Artikelen---Over de belangrijkheid van tawh'ied (monotheïsme)

 

Over de belangrijkheid van tawh'ied (monotheïsme)

 

Door: Jamaal ud-Deen az-Zarabozo

Vertaald en bewerkt door Aboe Yoesoef voor www.uwkeuze.net

1) Waarlijk, Allah de Verhevene schiep deze wereld en alles wat er in is om Hem alleen te aanbidden. Allah zegt (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “En Ik (Allah) schiep de djinn (geesten) en de mensheid niet behalve om Mij (alleen) te aanbidden.” [Soerat adz-Dzaariyaat (51), aayah 56]

Hij zond boodschappers om de mensen op te roepen tot tawh'ied, en de Edele Qor-aan schenkt in bijna elk hoofdstuk aandacht aan de ‘aqiedah (geloofsleer) van tawh'ied en het legt het kwaad en de schade uit van shirk (polytheïsme, afgoderij) voor zowel het individu als de samenleving. Shirk is de reden voor vernietiging/ondergang in dit leven en de reden voor eeuwige vernietiging/ondergang in het Vuur van het Hiernamaals – de Hel.

2) Waarlijk, alle boodschappers begonnen hun oproep met tawh'ied, wat zij opgedragen werden door Allah de Verhevene om aan de mensen mede te delen. Allah zegt (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “En Wij zonden geen enkele boodschapper vóór jou (O Moh'ammed) behalve dat Wij aan hem openbaarden: laa ilaaha illa Ana [er is geen god (die het recht heeft om aanbeden te worden) behalve Ik (Allah)], dus aanbid Mij (alleen en niemand anders).” [Soerat al-Anbiyaa-e (21), aayah 25]

De profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) bleef in Mekkah gedurende 13 jaar terwijl hij zijn mensen opriep tot de tawh'ied van Allah, en hij riep op tot Hem alleen zonder deelgenoten aan Hem toe te kennen. Het was met betrekking tot deze kwestie dat Allah de Verhevene het volgende vers aan Zijn edele boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) openbaarde: “Zeg: ‘Ik roep alleen mijn Heer aan en ik ken Hem in niets deelgenoten toe.'” [Soerat al-Djinn (72), aayah 20]

De edele boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) voedde zijn metgezellen op tawh'ied op vanaf hun kindertijd en hij zei tegen de zoon van zijn oom, zijn neef ‘Abdoellaah ibn ‘Abbaas: “Als je vraagt, vraag dan Allah, en als je hulp zoekt, zoek dan hulp van Allah.” (h'asan sah'ieh', atTirmidzie)

Deze tawh'ied is in werkelijkheid de religie van de Islaam, die hierop gebouwd is. En alles anders dan dit wordt niet geaccepteerd door Allah de Verhevene, die zegt (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “En eenieder die een religie zoekt anders dan Islaam, het zal nooit van hem geaccepteerd worden, en in het Hiernamaals zal hij een van de verliezers zijn.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 85]

De Islaam is de religie van Allah de Verhevene die door alle profeten en boodschappers verkondigd is, en geen andere religie wordt door Hem geaccepteerd, want alle andere religies zijn veranderde vormen van de oorspronkelijke religie, namelijk de Islaam: overgave aan God. Dit betekent echter niet dat het oorspronkelijke “Jodendom” en het oorspronkelijke “Christendom” volledig verworpen zullen worden en dat de vroegere “joden” en “christenen” allemaal naar de Hel gaan. Jodendom, Christendom, joden en christenen, zijn slechts door mensen verzonnen namen, want hun profeten, die ook de profeten van de Islaam zijn, waren allemaal moslims (degenen die zich overgeven aan Allah) en zij verkondigden ook de Islaam. Zij riepen hun mensen op tot tawh'ied (de Eenheid van Allah) en waarschuwden hen voor shirk (afgoderij).

3) Waarlijk, Allah's boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) onderwees zijn metgezellen om hun uitnodiging van de mensen te beginnen met tawh'ied. Aldus zei hij tegen Moe'aadz ibn Djabal (moge Allah tevreden zijn met hem) toen hij hem naar Jemen zond: “Laat dus het eerste waar je hen toe oproept de getuigenis zijn dat ‘niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah en dat Moh'ammed de boodschapper is van Allah.'” En in een andere overlevering: “…dat zij Allah alleen aanbidden.” (al-Boekhaarie en Moeslim)

4) Tawh'ied wordt uitgedrukt in de getuigenis (shahaadah) dat ‘niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah en dat Moh'ammed de boodschapper is van Allah.' De betekenis is dat er niemand is die waardig is en het verdient om aanbeden te worden behalve Allah, en dat er geen aanbidding is behalve waarmee de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) kwam - d.w.z. zijn Soennah (wettige manieren). Het is deze getuigenis die er voor zorgt dat een ongelovige de Islaam binnentreedt (mits men oprecht is in deze getuigenis), aangezien het de sleutel tot het Paradijs is. En degene die hiervan getuigt en hierin gelooft, gaat het Paradijs binnen zolang hij het niet ongeldig maakt door shirk of een woord van ongeloof.

5) De ongelovige Qoeraysh boden de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) koningschap, rijkdom, vrouwen en andere zaken aangaande de genietingen van dit leven aan in ruil voor zijn verlating van de oproep tot tawh'ied, en het afstand nemen van de ontkenning van hun afgoden. Maar hij verlangde dat niet van hen. Integendeel, hij ging door met zijn oproep en onderging de hevige aanval samen met zijn metgezellen, totdat de oproep tot tawh'ied na 13 jaar zegevierend was, waarna Mekkah (zonder bloedvergieten) veroverd werd en de afgodsbeelden vernietigd werden. (zoe o.a. Biografie van de profeet Moh'ammed in het kort.) De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) reciteerde (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “De Waarheid is gekomen en de valsheid is ten onder gegaan. Waarlijk, de valsheid gaat (altijd) ten onder.” [Soerat al-Israa-e (17) , aayah 81]

Waarheid in deze aayah verwijst naar het Islamitische monotheïsme of de Qor-aan, en valsheid (baatil) verwijst naar shaytaan (satan) of polytheïsme. En Allah weet het best.

6) Tawh'ied is de hoofdbezigheid en voornaamste zorg van een moslim in zijn leven, dus begint hij zijn leven met tawh'ied en hij eindigt zijn leven met tawh'ied. Zijn taak in het leven is om tawh'ied te bevestigen en om de oproep tot tawh'ied te verrichten, aangezien tawh'ied de gelovigen verenigt en hen samenbrengt op de verklaring van tawh'ied. Dus vragen we Allah de Verhevene – Die geen deelgenoten heeft – dat de verklaring van tawh'ied (laa ilaaha illallaah) onze laatste woorden zijn in deze wereld, en we vragen Hem om alle moslims te verzamelen op de verklaring van tawh'ied.

O broeders en zusters, “…keer (berouwvol) tot jullie Heer en onderwerp jullie aan Hem (in Islaam) #…” [Nederlandstalige interpretatie van de betekenis van soerat az-Zoemar (39), aayah 54]

<<<# Dit was ook de boodschap die Jezus (vrede zij met hem) predikte, namelijk Islaam: overgave aan God; “…Onderwerp u aan God, maar bied weerstand aan de duivel…” (Jacobus 4:7) >>>

Lees ook:

Slechts één Boodschap

Monotheïsme in Islaam

De 5 pilaren van Islaam

Ash-Shahaadah (de geloofsgetuigenis)

Hoe wordt u moslim?

 
naar boven Naar index