Artikelen---Regels met betrekking tot de verzorging van de moslimah

 

Regels met betrekking tot de verzorging van de moslimah

 

Vertaald en bewerkt door Oem Chaimae

De mens is door Allah gezegend met een uiterlijk dat veel schoonheden bezit. Het natuurlijke karakter van de mens spoort de mensheid aan om zichzelf te verzorgen en zich te bekommeren om zijn of haar lichaam. Zichzelf kleden en bedekken is altijd een primaire behoefte geweest van de mens.

Het behoort tot de fitrah van de vrouw om haarzelf mooi te maken en ervan te houden om haar uiterlijk goed te verzorgen. De uiterlijke verzorging van een vrouw is een weerspiegeling van haar innerlijke karakter; een verzorgde, mooie verschijning weerspiegelt een beschaafd en nobel karakter. Zij straalt een evenwichtige persoonlijkheid uit door haar uiterlijke verschijning en haar innerlijke natuur. De kleding van de moslimvrouw dient gedragen te worden volgens de islamitische wetgeving. Naast het feit dat haar kleding voor een groot deel functioneel is, is het voor een klein deel ook een versiering.

 

De moslimvrouw dient zichzelf te verzorgen, zonder dat zij hierin overdrijft of de grenzen van de Islaam overschrijdt. Het is voor haar toegestaan om haar lichaam te verfraaien met verschillende toegestane middelen mits het geen schade toebrengt aan haar lichaam. Ook dient zij er voor te zorgen dat zij haar schoonheid niet toont aan anderen dan haar mah'ram verwanten en haar echtgenoot.

Haar verschijning behoort aangenaam te zijn voor haar echtgenoot, kinderen, mah'ram verwanten en andere moslimvrouwen. De moslimvrouw behoort haar uiterlijk niet te verwaarlozen, hoe druk zij het ook heeft met haar huishoudelijke taken en verplichtingen als echtgenote en moeder.

Reinheid

Een goede verzorging van het uiterlijk begint bij reinheid. Reinheid is een belangrijk aspect binnen de Islaam, volgens de Qor-aan en de Soennah is reinheid een verplichting. “…Allah wil het jullie niet moeilijk maken, maar Hij wil jullie reinigen, zodat Hij Zijn genieting voor jullie vervolmaakt. Hopelijk zullen jullie dankbaar zijn.” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 6.]

“En reinig jouw kleding.” [Soerat al-Moeddatthier (74), aayah 4.]

“…Voorwaar, Allah heeft de berouwvollen lief en Hij heeft hen lief die zich reinigen.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 222.]

De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Reinheid is de helft van het geloof.” [Overgeleverd door Moeslim.]

Reinheid is een teken van een fatsoenlijk karakter. Reinheid is een bron van rust en vreugde in huis. Er is geen twijfel dat deze reinheid effect heeft op familieleden, echtgenoot en kinderen.

De moslimvrouw behoort ervoor te zorgen dat haar lichaam en kleding rein zijn. Ze behoort regelmatig een bad te nemen, zoals de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) de metgezellen aanbevolen heeft. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft overgeleverd dat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: "Het is de plicht van elke moslim om (minstens) eens in de zeven dagen een bad te nemen en zijn hoofd en lichaam te wassen." [Moettafaqoen ‘alayh, zie Sharh' as-Soennah, 2/166, Kitaab al-h'ayd, baab ghoesloe l-djoemoe'ah.]

Verzorging van het haar

Het haar, een belangrijk onderdeel van de schoonheid van een vrouw, is het mooiste sieraad van de vrouw. Een goede verzorging van de hoofdharen maakt een vrouw aantrekkelijk en elegant. Hoewel de moslimvrouw een h'idjaab draagt (zie het artikel De boodschap van de h'idjaab), moet zij het verzorgen van haar haren niet nalaten. Zij behoort het schoon te houden en te kammen. Een verzorgd kapsel is erg belangrijk.

De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft de metgezellen bijgebracht om hun haren te verzorgen. Er is overgeleverd in een h'adieth geciteerd door Aboe Daawoed van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem), die zei: “De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Eenieder die haar heeft, laat hem er goed voor zorgen.” [Door Aboe Daawoed, 4/108, in Kitaab at-taradjjoel, baab fi islaah'ie s-sha'r; zijn overleveringsketen is h'asan.]

Verzorging van het gebit

De moslimvrouw dient ook goed voor haar gebit te zorgen. ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) was zeer ijverig wat betreft het verzorgen van haar tanden. Al-Boekhaarie heeft van 'Oerwah overgeleverd via ‘Ataa-e: "Wij hoorden ‘Aa-ieshah, de moeder der gelovigen, haar tanden in de kamer reinigen..." [Fat-h' al-Baarie, 3/599, Kitaab al-'Oemrah, baab kam i'tamara an-Nabiy.]

Moeslim heeft ook van 'Oerwah overgeleverd via 'Ataa-e: "Wij hoorden haar de siewaak gebruiken." [Sah'ieh' Moeslim, 8/236, Kitaab al-H'adjj, baab 'adadoe 'oemarie an-Nabiy wa zamanihinna.]

De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: "Als het niet was dat ik mijn oemmah (gemeenschap) niet wilde (over)belasten, zou ik bevolen hebben om siewaak vóór elk gebed te gebruiken." [Fat-h' al-Baarie, 2/374, Kitaab al-djoemoe'ah, baab as-siewaak yawm al-djoemoe'ah; Sah'ieh' Moeslim, 3/143, Kitaab at-tahaarah, baab as-siewaak.]

De kleding van de vrouw

De kleding van de vrouw is ook een onderdeel van haar schoonheid. Kleding siert de mens. Als echtgenote en moeder dien je te stralen voor de ogen van je geliefde man en je kinderen.

De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) beschouwde het goed gekleed gaan en er goed uitzien als een uiting van de zegeningen van Allah de Verhevene: "Allah houdt ervan als Hij de tekenen ziet van Zijn gunst aan Zijn dienaren." [Een goede h'adieth overgeleverd door at-Tirmidzie, 4/206, in Kitaab al-isti-edzan, baab atharoe an-Ni'mah 'ala l-'abd.]

De moslimvrouw dient met uiterste zorg om te gaan met haar kleding en uiterlijk zonder dat zij hierin overdrijft. Zij moet wel op haar hoede zijn om geen slavin van haar uiterlijk te worden. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft overgeleverd dat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Betreurenswaardig is de slaaf van de dinar, dirham en overdreven mooie kleding van fluweel en zijde! Als hij het krijgt, is hij tevreden, en als hij het niet krijgt, is hij ontevreden." [Fat-h' al-Baarie, 6/81, Kitaab al-djihaad, baab al-h'iraasah fi l-ghazwie fi sabielie llaah.]

Al-Qoertoebie zegt in zijn commentaar op aayah 32 van Soerat al-A'raaf (7): “Zeg (O Moeh'ammad): "Wie heeft de mooie kleding die Allah voor Zijn dienaren heeft gebracht om de goede dingen van de voorzieningen verboden verklaard?” "Moekhawwal heeft van ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) overgeleverd: “Een groep metgezellen van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) stonden te wachten voor de deur van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem), dus maakte hij zich klaar om naar buiten te gaan om hen te ontmoeten. Er stond een vat water in huis, hij tuurde daarin en streek zijn baard en zijn haar glad. Ik (‘Aa-ieshah) vroeg hem: "O boodschapper van Allah, zelfs u doet dit?" Hij zei: "Ja, wanneer een man naar buitengaat om zijn broeders te ontmoeten, moet hij zichzelf behoorlijk voorbereiden, want Allah is mooi en houdt van schoonheid.'" [Zie Tefsier al-Qoertoebie, 7/197.]

Moeslim heeft van Ibn Mas'oed (moge Allah tevreden zijn met hem) overgeleverd dat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: "Niemand die maar een atoomgewicht van trots in zijn hart heeft zal het Paradijs betreden.” Een man vroeg hem: "Wat als de man ervan houdt dat zijn kleding en schoenen er goed uitzien?" De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Allah is mooi en houdt van schoonheid. Trots betekent ontkenning van de waarheid en het neerkijken op mensen." [Sah'ieh' Moeslim, 2/89, Kitaab al-imaan, baab tah'riem al-kibr.]

Ibnoe l-Qayyim heeft gezegd: "De h'adieth in kwestie refereert naar twee belangrijke principes: kennis en gedrag. Allah dient bedankt te worden voor schoonheid, die geen gelijkenis kent met iets anders, en Hij dient aanbeden te worden door middel van de schoonheid waarvan Hij houdt in woorden, handelingen en houdingen.

Hij houdt ervan dat Zijn dienaren hun tongen mooi maken door de waarheid te spreken; dat zij hun harten mooi maken met oprechte toewijding (ikhlaas), liefde, berouw, en vertrouwen in Hem; (Hij houdt ervan) dat zij hun talenten mooi maken met gehoorzaamheid; en dat zij hun lichamen mooi maken door het laten zien van Zijn zegening over hen in hun kleding, en door deze (d.w.z. de kleding) vrij te houden van enige viezigheid, vuil of onreinheid, door de haren te verwijderen die verwijderd dienen te worden, door besnijdenis toe te passen en door de nagels te knippen. Dus zij herkennen Allah door deze kwaliteiten van schoonheid en trachten dichterbij Hem te komen door middel van goede woorden, handelingen en houdingen. Zij bedanken Hem voor de schoonheid, die een van Zijn Eigenschappen is, en zij aanbidden Hem door middel van de schoonheid die Hij voorgeschreven heeft en Zijn religie. De h'adieth combineert deze twee principes van kennis en gedrag."

Het is voor de vrouw toegestaan om zich grenzeloos mooi te maken voor haar echtgenoot met alle toegestane middelen. Allah de Verhevene verbiedt echter wel de vrouw om haar schoonheid tentoon te stellen aan anderen dan haar echtgenoot.

Allah zegt in Soerat an-Noer, aayah 31: “En zeg tegen de gelovige vrouwen, dat zij ook haar ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, en hun schoonheid niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun sluiers over hun boezem dragen en hun schoonheid niet openlijk tonen behalve aan hun echtgenoten...”

En in Soerat al-Ah'zaab: “En blijf in jullie huizen en vertoon jullie versieringen niet zoals dat in de vroegere tijd van de onwetendheid werd gedaan.” [Soerat al-Ah'zaab (33), aayah 33.]

De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei met betrekking tot dit punt: "Gedurende de laatste dagen van mijn oemmah zullen er vrouwen zijn die bedekt zijn, maar toch naakt zijn; zij zullen iets als kamelenbulten op hun hoofden hebben. Vervloek hen, want zij zijn vervloekt."

Een andere overlevering volgt hieraan toe: "…zij zullen het Paradijs niet betreden en zelfs niet de geur ervan ruiken, ondanks dat men de geur van het Paradijs van een grote afstand kan ruiken." [Overgeleverd door Moeslim.]

Ibn 'Abdiel-Barr zei: “De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) bedoelde met deze uitspraak, dat vrouwen die doorzichtige of strakke kleding dragen, niet bedekt zijn. In termen van naam zijn zij bedekt, maar in feite zijn zij naakt.” [Verhaald door as-Soeyoetie in Tanwier al-H'awaalik, 3/103. ]

Het doel van het kleden is om fitnah (verleiding) te voorkomen. Dit kan alleen bereikt worden indien kleding losjes en wijd is. Strakke kleding, ook al verbergt deze de kleur van de huid, accentueert namelijk de afmetingen en de vorm van het lichaam en creëert een levendig beeld in de gedachten van mannen.

Oesaamah ibn Zayd (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) gaf me een dik Egyptisch kledingstuk, dat hem geschonken was bij Dieh'yata l-Kalbiey, en ik gaf het aan mijn vrouw om te dragen. De profeet vroeg: “Waarom zie ik jou niet dat Egyptisch kledingstuk dragen?” Ik antwoordde: “Ik heb het aan mijn vrouw geschonken.” Hierop zei de boodschapper: “Zeg haar er een jurk onder te dragen, want ik vrees dat het de maat van haar lichaamsdelen zou kunnen beschrijven. ” [Overgeleverd door ad-Diyaa' al-Maqdisi in al-Ah'aadieth al-Moekhtaarah, 1/442, en deze h'adieth is ook overgeleverd door Ah'mad en al-Bayhaqie, met een h'asan isnaad.]

Zoals vermeld is, is het voor een moslimvrouw toegestaan om zich mooi te maken voor haar echtgenoot met alle toegestane middelen. Sheikh Moh'ammad ibn Saalih' al-‘Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn) is gevraagd over het gebruik van cosmetische producten. In zijn antwoord stimuleert hij de moslimvrouw om haarzelf mooi te maken voor haar echtgenoot: hoe schoner en mooier de vrouw er uitziet voor haar echtgenoot, des te meer hij van haar zal houden. Zolang de make-up de vrouw mooier maakt en haar huid geen schade berokkent is er niets mis mee. De sheikh geeft wel aan dat hij op de hoogte is van het feit dat de samenstelling van make-up soms de huid kan aantasten. Zodra de make-up de huid aantast is het gebruik ervan of h'araam (verboen) of op zijn minst makroeh (afkeurenswaardig), aangezien alles wat misvorming veroorzaakt of een persoon lelijk maakt h'araam of makroeh is.

Wat zijn o.a de toegestane middelen voor een moslimvrouw?

Het is toegestaan voor een vrouw om haarzelf te parfumeren, mits andere niet-mah'ram mannen haar parfum niet kunnen ruiken. Parfumgebruik door een moslimvrouw buiten haar huis is niet toegestaan. Er zijn vele overleveringen die vrouwen verbieden om zich te parfumeren wanneer zij hun huizen verlaten. Wij zullen hieronder een aantal authentieke overleveringen opsommen:

Aboe Moesaa al-Ash'arie heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: "Elke vrouw die parfum draagt en vervolgens langs mensen loopt zodat zij haar kunnen ruiken, is een overspelige vrouw."

Zaynab ath-Thaqafiyyah heeft overgeleverd dat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: "Als één van jullie (vrouwen) naar de moskee gaat, raak dan geen parfum aan."

Moesaa ibn Yassaar zei dat een vrouw langs Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) liep en haar geur was overweldigend. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: "O vrouwelijke dienares van al-Djabbaar (Allah), ga jij naar de moskee?" Zij zei: "ja." Hierop vroeg hij: "Heb jij daarom jezelf geparfumeerd?" Wederom antwoordde zij met "ja". Aboe Hoerayrah zei: "Ga terug naar huis en was jezelf, want ik heb de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) horen zeggen: 'Als een vrouw naar de moskee komt en haar geur is overweldigend, dan zal Allah het gebed niet van haar accepteren, totdat zij teruggaat en zichzelf wast.'"

Het epileren van wenkbrauwen

Het epileren van wenkbrauwen, an-nams in het Arabisch, is niet toegestaan voor de moslimvrouw, ook niet als de vrouw mooier wenst te zijn voor haar echtgenoot door deze handeling. Over het epileren van wenkbrauwen zegt de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) in een h'adieth die overgeleverd is door ‘Abdoellaah ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hem): "Allah vervloekt vrouwen die zich laten tatoeëren, vrouwen die tatoeages bij anderen aanbrengen, vrouwen die wenkbrauwen epileren, vrouwen die wenkbrauwen bij anderen epileren en vrouwen die hun tanden vijlen om hun schoonheid te vergroten en daarmee Allah's schepping veranderen..." [Overgeleverd door Moeslim (3966).]

Sheikh Ibn Djibrien heeft gezegd: “Het is niet toegestaan om het haar van de wenkbrauwen te knippen, of het er af te scheren, te reduceren of het te plukken, zelfs niet met de goedkeuring van de echtgenoot. Dit is niet een kwestie van schoonheid, eerder verandert het de schepping van Allah, die de beste Schepper is. Een waarschuwing is gegeven aan degene die het doen; wie het doet wordt vervloekt, dit impliceert dat het verboden is.”

Plastische chirurgie

Indien men een moslimbroeder of -zuster zou vragen of plastische chirurgie toegestaan is, dan zouden zonder twijfel de meeste moslims instinctief antwoorden dat het niet toegestaan is. Simpelweg om de reden dat het de schepping van Allah zou veranderen. En zeker, dit is een juiste reactie.

Het fundamentele uitgangspunt is dat de dienaar de schepping van Allah dient te accepteren. Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan: “Voorzeker, Wij hebben de mens in de beste vorm geschapen.” [Soerat at-Tien (95), aayah 4.] Vanuit dit uitgangspunt heeft Allah de Verhevene het veranderen van Zijn schepping verboden verklaard. Psychische stoornissen ontstaan als een persoon het lot van Allah niet accepteert en de schepping van Allah aan wil passen.

Allah de Verhevene heeft de vrouw die haar wenkbrauwen epileert vervloekt. De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft in een h'adieth die overgeleverd is door ‘Abdoellaah (moge Allah tevreden zijn met hem), gezegd: "Allah vervloekt vrouwen die zich laten tatoeëren, vrouwen die tatoeages bij anderen aanbrengen, vrouwen die wenkbrauwen epileren, vrouwen die wenkbrauwen bij anderen epileren en vrouwen die hun tanden vijlen om hun schoonheid te vergroten en daarmee Allah's schepping veranderen..." [Overgeleverd door Moeslim (3966).]

In een vers uit de Qor-aan vinden wij de oorzaak van het veranderen van de schepping van Allah, waarin de vervloekte shaytaan (satan, de duivel) zegt: “En ik zal hen doen dwalen en ik zal hun ijdelheid opwekken en ik zal hen bevelen de oren van het vee te snijden en ik zal hen bevelen de schepping van Allah te veranderen." En wie in plaats van Allah de Satan tot beschermer neemt, die zal waarlijk een duidelijk verlies lijden.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 119.]

De Islaam staat geen enkele operatie toe, behalve als het omwille van het veranderen van het kwade is, zoals wanneer een lichaamsdeel niet in zijn natuurlijke aanleg groeit (bijvoorbeeld wanneer de mond aan de wang gehecht is of andere verschijnselen die niet als normaal beschouwd worden), of wanneer het gezondheidsproblemen veroorzaakt. In dit geval is het wel toegestaan om een operatie te ondergaan. Hierbij dient de persoon wel het lot van Allah te accepteren.

Het laten groeien van de nagels

Het laten groeien van de nagels is een daad die tegen de fitrah (natuurlijke aanleg van de mens) ingaat, en het is een onreine en ongewone zaak. De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: "Vijf dingen zijn onderdeel van de fitrah; besnijdenis, de verwijdering van schaamhaar, het bijknippen van de snor, het knippen van de nagels en het plukken van okselhaar.” [Overgeleverd in al-Boekhaarie (5441).]

Zonder twijfel zijn deze zaken, waaronder het knippen van de nagels, dingen die leiden tot reinheid en hygiëne. Door de nagels regelmatig bij te knippen vermijdt men de ophoping van vuil en behoud men het uiterlijk van de fitrah. De nagels moeten minstens elke 40 dagen worden bijgeknipt, zoals vermeld in de h'adieth waarin Anes (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: "Er is een tijdlimiet voor ons gesteld met betrekking tot het bijknippen van de snor, het knippen van de nagels, het plukken van het okselhaar en het scheren van het schaamhaar - we zouden het niet langer dan 40 dagen moeten laten (groeien).” [Overgeleverd door Moeslim, Ibn Maadjah, Ah'mad, at-Tirmidzie, an-Nasaa-ie en Aboe Daawoed.]

De Islaam heeft nu eenmaal meer regels opgelegd aan de vrouw, wat het uiterlijk betreft. De echtgenoot moet zich natuurlijk ook houden aan bepaalde kledingsvoorschriften; denk maar aan het verbod van het dragen van zijde of het dragen van goud. Dit is terug te vinden in verschillende ah'aadieth. Het is overgeleverd door al-Baraa-e ibn 'Aazieb (moge Allah tevreden zijn met hem) dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) ons verplicht om 7 dingen te vermijden: het gebruiken van bronzen servies, gouden ring, het dragen van zijde, ad-diebaadj (een soort zijde), al-qasiey (een soort kleding die met zijde is versierd) en al-istabraq (dikke soort zijde)." Echter, toch kan men niet ontkennen dat één van de doelen van uiterlijke schoonheid het aandacht trekken is en het plezier te kunnen geven aan het andere geslacht.

Verkeerde denkwijzen

Tegenwoordig is het schoonheidsbeeld zo vervormd geraakt, dat het gezicht en lichaam het meest aantrekt in een persoon. Wanneer men leuke kleding aanheeft en er mooi uitziet, vinden mensen je aardiger en benaderen ze je ook vriendelijker, dit is zelfs wetenschappelijk aangetoond.

De media, televisie en mode tonen voortdurend aantrekkelijke mensen. Mooi zijn is vooral voor vrouwen een visitekaartje tot succes. Aantrekkelijkheid wordt in veel gevallen zelfs belangrijker geacht dan talent.

De islamitische oplossing: de Islaam beschermt de moslimvrouw voor misbruik van haar schoonheid en laat haar geen lustobject zijn voor mannen. De moslimvrouw staat niet toe dat andere mannen genieten van haar schoonheid, en zij heeft geen goedkeuring nodig van mannen om zelfvertrouwen te hebben of haarzelf te vergelijken met fotomodellen.

De moslimvrouw bekommert zich om haar uiterlijk op een zodanige manier dat zij de grenzen van de Islaam niet overschrijdt, en zij heeft er genoeg aan om haarzelf binnenshuis mooi te maken voor haar echtgenoot, kinderen en mah'ram-verwanten.

En Allah weet het beste
 
naar boven Naar index