Artikelen---Vaarwel mijn geliefde

 

Vaarwel mijn geliefde

 

Door Moh'ammad ash-Shareef

Alle lof zij Allah, de Heer der werelden. Allah's zegeningen en vrede zij met de profeet Moh'ammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hun voetstappen volgt tot aan de Laatste Dag.

Boekhaarie en Moeslim hebben overgeleverd dat Oesaamah ibn Zayd (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon) heeft gezegd: “Een vrouw liet de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) weten dat haar zoon stervende was en dat hij moest komen om haar te bezoeken. De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zond een bericht terug naar haar. Daarin zei hij: “Tot Allah behoort alles wat Hij neemt, en tot Hem behoort wat Hij geeft. Alles heeft bij Hem een voorbeschikt leven, dus wees geduldig en zoek de Beloning bij Allah.”

Zij stuurde (een boodschap) terug met een eed dat hij persoonlijk moest komen om haar te bezoeken. Dus Allah's boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) hield halt en bij hem waren Sa'd ibn Oebaadah, Moe'aadz ibn Djabal, Oebayy ibn Ka'b en Zayd ibn Thaabit (moge Allah tevreden zijn met hen) alsook anderen. Bij haar huis werd de jongen aan de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) gegeven en hij stopte met ademen. De ogen van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) raakte gevuld met tranen. Sa'd (moge Allah tevreden zijn met hem) zei tegen hem toen hij de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zag huilen: “Wat is dit O boodschapper van Allah?” De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) antwoordde: “Dit is genade welke Allah in de harten van Zijn dienaren heeft geplaatst. En inderdaad geeft Allah alleen genade aan de genadevolle van Zijn dienaren.”

Beste broeders en zusters, er zijn momenten die erg moeilijk voor ons zijn. Onze broeders en vooral onze zusters worden beproefd met de dood van hun kinderen, ouders, naasten en geliefden. Het kan tijdens een auto-ongeluk geschieden, maar ook door ziekte of iets anders. Moge Allah de Verhevene de beloning van degene die iemand verloren heeft en geduldig is, en eenieder van ons heeft wel eens een geliefde verloren, vermeerderen. Moge Allah de Verhevene zijn of haar geduld laten toenemen en moge Hij de overleden moslims vergeven. Amien.

Wanneer de dood zo dicht bij huis komt, ontstaan er bij mensen vele vragen. Dit is vooral het geval bij het verlies van een kind. Om deze reden willen we graag spreken over dit onderwerp: hoe nemen we afscheid?

Ibn Al-Qayyim sprak in zijn boek Zaad al-Ma'aad over de gezegende leiding van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) ten tijde van sterfgevallen. Hij schreef: “Het behoorde tot de gezegende leiding van Allah's boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem), om zijn condoleances aan de familie van de overledene mede te delen. Het behoorde niet tot zijn gezegende leiding om mensen te verzamelen om hun condoleances te geven, noch behoorde het tot zijn gezegende leiding om Qor-aan te reciteren – niet bij het graf, noch elders. Dit alles is bid'ah, innovatie, en dient vermeden te worden. Tot zijn gezegende leiding behoort zijn kalmte en acceptatie van Allah's beschikking, het danken van Allah en het vermijden van ongepaste uitingen. Hij distantieerde zich van degenen die hun kleding verscheurden vanwege deze gebeurtenis, of hun stemmen verhieven in geweeklaag, en van degenen die hun hoofden scheerden vanwege deze situatie.”

Waar leren onze Noord-Amerikaanse gemeenschappen normaal gesproken over het begrip liefde? Voor het antwoord hoef je alleen maar te kijken naar de hitlijsten van de popmuziek. Ik bekeek de hitlijsten eens om enkele namen als voorbeelden te nemen. Ik vond: “Love don't cost a thing”, “What's Luv”, “He loves you not”, als ook anderen. Dit zijn slechts de titels, om over de inhoud van deze en andere liedjes nog maar te zwijgen, plus de TV shows, films en alles wat daarmee te maken heeft. Amerika overspoelt ons met lessen betreffende de liefde, toch? Maar aan de andere kant pleegt er elke 7 minuten in dit land iemand zelfmoord. En elke minuut probeert iemand zich te doden. Er was zelfs een persoon die probeerde munt te slaan uit die mensen die faalden bij hun zelfmoord. Hij noemde zijn boek: The Final Exit – een boek, waarin werd beschreven hoe je jezelf succesvol kunt doden. Soebh'aana llaah, het was een bestseller!

Nu vraag ik jullie, wanneer was het voor het laatst dat jullie een islamitische h'alaqah (aflevering van een reeks lezingen) hebben gehoord over het begrip liefde in de Islaam? Ik ben ervan overtuigd dat dit enige tijd geleden was. Dus kunnen we met zekerheid zeggen dat Allah en Zijn boodschapper ons niet veel van de begrippen van liefde die we in onze gedachten koesteren, voorschrijven; met andere woorden, het beeld wat wij hebben over het begrip liefde is vaak onjuist. Liefde is iets wat we vooral voor Allah en Zijn boodschapper dienen te hebben en we dienen te beseffen dat alle mensen die ons dierbaar zijn, zullen sterven. Allah heeft ons deze mensen geschonken en op een vastgesteld moment neemt Allah dit geschenk weer terug.

Het is slechts een tijdelijke liefde en we moeten er niet te gehecht aan raken. Het beeld wat wij hebben over liefde door deze liedjes en films is een verkeerd beeld van liefde. Allah de Verhevene zegt: “De boezemvrienden zullen op die Dag (de Dag des Oordeels) elkaars vijanden zijn…” [Soerah az-Zoekhroef (43), aayah 67]

We horen in de liedjes en films en komische tv-series, dat ‘onze harten voor altijd zullen leven' met de overledenen. Beste broeders en zusters, dat is verkeerd. Lees het volgende vers maar eens: “…Telkens wanneer een gemeenschap (de Hel) binnengaat, vervloekt zij haar zuster(-gemeenschap), totdat, wanneer zij allen bij elkaar komen, de laatste van hen over de eerste van hen zegt: “Onze Heer, deze heeft ons doen dwalen, geef hen daarom een dubbele bestraffing van de Hel.” Hij zal zeggen: “Voor eenieder is er een dubbele (bestraffing), maar jullie weten het niet.” …Voorwaar, degenen die Onze Verzen loochenen en die zich er hooghartig van afwenden: de poorten van de hemel zullen voor hen niet worden geopend, en zij zullen het Paradijs niet binnengaan, totdat de kameel door het oog van de naald gaat (d.w.z. nooit). En zo vergelden Wij de misdadigers.” [Soerah al-A'raaf (7), aayah 38 en 40]

Als een vriendschap ooit aangegaan is voor een andere zaak dan die van Allah, dan eindigt die vriendschap bij de dood. Er is geen ‘hart dat doorleeft na de dood'.

Maar als je van iemand houdt, omdat deze zegt: “Laa ilaaha illa Allaah, Moh'ammadoen r-rasoel Allaah [er is geen god (die het recht heeft om aanbeden te worden) behalve Allah, Moh'ammed is de boodschapper van Allah]”, dan heb ik goed nieuws voor jou: jullie vriendschap zal niet eindigen bij de dood! Deze zal nooit eindigen bij de dood. Als we verder kijken naar bovenstaand vers, zien we dat Allah de Verhevene zegt: “De boezemvrienden zullen op die Dag elkaars vijanden zijn, behalve de moettaqien (de vromen).” [Soerah az-Zoekhroef (43), aayah 67]

En op de Dag des Oordeels behoren de twee mensen die slechts van elkaar houden omwille van Allah tot de zeven soorten mensen die schaduw zullen vinden tegen de verschrikkelijke hitte. Stel je voor dat, in de moeilijkste tijd van je leven, je van iemand gehouden hebt omwille van Allah; zij zullen hand in hand met jou gered worden. Komen alle goede dingen tot een eind? Goede vraag. Zomers komen tot een eind, ijsjes komen tot een eind, en interessante artikelen komen tot een eind. Dus wat is het antwoord? Allah de Verhevene zegt: “Wat bij jullie is, zal vergaan, maar wat bij Allah is, is blijvend. En Wij zullen degenen die geduldig waren zeker belonen met hun beloning, volgens het beste van wat zij plachten te doen.” [Soerah an-Nah'l (16), aayah 96]

Vóór de hidjrah (migratie) van Mekkah naar al-Madienah was er een beroemde dichter van de Qoeraysh met de naam Lebied ibn Rabie'ah. Op een dag zat ‘Oethmaan ibn Madh'oon (moge Allah tevreden zijn met hem), een grote metgezel van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem), bij hem. Lebied reciteerde een vers van poëzie: “Inderdaad, alles anders dan Allah is valsheid…” ‘Oethmaan ibn Madh'oon (moge Allah tevreden zijn met hen) antwoordde: “Je hebt de waarheid gesproken.” Lebied ging verder: “…en elke genieting zal zonder twijfel sterven.” “Je hebt gelogen!,” zei ‘Oethmaan ibn Madh'oon, “de genieting van het Paradijs zal nooit eindigen.” Dit maakte de groep razend en één van de onwetende onder hen sloeg ‘Oethmaan ibn Madh'oon in het gezicht, wat een blauw oog veroorzaakte.

Er zijn dingen die ons helpen ten tijde van verdriet:

•  Allah wil dat we tijdens verdriet terugkeren naar en nadenken over de Qor-aan. Dat is de reden waarom Hij deze geopenbaard heeft: overpeinzing. De gelovige vindt in de Qor-aan rust voor zijn of haar hart.

•  Wat er ook gebeurt, als iemand geduldig is en de doe'aa-e (smeekbede) zegt die de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) ons geleerd heeft, zal die persoon gezegend worden met iets veel beters. De doe'aa-e is als volgt: “Inna lillaahi wa inna ilayhi raadji'oen. Allaahoemma e-djoernie fie moesebatie, wakhloef lie khayroen minh (wij zijn van Allah en naar Hem keren wij terug. O Allah, beloon mij vanwege deze tragedie die mij is overkomen en breng me naar iets beters).”

Oemm Salamah (moge Allah tevreden met haar zijn), degene die deze doe'aa-e overgeleverd heeft, hield zeer veel van haar man. Toen hij stierf verklaarde zij: “Ik was vastberaden om de doe'aa-e te zeggen, maar ik dacht bij mezelf, hoe kan ik iets beters krijgen dan Aboe Salamah? Allah verhoorde mijn doe'aa-e en ik trouwde met de boodschapper van Allah! En hij is beter dan Aboe Salamah.”

En voor diegenen waarvan een kind gestorven is, neem de goede tijdingen uit de volgende h'adieth: Aboe Moesa al-Ash'arie (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft verhaald: “Allah's boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: 'Als het kind van een dienaar (van Allah) sterft, ondervraagt Allah de engelen: 'Hebben jullie het leven van Mijn dienaars kind genomen?' De engelen antwoorden: 'Ja.' Allah vraagt hen vervolgens: 'Hebben jullie het fruit van zijn hart genomen?' De engelen antwoorden: 'Ja.' Dan vraagt Allah hen: 'Wat zei Mijn dienaar?' Zij antwoorden: 'Hij prees U en onthield zich ervan (om iets ongepast te zeggen).' Hierop zal Allah zeggen: 'Bouw voor Mijn dienaar een huis in al-Djannah (het Paradijs) en noem het Bayt-oe l-H'amd (Het Huis van Dankbaarheid).'”

‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd: “Wij vonden onze beste voorzieningen in het geduldig zijn.”

Met betrekking tot geduld; de term al-qadhaa-e wa l-qadar wordt vaak ontoereikend vertaald. Sommige hebben het vertaald als voorbestemming, lot etc. Ik was eens in een boekenwinkel in al-Madienah en vond daar een boek over dit onderwerp. De vertaler had de term qadar heel slim vertaald als: vooraf opgenomen. Dus ik dacht bij mezelf, voor onze TV cultuur, nu is er een vertaling die we allemaal kunnen begrijpen. Alles wat er gebeurt, is vooraf opgenomen bij Allah de Verhevene, niets kan er gebeuren behalve door Zijn Wil en Kennis en alles heeft zijn bepaalde tijd.

Als iemand een dierbare persoon verliest, is het toegestaan om te huilen (zonder geweeklaag) en om verdriet in het hart te voelen. Toen het zoontje (Ibraahiem) van de profeet op sterven lag, hield hij zijn kleine lichaam in zijn handen en begon te huilen. De sah'aabah (metgezellen) die hem zagen huilen vroegen: “Wat zijn deze tranen, O boodschapper van Allah?” Hij antwoordde: “Het oog huilt en het hart is verdrietig, maar we zeggen niets anders dan dat wat onze Heer tevreden maakt, en wij, inderdaad O Ibraahiem, zijn verdrietig door onze scheiding met jou.”

Maar helaas hebben wij zaken van de cultuur van de niet-moslims overgenomen, zaken die we niet vinden in de overlevering die ons door de Heer der werelden is opgelegd. Bijvoorbeeld:

•  Om zwarte kleding te dragen, met name om de overledene te eren.

•  Het neerleggen van b.v. bloemen bij het graf.

•  Het neerlaten van de nationale vlag als eerbetoon voor de overledene.

•  Er is geen vermelding van ‘een minuut stilte' in onze dien (religie).

•  Er is geen verzameling van mensen om Qor-aan te reciteren voor de overledene. De beste leiding is de Soennah van Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem). Al het goede ligt in het volgen van de leiding van onze profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) en zulke praktijken heeft hij niet geadviseerd.

•  Er is geen vermelding van het verzamelen van mensen, veertig dagen na het overlijden van een persoon om Qor-aan te reciteren voor die persoon.

•  Er is geen vermelding van het houden van een jaarlijkse bijeenkomst waar gasten Qor-aan reciteren voor de overledene.

•  Er is geen vermelding in de Soennah van het gezamenlijk reciteren van Soerat al-Faatih'ah voor de overledene.

Wat dienen we dan wel te doen?

•  We dienen ons te haasten om de schulden van de overledene te betalen. #

•  We dienen onze condoleances te geven aan de familie van de overledene. ## Dit kan gedaan worden in de masdjid (moskee), bij het graf, in hun huizen etc. Maar langdurige bijeenkomsten in het huis van de overledene dienen vermeden te worden.

•  We dienen voedsel te bereiden voor de familie van de overledene en hen niet te belasten met de taak om voedsel te maken voor de hele gemeenschap, zoals tegenwoordig gebeurt.

•  We dienen ons best te doen om het begrafenisgebed (salaat al-djanaazah) bij te wonen, en voor mannen, de begrafenisstoet volgen tot het graf. De vrouwen dienen deze niet te volgen, zoals Oemm Salamah zei: “Wij zijn verboden om de begrafenisstoet te volgen.”

•  Maar we dienen vooral doe'aa-e te verrichten, heel veel doe'aa-e voor de overledene.

Dit is wat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) ons geleerd heeft. Tot besluit wil ik graag het volgende goede nieuws aan eenieder doorgeven die kinderen hebben verloren. Het is verhaald door Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem): “Allah's boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei tegen een groep vrouwen van de ansaar: 'Er is geen vrouw onder jullie van wie drie kinderen sterven, doch zij is geduldig, hopend op de beloning van Allah, en ze zal al-Djannah (het Paradijs) binnengaan.' Een vrouw van onder hen vroeg: 'En wat als het twee kinderen zijn, O boodschapper van Allah?' Hij antwoordde: 'Zelfs twee.'”

Moge Allah de Verhevene de beloning van onze broeders en zusters, die geliefden hebben verloren en geduldig zijn gebleven, vermeerderen. Moge Allah de Verhevene hun geduld laten toenemen, en moge Allah de Verhevene de overledenen vergeven. Amien.

Lees ook: Het testament en de begrafenis in Islaam

# Niet afgeloste schulden worden op de Dag der Opstanding vereffend, dus is het belangrijk om geen schulden te hebben, ze zo snel mogelijk te betalen of ze op te nemen in het testament. Het is een oorzaak van verlies van h'asanaat (goede daden) en het toenemen van sayyie-aat (zonden). Maar ook in het graf kan men gestraft worden als men nog onbetaalde schulden heeft. “Een man stierf, dus wij wasten hem en brachten al-h'anoet aan op zijn lichaam en we legde hem in de kefen (het witte kleed dat om de dode persoon wordt gewikkeld voordat hij begraven wordt). Daarna droegen we hem naar de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) om voor hem te bidden. We vroegen: 'Bidt u voor hem?' Hij stapte vooruit en vroeg: 'Heeft hij een schuld?' Wij zeiden: 'Twee dinars.' Toen ging hij weg!! Toen beloofde Aboe Qataadah de schuld te betalen en we gingen naar hem (de profeet) toe. Aboe Qataadah zei: 'Ik zal de twee dinars betalen.' Toen zei de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem): 'Zal de geldschieter zijn recht krijgen en zal de dode vrij van zijn verplichting zijn?' Hij zei: 'Ja.' Daarna bad hij voor hem. Een dag later vroeg hij: 'Wat is er gebeurd met de twee dinars?' Aboe Qataadah zei: 'Hij is pas gisteren gestorven.' De volgende dag ging hij (Aboe Qataadah) naar de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) en zei: 'Ik heb ze betaald.' De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) antwoordde: 'Nu koelt zijn huid af.'” (Overgeleverd door Ah'med.)

## Smeekbede om te condoleren: “Ienna liellaahie maa akhada, wa lahoe maa a'taa wa koelloe shay-ien ‘iendahoe bie adjalien moesammaa faltasber wa l-tah'tasieb (waarlijk, Allah neemt wat van Hem is en wat Hij geeft is van Hem en voor alles heeft Hij een tijd bestemd. Heb geduld en vetrouw op Allah).” (Al-Boekhaarie 2/80, Moesliem 2/636)

Men kan ook zeggen: “A'dhzama llaahoe adjrak, wa ah'sana ‘azaa-ak wa ghafara liemayyietiek (moge Allah uw beloning vergroten en uw sterfgeval vergemakkelijken en uw overledene vergeven).” (Kietaboe l-adhkaar van an-Nawawi blz.126.)

 
naar boven Naar index artikelen