Artikelen---Submission

 

Submission

 

Alle lof zij Allah, de Heer der werelden. Allah's zegeningen en vrede zij met de profeet Moh'ammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hun voetstappen volgt tot aan de Laatste Dag.

Vanaf Aadam (vrede zij met hem) is er een gevecht aan de gang tussen waarheid en valsheid en dit gevecht zal blijven voortduren tot aan de Dag des Oordeels. Goddelijke en satanische partijen zijn er altijd al geweest en zullen blijven bestaan tot aan de Dag der Opstanding. Dit onophoudelijke gevecht tussen goed en kwaad, licht en duisternis, bepaald de beloning en bestraffing die men zal ontvangen in het Hiernamaals.

"Dachten de mensen dat zij met rust gelaten worden, als zij zeggen: "Wij geloven," en dat zij niet op de proef gesteld worden? En voorzeker, Wij hebben degenen vóór hen op de proef gesteld. Allah kent zeker degenen die oprecht spreken en Hij kent zeker de leugenaars. Of dachten degenen die slechte daden verrichten dat zij aan Ons kunnen ontvluchten? Slecht is het wat zij veronderstellen!” (Soerat Al-‘Ankaboet (29), aayah 2-4)

Submission (onderwerping). We onderwerpen ons allemaal, maar de vraag is aan wie en aan wat?

De één onderwerpt zich aan Allah (God in al Zijn Majesteit), Al-Khaliq (de Schepper) van de hemelen en de aarde en al wat daar tussen is. Deze persoon geeft zich over aan Ar-Razzaaq (de Schenker van onderhoud) van Wie hij al zijn levensonderhoud krijgt, hij gehoorzaamt Al-Moehyie (de Levengevende) Die hem zijn leven gegeven heeft, hij volgt de Wil van Al-Moemiet (de Levenontnemer) Die hem zijn laatste adem laat uitblazen wanneer zijn tijd gekomen is. Hij geeft zich over aan Al-Barr (de Bron van alle Goedheid), Degene Die hem oproept naar het goede, naar het zedelijke en het rechtvaardige, Degene Die hem uitnodigt naar het Paradijs.

De ander onderwerpt zich aan zijn begeerten en aan de duivel. Deze persoon geeft zich over aan Shaytaan Ar-Radjiem (Satan de vervloekte). Hij gehoorzaamt degene die zijn Schepper ongehoorzaam was en die oproept tot opstandigheid en ongehoorzaamheid. Hij laat zich misleiden door degene die oproept tot onzedelijkheid, onrechtvaardigheid en de duisternis en die de mensen naar de Hel leidt.

We onderwerpen ons allemaal, maar de vraag is aan wie en aan wat?

De één gebruikt zijn verstand, besteed zijn tijd aan nuttige zaken en is verwikkeld in Djihaad an-Nafs (de strijd met je ego). Deze persoon volgt bewijzen en legt zich daar bij neer.

De ander volgt zijn lusten, verspilt zijn tijd met nutteloze zaken en doet zijn best om zijn begeerten te bevredigen. Deze persoon is niet bezig om naar de bewijzen te kijken en volgt blindelings de influisteringen van zijn misleider; Satan.

Allah de Verhevene heeft alle mensen een eigen wil gegeven om te kiezen. De één is hier dankbaar voor en onderwerpt zich aan Ar-Rashid (de Gids naar het Juiste Pad). De ander beseft zich deze gunst niet eens en volgt het voorbeeld van Satan en loopt hoogmoedig op aarde rond, denkend dat hij zelf de touwtjes in handen heeft en macht over zijn situatie.

We onderwerpen ons allemaal, maar de vraag is aan wie en aan wat?

De één onderwerpt zich aan geld en roem en doet alles om dit te bereiken. Liegen, bedriegen, stelen en slijmen, zijn of haar lichaam verkopen of anderen hun vrijheid ontnemen. Hij denkt dat hij de aardappel laat groeien die hij in de grond heeft gestopt. Deze persoon denkt alleen maar aan zich zelf en draagt het kleed van arrogantie en egoïsme.

De ander onderwerpt zich aan An-Noer (het Licht), Die de mensen oproept om afstand te nemen van het wereldse en hun bezittingen te delen met de behoeftigen, wezen, reizigers zonder proviand etc. Deze persoon laat zich de Wil opleggen door Degene Die de aardappel werkelijk laat groeien. Allah de Verhevene zegt: “Hoe denken jullie dan over wat jullie zaaien? Zijn jullie het die het doen groeien of zijn Wij het Die doen groeien?” (Soerat Al-Waaqi'ah (56), aayah 63-63)

Sommige nemen mensen als hun leiders, wiens ideologie verschrikkelijke zaken bevat, die o.a. anders gelovigen niet als mens beschouwen, maar als dieren. Personen met leidinggevende functies en zetels in het parlement die mogen tegenover anders gelovigen liegen en bedriegen om hun doelen te bereiken. Zelfs de besten van de anders gelovigen zouden gedood moeten worden, volgens hun geloofsovertuigingen.

Maar anderen onderwerpen zich vrijwillig aan Al-‘Adl (de Rechtvaardige) Die rechtvaardig is voor alle mensen en Die de mensheid slechts verdeeld in twee groepen, de gehoorzame en de ongehoorzame, volgens de keuze van de mensen zelf. Deze persoon onderwerpt zich niet aan degenen die nu aan de macht zijn, hij kiest niet voor de makkelijkste weg en hij wordt niet voor de gek gehouden door geld en roem. Hij vreest slechts Al-Moentaqim (de Vergelder) en wil Hem niet ongehoorzaam zijn.

We onderwerpen ons allemaal, maar de vraag is aan wie en aan wat?

Vaak kom ik berichten in het nieuws tegen waaruit blijkt dat in de moderne westerse wereld onzedelijkheid wijd verspreid is. Berichten over een groot percentage huisartsen die hun handen niet van hun patiënten kunnen afhouden. Berichten over een sterke toename van seksverslaafden door Internet, en dat de behandeling om er van af te komen ongeveer een jaar duurt. Uit een onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de 15- en 16-jarigen in Nederland dader bij of slachtoffer is van ongewenst seksueel gedrag. Dat blijkt uit een afstudeeronderzoek onder 1700 jongeren van 14 vmbo-, havo- en vwo-scholen. Daaruit blijkt dat 58% van de ondervraagden soms ongewenst seksueel gedrag meemaakt. De huidige jongerencultuur is erg seksueel ingesteld", aldus één van de onderzoeksters.

Inderdaad, de “vrije, ontwikkelde en beschaafde” westerse cultuur is zeer onzedelijk en seksueel ingesteld. Vele berichten tonen dit aan. De vrouw wordt onderworpen aan de lusten van de man en wordt zelfs nog goedkoper aangeboden dan een paar schoenen en zij wordt in haar ondergoed ten toon gesteld aan iedereen die haar raam passeert. Omdat er niet genoeg vrouwen zich vrijwillig laten onderwerpen en naar eigen keus achter het raam gaan zitten en/of zich op andere plaatsen of manieren goedkoop te huur aanbieden, worden vrouwen ontvoerd, gesmokkeld en op misleidende wijze meegelokt om gedwongen te werken in de prostitutie, om zich te onderwerpen aan onder andere getrouwde mannen waarbij de hormonen zo zijn verkracht op hun werk, door de tv, op straat etc., dat zij thuis hun honger naar seks niet meer kunnen stillen en zich onderwerpen aan hun lusten en hun vrouw bedriegen. Dit gebeurd natuurlijk stiekem, want zij weten ook wel dat dit niet normaal is, maar toch doen zij het. De vraag is, wie onderwerpt zich aan wie en aan wat? Wie moet er nu werkelijk bevrijd worden?

Hoeveel voorbeelden heeft men nodig voordat de ogen worden geopend? Dit terwijl de moslims die oproepen tot zedelijkheid juist beschuldigd worden van het onderdrukken van de vrouw, en de moslimvrouw die zich vrijwillig bedekt moet bevrijd worden! Laten de vijanden van de Islaam zich inspannen om o.a. de vrouwen in de prostitutie te bevrijden.

De Islaam wordt aangevallen met een wapen uit de reageerbuis van Satan. Satan heeft wat dingetjes bij elkaar gemengd, even roeren en klaar is het giftige brouwsel. Mensen die zich door hem laten misbruiken zijn er genoeg en het wapen kan in gebruik genomen worden. In de Islaam mogen mannen hun vrouwen slaan! Slechts de onwetende en de bruut zal zijn vrouw bont en blauw slaan. Maar degenen met kennis zullen de regels van de Islaam toepassen en hun vrouwen in geval zij Allah de Verhevene ongehoorzaam zijn eerst waarschuwen, vervolgens mijden in bed en als laatste hulpmiddel om hun vrouwen te behoeden tegen de bestraffing van Allah, een beledigend tikje geven wat geen teken achterlaat, laat staan een wondje. Allah de Verhevene zegt: “…En wat betreft hen (echtgenotes) waarvan jullie ongehoorzaamheid vrezen: vermaant hen, (als dat niet helpt) negeert hen (in bed) en (als dat niet helpt) slaat hen (licht)…” (Soerat An-Nisaa-e (4), aayah 34)

De mensen die deze kwestie tegen de Islaam gebruiken kijken echt niet verder dan hun neus lang is. Maar wat wil je ook, als die neus vol zit met verdovende middelen. En dan bedoel ik niet drugs of zo, maar wereldse genietingen en de influisteringen van Satan. Denken deze marionetten van Satan (die uiteindelijk door Satan zelf uitgelachen zullen worden) dan echt dat zij deze individuele en incidentele misdaden kunnen gebruiken om de hele Islaam mee af te kraken? En denken deze Islaamhaters dan echt niet na over het feit dat niet-moslim vrouwen ook geslagen worden door hun niet-moslim mannen? Maar nee, dit gebruiken zij niet tegen hun eigen levensbeschouwing. In het nieuws kwam ik het volgende bericht tegen: “Circa half miljoen Nederlanders heeft jaarlijks te maken met huiselijk geweld. Slechts een deel van hen doet ook werkelijk aangifte van de mishandeling, zo blijkt uit politiecijfers. In 2004 registreerde de politie zo'n 56.000 incidenten. Dat blijkt uit het rapport ‘Huiselijk geweld: de voordeur op een kier', dat vandaag wordt gepresenteerd. Slechts 12% doet aangifte. Vaak durven slachtoffers door de afhankelijke positie of uit angst het geweld niet te melden bij de politie. In ruim 80% is het slachtoffer een vrouw. En als gevolg van huiselijk geweld vallen jaarlijks zo'n 150 doden.”

Zouden dit allemaal moslimvrouwen zijn? Nee, vast niet, anders had dat er waarschijnlijk wel bij gestaan. Dus het is ongelooflijk dat men het mishandelen van moslimvrouwen gebruikt om de Islaam aan te vallen. Dit toont hun blindheid aan en de haat die zij koesteren tegenover de Islaam, en dit is een bewijs dat zij werkelijk in “oorlog” zijn met de Islaam. Minister Zalm mocht dit woord niet gebruiken, maar ondertussen gaat de oorlog tegen de Islaam wel gewoon door.

We onderwerpen ons allemaal, maar de vraag is aan wie en aan wat?

Lees deze volgende informatie maar eens: “Jaarlijks vallen er naar schatting 235 verkeersdoden en 3.500 gewonden als gevolg van alcohol in het verkeer. De schattingen variëren van jaar tot jaar waarbij we kunnen stellen dat deze schattingen gerust als ondergrens kunnen worden gezien. Dat zijn dus 4 doden en gemiddeld 60 ernstig gewonden per week. Bij 24% van de dodelijke verkeersongevallen en 10% van de gevallen waarbij ernstig gewonden vallen, speelt het gebruik van alcohol aantoonbaar een rol. De totale maatschappelijke schade bedraagt 900 miljoen euro.” (Bron: www.3vo.nl)

Om nog maar te zwijgen over de schade en slachtoffers die alcohol op zijn naam heeft buiten het verkeer om!? Een jarenlange inzet van een mix van voorlichting/publiciteit, politietoezicht, educatie, sociale controle en wetgeving, heeft weinig effect op de mensen, want velen blijven zich onderwerpen aan hun lusten en begeerten en drinken dit gevaarlijke, giftige, dodende, kostbare en door Al-Hakim (de Alwijze) verboden vloeistof. Erger nog, de regering die zich voordoet als bestuur van een zorgstaat, verdient hier geld mee. Maar we hebben al eerder gezien dat niet alle mensen mensen zijn en dat liegen in bepaalde gevallen mag en dat het doden van bepaalde mensen legaal is.

Allah de Verhevene zegt: “Zij vragen jou over wijn en het kansspel. Zeg: “In beide is grote zonde en nut voor de mensen, maar de zonde in beide is groter dan hun nut.” (Soerat Al-Baqarah (2), aayah 119)

We onderwerpen ons allemaal, maar de vraag is aan wie en aan wat?

Hoeveel voorbeelden moeten we nog aanhalen? We zouden het bijvoorbeeld kunnen hebben over roken. Ja, laten we roken als laatste voorbeeld nemen.

Jaarlijks berekent het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het aantal sterfgevallen in Nederland dat aan roken kan worden toegeschreven. In 2002 overleden in totaal minstens 20.175 mensen door het roken. De sterfte door passief roken is in deze berekening buiten beschouwing gelaten. Ergens anders meldt de website: in Nederland overlijden elk jaar maar liefst 24.000 rokers voortijdig ten gevolge van ziekten die door het roken zijn veroorzaakt. Dat zijn bijna twee volle autobussen per dag! Er is een grote hoeveelheid aan informatie betreft roken waar je gewoon akelig van wordt. Ik zal het proberen in het kort samen te vatten:

Rokers sterven jonger (het is dus een langzame zelfmoord), roken veroorzaakt verstopping van de bloedvaten, hartaanvallen en beroertes, roken veroorzaakt dodelijke longkanker, als een zwangere vrouw rookt of meerookt (passief roken) kan dat nadelige gevolgen hebben voor de baby, roken kan leiden tot een langzame, pijnlijke dood, roken kan de bloedsomloop verminderen en veroorzaakt impotentie, roken kan het sperma beschadigen en vermindert de vruchtbaarheid. (bron: www.stivoro.nl)

Slechts weinig rokers beseffen welk gevaar hun rookgedrag inhoudt. [Dit valt te betwijfelen want er staat voortaan met grote letters op de pakjes wat roken kan veroorzaken.] De gevaren van verschillende doodsoorzaken worden totaal verkeerd ingeschat. Zo kan men stellen dat er per persoon die sterft ten gevolge van AIDS, er +/- 150 personen sterven ten gevolge van hun rookgedrag. (bron: www.vub.ac.be)

We onderwerpen ons allemaal, maar de vraag is aan wie en aan wat?

Als de Nederlandse politici de oorlog maar eens verklaarden aan de werkelijke gevaren voor de Nederlandse bevolking, als zij hun energie maar eens stopten in het bestrijden van de ware oorzaken van ellende en verderf, in plaats er geld aan te verdienen! Dit is een oorlog en een strijd die zij wel kunnen winnen, als God dat wil.

Beste mensen, probeer niet opnieuw het wiel uit te vinden maar volg de Islaam, want de Islaam verbiedt alleen dat wat schadelijk is voor de mens (zoals onzedelijk gedrag, alcohol en roken) en beveelt alleen dat wat goed is voor de mens.

Allah de Verhevene zegt: “(Zij zijn) degenen die de boodschapper volgen, de ongeletterde profeet, die zij bij hen, in de Tauraat (Thora) en de Indjiel (Evangelie), beschreven vinden. Hij beveelt hen het behoorlijke en hij verbiedt hen het verwerpelijke, en hij staat hen de goede dingen toe en hij verbiedt hen de slechte dingen. En hij bevrijdt hen van hun lasten en van de boeien die op hen rusten…” (Soerat Al-A'raaf (7), aayah 157)

De volgende woorden zijn gesproken door Imaam ibn Qayyim Al-Jawziyyah, moge Allah genade met hem hebben, in zijn boek “ 'Oeddat oe s - S aabirien wa dhaakirat oes-Shaakirien”: “...Allah heeft engelen geschapen met verstand en geen begeertes, dieren met begeertes en geen verstand, en de mens met zowel verstand als begeertes. Dus als het verstand van een persoon sterker is dan zijn begeerte, is hij als een engel. En als zijn begeertes sterker zijn dan zijn verstand, dan is hij als een dier...”

Vanaf Aadam (vrede zij met hem) is er een gevecht aan de gang tussen waarheid en valsheid en dit gevecht zal blijven voortduren tot aan de Dag des Oordeels. Goddelijke en satanische partijen zijn er altijd al geweest en zullen blijven bestaan tot aan de Dag der Opstanding. Allah heeft profeten en boodschappers naar de mensen gestuurd en de mensen hebben ze bestreden. Die strijd gaat door, maar nu tegen degenen die de profeten volgen en die de boodschap door willen geven. Maar er komt een tijd dat het goede het kwade zal overwinnen.

We onderwerpen ons allemaal, maar de vraag is aan wie en aan wat?
 
Naar: Verrijk uw kennis - index