Artikelen---Vrees niet, Allah is met ons!

 

Vrees niet, Allah is met ons!

 

Door dr. Awadh al-Qarnie, vertaald door Aboe ‘Abdoellaah

Uit: Al-Jumuah magazine,volume 15, nummer 06, jumadah ath-thani 1424 H.

Eén van de lang gevestigde wetten (soenan - manieren) van Allah is de nooit beëindigende slag tussen de waarheid en valsheid, en tussen goedheid en slechtheid. Dit conflict zal voor altijd doorgaan totdat Allah de aarde terug zal nemen op de Dag des Oordeels. Als gevolg van dit conflict verhoogt Allah de ranken van de rechtschapen gelovigen, scheidt Allah de gewone gelovigen van de standvastigen en de gelovigen van de hypocrieten. De vandaag de dag klareblijkende constante tirade van aanvallen tegen de Islaam en moslims zal als resultaat, met de Wil van Allah, de reiniging van de gelovigen zijn en zal het kaf van het koren scheiden.

Dit conflict, met aan de ene kant de aanbidders van Allah en aan de andere kant Zijn vijanden, worden door vele details middels de Qor-aan duidelijk gemaakt. Met name door de verhalen over de kinderen van Israel (Banoe Israa-iel). De frequente vermelding van Banoe Israa-iel is toe te schrijven aan hun fundamentele gelijkenis met de islamitische oemmah (gemeenschap). Nadat zij jarenlang in vernedering en slavernij onder Farao leefden, vergaten zij hetgeen zij van de profeten hadden geleerd en gingen zij zich overmatig aan deze wereld hechten. Met de komst van Moesaa (vrede zij met hem) werden zij zelfs met nog meer testen beproefd. Maar zij klaagden: "Zij zeiden: 'Wij werden gekweld voordat jij tot ons kwam en nadat jij tot ons bent gekomen.' Hij zei: ‘Hopelijk zal jullie Heer jullie vijanden vernietigen en jullie als opvolgers aanstellen op de aarde, opdat Hij zal aanschouwen hoe jullie handelen.'" [Soerat al-A'raaf (7), aayah 129.] Zij leefden enkele jaren in deze staat, totdat Allah voor hen de uittocht door de zee verordende.

In dit verhaal van Banoe Israa-iel is er een onmiskenbaar bewijs dat de hulp van Allah voor de gelovigen naderende is. Echter, enkel het tijdsbeloop is niet hetzelfde als in het geval van Banoe Israa-iel. Onze eigenlijke test moet zijn dat we de hoop in Hem niet moeten verliezen, het "samen vasthouden aan het sterke touw van Allah," en ons onderwerpen aan het Boek van Allah en de Soennah van zijn boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem). De recente crisissen en de tragedies die de wereld hebben onthutst, in het bijzonder de moslim-oemmah, kunnen er, ironisch gezien, voor zorgen dat de moslim-oemmah er vele voordelen en kracht uit put, met de Wil van Allah. Enkele waarneembare voordelen worden hier opgesomd:

1. DE ZEKERHEID DAT WIJ OP HET RECHTE PAD ZIJN

De waarheid en eerlijkheid van de ware moslim gelovige is verheven boven elke twijfel. Zij die deze storm hebben doorstaan zijn slechts sterker en zekerder geworden van de hulp van Allah. Daarentegen komen de tirannen dag bij dag dichterbij de bestraffing van Allah, “En dat zijn de steden die Wij vernietigd hebben toen zij onrechtvaardig waren; en Wij hebben voor hun vernietiging een tijdstip bepaald.” [Soerat al-Kahf (18), aayah 59.]

2. ARROGANTIE LEIDT TOT VERNIETIGING

Wat ‘Aad betreft: zij waren hoogmoedig op de aarde, zonder recht, en zij zeiden: “Wie is er sterker dan wij?” Zien zij niet dat Allah, Degene Die hen geschapen heeft, sterker is dan zij? En zij plachten onze tekens te ontkennen.” [Soerat Foessilat (41), aayah 15.] De arrogantie van de vijanden van Allah kent vandaag de dag geen grenzen, en dat is een teken dat hun einde nabij is.

3. DE HYPOCRIETEN SCHEIDEN VAN DE GELOVIGEN

Net zoals op de dag van Oeh'oed en Ah'zaab (de slag van de greppel), zijn wij getuige van calamiteiten die de oprechte dienaren scheiden van de misleiders. De hypocrieten, de aanbidders van deze wereld en de verkopers van de verzen van Allah, zullen zich scheiden van degenen die standvastig zijn op weg van Allah. “Allah zal de gelovigen niet in de toestand laten waarin jullie verkeren totdat Hij het slechte van het goede scheidt.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 179.]

4. BEWUSTWORDING VAN DE MOSLIMS

De verergerende slachtofferpositie van de moslims heeft als gevolg dat het bewustzijn om terug te keren naar Allah is vergroot. Nee, het heeft de oemmah zelfs versterkt! Steeds meer moslims lijken te realiseren dat hun toestand niet zal veranderen alvorens zij zichzelf veranderen. Allah de Verhevene zegt: “Voorwaar, Allah verandert de toestand van een volk niet, totdat zij hun eigen toestand veranderen.” [Soerat ar-Ra'd (13), aayah 11.]

5. ONDERSCHEID TUSSEN DE WAARHEID EN VALSHEID

Terwijl de gebeurtenissen zich dagelijks ontvouwen, worden de plannen van de vijanden van Allah steeds duidelijker en staat de waarheid tegenover valsheid. De moslims staan duidelijk voor de uitdaging van walaa-e (loyaliteit jegens de gelovigen) en baraa-e (afkeer jegens de vijanden van Allah). De vijanden van Allah noemen het bij naam (de Islaam) en roepen openlijk om de vernietiging daarvan. Sommige onfortuinlijke ongelovigen vallen de geliefde en uitverkoren boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) direct aan. Anderen kiezen ervoor om de schijn te wekken dat zij enkel bepaalde radicale groepen aanvallen, terwijl zij in werkelijkheid roepen om de vernietiging van de Islaam. Dit dwingt er zelfs toe dat de ongewillige moslims de duidelijke vijandigheid van de vijanden van Allah zien, in overeenstemming met de Uitspraak van de Verhevene: “Zodat Allah een zaak zou volbrengen die plaats moest vinden, zodat zij die sneuvelden vanwege een duidelijk bewijs sneuvelden; en zodat zij die in leven bleven vanwege een duidelijk bewijs in leven bleven. En voorwaar, Allah is zeker Alhorend en Alwetend.” [Soerat al-Anfaal (8), aayah 42.]

6. DE GLOBALISERING ONDER DE LOEP NEMEN

De recente escalatie tussen de islamitische wereld en de heersende machten heeft de vele moslims, individuen en regeringen wakker geschud. Momenteel heerst er dan ook een tendens om verscheidene internationale bedrijven, die de oorlog tegen de Islaam en moslims steunen, te boycotten.

7. TOENAME VAN BEKERINGEN NAAR DE ISLAAM

Terwijl de arrogante leiders oorlog voeren tegen de Islaam, ontvangen de oprechte, zoekende mensen over de hele wereld de boodschap van hun Heer met open armen en warme harten, in het bijzonder het Westen. De enorme recente toename van bekeringen naar de Islaam in het Westen is een welbekend feit. Dit is inderdaad de meest positieve uitkomst van de sombere realiteit van onze hedendaagse wereld. De moslims in het Westen moeten hiervan gebruik maken en de mensen onderwijzen over de ware boodschap van de Islaam.

8. ISLAMITISCHE DOELEN VERSTERKEN

Het toenemende bewustzijn dat de Islaam wordt bedreigd heeft er ook voor gezorgd dat de moslims meer zijn gaan hechten aan de oemmah en haar doelen. Moslims over de hele wereld zijn zich meer bewust van elkaar en bezorgd om elkaar. Kijk naar de Palestijnse zaak, het leeft nu onder alle moslims!

9. GEZONDE DIALOOG IN DE OEMMAH

Er is een toenemende mogelijkheid voor een gezonde dialoog in de moslim-oemmah. Zij die aan de macht zijn, beseffen steeds meer dat het niet langer mogelijk is om de bezorgdheden van de islamitische bewustwording te verwaarlozen. Met de Wil van Allah, zal met het juiste en geloofwaardige leiderschap voorzeker een positieve bijdrage worden geleverd aan het welzijn van de oemmah en de wereld. De hedendaagse aanslagen tegen de Islaam laten duidelijk zien dat iedereen die voor de Islaam werkt zich moet verenigen, en dat niemand alleen kan werken. Er is geen vervanging voor de methodologie van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) omtrent: geduld, genade, da'wah en wijsheid. Wij bidden tot Allah dat deze dialoog zal leiden naar een verenigde weg voor de gehele oemmah.

10. EEN HERINNERING VAN ALLAH

Wij, de moslim-oemmah, leven in een volledige staat van oorlog. De belangrijkste fronten zijn op het gebied van cultuur en intellectualiteit. Deze dodelijke oorlog tegen het ware geloof is uitermate bedrieglijk, zonder enig ultimatum. Deze klareblijkende onophoudelijke tragedies van vandaag de dag zijn inderdaad het goddelijke ultimatum voor de moslim-oemmah om wakker te worden en vervolgens op te staan en zich de waarheidsgetrouwe belofte van Allah herinneren: “Voorwaar, Wij zullen Onze boodschappers en degenen die geloven zeker helpen, in het wereldse leven en op de Dag dat de getuigen zullen opstaan.” [Soerat Ghaafir (40), aayah 51.]

“Voel jullie niet vernederd en treur niet; en jullie zijn de winnaars, indien jullie (ware) gelovigen zijn.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 139.]

 
naar boven Naar index