs 57:27}

Verder is het gedrag van de geestelijken ook tegenstrijdig met hetgeen zij prediken. Katholieke geestelijken stimuleren hun volgelingen om zich voort te planten, maar door het leiden van een celibatair leven leggen zij die oproep volledig naast zich neer.

In de Islaam daarentegen is het celibaat iets onnatuurlijks. De Islaam beschouwt het hebben van seksuele omgang binnen het huwelijk en het zich voortplanten als onderdelen van de fitrah, de natuurlijke aanleg.

Allaah zegt namelijk in de Edele Qur'aan (interpretatie van de betekenis): “En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij voor jullie van jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rust bij hen vinden en Hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid. Voorwaar, daarin bevinden zich zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt.” {Qs 30:21}

Door de mens op dit gebied enerzijds in bepaalde mate vrijheid te geven in het toegeven aan deze natuurlijke behoeften, wordt er anderzijds bescherming geboden tegen elke vorm van zedenloosheid en ethisch verval. Verder zorgt het ervoor dat de mensheid gegarandeerd zal blijven voortbestaan, door de geboorte van nakomelingen.

Dit laat zien dat de Islaam een religie is van de gulden middenweg en niet neerkijkt op de begeerten van het vlees als iets laags, en dus totaal uitgeroeid dient te worden uit de menselijke ziel. Nee, volgens de Islaam is er niets dat Allaah lastert en niets laags in de menselijke persoonlijkheid. Beiden, ziel en lichaam, zijn het waard om gerespecteerd te worden. Geen aspect mag genegeerd worden en geen verlangen moet geheel beteugeld worden.

Er is dan ook geen enkele betrouwbare islamitische geleerde die een verbod zou stellen op het hebben van een echtgenoot en de daarbij behorende zaken. Dit is simpelweg omdat er hiervoor geen basis is in de Qur'aan en/of de sunnah, integendeel.

Er zou daarom wel wat voor te zeggen zijn als de katholieke schriftgeleerden eens bij de islamitische collegae - die hun geboden en verboden baseren op feitelijke kennis, en niet op hun eigen gedachtegang en/of het blind volgen van derden - op werkbezoek gingen om van hen te leren. Wellicht was de scha(n)de vandaag de dag niet zo groot geweest.

Maar ja, de Islaam en de moslims, dat is allemaal slecht, bedreigend en conservatief, wat kunnen de katholieken daar nu van leren? Wij zouden zeggen: heel wat!

Projectgroep Moslims In Dialoog

Wij willen hier nog aan toevoegen:

Historische volkeren hebben met betrekking tot de materialistische wereld extreme wijzen van benaderingen genomen. Een groep dwaalde af en zag rijkdom als het voornaamste en ultieme doel. Zij zijn de joden die Allah omschrijft met de woorden (interpretatie van de betekenis): “En waarlijk, jij zult hen (de joden) bevinden als de meest begerige van de mensheid naar het (wereldse) leven…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 96.]

Een andere groep, de christenen, dwaalden ook af en ontzegden henzelf hun rechten van het leven en zij introduceerden het kloosterleven. Allah de Verhevene zegt over hen (interpretatie van de betekenis): “…En het kloosterwezen (monnikenleven, celibaat) bedachten zij (zelf), Wij hebben het hen niet voorgeschreven; zij wilden slechts Allah tevreden stellen (met hun innovatie), vervolgens leefden zij het niet volgens haar correcte naleving na…” [Soerat al-H'adied (57), aayah 27.]

Tegenover deze twee afwijkende paden kwam de Islaam met de ware rechtvaardigheid en het gaf alles zijn juiste recht. Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis): “En zoek met wat Allah jou heeft geschonken (aan bezittingen) het Huis van al-Aakhirah [het (eeuwige) Hiernamaals], en vergeet niet jouw deel van ad-doenyaa [deze (tijdelijke) wereld]…” [Soerat Qasas (28), aayah 77.] (Zie het commentaar op dit vers in Ibn Kethier, Tefsier al-Qor-aan al-Adhziem, vol. 3, p. 399.)

De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) verbood ook het zeer streng zijn voor jezelf en het intimideren van jezelf zoals de christenen dat deden. Hij zei: “Wees niet zeer streng voor jezelf, want dan zal Allah streng voor jullie zijn. Waarlijk, een volk was streng voor henzelf, dus Allah was streng voor hen. Het zijn de restanten van die mensen in de kluizenaarshutten en kloosters. (Vervolgens citeerde hij het vers:) ‘…En het kloosterwezen (monnikenleven, celibaat) bedachten zij (zelf), Wij hebben het hen niet voorgeschreven…'” [Overgeleverd door Aboe Daawoed en Aboe Ya'la.]

Dit toont aan dat het fundament van de religie Islaam zelf het tegengestelde is van extremisme. De Islaam is de religie van gematigdheid en rechtvaardigheid. Dit is de onderscheidende eigenschap onder alle manieren van leven.
 
naar boven Naar index