Artikelen---Soedjoed at-Tielaawah

 

Soedjoed at-Tielaawah

 

De Qor-aan bevat enkele aayaat waarbij het behoort tot de goede daden om voor Allah de Verhevene neer te knielen richting de Ka'bah in Mekkah na het lezen van deze verzen. In totaal zijn er veertien plaatsen (verzen) van neerknieling (soedjoed at-tielaawah) waar alle moslimgeleerden het over eens zijn, terwijl imaam as-Shaafi'ie een vijftiende plaats (#) er aan toevoegt.

Zijne Eminentie sheikh Moh'ammed Ibn Saalih' al-‘Oethaymien zei over soedjoed at-tielaawah:

De soedjoed ter recitatie is een soedjoed die wettig is wanneer men een aayah van de Qor-aan reciteert waarin een soedjoed vermeld staat. De soedjoed's in de Qor-aan zijn welbekend; en wanneer men de soedjoed wil verrichten, dan dient men "Allaahoe Akbar" (de takbier) te zeggen en vervolgens de soedjoed te verrichten, waarbij men zegt (genomen uit Citadel van de Moslim, Uitgeverij Momtazah):

Sadjada wadjhie lielladzie khalaqah, wa shaqqa sam'ahoe wa basarahoe bieh'awliehie wa qoewwatieh. Fatabaaraka llaahoe ah'sanoe l-khaalieqien.”

“Mijn gezicht is neergeknield voor Degene Die het heeft geschapen en het gehoor en gezichtsvermogen heeft gegeven door Zijn Macht en Zijn Kracht. <Gezegend is daarom Allah, de Beste der makers>.” [At-Tirmidzie 2/474 en Ah'mad 6/30, al-H'aakiem. Adhz-Dhzahabie heeft deze h'adieth authentiek verklaard 1/220.]

Of:

Allaahoemmaktoeb lie bieha ‘indaka adjra, wa da' ‘annie bieha wiezra, wadj'alha lie ‘indaka dzoekhra, wa taqabbalha miennie kamaa taqabbaltaha mien ‘abdieka Daawoed.”

“O Allah! Schrijf het als een beloning voor me en bevrijd me daarmee van een zonde, en maak het voor me als een schat. Aanvaard het van me zoals U het heeft aanvaard van Uw dienaar Daawoed.” [At-Tirmidzie 2/473.]

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hen) verhaalde: “De boodschapper van Allah (Allah's zegeningen en vrede zijn met hem) zei: ‘Wanneer de zoon van Adam de verzen reciteert die een neerknieling bevatten, trekt de shaytaan (satan) zich huilend terug en zegt: ‘Ah! Wee mij! De zoon van Adam werd bevolen neer te knielen en hij knielde neer, dus het Paradijs is voor hem; ik werd bevolen neer te knielen en ik weigerde, dus ben ik gedoemd tot de Hel.''” (Overgeleverd door Moeslim.)

Vervolgens dient men zijn hoofd op te heffen zonder de takbier te verrichten en zonder de tesliem te verrichten, behalve als de sadjdah tijdens het gebed is. Als degene die reciteert tijdens het bidden een vers reciteert waarin zich een sadjdah bevindt, dan is hij in dat geval verplicht de takbier te verrichten wanneer hij de soedjoed verricht en dient hij tevens de takbier te verrichten wanneer hij opstaat. Dit is omdat degenen die het gebed van de profeet (Allah's zegeningen en vrede zijn met hem) beschreven hebben, vermeld hebben dat hij de takbier verrichtte wanneer hij omhoog kwam of omlaag ging. Dit geldt dus ook voor de soedjoed tijdens het gebed en de soedjoed der recitatie.

Wat betreft hetgeen enkele mensen doen, namelijk wel de takbier verrichten wanneer ze de soedjoed verrichten, maar niet de takbier verrichten wanneer ze omhoog komen van de soedjoed in hetzelfde gebed: ik ken hier geen enkele basis voor in de Soennah, noch in de uitspraken van de geleerden.

Wat betreft of reinheid een voorwaarde is voor de acceptatie van de soedjoed ter recitatie (soedjoed at-tielaawah), hierover bestaat een meningsverschil tussen de geleerden: er zijn er onder hen die zeggen dat hij in een staat van rituele reinheid dient te zijn, en er zijn er onder hen die zeggen dat het geen voorwaarde is, en Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hen) verrichtte gewoonlijk de soedjoed als hij niet in staat van rituele reinheid was.

Ik ben echter van mening dat het beter is om de soedjoed enkel te verrichten wanneer men de wassing heeft verricht.

En Allah weet het best.

Zie ook Vraag 45.

 
naar boven Naar overzicht artikelen