Artikelen---Het testament en de begrafenis in Islaam---Wilsbeschikking & Testament: documenten en vormen

 

Wilsbeschikking & Testament: documenten en vormen

 

Voorbeeld van een testament

Klik op om het als Word-bestand te downloaden.

In Naam van Allah, de Barmhartige, de Meest Genadevolle

Ik,……………………………………………………………………………..….….…...,

wonende te…………………………………………………………………………….,

in de gemeente.…………………………………………………………………....,

in het land……………………………………………………………………………...,

geestelijk en lichamelijk gezond, herroep bij deze alle vorige testamenten en bijlagen die ik opgemaakt heb en ik verorden en verklaar dit als mijn laatste wilsbeschikking en testament.

Voorwoord

Ik getuig dat er geen god is (die het recht heeft om aanbeden te worden) behalve Allah, de Enige, de Barmhartige, de Almachtige, Schepper van de hemelen en de aarde en alles wat erin leeft, God van Abraham, Mozes, Jezus, Mohammed en van alle profeten, vrede en zegeningen zijn met hen allen. Hij is één God en heeft geen deelgenoten. En ik getuig dat Mohammed Zijn profeet is (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) en de laatste van alle profeten. Ik getuig dat Allah de Waarheid is, dat Zijn belofte waar is en dat de Ontmoeting met Hem waar is. Ik getuig dat het Paradijs waar is, dat de Hel waar is, dat de Dag des Oordeels waar is, zonder enige twijfel, en dat Allah, Degene Die Verheven is boven elke tekortkoming en onvolkomenheid, zeker de doden zal opwekken, de eerste en de laatste mens en de mensen tussen hen in.

Dit is mijn advies aan mijn familie en vrienden, mijn moslimbroeders en zusters en al die nog leven na mij; dat zij streven om oprechte moslims te zijn, dat zij zich overgeven aan hun Schepper, de Glorierijke, en Hem aanbidden zoals Hij de Enige gerechtigd is om aanbeden te worden, Hem vrezen zoals Hij de Enige gerechtigd is om te worden gevreesd, en van Hem en Zijn profeet te houden, met een volledige liefde die niet wordt gedeeld. Laat ze hem gehoorzamen en stevig vasthouden aan de Sharie'ah. Laat ze de Islaam verspreiden en stevig verankeren en dat zij niet sterven anders dan als moslim, de toestand van volledige overgave aan Zijn Wil.

Ik herinner hen eraan dat geen man en geen vrouw vóór zijn/haar tijd sterft. De precieze tijdsduur van elk leven is precies bepaald voordat we worden geboren. De dood is alleen triest voor degene die in zelfbedrog leefde, zonder zich aan de Schepper over te geven en zonder zich voor te bereiden voor de (laatste) terugkeer naar Hem. Dus houd jezelf niet bezig met mijn dood, maar bereid je in plaats daarvan voor op je eigen dood.

Blijf geduldig en evenwichtig zoals de Islaam voorschrijft. De Islaam staat toe dat familieleden niet meer dan drie dagen rouwen om een dode, terwijl een weduwe vier maanden en tien dagen om haar echtgenoot dient te rouwen. Dat is haar wachttijd. Treuren, overdreven huilen en schreeuwen is verboden door de Schepper en het laat een gebrek aan begrip en ontevredenheid jegens de Wil van Allah zien.

Ten slotte vraag ik mijn familie, vrienden en alle anderen – of ze er nu voor kiezen om te geloven zoals ik geloofde of niet - om mijn grondwettelijke recht op dit geloof te eren. Ik verzoek om dit document, wat ik heb gemaakt, te eren en niet te proberen het te verhinderen of veranderen. Integendeel, zorg ervoor dat ik zal worden begraven zoals ik heb verzocht en dat mijn bezittingen worden verdeeld, zoals ik wil dat ze worden verdeeld, in overeenstemming met het Islamitisch recht.

Artikel I. Begrafenisrechten

Ik bepaal dat geen autopsie of balseming zal worden uitgevoerd op mijn lichaam, tenzij bepaald door de wet, en dat er geen organen voor donoren beschikbaar zullen worden gesteld. En dat mijn lichaam zonder gerechtvaardigd uitstel zal worden gewassen, omwikkeld in een witte doek/laken, zonder versieringen erop, en dat er voor mij wordt gebeden en dat ik vervolgens word begraven, dit alles dient door moslims te geschieden, in overeenstemming met de Islamitische regels.

•  Ik benoem bij deze…………………………………………………., wonende te………………………………………, om deze en andere noodzakelijke bepalingen voor mijn Islamitische begrafenis uit te voeren. In het geval hij/zij niet wil of er niet toe in staat is, stel ik……………..……............................................. aan. Mocht hij/zij niet willen of niet kunnen, dan stel ik de leider van de plaatselijke moslimgemeenschap van mijn woonplaats aan om mijn begrafenis te regelen en uit te voeren.

•  Ik bepaal dat er absoluut geen niet-islamitische zaken bij mijn dood zich mogen voordoen, noch met mijn lichaam.

•  Ik bepaal dat er geen plaatjes/foto's/beeldjes, sterren, maansikkels, versieringen, kruizen, vlaggen, symbolen (Islamitisch of niet), of muziek bij mijn begrafenis zullen worden geplaatst, ervoor, tijdens of erna, en/of dat objecten op mijn graf zullen worden geplaatst.

•  Ik bepaal dat mijn lichaam niet zal worden vervoerd naar een onredelijk verre afstand van waar ik ben gestorven; vooral wanneer zo'n transport balsemen noodzakelijk maakt, tenzij lange afstandvervoer vereist is om de dichtstbijzijnde moslimbegraafplaats te bereiken of een andere begraafplaats, aangewezen door mijn moslimfamilie.

•  Ik bepaal dat mijn graf diep in de grond zal worden gegraven, in volledige overeenstemming met de Islamitische gebruiken, en dat mijn graf in de richting van de qiblah is.

•  Ik bepaal dat mijn lichaam wordt begraven zonder doodskist, noch een andere bedekking dat het omwikkelde lichaam afscheidt van de (omliggende) aarde. Mocht de wet een doodskist eisen, dan bepaal ik dat de bedekking open wordt gelaten tijdens de begrafenis en dat het wordt gevuld met aarde, tenzij verboden door de wet.

•  Ik bepaal dat mijn graf gelijk is aan de grond of een klein beetje wordt opgehoogd, zonder een bouwwerk of permanente structuur of iets dergelijks eroverheen. Als markering noodzakelijk is, dan een simpele steen als markering, alleen om te laten zien dat er een graf is. Er mogen geen inscripties of symbolen op de markering staan.

Artikel II. Uitvoerder en voogd

•  Bij deze benoem en stel ik………………………………………………………aan, wonende te…………………………………………………, als de uitvoerder van mijn laatste wilsbeschikking en testament. Voor het geval hij/zij niet wil of niet kan, stel ik………………………………………………………aan, wonende te……………………………......……, als uitvoerder van mijn laatste wilsbeschikking en testament.

•  Ik geef mijn uitvoerder bij deze de bevoegdheid om een vordering voor of tegen mijn bezit in te dienen en de bevoegdheid om bezit te verkopen, onroerend, persoonlijk, of gemengd, waarin ik een belang heb, buiten rechte en zonder contract. Ik eis geen contract of zekerheidstelling voor een verplichting, vereist voor mijn uitvoerder, tijdens het uitvoeren van zijn/haar verplichtingen.

c) Ik benoem hierbij………………………………………………, wonende te …………………………………………, als de voogd van de personen en bezittingen van mijn kinderen die minderjarig zijn na mijn dood en, gedurende hun minderjarigheid, zolang de voogd moslim blijft en gezond van lichaam en geest. Als hij/zij niet wil of er niet toe in staat is, benoem ik……………..………......................, wonende te………………………………………… om als voogd op te treden.

Artikel III. Schulden en onkosten

•  Ik bepaal dat mijn uitvoerder als eerste de goederen/activa van mijn bezit gebruikt voor betaling van al mijn schulden – inclusief de onkosten die betrekking hebben op zowel mijn laatste ziekte en de begrafenis, alsook de onkosten die betrekking hebben op het beheer van mijn bezittingen. Ik bepaal dat voornoemde uitvoerder de verplichtingen jegens Allah betaalt die bindend voor mij zijn, zoals onbetaalde zakaat, geld bedoeld om iets goed te maken (wat betreft zonden, zogenaamde vrijkopingen) of niet-verrichte bedevaart.

•  Ik bepaal dat alle belastingen van de erfenis, successierechten en andere wettelijke belastingen uit hoofde van mijn dood zal worden betaald en zal worden belast tegen de hoofdsom van de nettowaarde van mijn bezit zonder terugbetaling van iemand anders. Maar deze bepaling mag niet worden gebruikt als een verklaring van afstand van een recht die mijn uitvoerder heeft op grond van de wet of iets anders, om betaling te vorderen voor zodanige belastingen, die moeten worden betaald op bezit, als er bezit is, waarover ik bevoegd ben om te beslissen.

Overzicht schulden:

- Schuld tegenover Allah (Glorieus en Verheven is Hij):

•  Niet betaalde zakaat: €…………………….….

•  Niet verrichte bedevaart: €………………………..

•  Geld bedoeld om iets goed te maken: €………………………..

- Schuld tegenover anderen:

1. Naam : …………………………………………………

Adres : ………………………………………………….

Woonplaats : …………………………………………………

Telefoonnummer : …………………………………………………

Schuld : €………………………………………………

Reden : …………………………………………………

 

2. Naam : ………………………………………………….

Adres : ………………………………………………….

Woonplaats : …………………………………………………..

Telefoonnummer : ……………………………………………..

Schuld : €…………………………………………..

Reden : ……………………………………………..

Artikel IV. Liefdadigheid en testamentaire transacties

Ik schrijf mijn executeur-testamentair voor om de volgende bijdragen en transacties te betalen, dat niet 1/3de van het restant (nettowaarde) van mijn bezit zal overschrijden, nadat er is gezorgd voor betaling van mijn verplichtingen genoemd in artikel III, aan de volgende met name genoemde personen en organisaties:

Namen van personen of organisaties Procent van het restant van mijn bezit na uitvoering van artikel III
als cijfer / in woorden:
1. (_______%) / ____________________________percent
2. (_______%) / ____________________________percent
3. (_______%) / ____________________________percent
Totaal (_______%) / ____________________________percent

Vorm van liefdadigheid:

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3 …………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Artikel V. Verdeling van de nettowaarde van het bezit

•  Ik instrueer en vermaak, na betaling van mijn verplichtingen en verdeling volgens artikel III en IV, wat overblijft van mijn bezit aan alleen mijn moslimerfgenamen, die verwant aan mij zijn, in opgaande of neergaande lijn, door een Islamitisch of wettig huwelijk. De verdeling hiervan is strikt in overeenstemming met: Schema A: Mawarith (erfenis). (Dit schema A is door mij ondertekend als onderdeel van dit testament.)

•  Ik geef opdracht dat geen enkel deel van mijn bezit zal worden geërfd door een niet-islamitisch familielid, ongeacht of hij/zij nu een familielid is of aangetrouwde familie. Ik bepaal verder en geef opdracht dat elk niet–islamitisch familielid gediskwalificeerd en uitgesloten wordt in het verzoekschrift van het genoemde schema.

•  Mocht ik vermoord worden, dan instrueer ik dat de bezworen moordenaar, de opdrachtgever tot de moord en de medeplichtige van de moord, worden uitgesloten van elk deel van mijn erfenis.

•  Ik geef opdracht dat geen deel van mijn bezit wordt gegeven aan familieleden wiens verwantschap met mij tot stand is gekomen in op- of neergaande lijn als gevolg van niet-islamitische verhoudingen en relaties, niet-islamitische huwelijken of adoptie, op elk moment van mijn leven, behalve:

-  legaten specifiek genoemd in artikel IV.

-  een verwant, die door zijn/haar biologische moeder familie van mij is.

•  Ik geef opdracht en bepaal en vermaak dat elke foetus, verwekt vóór mijn dood, wiens relatie met mij hem/haar een erfgenaam van mij maakt, volgens dit artikel, zal worden beschouwd als een erfgenaam als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: de foetus moet binnen 365 dagen na mijn dood levend worden geboren. Verder bepaal ik dat, wanneer er een foetus is die een erfgenaam zou kunnen worden volgens deze bepaling, de hele verdeling van nettowaarde nalatenschap, na de uitvoering van artikel III en IV zal worden uitgesteld tot na de geboorte van de foetus, of dat het grootst mogelijke aandeel voor de foetus opzij gezet zal worden totdat het levend wordt geboren. Mocht de foetus levend worden geboren, maar in aanmerking komen voor een kleiner gedeelte of niet levend worden geboren binnen 365 dagen na mijn dood, dan zal elk overtollig deel van het opzij gezette deel moeten worden teruggegeven aan het nalatenschap en worden verdeeld volgens schema A.

•  Ik geef opdracht tot de nettowaarde van het nalatenschap van welke aard dan ook en dan ook, na betaling van mijn verplichtingen en verdeling van de nalatenschap, zoals genoemd in artikel III en IV. Verder bepaal ik dat elk aandeel van het bezit dat wordt geweigerd door de rechthebbenden, genoemd in dit testament en naar wie wordt verwezen in deze laatste wilsbeschikking en testament, of het restant van mijn bezit voor het geval er geen Islamitische erfgenamen zijn, moet worden gegeven aan de verspreiding van de Islaam, de da'wah, als een bijdrage voor het oprichten van Islamitische scholen, centra, moskeeën en andere Islamitische activiteiten.

Artikel VI. Verdeelbaarheid

Ik bepaal dat, indien (een deel van) dit testament en laatste wilsbeschikking ongeldig worden verklaard door een rechtbank of bevoegde instantie, de andere bepalingen van kracht blijven.

Als getuige heb ik mijn handtekening gezet en bezegeld op ………………………......(datum),

 

_____________________________ ____________________________
wettelijke naam moslimnaam, als anders

Handtekening erflater:

 

 

Getuigen:

Bij deze getuigen we dat voornoemde verklaring op de opgegeven datum is ondertekend en gepubliceerd en verklaard door de erflater,……………………………………………......……….., als zijn/haar laatste wilsbeschikking en testament in ons bijzijn op zijn/haar verzoek en in zijn/haar aanwezigheid en in elkaars aanwezigheid (van de twee getuigen) hebben wij onze namen als getuigen hiervan opgegeven en verklaren dat de erflater ten tijde van de ondertekening gezond van lijf en leden was.

 

1.______________________________van_________________________________________

 

2.______________________________van_________________________________________

 

3.______________________________van_________________________________________

 

Dit document bevat …… pagina's en één kopie ligt bij:

__________________________________________

(de executeur-testamentair/bank)

 

Notaris:

 

_______________________ _____________________ ________________

naam handtekening vervaldatum

 

 

 
naar boven Index: Het testament en de begrafenis in Islaam