Artikelen---Doe'aa-e - smeekbeden

 

Doe'aa-e - smeekbeden

 

Met dank aan www.duakracht.nl – djazaakoem Allaahoe khayran.

Bezoek www.duakracht.nl waar u vele authentieke smeekbeden kunt vinden voor verschillende aangelegenheden en meer informatie over smeekbeden.

Wat is een smeekbede?

Het woord doe'aa-e komt in de Koran verscheidene malen voor, maar het woord doe'aa-e draagt hier niet altijd dezelfde betekenis, het woord kan verschillende betekenissen hebben. In het volgende vers duidt het woord doe'aa-e bijvoorbeeld aanbidding aan: “En roep buiten Allah niet aan wat jou niet kan baten en niet kan schaden.” (Soerah Yunus 10:106)

In een ander vers duidt het woord doe'aa-e het smeken om hulp aan: “En roep jullie getuigen buiten Allah op.” (Soerah al-Baqarah 2:23)

Ook duidt het woord doe'aa-e een oproep aan, in dit vers de oproep op de Dag des Oordeels: “Op de dag waarop Hij jullie oproept en jullie dan (Zijn oproep) beantwoorden met een lofprijzing van Hem.” (Soerah al-Isra 17:52)

Ook wordt het woord doe'aa-e gebruikt om een verzoek aan te duiden: “Roep Mij aan, Ik zal jullie verhoren.” (Soerah Ghafir 40:60)

Het woord doe'aa-e is een Arabisch woord en wordt in de transcriptie ook wel geschreven als: dua, du3a, doe3a, doea. Het woord doe'aa-e is afgeleidt van het woord da'a wat aanroepen betekent. Dit is de algemene betekenis van het woord. Maar wat is de islamitische betekenis van het woord?

De religieuze, islamitische betekenis van het woord kunnen we terugvinden in de woorden van Ibn al-Qayyim. Hij zei over de religieuze betekenis: “Allah smeken om hetgeen wat goed voor je is en vragen om hetgeen wat schadelijk voor je is van je te verwijderen of om bescherming smeken ertegen (voor het je schaadt).” (Bada'i al-Fawa'id, 3/2.)

Muhammed al-Sayed Tantawi schreef in zijn boek dat doe'aa-e het aanroepen van Allah betekent, door Hem vol verlangen, smekend en nederig om al het goede wat bij Hem is te vragen en dat Hij dit verwezenlijkt. (Kitaab ad-Doe'aa-e.)

Waarom zouden wij smeekbeden moeten verrichten?

Allah de Verhevene heeft ons opgedragen om Hem aan te roepen, nederig, oprecht en vol overgave en Hij heeft beloofd om onze smeekbeden te verhoren en om in onze behoeften te voldoen. Allah Ta'ala heeft namelijk in de Koran gezegd: “Roep Mij aan, Ik zal jullie verhoren. Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te dienen, zullen de Hel binnengaan als vernederden.” (Soerah Ghafir 40:60)

Het aanroepen van Allah Ta'ala is een vorm van aanbidding en degenen die Allah de Verhevene niet aanroepen, omdat zij denken dit niet nodig te hebben, zijn degenen die hoogmoedig zijn. Allah de Verhevene houdt niet van degenen die zich hoogmoedig opstellen, maar Allah Ta'ala houdt wel van degenen die Hem aanroepen. Zij stellen zich nederig op en beseffen zich de grootsheid van Allah. Zij weten dat zij Allah nodig hebben en dat Hij tot alles in staat is. En met dit besef en deze nederigheid zouden wij Allah de Verhevene veelvuldig moeten aanroepen. De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd over de waarde van de smeekbede: “Niets is nobeler bij Allah dan de smeekbede.” (At-Tirmidzi, Ahmad, al-Hakim, Ibn Majah en anderen.)

Daarbij moeten we beseffen dat Allah de Verhevene ervan houdt wanneer Hij aangeroepen wordt, ook al heeft Hij onze smeekbeden natuurlijk niet nodig. Hij heeft ons niet nodig, maar wij hebben Hem wel nodig. En wie kunnen we beter aanroepen dan Allah? Wanneer we de mensen om gunsten vragen, worden sommigen boos of ze vinden het vervelend. Zeker wanneer we het vaker dan één keer doen. We kunnen niemand veelvoudig om gunsten blijven vragen zonder irritaties op te wekken, behalve Allah Ta'ala. Allah Ta'ala wordt niet moe van onze vragen, Hij wordt niet boos omdat wij Hem om allerlei zaken vragen. Integendeel, Hij houdt ervan en Hij belooft ons in de Koran: “En wanneer Mijn dienaren jou (O Mohammed) vragen stellen over Mij: voorwaar, Ik ben nabij, Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij tot Mij smeekt. Laten zij aan Mij gehoor geven en in Mij geloven. Hopelijk zullen zij de juiste leiding volgen.” (Soerah al-Baqarah 2:186)

De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) haalde dit vers aan als bewijs dat het verrichten van smeekbeden een daad van aanbidding is. (At-Tirmidzi en Aboe Dawoed.) En dat is logisch, door een smeekbede te verrichten tot Allah, richten we onszelf immers tot Hem, we laten zien dat we Hem nodig hebben en dat we afhankelijk van Hem zijn. We stellen ons nederig op en vragen de Almachtige om hulp, we geven onszelf over aan Hem. We aanbidden Hem en dat is hetgeen wat Allah van ons verwacht op deze wereld, dat is het verheven en nobele doel waarvoor Allah ons geschapen heeft: “En Ik heb de djinn en de mens slechts geschapen om Mij te aanbidden.” (Soerah ad-Dhariyat 51:56)

23 redenen om doe'aa-e te verrichten

Zoals we ondertussen gezien hebben, is het verrichten van doe'aa-e belangrijk in de Islam. Er zijn hier verschillende redenen voor. In dit deel zullen we de waarde en de grootsheid van het verrichten van smeekbeden kort aangeven, om zo het belang van het verrichten van smeekbeden te benadrukken. Daarom hierbij 23 redenen om doe'aa-e te verrichten:

(Bezoek www.duakracht.nl voor meer informatie over deze redenen.)

1. De smeekbede is de nobelste handeling in het Aanzicht van Allah
2. Doe'aa-e is een vorm van aanbidding
3. De beste vorm van aanbidding is de smeekbede
4. Het is een bewijs van ons geloof in Allah
5. Het verrichten van doe'aa-e is het gehoorzamen van Allah
6. Allah is nabij degenen die smeekbeden verrichten
7. Door de smeekbede is Allah er voor ons
8. Doe'aa-e bewijst ons de vrijgevigheid van Allah
9. De smeekbede laat onze nederigheid zien ten opzichte van Allah
10. Het verrichten van doe'aa-e beschermt ons tegen de Woede van Allah
11. Doe'aa-e kan de redding van het Hellevuur zijn
12. Het verlaten van smeekbeden is een teken van dwaasheid
13. De smeekbede kan onze voorbeschikking (qadr) veranderen
14. Smeekbeden kunnen beproevingen veranderen of wegnemen
15. Doe'aa-e is een teken van het bezitten van wijsheid
16. De beloning van doe'aa-e is gegarandeerd
17. Doe'aa-e is een teken van broederschap
18. Doe'aa-e is het wapen van zwakkeren en onderdrukten
19. Het beste medicijn voor alle ziekten is doe'aa-e
20. Smeekbeden maken ons optimistisch
21. De smeekbede is een gesprek met onze Schepper
22. Het smeken is een eigenschap van de moslim
23. De gemakkelijkste daad van aanbidding is doe'aa-e

En Allah weet het beste.

Aan welke voorwaarden moet een smeekbede voldoen?

Iedereen kan Allah de Verhevene aanroepen, maar om ervoor te zorgen dat onze smeekbeden verhoord worden door Allah Ta'ala, is het belangrijk dat we aan voorwaarden voldoen. Deze zijn:

Beseffen dat alleen Allah de smeekbede kan verhoren.
Oprechtheid.
Niet gehaast zijn.
Smeekbede verrichten voor het goede.
De aanwezigheid van een toegewijd hart.
Godsvrezend zijn (taqwa).
Toegestaan voedsel eten (d.w.z. eten gekocht met h'alaal inkomen).
Het beste van Allah verwachten.

Zoals het gebed van iemand die niet bidt op de wijze van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) niet geaccepteerd wordt, worden smeekbeden ook niet geaccepteerd als ze niet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Overigens betekent dit niet dat de smeekbede van iemand nooit verhoord kan worden wanneer er niet aan deze voorwaarden voldaan wordt. De verhoring van een smeekbede gebeurt met de Wil van Allah. Wanneer Hij een smeekbede wil verhoren, doet Hij dat, ongeacht of er aan de voorwaarden voldaan is of niet. Het kan dus zijn dat Allah de smeekbede verhoort van iemand die niet aan de voorwaarden voldoet, terwijl de smeekbede van iemand die hier wel aan voldoet, niet verhoord wordt.

Maar natuurlijk heeft degene die bij het verrichten van smeekbeden aan alle voorwaarden voldoet, een grotere kans op verhoring van de smeekbede. Het verdient dus de voorkeur om zo goed mogelijk aan de voorwaarden te voldoen.

1) Beseffen dat alleen Allah de smeekbede kan verhoren

De eerste voorwaarde is het besef dat alleen Allah Ta'ala de smeekbede kan verhoren en niemand anders. Eveneens moeten wij beseffen dat Hij tot het verhoren van smeekbeden in staat is, Hij bezit de macht om smeekbeden te verhoren. Dit besef is gebaseerd op het geloof van de moslim, de tawhied, het geloven dat alleen Allah het recht heeft om aanbeden te worden en dat Hij tot alles in staat is. Allah de Verhevene zegt in de Koran: “Of wie heeft de in nood verkerende verhoord, wanneer hij Hem aanroept, en het onheil weggenomen wordt en jullie gevolmachtigden gemaakt worden op de aarde? Is er een god naast Allah? Weinig is het dat jullie je laten vermanen.” (Soerah an-Naml 27:62)

2) Oprechtheid

Wanneer we beseffen dat alleen Allah onze smeekbeden kan verhoren, is het een logische gevolgtrekking dat we ons enkel en alleen tot Allah richten en tot niemand anders. Allah zegt: “Voorwaar, de moskeeën behoren aan Allah toe: roept dan naast Allah niet één aan.” (Soerah ad-Djinn 72:18)

En Allah de Verhevene zegt: “Zij werden niet anders bevolen dan Allah met zuivere aanbidding te aanbidden.” (Soerah al-Bayyinah 98:5)

Toch zijn er mensen die anderen naast of zelfs in plaats van Allah aanroepen. Zij roepen geesten op, doden in graven of stenen beelden en geloven in deze zaken alsof het goden zijn. Maar het zijn geen goden, sterker nog: het zijn schepselen zoals wij dat allen zijn. Hoe vreemd is dat? En daarom roept Allah de Verhevene deze mensen op om hun valse goden aan te roepen: “Voorwaar, degenen die jullie buiten Allah aanroepen zijn schepselen zoals jullie zelf. Roep hen dan aan en laten zij jullie dan verhoren, als jullie waarachtigen zijn.” (Soerah al-A'raaf 7:194)

3) Niet gehaast zijn

Wij zouden niet gehaast moeten zijn met de verhoring van smeekbeden. Het gehaast zijn met de verhoring van onze smeekbeden kan een oorzaak zijn van het niet verhoren van onze smeekbeden. De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft namelijk gezegd: “De smeekbede van een dienaar zal verhoord worden, zolang hij niet vraagt om een zonde of om het verbreken van de familiebanden en zolang hij niet haastig is.” Hierop werd de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) gevraagd wat haastig zijn inhoudt. De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) antwoordde: “De dienaar zegt: ‘Ik heb Allah keer op keer aangeroepen, maar ik zie niet dat het verhoord is,' waarop hij de hoop op verhoring opgeeft en de smeekbede verlaat.” (Sahih al-Jami.)

Het is dus beter om te volharden in het verrichten van smeekbeden en niet te wanhopen aan de verhoring van onze smeekbeden, zelfs al lijken onze smeekbeden niet verhoord te worden. Wij zouden dus niet gehaast moeten zijn wanneer wij smeekbeden verrichten en hier moeten wij op letten, want de mens is haastig van aard. Allah de Verhevene zegt namelijk: “En de mens smeekt om het kwade, net zoals hij om het goede smeekt. En de mens is haastig (van aard).” (Soerah al-Isra 17:11)

Ibn al-Qayyim heeft ook gesproken over de haastigheid bij het verrichten van doe'aa-e: “En onder de ziekten die de doe'aa-e kwellen en die de verhoring verhindert, is wanneer een persoon haastig is in het verwachten van verhoring. De verhoring is uitgesteld waardoor hij de hoop opgeeft en de doe'aa-e verlaat. Hij is als iemand die een zaad plant of een kiem, het dan beschermt en verzorgt, het water geeft, maar wanneer het (geven van vruchten) en het bereiken van perfectie op zich laat wachten, dan verlaat hij het en zorgt hij er niet meer voor.” (Al-Jawab al-Kafi, pagina 10.)

Overigens betekent dit niet dat je Allah Ta'ala niet mag vragen om het verhoren van de smeekbede te haasten. De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) vroeg Allah tijdens een smeekbede om regen ook eens om de verhoring ervan te haasten: “O Allah, stort een voordelige, overvloedige en levenskrachtige regenbui over ons uit, waar wij van zullen profiteren en die ons niet benadeeld, haastig en niet vertraagd.” (Aboe Dawoed.)

Wat verboden is, is dat we een smeekbeden verrichten en dat we het verlaten, omdat we denken dat deze niet verhoord worden.

4) Smeekbeden verrichten voor het goede

Wanneer wij smeekbeden verrichten, is het van belang dat we alleen om goede zaken vragen. Zoals we al eerder gezien hebben, heeft de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) gezegd: “De smeekbede van een dienaar zal verhoord worden, zolang hij niet vraagt om een zonde of om het verbreken van de familiebanden en zolang hij niet haastig is.” (Sahih Al-Jami.)

In deze overlevering zegt de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) dat wij niet mogen vragen om een zonde of om het verbreken van de familiebanden. De reden dat het verbod op het vragen om het verbreken van familiebanden expliciet genoemd is door de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) is vanwege de ernstigheid van deze zonde, maar hetzelfde geldt voor andere zonden.

En ook een goede intentie is belangrijk. We kunnen natuurlijk om goede zaken vragen, maar het is ook belangrijk dat we goede intenties hebben met deze zaken. Het kan niet zo zijn dat wij Allah de Verhevene om iets goeds vragen, maar dat wij er iets slechts mee willen gaan doen. Wanneer wij bijvoorbeeld om gezondheid vragen, mogen wij daarbij niet de intentie hebben dat wij met ons gezonde lichaam verboden zaken gaan verrichten.

5) De aanwezigheid van een toegewijd hart

Bij het verrichten van smeekbeden is het belangrijk dat we Allah aanroepen met een toegewijd hart. Deze toegewijdheid kan niet bereikt worden wanneer iemand Allah gedachteloos aanroept, zonder volle aandacht. De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Richt smeekbeden tot Allah met de overtuiging dat Allah je smeekbeden zal verhoren en weet dat Allah niet de smeekbeden verhoort die van een achteloos en onoplettend hart komen.” (At-Tirmidzi en al-Hakim.)

Het verrichten van smeekbeden moet dus met de volle aandacht gebeuren en wij moeten weten Wie wij aanroepen en waar wij om vragen. Wij zouden ons moeten beseffen dat Degene Die wij aanroepen, de Bezitter van Eer is, de Almachtige. Wanneer wij Hem aanroepen moeten wij dat dus met onze volledige aandacht doen.

6) Godvrezend zijn (taqwa)

En daarbij is het natuurlijk belangrijk dat we godvrezend (taqwa) zijn en dit is belangrijk in alle zaken. Wij zouden ons moeten realiseren dat Allah Ta'ala ons altijd ziet en daarom zouden we bewust moeten handelen. Dit houdt ook in dat we bewust moeten eten en drinken en dat we dus alleen van het goede en toegestane mogen eten en drinken. Maar ook moeten we bewust zijn hoe we Allah de Verhevene aanbidden, hoe we ons geld verdienen, hoe we onze tijd besteden, hoe we met anderen omgaan. Kortom: we moeten bij alles wat we doen bewust nadenken en erbij stilstaan dat Allah ons ziet. Allah de Verhevene zegt: “Voorwaar, Allah aanvaardt alleen van de godvrezenden (moettaqoen).” (Soerah al-Maa-idah 5:27)

7) Toegestaan voedsel eten

De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “O mensen! Allah is goed en Hij accepteert alleen het goede. Allah heeft de gelovigen datgene opgedragen wat Hij de boodschappers opgedragen heeft. Allah zegt: O boodschappers, eet van de goede zaken en verricht goede daden.” (Soerah al-Moeminoen 23:51)

En Allah heeft ook gezegd: “O jullie die geloven, eet van de goede dingen waarmee Wij jullie hebben voorzien.” (Soerah al-Baqarah 2:172)

Daarna vertelde de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) over een reiziger die een lange reis maakt, met verwarde haren en onder het stof, terwijl hij zijn handen naar de hemel opheft, smekend: “O mijn Heer, O mijn Heer”, terwijl zijn voedsel haram is, zijn drinken haram is, zijn kleding haram is en hij door haram gevoed wordt. Hoe kan hij verhoord worden? (Moeslim.)

Hieruit kunnen we opmaken dat het belangrijk is dat we goed en toegestaan voedsel nuttigen (verdient met h'alaal inkomen) om de kans op verhoring van onze smeekbeden te vergroten.

8) Het beste van Allah verwachten

Het is natuurlijk ook belangrijk dat we het beste van Allah verwachten en dat we Zijn beantwoording op onze smeekbeden verwachten, ongeacht of deze beantwoording snel komt of niet. In vele verzen bevestigt Allah de Verhevene dat Hij onze smeekbeden zal beantwoorden. Zo zegt Hij in de Koran: “En wanneer Mijn dienaren jou (O Mohammed) vragen stellen over Mij: voorwaar, Ik ben nabij, Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij tot Mij smeekt.” (Soerah al-Baqarah 2:186)

Allah Ta'ala is nabij Zijn dienaren met Zijn kennis, Zijn hulp en Zijn bescherming. Hij verhoort ons en dat was wat Zakariyya wist. Zakariyya smeekte Allah en hij sloot zijn smeekbeden af met de volgende woorden die in de Koran vermeld staan: “Voorwaar, U bent het Die de smeekbede verhoort.” (Soerah Ali Imraan 3:38)

Ook zegt Allah in de Koran: “En hun Heer heeft hun (smeekbede) verhoord, (zeggend): “Voorwaar, Ik doe het werk van de werkenden van jullie niet verloren gaan, of het nu een man of een vrouw is…” (Soerah Ali Imraan 3:195)

En Hij zegt: “En jullie Heer zei: “Roep Mij aan, Ik zal jullie verhoren. Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te dienen, zullen de Hel binnengaan als vernederden.” (Soerah Ghafir 40:60)

En in een ander vers zien we dat Salih tegen zijn mensen zei: “Vraag Hem daarom om vergeving en wend jullie dan in berouw tot Hem. Voorwaar, mijn Heer is nabij, Verhorend.” (Soerah Hoed 11:61)

De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft ons opgedragen om smeekbeden te verrichten met de verwachting dat Allah de Almachtige onze smeekbeden zal verhoren. (At-Tirmidzi.) En dat is de houding van de ware moslim: de ware moslim verwacht altijd het beste van Allah. Hij is op de hoogte van de grootheid, de macht en de kracht van Allah. Allah de Verhevene is tot alles in staat en daarom moeten wij er zeker van zijn dat Allah onze smeekbeden beantwoord. Wij moeten standvastig geloven dat Allah onze smeekbeden niet onbeantwoord laat. En dat is wat Allah ons belooft. Hij zegt immers: “Waarlijk, jullie Heer is Bescheiden en Gul, en wanneer Zijn dienaar zijn handen aan Hem opheft in een smeekbede, is Hij aarzelend (met andere woorden verlegen of terughoudend) om hen leeg terug te laten keren.” (Aboe Dawoed, Ahmad en at-Tirmidzi.)

Hoe dienen wij smeekbeden te verrichten?

Er zijn een aantal etiquette die wij in acht zouden moeten nemen bij het verrichten van smeekbeden. Door deze manieren in acht te nemen, vergroten we de kans op verhoring van onze smeekbeden. Het is dus belangrijk om bekend te zijn met deze etiquette en het ook te gebruiken bij het verrichten van smeekbeden. Deze etiquette heeft betrekking op handelingen tijdens het verrichten van smeekbeden, aan de voorwaarden moet vooraf voldaan zijn.

En natuurlijk geldt dat smeekbeden ook zonder deze etiquette verhoord kunnen worden. Maar hoe meer je van deze etiquette gebruikt hoe groter de kans dat je smeekbeden verhoord worden. Het is dus beter om deze etiquette te gebruiken.

Allah lofprijzen

Middels smeekbeden vragen wij Allah om Zijn vergeving, Zijn genade en we vragen Hem om ons te voorzien, het is dus niet meer dan logisch dat wij onze smeekbeden beginnen met het lofprijzen van Allah op een manier die Hem schikt. Zo zien we in een overlevering die overgeleverd is door Foedhalah ibn Oebaid, dat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) eens in de moskee zat toen er een man binnenkwam. Deze man bad twee gebedseenheden en daarna zei hij: “O Allah, vergeef me en heb genade met mij.” De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei toen tegen hem: “O dienaar, je was te haastig. Wanneer je het gebed beëindigd hebt en je gaat zitten om Allah te lofprijzen, lofprijs Hem dan op een wijze die Hem schikt en bidt daarna over mij. Verricht daarna je smeekbede.”

Vervolgens was er een andere man die bad, Allah prees en bad over de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem). De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei tegen hem: “O dienaar, verricht je smeekbede en het zal verhoord worden.” (At-Tirmidzi en an-Nasaa-ie.)

De man was haastig, omdat hij Allah meteen verzocht om vergeving en genade, zonder Hem te lofprijzen. Overigens betekent dit niet dat Allah onze lofprijzingen nodig heeft, want Hij heeft het zeker niet nodig. Allah de Verhevene heeft niks van ons nodig en dit zal altijd zo blijven, maar Hij gebiedt ons om Hem te lofprijzen, zodat wij onszelf kunnen begunstigen. Wij zouden hier dus gebruik van moeten maken en één van de beste manieren om dit te doen is door gebruik te maken van de schone Namen van Allah. Allah de Verhevene zegt in de Koran: “En aan Allah behoren de Schone Namen, roep Hem daarmee aan.” (Soerah al-A'raaf 7:180)

En het beste is het om Allah met Zijn meest verheven Naam aan te roepen. Boeraydah heeft overgeleverd dat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) een persoon hoorde zeggen: “O Allah, ik vraag U op basis van mijn getuigenis dat U Allah bent, er is geen god dan U, de Enige, naar Wie alle schepselen zich keren voor hulp, Die niet verwekt en niet verwekt is en er is niemand aan Hem gelijk.” De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei hierop: “Deze persoon heeft Allah aangeroepen met Zijn meest verheven Naam. Als Hij ermee gevraagd wordt, geeft Hij en als Hij ermee gesmeekt wordt, verhoort Hij.” (At-Tirmidzi en Aboe Dawoed.)

Imaam al-Tibi heeft gezegd dat deze hadith laat zien dat Allah een verheven Naam heeft en dat Hij verhoort wanneer Hij met deze Naam aangeroepen wordt. In andere overleveringen wordt er ook gesproken over verheven Namen die niet in deze overlevering staan, maar de Naam ‘Allah' staat in al deze overleveringen vermeld. Op basis hiervan kan er gesteld worden dat de Naam Allah de meest verheven Naam van Allah is. (Tuhfat al-Ahwadhi, 9/446.)

Verder is de overlevering een bewijs dat we Allah Ta'ala mogen vragen op basis van onze goede daden. Het geloof van iemand is een goede daad en we zien hier dat deze man Allah op basis van zijn geloof aanriep. Hetzelfde zien we terug in een overlevering die ons vertelt over drie mannen die in een grot opgesloten zaten. Zij riepen Allah aan op basis van goede daden die zij in het verleden verricht hadden en vroegen Hem om de steen voor de opening van de grot te verwijderen. Allah verwijderde hierop de steen en ze konden naar buiten. (Al-Boekhaarie en Moeslim.)

Bidden voor de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem)

Het bewijs hiervoor is te vinden in de uitspraak van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem): “Iedere smeekbede blijft hangen tot (de persoon) over de Profeet bidt.” (An-Nasaa-ie en Ibn Hibban.)

“Iedere smeekbede blijft hangen” houdt in dat de smeekbede niet tot Allah opstijgt, totdat er over de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) gebeden wordt. Duidelijke woorden, maar tegelijkertijd kunnen we in dit geval niet van een verplichting spreken, maar van iets wat aangeraden is om te doen. Er zijn namelijk ook tal van overleveringen van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) en zijn metgezellen te vinden, die geen gebed voor de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) bevatten.

Handen opheffen

Onder de etiquette van het verrichten van doe'aa-e is het opheffen van de handen. Overigens is dit geen verplichting en er zijn ook situaties waarin de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zijn handen niet ophief. Het is dus een aanbevolen handeling die altijd verricht kan worden, behalve op bepaalde momenten. Deze momenten zijn: tijdens het vrijdaggebed (behalve wanneer er om regen gesmeekt wordt), tijdens de tawaaf (rondgang om de Ka'bah) en saa'i (tussen de heuvels Safa en Marwa), tijdens de algemene dagelijkse smeekbeden (voor de ochtend, de avond, bij het binnentreden van het huis en dergelijke) en ook hief hij (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zijn handen niet op bij de smeekbeden tijdens en na het gebed.

Zich tot de qiblah richten

De qiblah (gebedsrichting – de Ka'bah in Mekkah) is de allereerste plaats van aanbidding die op aarde gebouwd is. (Zie o.a. het artikel Het ontstaan van Zamzam en de bouw van de Ka'bah op deze website.) Hoewel het geen verplichting is voor ons om ons tijdens het verrichten van smeekbeden naar de qiblah te richten, is het wel een gezegende richting om ons naar toe te richten.

In een authentieke overlevering is overgeleverd door ‘Abdoellah ibn Zaid dat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zich tot de qiblah richtte toen hij Allah om regen smeekte. (Al-Boekhaarie.) Ook is er overgeleverd dat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zich tot de qiblah richtte toen hij een doe'aa-e tegen de Qoeraish uitsprak. (Al-Boekhaarie.)

Woedhoe-e verrichten

Een andere aanbevolen etiquette bij het verrichten van doe'aa-e is in de staat van wudu of woedhoe-e zijn. Dit wordt bevestigd door een overlevering van Aboe Moesaa al-Ashaarie (moge Allah tevreden zijn met hem) waarin hij vermelde dat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) na de slag van Hunayn om water vroeg, woedhoe-e verrichtte, zijn handen ophief en vergeving vroeg voor Ubayd ibn Amir. (Al-Boekhaarie en Moeslim.) (Zie o.a. de artikelen Hoe verricht men de Woedhoe-e?en De wijsheid achter de Woedoe-e (de rituele wassing)op deze website.)

Bidden met nederigheid en vrees

Het is zeer belangrijk dat wij als dienaren van Allah onszelf nederig tegenover Hem opstellen. Hij is de Schepper, de Almachtige, is het dan niet gepast dat wij Hem vrezen en ons nederig opstellen tegenover Hem? Allah zegt in de Koran: “Roep jullie Heer aan in nederigheid en (met) zachtheid. Voorwaar, Hij houdt niet van de overtreders.” (Soerah al-A'raaf 7:55)

En met deze eigenschappen heeft Allah profeet Zakariyya en zijn vrouw ook beschreven in de Koran: “Toen verhoorden Wij hem en Wij schonken hem Yahya en Wij maakten zijn vrouw geschikt (om te baren). Voorwaar, zij wedijveren in goede daden en riepen Ons aan, verlangend (naar Onze Genade) en vol ontzag (voor Onze bestraffing). En zij waren nederig tegenover Ons.” (Soerah al-Anbiya 21:90)

Alleen bij Allah klagen

Wij zouden ons niet moeten beklagen bij anderen dan Allah. De ware moslim legt al zijn of haar problemen bij Allah de Verhevene en klaagt alleen bij Allah over zijn of haar moeilijke situatie en problemen, zonder hierbij medelijden van anderen te verwachten. Dit was ook de handelwijze van de profeten. Wanneer zij moeilijke tijden doormaakten, klaagden zij bij Allah Ta'ala, onderwierpen zij zich aan Hem en toonden hun behoefte aan Zijn hulp. Zo smeekte profeet Zakariyya (vrede zij met hem) Allah om nageslacht toen hij oud werd: “En (gedenk) Zakariyya, toen hij zijn Heer aanriep: “Mijn Heer, laat mij niet alleen (zonder nageslacht) en U bent de beste van de erfgenamen.” (Soerah al-Anbiya 21:89)

En toen profeet Ibrahim (vrede zij met hem) zijn vrouw en kind achter moest laten midden in de woestijn, zonder hulp en steun, bad hij tot Allah en beschreef hun moeilijke situatie: “Onze Heer! Voorwaar, ik heb mijn kinderen laten wonen in een onbegroeide vallei bij Uw gewijde huis (de Ka'bah). Onze Heer! (Ik liet hen achter) zodat zij de salat zullen onderhouden, laat daarom de harten van de mensen tot hun neigen, en voorzie hen van vruchten. Hopelijk zullen zij dankbaar zijn.” (Soerah Ibrahim 14:37)

Toen profeet Ayyoub (vrede zij met hem) onderworpen werd aan beproevingen, doordat zijn familie en rijkdom van hem weggenomen werden en hij ontzettend ziek werd, huilde hij: “En (denk aan) Ayyoub toen hij zijn Heer aanriep (en zei:) ‘Voorwaar, tegenspoed heeft mij getroffen en U bent de Barmhartigste der Barmhartigen.'” (Soerah al-Anbiya 21:83)

En toen profeet Moesaa (vrede zij met hem) Egypte moest ontvluchten om Fira'wn te ontvluchten, kwam hij in een eenzame vallei terecht zonder hulp. Hij bad daarop tot Allah: “Mijn Heer, ik heb behoefte aan het goede dat U tot mij neerzendt.” (Soerah al-Qasas 28:20)

Profeet Ya'qoeb (vrede zij met hem) wist de waarheid niet over zijn meest geliefde zoon en zijn andere zoon Benyamin moest als gevangene achterblijven in Egypte. Het enige wat hij kon doen, was zijn moeilijkheden bij Allah neerleggen, zeggend en huilend: “Voorwaar, alleen bij Allah klaag ik over mijn ellende en verdriet, en ik weet van Allah wat jullie niet weten.” (Soerah Yusuf 12:86)

Het is dus beter voor ons om de voorbeelden van deze grote mannen te volgen en alleen bij Allah te klagen over onze situaties. En dit is ook logisch, immers: wie kan ons anders helpen dan Allah? Niemand dan Allah de Verhevene kan ons bevoordelen of benadelen, ieder ander is even hulpeloos en behoeftig als ons. Wij zijn allen afhankelijk van Allah. Wat heeft het dan voor nut om ons bij anderen dan Allah te beklagen?

Een gematigde stem

Wij zouden onze smeekbeden zachtjes moeten verrichten, zodat anderen ons niet kunnen horen. De beste wijze om smeekbeden te verrichten is met een gematigde stem. Allah Ta'ala zegt in de Koran: “Roep jullie Heer aan in nederigheid en (met) zachtheid. Voorwaar, Hij houdt niet van de overtreders.” (Soerah al-A'raaf 7:55)

Dit is de reden waarom Allah Zakariyya prijst in de Koran: “(Denk aan) toen hij zachtjes zijn smeekbeden tot zijn Heer richtte.” (Soerah Maryam 19:3)

Ook de profeet Mohammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) droeg zijn metgezellen op om met een zachte stem smeekbeden te verrichten toen zij eens aan het reizen waren en luid Allah gedachten. De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei toen dat zij Allah zachtjes moesten aanroepen. Immers, Allah is de Alhorende. (Al-Boekhaarie.)

Sheikh Ibn Taymiyyah heeft enkele voordelen opgesomd:

- Het is een teken van een sterk imaan, omdat we laten zien dat we standvastig geloven dat Allah de Alhorende is en dat Hij zelfs de zachtste gebeden en onze gedachten kan horen.

- Het is een teken van respect en het toont onze manieren tegenover Allah, het is immers niet gepast om onze stemmen te verheffen tegenover Hem, de Allerhoogste.

- Het toont nederigheid en dat is een belangrijk onderdeel in de aanbidding van Allah. Degene die zich nederig opstelt, vraagt niet, behalve met zachtheid. Het zacht uitspreken van doe'aa-e helpt dus nederigheid te bereiken.

- Het laat de oprechtheid van een persoon zien, want anderen dan Allah kunnen onze smeekbeden niet waarnemen.

- Het helpt het hart concentreren op de doe'aa-e, aangezien het luid reciteren van de smeekbeden ons van onze gedachten afleidt. Een smeekbede zacht uitspreken helpt ons dus om onze gedachten erbij te houden.

- Het toont de nabijheid die we voelen tegenover onze Schepper en het versterkt onze relatie met Allah, want de gelovige realiseert zich dat Allah dichterbij is dan wie of wat dan ook.

- Het helpt ons om vol te houden met smeekbeden, omdat het zacht uitspreken van doe'aa-e beter vol te houden is voor ons lichamelijk. Het put een persoon niet uit, in tegenstelling tot degene die smeekbeden hardop uitspreekt en daarbij de stem verheft.

- Anderen zullen niet afgeleid worden.

- Het beschermt ons tegen afgunst en jaloezie van mens en djinn. Veel mensen worden jaloers wanneer iemand zich tot Allah keert en Hem gedenkt. Daarom is het beter om ons in stilte tot Allah te wenden. (Madjmoe' al-Fataawaa, deel 15, pagina 14-20.)

Doe'aa-e verrichten op aanbevolen tijden of plaatsen

Allah de Verhevene en Zijn profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) hebben ons bepaalde tijden en plaatsen bekend gemaakt waarbij er een grotere kans bestaat dat onze smeekbeden verhoord worden. Zo is de diepte van de nacht een beter moment om smeekbeden te verrichten dan overdag, want Allah heeft gezegd: “Wie zal Mij aanroepen, zodat Ik hem kan beantwoorden? Wie zal van Mij vragen, zodat Ik hem kan geven? Wie zal Mijn vergeving zoeken, zodat Ik hem kan vergeven?” (Al-Boekhaarie.)

Hier een overzicht van tijden en situaties wanneer smeekbeden verhoord worden:

Tijdens het derde deel van de nacht
Een bepaalde tijd van de nacht
Laylat al-Qadr
Tijdens de oproep tot het gebed (adzaan)
Tussen de adzaan en de iqaamah
Tijdens het verrichten van de neerknieling (sudjud)
Voor het beëindigen van het gebed (voor at-tesliem)
Na de voorgeschreven gebeden
Een bepaalde tijd op vrijdag
De regen
Het drinken van Zamzam water
Het kraaien van een haan
Het bezoeken van de zieken
Wanneer de ziel van iemand wordt weggenomen
Aangedane onrecht
De vader, de vastende en de reiziger
De vader tegen zijn kind
Een rechtschapen persoon voor zijn ouders
Voor het dhzohr-gebed
De eerste tien dagen van Dzoel-Hijjah
De Ramadan
(zie www.duakracht.nl voor meer informatie hierover.)

Het erkennen van onze fouten

Tot de etiquette van doe'aa-e behoort ook dat we onze fouten en zonden erkennen en bevestigen tegenover Allah. Door onze fouten en zonden te erkennen en te bevestigen, worden onze smeekbeden oprechter. We beseffen ons onze fouten en onze zonden en tegenover Wie wij deze begaan. Hiermee komt eveneens het besef dat Allah de Enige is Die vergeeft.

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd dat de beste doe'aa-e als volgt is: “O Allah, U bent mijn Heer en ik ben Uw dienaar. Ik heb mezelf onrecht aangedaan en ik erken mijn zonden. O mijn Heer, vergeef me mijn zonden, want U en alleen U bent mijn Heer en niemand kan zonden vergeven, behalve U.” (Ahmad.) (Zie ook H'adieth van de maand december 2009.)

De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Waarlijk, Allah houdt van de dienaar die zegt: 'Niemand heeft het recht aanbeden te worden, behalve U. Ik heb mezelf onrecht aangedaan, vergeef me dus mijn zonden, want niemand vergeeft zonden, behalve U.' Allah zegt dan: 'Mijn dienaar erkent dat hij een Heer heeft Die vergeeft en bestraft.'” (Ahmad, Aboe Dawoed en at-Tirmidzie.)

Vastberaden zijn in wat we vragen

Wat ook tot de etiquette van het verrichten van smeekbeden behoort, is het vastberaden zijn in de smeekbeden. We moeten zeker zijn over hetgeen wat we Allah vragen. We zouden niet moeten vragen: “O Allah, vergeef me als U dat wilt (insha'Allah).”

De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Wanneer iemand van jullie een smeekbede verricht, laat hem dan vastberaden en besluitend zijn in zijn smeekbede, en laat hem niet zeggen: “O Allah, vergeef me als U wilt,” want er is niemand die Allah kan dwingen tot iets.” (Moeslim.)

Wij zijn behoeftig aan Allah Zijn hulp en leiding en daarom zouden we vastberaden moeten zijn. Maar wanneer we om iets vragen waarbij we niet weten of het goed is voor ons of niet, dan kunnen we wel zeggen: “O Allah, als u weet dat het goed voor me is, begunstig mij er dan mee…”

Wat we zouden moeten vermijden, is het gebruiken van ‘insha'Allah' bij zaken die we nodig hebben, zoals de vergeving van Allah, Zijn genade, Zijn gunsten en dergelijke. Om zulke zaken dienen we te vragen zonder twijfel, vastberaden.

Het gebruiken van de Namen en Eigenschappen van Allah

Aan Allah de Verhevene behoren alle schone Namen en Eigenschappen toe. (Zie het artikel De schone Namen van Allah, en de namen van de profeet Mohammed op deze website.) De Namen en Eigenschappen die aan ons bekend zijn gemaakt door Allah en Zijn profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) stellen ons in staat om de grootsheid van Allah te leren kennen en daarmee zal onze liefde voor Allah enkel toenemen. Het beste is dan ook om deze Namen en Eigenschappen te gebruiken tijdens het maken van doe'aa-e. Wanneer we vragen om vergeving, moeten we ons realiseren dat Allah Degene is Die alles vergeeft, de Genadevolle. En wanneer iemand bijvoorbeeld vraagt om voorzieningen, dan zou men de Naam ar-Razaaq (Degene Die voorziet) moeten gebruiken. Wat iemand ook vraagt aan Allah, er is altijd een Naam of Eigenschap die hier betrekking op heeft.

De smeekbede drie keer herhalen

Dit is een aangeraden etiquette bij het verrichten van doe'aa-e. Het laat het belang zien van hetgeen waar we om vragen. We kunnen in vele ahadith zien dat dit tot de gewoonten van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) behoorde en het ook opdroeg aan zijn metgezellen. In één van deze ahadith zien we dat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Wanneer iemand drie keer om het Paradijs vraagt, zal het Paradijs zeggen: ‘O Allah, laat hem tot het Paradijs toetreden.' En wanneer iemand drie keer bescherming zoekt tegen het Hellevuur, zal het Hellevuur zeggen: ‘O Allah, redt hem van het Hellevuur.'” (At-Tirmidzie, an-Nasaa-ie en al-Haakim.)

Korte smeekbeden

Het behoorde tot de gewoonten van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) om met korte maar krachtige smeekbeden te komen, waarin hij vroeg om gunsten en bescherming tegen het slechte. Hij gaf het beste voorbeeld door met korte en krachtige smeekbeden te komen, waarin hij vroeg om het goede in deze wereld en in het Hiernamaals en waarin hij bescherming zocht tegen het slechte. Hij deed dit op zodanige wijze dat wanneer de mensen hem hoorden, zij de smeekbede gemakkelijk konden onthouden, begrijpen en zelf konden reciteren. Zo zei de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) eens: “O Allah, ik zoek Uw bescherming tegen het slechte wat ik heb begaan en tegen het slechte wat ik niet heb begaan.” (Moeslim, Aboe Dawoed en an-Nasaa-ie.)

‘Aa-ishah (moge Allah tevreden zijn met haar) heeft overgeleverd dat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) van de korte smeekbeden hield en dat hij andere soorten smeekbeden achterwege liet. (Aboe Dawoed, Ahmad, Ibn Habban en anderen.)

Bij onszelf beginnen

Het is beter voor ons om onze smeekbeden eerst met onszelf te beginnen. Eén van de redenen hiervoor is dat iemand het beste voor zichzelf zou moeten wensen. Het is dus niet verstandig om voor anderen te bidden en daarbij onszelf te vergeten. Daarbij vergroot het onze oprechtheid in onze smeekbeden. De mens is zwak geschapen en wanneer we alleen voor anderen in onze smeekbeden vragen, kan het zijn dat onze smeekbeden minder oprecht zijn dan wanneer we voor onszelf smeekbeden verrichten en voor onze broeders en zusters. Deze etiquette is ook terug te vinden in verscheidene verzen in de Koran. Allah de Verhevene zegt: “Hij (Moesaa) zei: ‘Mijn Heer, vergeef mij en mijn broeder en doe ons Uw Barmhartigheid binnengaan. En U bent de Barmhartigste der erbarmers.'” (Soerah al-A'raaf 7:151)

Allah de Verhevene zegt ook, verhalend van profeet Ibrahim: “Mijn Heer, vergeef mij een mijn ouders en de gelovigen op de Dag waarop de afrekening plaatsvindt.” (Soerah Ibrahim 14:41)

En de etiquette is ook gebruikt door de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem). Ubay ibn Ka'b heeft overgeleverd dat wanneer de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) aan iemand dacht en voor hem bad, dat hij eerst begon met zichzelf. (Aboe Dawoed, an-Nasaa-ie, at-Tirmidzie en anderen.)

Maar het kwam ook voor dat hij (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) niet eerst voor zichzelf bad. Zo verrichtte hij eens een smeekbede voor Ibn ‘Abbaas: “O Allah, zegen hem met begrip van de religie.” (Al-Boekhaarie, Moeslim en anderen.)

Het is dus ook toegestaan om smeekbeden niet met onszelf te beginnen. Maar over het algemeen is het aangeraden om dit wel te doen.

Voor alle moslims bidden

Om ons geloof compleet te maken, dienen wij voor onze broeders en zusters te wensen wat wij voor onszelf wensen. Wij zouden dus ook voor hen moeten wensen dat zij naar de waarheid geleidt worden en dat hun zonden vergeven worden, zoals wij dit ook voor onszelf wensen. De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) werd dit ook opgedragen in de Koran: “Weet dat er geen god is dan Allah en vraag om vergeving voor jouw zonden en voor de gelovige mannen en de gelovige vrouwen.” (Soerah Muhammed 47:19)

En dat was ook de wijze waarop profeet Noeh' (vrede zij met hem) tot Allah bad: “Mijn Heer, vergeef mij en mijn ouders en wie mijn huis binnentreedt als gelovige, en de gelovige mannen en de gelovige vrouwen.” (Soerah Noeh 71:28)

De smeekbede afsluiten met ‘amien'

Wanneer we luisteren naar een smeekbede van een ander, is het aangeraden om na de smeekbede amien te zeggen. Amien betekent: O Allah, verhoor deze smeekbede. Het doel van deze smeekbede is het vergroten van de kans op verhoring van de smeekbede. Het is alsof de smeekbede keer op keer herhaald wordt, alleen wordt het niet opnieuw gezegd. De smeekbede wordt samengevat in één kort woord amien.

Er bestaat een meningsverschil over of iemand ook na de eigen smeekbede amien mag zeggen of dat dit niet mag. De meest correcte uitspraak hierin is dat dit wel toegestaan is, omdat er geen verschil gemaakt wordt tussen iemand die luistert naar andermans doe'aa-e of de eigen doe'aa-e. (Abu Zayd, pagina 206.)

Bij het uitspreken van amien worden er vaak enkele fouten gemaakt. Deze zijn:

De alif (a) wordt te lang vastgehouden, waardoor het uitgesproken wordt als aaaaaaamien. De alif dient niet langer dan twee tellen vastgehouden te worden (twee haraka's).

In andere gevallen wordt de alif te kort vastgehouden, waardoor het uitgesproken wordt als àmien. De alif dient twee tellen vastgehouden te worden (twee haraka's), niet langer of korter.

De nadruk wordt gelegd op de miem (m), waardoor het uitgesproken wordt als ammien. Ook dit is onjuist, want er staat in het Arabisch geen shaddah op de miem, en de miem wordt dus niet ‘dubbel' uitgesproken.

Wat wel toegestaan is om te doen, is het laatste deel te verlengen. Het is dus wel toegestaan om te zeggen aamiiieeen. Dit laatste gedeelte mag twee tot zes tellen vastgehouden worden (twee tot zes haraka's).

Bezoek www.duakracht.nl voor meer informatie over doe'aa-e en voor authentieke smeekbeden die je tijdens verschillende gelegenheden kunt gebruiken.

Het boekje De Citadel van de Moslim van Uitgeverij Momtazah is ook een zeer nuttig hulpmiddel bij het verrichten van smeekbeden, daar het vele authentieke smeekbedes bevat die de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) verricht heeft. Bezoek de website van Uitgeverij Momtazah (www.momtazah.net) en bestel dit belangrijke boekje online.

 
naar boven Naar index