Artikelen---Orchidee of brandnetels?

 

Orchidee of brandnetels?

 

Door Aboe Yoesoef

Alle lof zij Allah, de Enige, de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is, Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt, en niet één is aan Hem gelijkwaardig, Hij is de Heer der werelden. Hij zond Zijn boodschappers en profeten om de mensheid te leiden naar monotheïsme, om Hem alleen te aanbidden, de Enige Die waardig is om aanbeden te worden; en om de mensheid te waarschuwen tegen de eeuwigdurende gevolgen van polytheïsme, het associëren van deelgenoten en partners aan Hem en het aanbidden van schepsels. Allah's zegeningen en vrede zij met de profeet Moh'ammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hun voetstappen volgt tot aan de Laatste Dag. Amma Ba'd (voorts):

Salaam Aleikoem wa Rah'matoellaahi wa Barakaatoeh broeders en zusters,

Welkom bij dit derde verhaal omtrent mijn hidjrah naar Egypte. Degenen die al langer abonnee zijn van dit maandblad (Wij Moslims), hebben ruim drie jaar geleden mijn afscheidsbrief “Waarom vissen niet verdrinken” kunnen lezen, een jaar later schreef ik “Een jaar later”, en nu, ruim drie jaar na mijn vertrek: “Orchidee of brandnetels?”

Er is een hoop gebeurd in deze periode, zowel in Nederland als hier in Egypte, en ik wil graag enkele zaken met jullie delen. Maar eerst wil ik even stilstaan bij de betekenis van hidjrah. De Arabische letters ha, djiem en ra vormen twee correcte basiswoorden. Ibn Faaris heeft gezegd: “Een van hen duidt op ‘het uit elkaar gaan, vervreemding,' terwijl het andere duidt op ‘iets versterken, binden.' [Moedjam Maqaayies al-Loeghah] Van het eerste komt hadjr, wat het tegenovergestelde betekend van verbinden, het onderhouden van banden, en (met dezelfde betekenis) hidjraan. Wanneer een volk een land haadjir voor een ander land, betekent dit dat zij het eerste verlaten voor het tweede [ibid.] (zoals de betekenis van het Nederlandse woord ‘emigreren'). Ibn Hadjar zei: “Het maken van hidjrah naar iets, betekent het er naar toe gaan vanuit iets anders.” [Ibn Hadjar, Fath al-Baari, vol. 1, p. 16.]

Toen Ibn Hadjar de definitie van hidjrah vanuit een Sharie'ah-oogpunt gaf, verklaarde hij: “Het is het verlaten van iets dat Allah verboden heeft verklaart. In Islaam is het in twee vormen. De eerste vorm is het vertrekken van een land van angst naar een land van veiligheid, zoals in de twee hidjrah's naar Abbyssinië en het begin van de hidjrah van Mekkah naar Medinah. De tweede vorm is het verlaten van een land van koefr (ongeloof) naar het land van Islaam. Dat was nadat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zich in Medinah gevestigd had en de moslims die in staat waren om daar naar toe te migreren.” [Ibid.]

De algemene regel is dat als een persoon zich niet veilig voelt voor de verleidingen in zijn land en zich kwetsbaar voelt met betrekking tot zichzelf en zijn religieuze verplichtingen, dan is voor hem de hidjrah voorgeschreven, als hij kan, naar een land waar hij zich veilig zal voelen (en de verplichtingen na kan komen). [Fataawaa al-Ladjnah ad-Daa-imah, 12/51.]

Met deze fatwah in gedachten, wil ik het eerste punt aankaarten. Ja, ik volg het nieuws via internet en lees wat er zo'n beetje gebeurd in Nederland. Ik kan het niet laten om op bepaalde zaken te reageren, want de toestand van mijn broeders en zusters, waar ook ter wereld, gaat mij aan het hart. Waar ik het nu over wil hebben, is het verbod op de Islamitische gezichtsbedekking waar de Nederlandse politiek nu zo mee bezig is. Mijn tenen krullen bij het lezen van deze onrechtvaardigheid en onderdrukking. Bijna alle onzedelijkheid is toegestaan in Nederland, maar het toppunt van zedelijkheid en ingetogenheid wil men verbieden. Men wil overkomen als een land van vrijheid, maar in feite wordt het zo een land van onderdrukking. Ik weet niet wat men wil bewijzen, maar op deze manier bewijzen ze alleen hun eigen dwaling en de schoonheid en waarheid van Islaam.

Ik zie Nederland als een tuin en de Islaam als een mooie orchidee. De orchidee begint in de tuin te groeien, maar vele mensen zien dat eerste groene puntje aan als onkruid wat men uit hun tuin wil verwijderen, een tuin vol brandnetels!

Deze zaken zijn zo frustrerend, want wat lees ik ook in het nieuws: “Nederlander tobt met zijn seksleven.” Soebh'aan Allaah, in Nederland kun je op seksueel gebied bijna alles doen wat je wilt, en toch blijken veel Nederlanders te tobben met hun seksleven, want volgens dat nieuwsartikel “heeft ruim een kwart van alle volwassenen relatieproblemen, onververvulde verlangens of maakt zich zorgen om zaken als hiv of abortus.” Zelfs een blinde voelt op zijn klompen aan dat dit het resultaat is van al die onzedelijkheid en vervaagde normen en waarden. Maar blindheid van het hart is een hardnekkige ziekte dat alleen door leiding van Allah de Verhevene genezen kan. “Hebben zij dan niet rondgereisd op de aarde, zodat zij harten kregen om te begrijpen of oren om mee te horen? Voorwaar, de ogen zijn niet blind, maar de harten in hun binnensten zijn blind.” [Soerat al-H'adj (22), aayah 46]

Ik lees verder in dat nieuwsartikel: “Meer dan twee miljoen mensen hebben hulp nodig. Het gaat vooral om vrouwen. [Welke vrouwen moeten nu werkelijk bevrijd worden???] Iets meer dan 50% krijgt professionele hulp.” (Einde citaat.) Maar hoe professioneel is die hulp als het probleem niet bij de wortel wordt aangepakt? Laat de Nederlandse regering de brandnetels uit de tuin verwijderen in plaats van een mooie orchidee. Ik vraag me af, gaan ze sinterklaas en zwarte piet nu ook verbieden? Vast niet, want het blijft een regering die meet met twee maten! En als iemand het in de winter koud heeft, mag hij of zij dan geen muts op en een das voor het gezicht?

<<<Het is triest dat de kinderen met deze leugens betreffende sinterklaas en zwarte piet worden opgevoed. En wat is dat eigenlijk discriminerend, ‘zwarte piet'. De blanke man is de baas, en de zwarte mannen werken voor hem. Als je hier verder over nadenkt, dan schuilt er een groot gevaar in dat hele sinterklaas gebeuren. Want kinderen groeien op met het idee dat sinterklaar bestaat, en later krijgen ze te horen dat het allemaal nep is. De stap om dit ook met God te doen is dan nog maar heel klein!>>>

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En als er tegen hen wordt gezegd: “Zaait geen verderf op aarde,” zeggen zij: “Voorwaar, wij zijn de slechts verbeteraars (van de juiste normen en waarden).” Weet, voorwaar, zij zijn de verderfzaaiers, maar zij beseffen het niet.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 12-13.] Maar hoe kunnen zij dit beseffen, hun harten zijn immers blind, zij hebben harten die niet begrijpen!

De strijd tegen de Islaam, de orchidee, en dus ook tegen o.a. zedigheid, wordt steeds heviger, hoewel de regering eigenlijk de Islaam als oplossing kan gebruiken voor de werkelijke problemen in Nederland. De Nederlandse regering dient eigenlijk de strijd aan te gaan tegen brandnetels zoals de onzedelijkheid in Nederland, want uit het onderzoek ‘Seksuele delinquentie, de prevalentie door de jaren heen' van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie) blijkt dat het aantal seksuele misdrijven flink is toegenomen de laatste jaren. De onderzoekers M. Brouwers en P.R. Smit baseren hun onderzoek op onder andere de slachtofferenquêtes van het CBS, het aantal processen-verbaal van deze delicten en rechtbankcijfers. Uit een rapportage van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel (2003, pagina 82) wordt een schatting gemaakt van zo'n 3.500 slachtoffers van mensenhandel in Nederland dat bekend is bij politie, justitie en hulporganisaties in 2000. Dit zijn voornamelijk vrouwen die terechtkomen in de seksindustrie. Laat de regering dat maar eens aanpakken. Kom op, handschoenen aan en brandnetels plukken, en laat die mooie orchidee maar groeien zodat de tuin mooi wordt.

Ik schrijf deze informatie niet alleen voor vermaak en als bewijs van ons gelijk, maar ook zodat deze doorgegeven kan worden aan anderen, vooral niet-moslims; confronteer hen met deze informatie en cijfers van hun eigen instanties. Leg dit maandblad niet in de kast als je hem uit hebt, maar gebruik het om da'wah mee te verrichten. Kopieer teksten of neem ze over en verspreid ze per e-mail. Allah de Verhevene zegt: “Jullie zijn de beste gemeenschap die uit de mensen is voortgebracht, (zolang) jullie tot het goede oproepen en jullie het verwerpelijke verbieden, en jullie in Allah geloven…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 110.]

Ik las laatst de volgende woorden, geschreven door een zuster, in verband met het verbod op de niqaab: “Cijfers wijzen uit dat de meeste terroristen mannen zijn, de meeste verkrachters mannen zijn en de meeste criminelen mannen zijn. Mijn suggestie is dus om mannen uit de openbare ruimte te weren want dat bevordert de veiligheid pas echt!”

Of de brandnetels van het alcoholprobleem! Op de website van STAP (Stichting Alcoholpreventie) vond ik de volgende informatie: “Hoeveel overmatig alcoholgebruik onze maatschappij kost”:

In Nederland werd in 2002 volgens de omzetcijfers 8,1 liter pure alcohol per persoon gedronken. Daarmee hoort Nederland in Europa qua alcoholgebruik tot de middenmoot.

<<<Volgens een nieuwsbericht: HELSINKI - Alcoholgebruik is vorig jaar in Finland uitgegroeid tot de belangrijkste doodsoorzaak, nog voor hart- en vaatziekten, ongelukken en kanker. Dat heeft het Finse bureau voor de statistiek woensdag bekendgemaakt. Het is voor het eerst dat de meeste Finse mannen aan de gevolgen van alcoholconsumptie overleden. Voor vrouwen is het de tweede doodsoorzaak - alleen aan borstkanker stierven iets meer vrouwen. Alcoholconsumptie is in Finland de laatste twintig jaar flink gegroeid. In 2005 consumeerde elke Fin gemiddeld 10,5 liter pure alcohol, tegen 6,3 liter in 1980.>>>

Het cijfer 8,1 is een goede indicator voor de totale schade door overmatig alcoholgebruik. Als dit cijfer hoger wordt zullen er meer probleemdrinkers zijn, wordt er meer gereden onder invloed, en sterven er meer mensen door ziektes als levercirrose etc. Als het cijfer omlaag gaat, zullen de nadelige invloeden afnemen. Om de nadelige gevolgen van alcoholgebruik terug te dringen is het dus van belang dat het totale alcoholgebruik in de samenleving afneemt. De Nationale Drugmonitor geeft aan dat op jaarbasis 820.000 mensen afhankelijk zijn van alcohol. Van hen worden er jaarlijks slechts 22.365 behandeld in de verslavingszorg. Jaarlijks ontvangen ongeveer 13.000 personen spoedeisende hulp in een ziekenhuis voor ongevalletsel waarbij alcohol een rol speelt. In het jaar 2000 vielen naar schatting 831 doden te betreuren door alcoholgerelateerde aandoeningen (minimale schatting, CBS), een kwart meer dan in 1994. Doden waarbij alcohol indirect een rol heeft gespeeld zijn hier niet meegerekend, dus het daadwerkelijke aantal ligt nog hoger. Alcohol in het verkeer 'draagt bij' aan ongeveer 200 tot 250 doden en 3.000 tot 3.500 zwaar gewonden per jaar. Enkele tientallen mensen sterven jaarlijks aan alcoholgerelateerde agressie. Daarnaast speelt overmatig alcoholgebruik een rol bij allerlei ziekten zoals hoge bloeddruk, hartstoornissen, onvruchtbaarheid, hersenschade en kanker. Voor mensen die afhankelijk zijn van alcohol, levert alcoholgebruik ook veel geestelijke schade op. Het Ministerie van VWS schat het totale aantal jaarlijkse alcoholdoden op 3.000 à 4.000 (VWS, 2000).

De schade die veroorzaakt wordt door overmatig alcoholgebruik levert een grote onkostenpost op voor onze maatschappij. In 2001 heeft KPMG een voorzichtige schatting gemaakt van de kosten die alcoholgebruik voor Nederland met zich meebrengt. Het KPMG schatte de totale jaarlijkse maatschappelijke kosten van overmatig alcoholgebruik op 2,58 miljard euro.

KPMG berekende de volgende kosten (per jaar) van overmatig alcoholgebruik per sector:

Sector Kosten (euro per jaar)
werk (uitkeringen en productiviteitsverlies door werkverzuim, ziekte, slechtere prestaties, etc.) 1.556 miljoen
misdrijven/overtredingen (vernielingen, verkeersongevallen en justitiële kosten van politie, rechtspraak, etc.) 843 miljoen
verslavingszorg (verslavingsklinieken, ambulante verslavingszorg, etc.) 68 miljoen
gezondheidszorg (huisartsenhulp en ziekenhuisopnamen voor korsakow, alcoholvergiftiging, alcoholgerelateerde levercirrose, etc.) 115 miljoen

 

Veel nadelige gevolgen van overmatig drinken zijn moeilijk te kwantificeren zoals die van agressie tegenover familie en kinderen, geweld, overlast door openbare dronkenschap, verloedering, normverval, verlies van vrienden en relaties, depressies enz. Deze schade is door KPMG niet berekend. De indirecte schade van alcoholgebruik (bijvoorbeeld voor partners en kinderen van probleemdrinkers, van slachtoffers van alcoholgerelateerd geweld en van rijden onder invloed) is ook niet meegeteld (KPMG, 2001). Veel schade door overmatig drinken is niet vast te stellen omdat de registratie daarvoor te kort schiet. Het is bekend dat overmatig alcoholgebruik een rol speelt bij verdrinkingen, ongevallen thuis en bij branden. Daarom is het goed denkbaar dat de werkelijke schade door alcoholgebruik aan onze samenleving nog veel groter is dan geschat. [Bronnen: * Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Alcoholnota. Nota over de intensivering van het beleid tegen alcoholmisbruik (2001-2003). * Laar, M van (2002). Hoeveel mensen hebben een overmatig alcoholgebruik? In: Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, 14 november 2002. * KPMG (2001). Kosten en baten van alcoholzorg en -preventie. Eindrapport. Hoofddorp: KPMG, februari 2001. * Laar, M van (2002). Met welke ziekten en aandoeningen hangt alcoholgebruik samen? In: Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, 14 november 2002. * Bureau NDM. Nationale Drug Monitor. Jaarbericht 2002. Utrecht , Bureau NDM, oktober 2002. * Commission for Distilled Spirits (2003). World Drink Trends 2003. Henly-on-Thames UK : World Advertising Research Center Ltd.]

Soebh'aan Allaah, deze cijfers, zoals de 3.000 à 4.000 alcoholdoden en 2,58 miljard euro financiële onkosten, gelden voor 1 jaar! Terwijl de hele wereld op zijn kop stond toen de 2 gebouwen van het WTC in New York instortten, blijft men het dodelijke en zeer schadelijke gif maar drinken. De regering doet er niets aan, behalve geld verdienen aan de ellende van anderen. Kom broeders en zusters, confronteer anderen met deze gegevens, vooral niet-moslims.

Als de regering maar eens hun kostbare tijd zou besteden aan het uitroeien van de brandnetels, in plaats van het plukken van die ene mooie orchidee. Maar ja, het is dan ook een regering waar ik in het nieuws over las: “Een grote meerderheid van de Tweede Kamerleden is tevreden over het functioneren van de democratie en het parlement in Nederland.” En weer krullen mijn tenen! Over welke democratie heeft men het eigenlijk? Herinnert u zich nog die uitspraak van een van de ministers dat als meer dan de helft van de Nederlandse bevolking zou willen dat de Islamitische Shari'ah (wetgeving) ingevoerd zou worden, dat dit dan zou moeten kunnen? Hij kreeg meteen een hele storm kritiek over zich heen en Geert Wilders diende zelfs een motie van wantrouwen in (hij had zijn one-issue partij beter ‘partij van haat en dictatuur' kunnen noemen i.p.v. ‘partij van de vrijheid'). Zij pleiten voor democratie, maar deze dictatoriale toestanden zijn totaal geen democratie. Door dit soort gebeurtenissen blijkt dat degenen die zich democratisch noemen toch niet zo democratisch zijn als ze willen lijken? Het zijn wolven in schapenkleding en de meeste schapen lopen met hun neus in de lucht.

Degenen die ‘bang' zijn voor de mogelijke gevolgen in de toekomst als de Islaam blijft groeien, zijn bang dat ze een griepje krijgen terwijl ze nu al lijden aan een ernstige hartkwaal!

Ik zie Nederland als een tuin en de Islaam als een mooie orchidee. De orchidee begint in de tuin te groeien, maar vele mensen zien dat eerste groene puntje aan als onkruid wat men uit hun tuin wil verwijderen, een tuin vol brandnetels!

Maar ja, kunnen we hen eigenlijk iets verwijten? Als ze in landen zoals Egypte ook al beginnen te praten over een verbod van de niqaab op universiteiten, wat kunnen we dan zeggen over hen? Zij zijn niet opgegroeid met de Islaam en bijvoorbeeld de niqaab, en waarschijnlijk heeft niemand het hen goed uitgelegd. Zij kijken vooral naar het gedrag van de ‘moslims' en geven vervolgens de Islaam de schuld. Dus eigenlijk dienen we onszelf te verwijten, want goed gedrag is de beste da'wah die er is! Allah's boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “De beste gelovigen in het geloof zijn degenen met het beste karakter; en de beste van hen zijn degenen die zich het beste gedragen tegenover hun vrouwen.” [Overgeleverd door Tirmidzie.]

Ik wil al mijn broeders en zusters verzoeken om geduldig te zijn met deze onrechtvaardigheid en weet, er komt een Dag waarop al het onrecht wordt goedgemaakt. Laat je niet gek maken en volg de Islaam zo als de Islaam gevolgd dient te worden, want dat is de enige weg tot succes. Allah de Verhevene zegt: “En Wij zullen jullie zeker beproeven met iets van vrees, honger, vermindering van bezittingen, levens en vruchten. Maar geef verheugende tijdingen aan de geduldigen.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 155.]

Verhaald door Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) dat onze geliefde profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) gezegd heeft: “De wereld is een gevangenis voor de gelovige en een paradijs voor de ongelovige.” [Overgeleverd door Moeslim.]

Dit is, natuurlijk, juist. Waar je ook naar toe gaat, je zult altijd brandnetels vinden; of je nu in Nederland, België, Egypte of Saoedi-Arabië bent. Ik woon nu ruim drie jaar in Egypte en ik heb enkele moeilijke momenten meegemaakt, en maak ze soms nog mee. Ik wil en kan niet wennen aan het gedrag van velen dat vaak cultureel bepaald is. Na mijn hidjrah zag ik pas wat de werkelijke oorzaken zijn van de situatie waarin onze oemmah verkeerd. Vele zaken gaan regelrecht in tegen de leringen van onze geliefde profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem), en de ketenen waar hij ons van bevrijd heeft doen wij zelf weer om. Heel die opschudding betreffende de spotprenten over de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) snapte ik van een kant niet, want wij beledigen Allah's boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zelf meer dan zij. Wij zeggen dat we van hem (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) houden, maar volgen zijn voorbeeld niet, of erger, wij maken zijn voorbeeld belachelijk. Deense producten werden geboycot om, volgens een grote winkel bij ons in de buurt, onze Islamitische identiteit te beschermen. Maar diezelfde winkel draait wel muziek en verkoopt kerstbomen. Bescherm de Islamitische identiteit, begin bij jezelf! Dat geldt trouwens ook voor mij.

Een van de grootste ziekten van onze oemmah, en eigenlijk van de hele mensheid, is intellectuele luiheid. Wij denken zelf niet goed na en laten anderen voor ons denken. Hoe vaak spoort Allah de Verhevene ons aan om na te denken over Zijn schepping?! Er was eens een onderzoek waarbij men in een kamer een tros bananen in het midden van de kamer hing. Onder die tros bananen plaatste men een tafel. Vervolgens liet men 10 apen in die kamer. Als de apen bananen wilden eten, dan hoefden zij alleen maar op die tafel te klimmen zodat zij bij die tros bananen konden. Dat is gemakkelijk. Maar, er waren ook waterslangen en telkens als er een aap op de tafel klom om een banaan te pakken, dan werd die aap met ijskoud water besproeid. En niet alleen die ene aap, maar ook alle andere apen. Na een tijdje voorkwamen de apen dat een van hen op de tafel klom om een banaan te pakken, omdat zij inmiddels wisten dat zij de volle laag kregen als een van hen op die tafel klom. Aldus stopten zij met het klimmen op die tafel om een banaan te pakken. De waterslangen werden verwijderd. Vervolgens werd 1 aap uit de kamer verwijderd en een nieuwe aap in zijn plaats de kamer binnengelaten. Die nieuwe aap zag de tros bananen en wilde op de tafel klimmen om een banaan te pakken. Hij is immers een aap en houdt van bananen. Maar de andere 9 apen, die herinnerden wat er telkens gebeurde als een van hen op de tafel klom, voorkwamen dat die ene nieuwe aap op de tafel klom en sloegen hem, totdat die ene nieuwe aap zijn pogingen opgaf. Na een tijdje werd er weer een aap verwijderd en een nieuwe aap kwam in zijn plaats de kamer binnen. Die nieuwe aap zag de tros bananen en wilde op de tafel klimmen, maar die andere 9, inclusief die eerste nieuwe aap, begonnen hem aan te vallen om te voorkomen dat die tweede nieuwe aap op de tafel zou klimmen, ook al waren er geen waterslangen meer aanwezig. Het is opvallend dat die eerste nieuwe aap ook mee deed: hij werd geslagen als hij op de tafel wilde klimmen en deed nu hetzelfde bij die tweede nieuwe aap, ook al wist hij niet waarom. Daarna werd er een derde aap uit de kamer gehaald en vervangen door een derde nieuwe aap. En weer gebeurde hetzelfde; die nieuwe aap wilde een banaan pakken door op de tafel te klimmen, maar de andere 9, inclusief die eerste twee nieuwe apen, hielden hem tegen. Zo ging het verder tot alle tien apen vervangen waren door andere apen, apen die geen van allen het koude water ervaren hadden. Maar toch, telkens als er een nieuwe aap de kamer in werd gebracht, werd deze gestopt wanneer hij op de tafel wilde klimmen om een banaan te pakken.

Helaas gedragen velen van onze oemmah, en ook niet-moslims, zich als die apen! Onwetendheid is wijdverspreid en het blind volgen van onze vaders, moeders, plaatselijke imaams of wie dan ook, zelfs onze eigen begeerten, is helaas een feit. Terwijl onze geliefde profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) ons juist bevrijd heeft van deze belediging voor het intellect dat Allah de Verhevene ons gegeven heeft, zijn wij zelf de oorzaak dat we weer terugkeren naar die lage toestand van vóór zijn komst.

Er zijn veel momenten dat het echt moeilijk is om je geduld te bewaren en om je tong te controleren. Het is verhaald door Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “De sterke is niet degene die de mensen overwint door zijn kracht, maar de sterke is degene die zichzelf controleert wanneer hij boos is.” [Sah'ieh' al-Boekhaarie.]

Verbeter de wereld en begin bij jezelf! Inderdaad, ik moet naar mijzelf kijken en onderzoeken wat ik ben, sterk of niet? We dienen niet naar anderen te kijken maar naar ons zelf, en dan zullen we zien dat we nog heel wat te verbeteren hebben. Want we kunnen wel boos zijn op bijvoorbeeld een regering, maar zijn wij zelf wel goed bezig en zijn onze huizen wel helemaal in orde: een Islamitische staat binnen vier muren?!

Problemen zijn er overal. Iedereen heeft problemen, zij horen bij dit leven, maar het gaat er om hoe we met die problemen om gaan. Want werkelijk, als je een probleem hebt dat opgelost kan worden, dan hoef je niet bezorgd te zijn; en als je een probleem hebt dat niet opgelost kan worden, dan heeft bezorgd zijn geen zin. Dit blijft de tijdelijke wereld waar niets perfect is en het streven naar perfectie een illusie. Iedereen heeft zijn 'paradijs' op aarde maar beseft dat niet totdat hij/zij het kwijt is. Allah de Verhevene zegt: “Allah zal de gelovigen niet in de toestand laten waarin jullie verkeren totdat Hij het slechte van het goede scheidt…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 179.]

Ik heb absoluut geen spijt van mijn hidjrah naar Egypte en probeer zo veel mogelijk naar de voordelen te kijken en de nadelen als gunstig voor het Hiernamaals te zien. Ik raad iedereen aan om hidjrah te verrichten, want een situatie waarin je je religie goed kan praktiseren is zeer waardevol, en je religie praktiseren kan vele malen beter in bijvoorbeeld Egypte dan in Nederland. Een land zoals Egypte is nog niet zo doorwoekerd met brandnetels en de orchidee heeft meer ruimte om te groeien. De Islaam praktiseren is echt anders in een land waar je de adzaan hoort, 5 x per dag in de moskee kunt bidden, zonder problemen Islamitische kleding kunt dragen, je baard kunt laten staan zonder problemen met werk etc., je niqaab kunt dragen, de mensen in bijvoorbeeld winkels met de Salaam kunt begroeten, geen verzekeringen (je vertouwen op Allah de Almachtige is dan echt anders) etc. etc.

In de drie jaar dat ik in Egypte woon, ben ik maar twee keer naar Nederland geweest. De eerste keer was na 2,5 jaar, en dat was best bijzonder. Toen ik weer in Nederland was, viel me meteen op dat het verkeer zo georganiseerd was. Na een half jaar in Egypte had ik al het gevoel dat ik meer grote auto-ongelukken had gezien dan in heel mijn leven in Nederland. Wat een rust op de Nederlandse wegen, zelfs tijdens een file. Alle auto's hebben goede verlichting en iedereen (uitzonderingen heb je overal) rijdt in zijn eigen baan. Over het algemeen zijn de straten netjes opgeruimd en zien er keurig uit met bloemen, bomen en planten. Maar wat me ook op viel, was bijvoorbeeld de onzedelijke kleding van vrouwen, zelfs in de winter, terwijl ik gewend ben om vrouwen met hoofddoek en niqaab te zien als ik naar buiten ga (uitzonderingen heb je overal), om over de openbare reclames in Nederland nog maar te zwijgen. Wat een viezigheid! Wat mij ook op viel was dat ik weer op verpakkingen begon te kijken of er geen dierlijke vetten in de producten zit. En dan het gebed… Er is geen adzaan dus je moet de gebedstijden zelf in de gaten houden. In Egypte werk ik gewoon door tot ik de adzaan hoor. Dan heb ik nog genoeg tijd om eventueel naar het toilet te gaan, woedhoe-e te verrichten en dan loop ik op mijn gemak naar een van de vier moskeeën in mijn naaste omgeving, al-h'amdoelillaah. In Nederland bezocht ik eens enkele broeders en we moesten zo'n 10 minuten vóór het gebed met de auto naar de moskee om op tijd te zijn. Wat een verschil!

Wat ook mooi is om te vertellen is het volgende: toen ik weer van Nederland naar Egypte vloog, zag ik de vele minaretten vanuit het vliegtuig, en bij mijn aankomst in Egypte, belde ik mijn vrouw op om te zeggen dat ik geland was en of zij nog iets nodig had, zodat ik dat onderweg naar huis kon halen. Ik moest voor haar even naar een winkel waar ik langs zou komen en toen ik daar was, was het tijd voor het Dhzor-gebed. Ik hoorde de adzaan en bij die winkel was een moskee waar ik mijn gebed in gemeenschap kon verrichten. Wat een heerlijk gevoel! Je hoeft in Egypte bijna nooit een gezamenlijk gebed te missen, want de meeste grote winkels hebben wel een gebedsruimte, en ook bedrijven, politiebureaus en overheidsgebouwen etc. Of ze rollen buiten op straat een tapijt uit waar je je gebed met een groep broeders kunt verrichten. Voor mij is dit veel meer waard dan bijvoorbeeld het georganiseerde verkeer van Nederland. Nogmaals, het is niet altijd even gemakkelijk, want ook hier in Egypte heb je vele brandnetels? Als een Egyptenaar aan mij vraagt wat ik van Egypte vind, antwoord ik dat Nederland betreffende wereldse zaken beter is dan Egypte, maar Egypte beter betreffende het praktiseren van onze schitterende religie. En waar kiezen we voor, voor de doenyah of de dien???

Een andere gebeurtenis tijdens mijn vakantie in Nederland die ik graag met jullie wil delen, is mijn dagtrip naar Parijs met mijn broer, die geen moslim is. Moge Allah hem en onze ouders leiden. Amien. Waarom vind ik dit de moeite waard om te vertellen? Omdat naar mijn mening dit een mooi voorbeeld is van integratie zoals dat eigenlijk in Nederland zou moeten zijn. Een moslim en een niet-moslim gaan samen iets leuks ondernemen. Buiten die trip heeft hij zijn leven als niet-moslim en ik mijn leven als moslim. We vallen elkaar niet lastig met onze manier van leven en helpen elkaar wanneer dat nodig is. Tijdens de trip respecteren we de verplichtingen van elkaar en verhinderen elkaar niet om die na te komen.

Het einde van mijn verhaal nadert en ik wil deze laatste ruimte besteden aan enkele adviezen voor mijn broeders en zusters. Weet, mijn dierbare broeders en zusters, dat waar je ook bent, je beproevingen zult tegenkomen. Want dit blijft de wereld, de gevangenis van de gelovige, vol beproevingen. En weet, o gelovigen, calamiteiten en rampen zijn een test voor een persoon, en dat is een teken dat Allah de verhevene van hem/haar houdt, want het is als een medicijn: hoewel het bitter is, toch geef je het medicijn aan een geliefde als deze ziek is. Volgens een sah'ieh' h'adieth: “De grootste beloning komt van de grootste beproeving. Wanneer Allah van mensen houdt, test Hij hen, en eenieder die het accepteert, verwerft de tevredenheid van Allah, en eenieder die klaagt, verdient Zijn Woede.” [Overgeleverd door al-Tirmidzie, 2396; Ibn Maadjah, 4031; als sah'ieh' geclassificeerd door sheikh al-Albaanie. ]

Want calamiteiten die een gelovige overkomen in deze wereld zijn beter dan bestraffingen die voor hem worden opgespaard in het Hiernamaals. Hoe kan het ook anders wanneer hij in status wordt verheven en zijn slechte daden hierdoor worden gewist? De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Wanneer Allah goed wil voor Zijn dienaar, dan bespoedigt Hij zijn bestraffing in deze wereld, en wanneer Hij slecht wil voor Zijn dienaar, bewaard Hij zijn zonden totdat hij met hen komt op de Dag der Opstanding.” [Overgeleverd door al-Tirmidzie, 2396; als sah'ieh' geclassificeerd door sheikh al-Albaanie.]

O Allah, laat ons behoren tot degenen van wie U houdt. Amien.

De liefde van Allah de Verhevene is een serieuze en gewichtige aangelegenheid, wat niemand kan verwerven behalve enkele rechtschapen dienaren van Allah. De liefde van Allah de Barmhartige is de status waar de rechtschapenen voor wedijveren en zich voor inspannen… Het is de voeding voor de harten en zielen… De verrukking voor de ogen… Het is leven en zonder ben je dood… Het is licht en zonder verkeer je in volkomen duisternis… Het is genezing en zonder ben je ziek… Het is vreugde en zonder leef je in verdriet en pijn… Het is de bron voor geloof en goede daden waarmee men dichter tot Allah de Verhevene kan komen, en een lichaam zonder is als een lichaam waar geen ziel in is…

Als Allah van jou houdt, vraag dan niet naar het goede wat je zult verkrijgen en de deugdzaamheden die je zult verwerven, het is voldoende dat je weet dat Allah van je houdt.

Wassalaamoe Aleikoem wa Rah'matoellaahi wa Barakaatoeh,

Aboe Yoesoef

Lees ook de volgende artikelen met betrekking op de hidjrah van Aboe Yoesoef:

Gratis verblijf in Egypte

Waarom vissen niet verdinken

Een jaar later

Orchidee of Brandnetels?

 
naar boven Naar: Verrijk uw kennis - index