Artikelen---Inleiding tot de Soennah

 

Inleiding tot de Soennah

 

Taalkundige uitleg van Soennah

Taalkundig betekent Soennah een weg, ongeacht of die nu prijzenswaardig of verwijtenwaardig is, zoals de woorden van de boodschapper (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem): “Diegene die in de Islaam een goede weg doet leven, die zal hiervoor de beloning hebben, en de beloning van degenen die hiermee te werk gaan tot op de Dag van de Opstanding. En diegene die in de Islaam een slechte weg doet leven, zal hiervoor de last dragen, en de last van diegenen die hiermee te werk gaan tot de dag van de Opstanding.” (Overgeleverd door Moeslim)

Betekenis van Soennah in Islaam

In de vaktermen: dat wat overgeleverd werd van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem), zijn woorden, daden, goedkeuringen, uiterlijk, gedrag, of zijn levensverhaal, ongeacht of dit voor of na zijn profeetschap was.

De Soennah bestaat uit verschillende soorten

1- Met woorden: zoals de woorden van de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem): “Daden vinden plaats met een intentie.” (Overgeleverd door Al-Boekhaarie & Moeslim)

2- Met daden: dat zijn al de zaken die overgeleverd werden via de metgezellen van de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem), over zijn daden van aanbidding, zoals zijn gebed, de bedevaart, het vasten etc.

3- Met instemming: dit is de goedkeuring van de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) over daden die sommige metgezellen verricht hebben. Bijvoorbeeld over de interpretatie van de metgezellen toen hij (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) tegen hen zei: “Dat niemand van jullie het namiddaggebed verricht dan in Banie Qoeraydhzah.”

Sommigen hadden dit verbod uiterlijk geïnterpreteerd en hebben dit gebed uitgesteld tot na het vroege avondgebed. En anderen hadden hieruit begrepen dat de boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zijn metgezellen aanspoorde zich te haasten en baden dit gebed op tijd. Toen Allah's boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) hiervan op de hoogte gebracht werd en wist wat de twee groepen gedaan hadden, stemde hij hiermee in, en keurde hij dit niet af. (Al-Boekhaarie & Moeslim)

De status van de Soennah binnen de Islaam

De Soennah wordt als de tweede bron van de Islaam beschouwd. Allah de Verhevene heeft gezegd: “En herinner jullie wat in jullie huizen wordt voorgedragen van de Verzen van Allah en van de wijsheid (van de Soennah).” [Soerat Al-Ah'zaab (33), aayah 34]

Allah de Verhevene heeft ook gezegd: “En die hen het Boek (de Qor-aan) en de wijsheid (van de Soennah onderwijst.)” [Soerat Al-Baqarah (2), aayah 129]

De meerderheid van de geleerden zijn het er over eens dat de wijsheid in deze Verzen duidt op iets anders dan de Qor-aan, en de geleerden zeggen dat dit de Soennah is; As-Shaafi'ie (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “De wijsheid is de Soennah van de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem).”

Deze woorden werden ook overgeleverd via Yah'yah ibn Abie Kathier, en Qataadah, en hierover bestaat geen twijfel. Want Allah heeft dit laten volgen op het Boek, en dit wil zeggen dat de wijsheid hier iets anders wil zeggen dan het Boek. En dit kan niets anders dan de Soennah zijn.

Het is omwille van deze reden dat Allah Ta'ala ons oplegt Zijn boodschapper (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gehoorzaam te zijn. Allah de Verhevene heeft gezegd: “En datgene de boodschapper jullie geeft neemt het, en datgene hij jullie verbiedt, onthoud jullie daarvan.” [Soerat Al-H'ashr (59), aayah]

En Allah de Verhevene heeft hem geprezen, met Zijn woorden: “Hij beveelt hen het goede aan, en verbiedt hen het slechte, hij staat hen de goede zaken toe en verbiedt hen het slechte.” [Soerat Al-A'raaf (7), aayah 157]

En Allah de Almachtige gebood om Zijn boodschapper (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) te gehoorzamen en zegt: “...en gehoorzaamt Allah en de boodschapper, hopelijk zullen jullie begenadigd worden.” [Soerat Aal-‘Imraan (3), aayah 132]

Omwille van deze reden keerden de metgezellen zich tot Allah's boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem), om hen de Qor-aan uit te leggen, om onder hen te oordelen wanneer ze onderlinge geschillen hadden, en om hun onderlinge problemen op te lossen. En zij hielden zich aan de perken die hij stelde, en onthielden zich van datgene hij verboden verklaard had.

Zij volgden hem in zijn daden van aanbidding en in zijn omgangsvormen, behalve in die zaken die enkel en alleen voor hem waren, volgden zij hem niet. Zij waren op zo'n punt gekomen, in het volgen wat hij (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) oplegde en te laten wat hij verboden verklaarde, dat zij soms geen reden noch wijsheid hierachter zochten.

De zoon van ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd: “De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) had zich van een ring van goud voorzien waarop de mensen zich ook van een ring van goud voorzagen, vervolgens gooide de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) deze ring van goud weg, waarop zij deze ring van goud ook weggooiden.” (Overgeleverd door Al-Boekhaarie)

Zij volgden zijn bevelen ook op na zijn dood. Want de bewijzen die erop duiden dat men hem moet gehoorzamen, zijn algemeen en niet verbonden aan de tijd waarin hij leefde, noch beperkt dit zich enkel en alleen tot zijn metgezellen. En de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft Moe'aadz (moge Allah tevreden zijn met hem) geprezen toen de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) hem het volgende vroeg toen hij hem naar Yemen zond: “Hoe zal je oordelen wanneer er een zaak tot je komt?” Hij antwoordde: “Ik zal oordelen met het Boek van Allah.” “En wanneer je dit niet vindt in het Boek van Allah?” “Dan met de Soennah van de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem)!” (Overgeleverd door Ah'mad, Aboe Daawoed & At-Tirmidzie)

En de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Ik heb jullie twee zaken nagelaten, en jullie zullen niet dwalen zolang jullie hieraan vasthouden, het Boek van Allah en mijn Soennah!” (Al-H'aakim & Al-Bayhaqie)

En ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hem) zei tegen Shoerayh' toen hij hem wegwijs wilde maken: “Wanneer een zaak tot je komt, oordeel dan met het Boek van Allah. En wanneer iets tot je komt dat zich niet in het Boek van Allah bevindt, oordeel dan met datgene wat er zich in de Soennah van de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) bevindt.”

Waarschuwing! Verwerp de Soennah van de boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) niet!

1- Allah de Verhevene heeft degene die de bevelen van de boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) niet opvolgt gewaarschuwd, Hij heeft namelijk gezegd: “Maak de manier van aanspreken van de boodschapper onder jullie niet als de aanspreking van jullie onder elkaar. Waarlijk, Allah kent degenen onder jullie die in het geheim wegsluipen. Laten degenen die zijn bevel ongehoorzaam zijn opletten dat een beproeving hen treft of een pijnlijke bestraffing hen treft.” [Soerat An-Noer (24), aayah 63]

2- En Allah Ta'ala geeft ons geen keuze dan zijn bevel te volgen; Allah de Verhevene heeft gezegd: “En het past een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allah en Zijn boodschapper een zaak hebben besloten, om een andere keuze te maken in hun zaak. En wie Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt: waarlijk, hij verkeert in duidelijke dwaling.” [Soerat Al-Ah'zaab (33), aayah 36]

3- En Allah heeft het nemen van de boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) als rechter, tot de fundamenten van het geloof doen behoren: “En bij jouw Heer, zij zullen niet geloven totdat zij jou als een rechter nemen in hun onderlinge geschillen en dan in zichzelf geen weerstand vinden tegen wat jij oordeelde, en zij aanvaarden (het dan) volledig.” [Soerat An-Nisaa-e (4), aayah 65]

4- En de boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Dat niemand van jullie zich liggend bevindt op zijn gemakje en dat er een zaak tot hem komt dat ik opgelegd heb, of hem verboden heb, en dat hij zegt: "Tussen ons en jullie bevindt zich het Boek van Allah; datgene wat wij hierin vinden dat toegestaan is verklaren wij toegestaan, en datgene wat wij hierin verboden vinden, verklaren wij verboden.” (Aboe Daawoed, At-Tirmidzie, en hij heeft gezegd dat dit een goede overlevering is.)

De band tussen de Soennah en de Qor-aan

De Soennah tegenover de Qor-aan kent drie onderverdelingen:

(1) - Die zaken van de Soennah die de wetgevingen van de Qor-aan bevorderen en hiermee overeenstemmen, zoals de overleveringen die duiden op de verplichting van het gebed, het geven van de armenbelasting (Zakaat), de bedevaart (H'adj) en het vasten, zonder dat deze het hebben over de condities noch de pilaren, en dit volledig overeenstemt met het Vers over dit onderwerp. Zoals Allah zegt: “En verricht het gebed, en geef de armenbelasting.” [Soerat Al-Baqarah (2), aayah 43]

En de woorden van de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem): “Islaam werd op vijf gebouwd: getuigen dat niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah en dat Mohammed Zijn boodschapper is, dat men het gebed verricht en dat men de armenbelasting geeft.” (Al-Boekhaarie)

En de Woorden van Allah: “O jullie die geloven eet niet van elkaars eigendommen op valse wijze” [Soerat An-Nisaa-e (4), aayah 29]

Tegenover de woorden van de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem): “Het geld van een moslim is niet toegestaan behalve wanneer hij hiermee akkoord gaat.” (Authentiek verklaard door Al-Albaanie in Sah'ieh'oe l-Djaami' 2780)

(2) - Datgene dat de wetgevingen van de Qor-aan verduidelijkt:

A - Allah de Verhevene heeft gezegd: “En de dief en de dievegge: houw hun handen af als een vergelding vanwege (de misdaad) die zij begingen.” [Soerat Al-Maa-iedah (5), aayah 38]

De Soennah heeft dit verduidelijkt en heeft ons gezegd dat dit tot aan de pols is.

B - Of dat de Soennah de zaken die in de Qor-aan algemeen verduidelijkt worden, in detail verteld: Allah zegt ons in de Qor-aan dat wij moeten bidden, maar de Soennah heeft ons uitgelegd hoe wij moeten bidden.

C - Of dat de Soennah met uitzonderingen komt op de wetgeving die zich in de Qor-aan bevindt: Allah zegt: “De man heeft het deel van twee vrouwen (bij een erfenis) ” [Soerat An-Nisaa-e (4), aayah 11]

Dit Vers omvat al de kinderen, doch maakt de Soennah ons duidelijk dat diegene die vermoord heeft, niet erft: “De moordenaar erft niet.”

En tot Allah keren wij terug.

Lees ook het artikel Het volgen van de boodschapper van Allah is een verplichting en de h'adieth van de maand mei 2009 en november 2009 op deze website.

 
naar boven Naar: Verrijk uw kennis - index