Artikelen---Het zoeken naar kennis

 

Het zoeken naar kennis

 

“…Allah zal degenen onder jullie die geloven en degenen aan wie kennis is gegeven in rang verheffen. En Allah is Alwetend over wat jullie doen.” [Soerat al-Moedjadilah (58), aayah 11]

Het zoeken naar kennis ('ilm)is verplicht voor iedere moslim, man en vrouw. Maar hoe weet hij of zij dat de juiste kennis wordt opgedaan, aangezien er behalve oprechte mosliminstanties ook veel sektes en dwalende groeperingen actief zijn onder het mom “Islaam”?

Kennis opdoen doe je niet door boeken te lezen, maar door ze te bestuderen, net zoals je de Qor-aan niet alleen maar leest, maar er echt over gaat nadenken. (Lees ook Oppervlakkig denken: de vloek van de mens en De juiste manier om de Qor-aan te overpeinzen.) De Islaam dient niet alleen maar gevoelsmatig te worden beleefd, je behoort de Islaam analytisch, historisch en kritisch te bestuderen, want de Islaam heeft veel ontwikkelingen meegemaakt en het heeft verschillende aspecten. Wij zijn er een voorstander van dat de Islaam eerst Islaamwetenschappelijk en intellectueel (en wij bedoelen hier niet filosofisch, maar verstandelijk) wordt bestudeerd en nadat men betrouwbare authentieke informatie heeft verzameld, legt men zijn gevoel pas volledig erin.

Veel moslims beleven de Islaam eerst op basis van gevoel, d.w.z. dat ze zich bijvoorbeeld prettig voelen bij een bepaald ritueel zonder dat ze weten of dat wel of niet tot de Qor-aan of Soennah behoort. Op het moment dat zij worden gecorrigeerd door middel van een authentieke (sah'ieh') h'adieth (overlevering van de profeet Mohammed – vrede en zegeningen van Allah zijn met hem), dan vinden ze het moeilijk om dat te volgen, omdat ze zich zo prettig voelen bij wat ze doen en willen vervolgens door blijven gaan met hetgeen zij als prettig en toegestaan ervaren in plaats van zichzelf te corrigeren op datgene wat correct is.

Moe'aawiyyah verhaalde dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei: “Aan degene voor wie Allah het goede wenst, schenkt Hij kennis van het geloof.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

We dienen geen passieve houding aan te nemen door te wachten tot er kennis tot ons komt, maar we dienen zelf actief op zoek te gaan naar kennis. Maalik ibn Anas zei: "Het is niet de kennis die naar jou toe moet komen, het is jij die naar de kennis toe moet komen." ('Adaab Shar'iyyah 2/144.)

De beste manier om de juiste kennis op te doen is om als eerste de ‘aqiedah (geloofsleer) volgens de Ahloe as-Soennah wa al-Djamaa'ah te leren en hun methodologie te hanteren. [Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa'ah zijn degenen die de pure Soennah van de boodschapper Moh'ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) volgen en die zich aansluiten bij de gemeenschap van de oprechte moslims die de juiste methodologie hanteren.] We zullen een ‘stappenplan' geven dat kan helpen om op een goede wijze kennis en inzicht op te doen over de Islaam:

Stap 1:

Begin ter voorbereiding kennis te krijgen door goede en betrouwbare boekwerken over het leven van de profeet Moh'ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) te bestuderen en probeer goed te begrijpen waar hij voor heeft gestreden, wat hij verkondigde en wat dit teweegbracht. Probeer deze kennis gedurende je gehele leerproces bij te houden.

Wij adviseren het boek "De Geschiedenis van de Islaam (deel 1)", geschreven door Akbar Shah Najeebabadi, vertaald door Aboe Yoesoef 'Abdoellaah, verkrijgbaar bij Uitgeverij Momtazah (www.momtazah.net). Dit waardevolle boek bevat niet alleen een uitgebreide biografie van de profeet Moh'ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), maar ook de biografieën van de vier rechtgeleide khaliefen - Aboe Bakr, 'Oemar, 'Oethmaan en 'Aliy (moge Allah tevreden zijn met hen). Of lees de korte biografie Biografie van de profeet Moh'ammed in het kort op deze website.

Stap 2:

Leer eerst goed begrijpen wat tawh'ied inhoudt; de Eenheid van Allah de Almachtige. Doe dit door bijvoorbeeld de boekjes zoals de drie fundamenten, het monotheisme boek (Kitaab at-Tawh'ied) van sheikh Mohammed ibn Abdel-Wahhaab, en uitleg van de pilaren van Imaan van sheikh al-‘Oetymien te bestuderen. (Zie o.a. de artikelen in Monotheïsme in de Islaam op deze website.)

Uitgeverij Momtazah heeft ook hier zeer geschikte boeken voor, zoals "Het Monotheïsme Boek", geschreven door sheikh dr. Saalih' ibn Fawzaan ibn 'Abdiellaah al-Fawzaan, vertaald door Abou Sayfoullah al-Maghriebie. En ook het boek "Uitleg Van De Drie Fundamentele Grondbeginselen en de Uitleg Van De Vier Principes betreft Shirk", geschreven door sheikh Moh'ammed ibn 'Abdoe l-Wahhaab, uitgelegd door sheikh Moh'ammed ibn Saalih' al-'Oethaymien en sheikh Saalih' Aal s-Sheikh en sheikh 'Abdoellaah ibn Djiebrien, bewerkt door Fahd ibn Naasir ibn Ibraahiem as-Soelaymaan en Aboe 'Ammaar Yasir Qaadhie, vertaald door Aboe Yoesoef 'Abdoellaah, Abou Sayfoullah al-Maghriebie en Aboe Dardaa-e.

Stap 3:

Leer goed begrijpen wat shirk inhoudt; het stellen van gelijken aan Allah, hoe het zich manifesteert, dus wat voor vormen het aanneemt. Kijk vervolgens goed om je heen wat voor shirk-praktijken je kan ontdekken bij bepaalde stromingen, groeperingen en organisaties. (Bestudeer o.a. de reeds genoemde boeken, alsook de artikelen in Monotheïsme in de Islaam op deze website, zoals het artikel “Waarlijk, het toekennen van deelgenoten aan Allah is zeker een geweldig onrecht”.)

Stap 4:

Leer goed begrijpen wat Soennah inhoudt en wat de plaats hiervan is in de Islaam. Begrijp het belang ervan en heb er liefde voor. Tracht ook zoveel mogelijk erachter te komen welke overleveringen (ah'aadieth) betrouwbaar zijn en welke zwak en verzonnen zijn. Op deze wijze houden we de Soennah puur. (Lees o.a. Introductie tot h'adieth (Overleveringen) en Inleiding over de wetenschap van de h'adieth op deze website, alsook Inleiding tot de Soennah en Het volgen van de boodschapper van Allah is een verplichting.)

Uitgeverij Momtazah heeft ook hierover een zeer interessant en belangrijk boek uitgegeven, namelijk "Het Belang en de Autoriteit van de Soennah", geschreven door Jamaal al-Din M. Zarabozo. We adviseren iedereen om dit boek aan te schaffen en goed te bestuderen. (Kijk op www.momtazah.net en bestel het boek online!)

Stap 5:

Leer goed begrijpen wat er wordt bedoeld met bid‘ah; innovatie - het toevoegen van nieuwe geloofsleerstellingen en/of rituelen in de Islaam, die noch de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) noch zijn sah'aabah (metgezellen) hebben voorgeschreven of gedaan. Besef goed dat deze vernieuwingen in het geloof de Soennah vernietigen en de Islaam in zijn geheel beschadigd. Zulke handelingen hebben geen waarde ondanks dat men denkt dat het goede handelingen zijn en dat ze een goede daad doen door deze uit te voeren. Het handelen volgens bid‘ah betekent dat je niet werkelijk van de Soennah houdt, want iedere bid‘ah neemt een soennah weg. Bovendien leidt Soennah naar het rechte pad en íedere bid‘ah betreffende geloofspraktijken is dwaling en leidt naar het Hellevuur. [Lees o.a. Het verbod op innovaties (bid'ah).]

Lees en leer wat de shirk- en bid‘ah-praktijken zijn, neem het serieus, wees hierna op je hoede en vermijd deze. Het is belangrijk om te leren over shirk en bid‘ah, want alleen op deze manier kan je je ertegen beschermen. Kijk goed om je heen en merk op wat mensen, groeperingen en organisaties om je heen allemaal verrichten aan shirk en bid‘ah. Blijf weg van deze en val niet in hun val ondanks dat het erg aannemelijk kan klinken. Dit is allemaal verleiding en valsheid. Blijf weg van deze groepen en wees voorzichtig met de mensen die ertoe behoren, ondanks dat ze misschien heel aardig en als vroom overkomen. Hou daarentegen sterk vast aan de Soennah en laat het niet los. Een teken van degenen die shirk en bid‘ah doen (Ahl al-Bid‘ah) is dat wanneer je hun praktijken afkeurt en spreekt over tawh'ied en de Soennah, zij er niet tevreden mee zijn; ze willen je liever vermijden en zullen je benamingen geven of de mensen tegen je ‘waarschuwen'. Wanneer naar concreet betrouwbaar bewijs wordt gevraagd betreffende hetgeen zij beweren, noemen ze een Qor-aan vers (dat uit zijn context wordt gehaald) of h'adieth (ook uit zijn context, of zwak of verzonnen), of zij stellen een algemene h'adieth boven een specifieke h'adieth, waarna zij vervolgens allemaal uitspraken en redeneringen de lucht in smijten en zo trachten zij hetgeen zij doen te rechtvaardigen en aannemelijk te laten klinken. Het tegenovergestelde van wat de Ahl al-Bid‘ah doet, geldt voor degenen die het pad van Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa'ah volgen. Zij baseren hun argumenten op betrouwbare overleveringen zonder deze uit hun context te halen en wanneer je hem een betrouwbare authentieke (sah'ieh') h'adieth toont en dat als bewijs levert, dan zal hij dat zonder aarzeling aannemen.

Als je te weten bent gekomen dat iets van jouw geloofsbelevenis is gebaseerd op valse shirk en bid‘ah-praktijken, blijf dan niet star je oude gewoontes en verlangens volgen door er toch aan vast te houden en deze na te leven, ondanks dat je omgeving dat misschien wel doet.

Stap 6:

De hierboven genoemde stappen zijn noodzakelijk en hier dient tijd voor te worden genomen. Op basis van deze stappen moet je jezelf proberen te corrigeren en jezelf te zuiveren. Vervolgens kunnen de volgende stappen gevolgd worden. Dit allemaal moet gepaard gaan met goed nobel gedrag zoals die van de selef (de eerste drie generaties moslims).

Selef (as-selef as-saalih'): de vrome voorgangers, de eerste drie generaties: dus de metgezellen van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem), hun volgelingen (at-taabi'ien) en de leerlingen daarvan.

Stap 7:

Kom de namen te weten van de geleerden van Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa'ah en de gemeenschap, zijn oprechte volgelingen beginnende bij de metgezellen, en de overleveringen, waarvan bekend is dat deze betrouwbaar zijn. Van de vroege periode (en daarna) en wat hun manhadj (methodologie) in ‘aqiedah (geloofsleer) was. Vergelijk dit met de tegenwoordige geleerden en hun uitspraken en manhadj.

Stap 8:

Probeer iets te leren over Qor-aanwetenschappen, h'adiethwetenschappen en de ontwikkeling van de islamitische jurisprudentie en wetgeving (fiqh en sharie'ah).

Zie o.a. het boek "De Ontwikkeling van Fiqh (de islamitische wet & de madzaahib)", geschreven door dr. Abu Ameenah Bilal Philips, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah.

(Uitgeverij Momtazah is bezig met het boek "Een Introductie tot de Wetenschappen Betreffende de Qor-aan", geschreven door Aboe Ammaar Yaasir Qaadhi, vertaald door Aboe Yoesoef 'Abdoellaah, wat nu in de afrondingsfase is. Houd hun website www.momtazah.net in de gaten voor wanneer dit waardevolle boek beschikbaar is.)

Stap 9:

We moeten de geschiedenis en ontwikkeling van de wetscholen en fiqh (islamitische jurisprudentie) goed begrijpen, in haar contexten van tijd, plaats en omstandigheden. Besef goed dat de imaams van de vier alom geaccepteerde fiqhscholen allen behoorden tot de Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa'ah en zij kwamen overeen betreffende de oesoel (fundamenten van het geloof, zoals o.a. ‘aqiedah). De imaams van de wetscholen konden wel verschillen in de methode die zij hanteerden betreffende de fiqh (jurisprudentie). Hun wetuitspraken waren voornamelijk gebaseerd op de gegevens en bronnen die tot hun beschikking waren alsook hun methode betreffende de kennis en acceptatie van een h'adieth. Het is belangrijk te weten dat zij de hoogste waarde hechtten aan authentieke (sah'ieh') ah'aadieth en als ze op de hoogte waren van zo een h'adieth, dan was dat wat zij zouden volgen. Deze geleerden hebben ons niet bevolen dat wij hún moeten volgen, maar dat we de Soennah van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) moeten volgen. We dienen al deze imaams te respecteren voor hun inspanningen en bijdragen, maar dit mag niet leiden tot afsplitsingen in de gemeenschap, noch mag het leiden tot groeperingen, sektarisme en fanatisme in het (blind) volgen van ‘hun' wetscholen. Het is dus niet zo dat we blindelings een wetschool moeten gaan of blijven aanhangen (iets wat nog steeds onterecht wordt beweerd). Respect voor deze imaams en hen ‘volgen' betekent dat je je moet inspannen om te weten te komen of een h'adieth betrouwbaar is en er dan in geloven en het volgen. (Voor meer info, zie Madzaahib en meningsverschillen betreffende de Islamitische Wet, alsook het reeds genoemde boek van dr. Abu Ameenah Bilal Philips, "De Ontwikkeling van Fiqh (de islamitische wet & de madzaahib)".)

Stap 10:

Leer over verschillende (vroegere en hedendaagse) stromingen en hoe deze zijn ontstaan. Kijk hier kritisch naar en vergelijk hun ‘aqiedah op basis van de vooraf opgedane kennis. In het licht van de voorgaande stappen kan je ontdekken welke richtingen correcter zijn dan anderen. Vergelijk deze stromingen met de huidige situatie of omgeving(en) waarin je verkeert en laat je niet meer verleiden tot allemaal mooie en zweverige verklaringen die in tegenstrijd zijn met de leerstellingen vermeld in de voornoemde stappen.

Nog enkele adviezen:

- Leer wat shirk en bid‘ah is zodat je er niet invalt.

- Laat je niet verleiden door ‘sheihks' of ‘pirs' bij wie je een eed van trouw moet zweren zodat hij voor jou kan bemiddelen op de Dag des Oordeels, of tot tariqas, filosofieën, sektarisme of wetschoolfanatisme, maar houdt vast aan het pad van Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa'ah volgens het begrip van de selef as-saalih', zeker betreffende de ‘aqiedah (geloofsleer).

- Volg niet het pad van degenen die beweren dat Allah, Verheven en Geprezen is Hij, overal is en één is met Zijn schepping, dus dat Hij in Zijn schepping zit, want Allah de Verhevene heeft Zichzelf namelijk beschreven als zijnde boven Zijn ‘Arsh (Troon).

- Volg niet het pad van degenen die beweren dat de profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) nog leeft en overal aanwezig is en alles ziet en zodanig in feite Eigenschappen van Allah bezit.

- Volg niet het pad van degenen die beweren dat het toegestaan is om hulp en bemiddeling te vragen aan overleden ‘heiligen' of bij hun graven te smeken voor hulp.

- Volg niet het pad van degenen die beweren dat er nog een profeet na Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) is gekomen. (Zie o.a. Qadiyaanisme in het licht van de Islaam.)

- Volg niet het pad van degenen die beweren dat je geen goede moslim bent als je niet één van de vier wetscholen aanhangt. Weet dat onze wetschool die van de profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) is en degenen die hem in de waarheid van zijn Soennah volgen op basis van de betrouwbare ah'aadieth (overleveringen), en dit is wat onze criteria zijn en dit is wat wij behoren te volgen.

- Volg niet het pad van degenen die kritiek leveren op of lachen over iemands uiterlijke aspecten wanneer diegene de Soennah in uiterlijkheden probeert na te leven. Let wel dat we het hier niet hebben over diegenen die grote gewaden en tulbanden dragen om zo als een vroom persoon te worden gezien of respect of aanzien te krijgen bij de mensen.

- Volg niet het pad van degenen die meer waarde hechten aan het volgen van regels en uitspraken van zijn leermeester of wetschool, boven het volgen en handelen volgens de betrouwbaar overgeleverde Soennah.

- Controleer bij het kopen van Islamitische boeken altijd of het is voorzien van bronvermeldingen in de voetnoten. Hoe specifieker de bronvermeldingen hoe beter.

- Als je iets leest en je erover twijfelt, probeer het dan te verifiëren door verder te zoeken of na te vragen of het klopt.

- Volg niet mensen die geleerden en sheikhs van Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa'ah zwart maken en bestempelen met de ergste eigenschappen die zij aan hen toekenen.

- Neem afstand van roddels en slechte praat over geleerden van Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa'ah, je broeders en zusters...

- Onthoudt de namen van uitgeverijen die bekend staan voor het uitgeven van betrouwbare boeken en de namen van de uitgeverijen die lukraak boeken uitgeven.

Elke dag gebeurt er weer iets nieuws en we weten niet wat de toekomst brengt; kennis van al-ghayb - het onwaarneembare - is alleen bij Allah, Verheven en Geprezen is Hij. We hopen dat deze generatie van moslims er één wordt die vasthoudt aan de Qor-aan en de h'adieth sah'ieh' (authentieke overleveringen) en die niet halsstarrig vasthoudt aan culturele gebruiken die afwijken van de Soennah cq. Islaam, en dat wij door de rechtvaardigheid, broederschap en verantwoordelijkheid die de Islaam ons leert een goed voorbeeld kunnen zijn voor de maatschappij waarin wij leven. We hopen ook dat wij dit meegeven aan de volgende generatie en zij weer aan de volgende.

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zij met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei: “Voor hem die een pad volgt en daarop kennis zoekt, wordt door Allah een pad naar het Paradijs vergemakkelijkt.” (Overgeleverd door Moeslim.)

Kennis en gedrag

Denk aan een klein kind dat bang is voor dat spook onder het bed en daarom niet durft te slapen noch te kijken onder het bed of dat spook er werkelijk is. Hetzelfde geldt voor de Islaam en moslims, waar de westerse (en laten we het beperken tot de Nederlandse) samenleving bang voor is, maar men durft vaak niet te kijken of die angst wel werkelijk nodig of terecht is.

De Islaam leert ons goede gedragsregels, het spoort ons aan tot het goede en wil dat we goede burgers zijn. Het is prachtig om te zien dat, ondanks dat de Islaam zo wordt belaagd, er zoveel ‘autochtone' Nederlanders geloven in de boodschap van de Islaam en ongedwongen toetreden tot de Islaam. De Islaam is de snelst groeiende religie in Nederland. Dit zegt toch wel iets. (Lees de bekeringsverhalen op deze website.)

De Islaam wordt geassocieerd met moslims en wordt vaak als iets problematisch, zorgwekkends of bedreigends beschouwd. Redenen waarom het westen zich misschien bedreigd zou kunnen voelen door de Islaam en de moslims is omdat het anders is en vanwege de verhalen of beelden die ze van jongs af aan hebben gehoord of gezien. Hun vooroordelen kunnen gebaseerd zijn op hun eigen religie, verhalen uit geschiedenisboekjes, wat ze op school horen of op straat zien of wat ze via de media lezen, zien of horen. Helaas zijn de vooroordelen zodanig gegroeid dat het een stereotype is geworden. Vaak wordt dit nog eens een keer uitgemeten en overdreven wat ernaar kan leiden dat men een soort (vaak onterechte) angst en afkeer ontwikkelt.

Helaas helpt het gedrag dat wij tonen als moslims ook niet om ons beeld te verbeteren en daarom dient er een onderscheid te worden gemaakt tussen de Islaam en moslims. De Islaam is een volmaakte religie, maar moslims zijn mensen en mensen tonen gedrag dat hen bekend is vanuit de omgeving waarin zij zijn opgegroeid. Meestal is dit gedrag gebaseerd op hun cultuur, nationaliteit of persoonlijke mentaliteit, en dit staat vaak los van het geloof. Vandaar dat er helaas ook veel moslims zijn die zich niet gedragen zoals de Islaam ons voorschrijft en dat is de realiteit (net zoals aanhangers van andere religies ook niet altijd volgens de principes van hun religie leven - lees o.a. De Ku Klux Klan: christelijke extremisten).

Als wij moslims de islamitische gedragsregels zouden toepassen, dan zullen we absoluut een goed voorbeeld zijn voor de samenleving, in geloof en gedrag. De Islaam staat in de picture, dat is niet iets van vandaag. De media loert op ons, zeker als we een misstap maken. Ja, we worden ook wel in het nauw gedreven, maar de vraag is hoe wij er mee omgaan en wat wij er aan doen. Wij moeten zelf onze situatie veranderen, want veel van de kritiek op moslims alhier hebben zij aan zichzelf te danken, vanwege hun eigen gedrag. De Islaam leert de moslims een goed voorbeeld voor de mensheid te zijn. Als je dat bent, dan hebben ze ook geen terechte reden om over je te klagen. We moeten de hand in eigen boezem steken, onze oogkleppen verwijderen en inzien dat het verval van de moslims mede ons eigen werk (en schuld) is. Daarom is het oplossen van de minder positieve gevolgen en problemen die zijn ontstaan betreffende de leefbaarheid in de Nederlandse samenleving op de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de moslims zelf, om dat op zich te nemen. Het criminaliteitsprobleem, taalachterstand, verloedering in de woonwijken, zwerfvuil, (bewuste?) onbekendheid met de veranderende samenleving, star vasthouden aan de eigen cultuur ten koste van de Islaam en haar broeder/zusterschap en saamhorigheid, maar ook aan de betrokkenheid in de maatschappij waarin je leeft, dit hebben we zelf in de hand en we moeten er zelf iets aan doen om deze situaties te verbeteren.

Is het westen bedreigend voor de Islaam? De Islaam, als religie, zal altijd sterk blijven en het westen zal er dus nooit een bedreiging voor kunnen vormen. Het kan wel een bedreiging vormen voor moslims die worden opgeslokt door de ‘westerse levensstijl' van vrijheden (?), verleidingen en geneugten, en zij lopen dus inderdaad het risico dat ze een andere levenswijze en gedrag aannemen dan die de Islaam voorschrijft, maar dat kan ook gebeuren in ‘moslimlanden'. Het westen heeft invloed op de wijze waarop moslims tegenwoordig leven, waar ook ter wereld. Maar dit is omdat de moslims het toelaten en wij zijn er dus zelf schuldig aan. De verantwoordelijkheid voor ons handelen en onze leefstijl ligt bij onszelf.

We moeten ook in gedachten houden dat niet alles van het westen slecht is. Westerse normen en waarden die goed zijn en niet in strijd zijn met de islamitische leerstellingen kunnen wij ook als toegestane normen beschouwen. Moslims behoren namelijk aan te sporen tot het goede, en hetgeen niet goed is dienen wij te verbieden en de mensen aan te sporen datgene te laten (ongeacht in welke samenleving je zit).

Wij moslims moeten door middel van ons gedrag de vooroordelen die niet-moslims over ons hebben, proberen te veranderen. Reik uit naar de niet-moslims, participeer met hen, praat met hen, scheid je niet af van hen. In de kantine op school of werk, ga niet alleen in je eigen groepje zitten. Toon initiatief en moed en ga proberen te zitten waar niet-moslims zitten en begin een conversatie, al is het over school of het werk, toon aan dat je goed gedrag hebt terwijl je je moslimidentiteit uitstraalt, dit is een kans om kennis te maken en kennis te delen met hen. Kopieer artikelen uit boeken of van websites waarvan het toegestaan is (zoals deze website) en geef het aan geïnteresseerden. Laat het niet bij je thuis op de boekenplank liggen, maar verspreid het!

Wees niet bang van wat de mensen van je vinden, maar denk aan je Schepper…

Aboe Dardaa-e verhaalde dat hij de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) hoorde zeggen: “Voor hem die een pad volgt en daarop kennis zoekt, wordt door Allah een pad naar het Paradijs makkelijk gemaakt, en voorwaar, de engelen spreiden hun vleugels uit over de zoeker naar kennis en zij zijn verheugd met wat hem bezighoudt, en voorwaar, degenen in de hemelen en op de aarde, tot de vissen in het water aan toe, vragen vergeving voor een geleerde. De verdiensten van een geleerde zijn verheven boven die van de aanbidders (gewone gelovigen), zoals de verdiensten van de maan verheven zijn boven die van de rest van de planeten. De geleerden zijn de erfgenamen van de profeten en de profeten laten geen erfenis na van dinars en dirhams, maar laten slechts kennis na. Hij die haar verwerft, verwerft een rijk deel”. (Overgeleverd door Aboe Dawoed en at-Tirmidzie.)

En tot Allah keren wij terug.

 
naar boven Naar: Verrijk uw kennis - index