Artikelen---Het gezicht van een terrorist

 

Het gezicht van een terrorist

 

Door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah

Alle lof zij Allah, de Heer der werelden. Allah's prijzingen en vrede zij met de profeet Moh'ammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hun voetstappen volgt tot aan de Laatste Dag.

Allah de Verhevene zegt: “En benadeel niet de mensen in hun zaken en verricht geen kwaad op aarde, als verderfzaaiers.” [Soerat ash-Shoe'araa-e (26), aayah 183.]

Allah de Verhevene zegt ook: “Dat Huis van het Hiernamaals (het Paradijs) schenken Wij aan hen, die niet hoogmoedig wensen te zijn op aarde en geen verderf (zaaien) en het (goede) einde is voor de moettaqoen * (godvrezenden).” [Soerat al-Qasas (28), aayah 83.]

<<<* De moettaqoen zijn de rechtschapen mensen die beschikken over taqwaa, d.w.z. het vrezen van de toorn van Allah en het zich daartegen beschermen door te doen wat Hij heeft bevolen, en door zich verre te houden van wat Hij verboden heeft verklaard.>>>

En Allah de Verhevene zegt: “Bij de tijd. Voorwaar, de mens lijdt zeker verlies. Behalve degenen die geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en elkaar aansporen tot geduld.” [Soerat al-‘Asr (103).]

Hoe prachtig zijn deze eloquente bewoordingen van de Heer der Werelden, waarin de mens wordt aangespoord tot vredelievende handelingen. Enkel voor degenen die als rechtvaardigen heersen op deze aarde, waarbij men allereerst de rechten toekent aan de Schepper en vervolgens aan de schepsels, wordt een beloning bereidt zoals de mensheid nog nooit heeft aanschouwd. Hoe opzienbarend is het dan om te op te merken dat men hedendaags niet schuwt om de woorden terrorisme en Islaam in één zin durft te gebruiken. Sterker nog, de moslims staan vandaag de dag zouden zelfs terroristen en barbaren zijn!

Echter, na een korte studie van een aantal historische en hedendaagse feiten, ontdoet men zich al snel van de stereotiepe, en bovenal: door de media beïnvloede aannames.

(Lees ook Een nieuwe politieke partij in Nederland? de PVW en vraag 5: Werd de Islaam verspreid door het zwaard?)

Middels een aantal alinea's wens ik dan ook een korte reis met u te maken door de geschiedenis en het heden, om u hierna te vragen: "Wie is nou de echte terrorist?"

Volgens de Van Dale is een terrorist 'iemand die daden van terrorisme pleegt'. Na het opzoeken van de definitie van terrorisme lezen wij:

ter·ro·ris·me (het ~) Het ontwrichten van een samenleving door daden van terreur, met een politiek oogmerk

Deze definitie in gedachten houdend, slaan wij de geschiedenisboeken open:

Een stukje geschiedenis: de stilzwijgende indianen (?!)

Weet u nog, ‘indianen' is de naam van de oorspronkelijke bevolking van Amerika? Zij kregen deze naam door de misvatting van de Italiaanse ontdekkingsreiziger Columbus (1451 - 1506), die, toen hij Amerikaanse bodem betrad, veronderstelde de eindbestemming van zijn reis - Indië - te hebben bereikt. Het aantal Indianen in Noord-Amerika van vóór de komst van de Europeanen wordt geschat op circa 2 miljoen. In de 16de eeuw begonnen Spanje, Engeland en Frankrijk met de kolonisatie van Noord-Amerika.

In een iets later stadium waren ook Nederland (aan de oostkust), Zweden (rond de Delaware Baai) en Rusland (in Alaska) hierbij betrokken. In de beginperiode van de kolonisatie werd vaak Indiaans land gekocht; echter, toen de Europeanen eenmaal een machtsoverwicht hadden bereikt, werd steeds meer grond zonder meer ingenomen, ondanks Indiaanse protesten. 'Uiteraard' is het vanzelfsprekend om te lezen dat de spanningen vervolgens toenamen, door onder andere de verkoop van vuurwapens en alcohol aan de Indianen door de Nederlanders (!).

De kolonisatie ging vrijwel steeds gepaard met missionering, waarbij de uitoefening van de Indiaanse godsdienst en gebruiken vaak werd verboden. Opstanden tegen de brute overheersing hadden slechts gering en tijdelijk succes, daar deze hardhandig en bloederig werden neergeslagen. Naar verloop van tijd werd de stroom immigranten vanuit Europa steeds groter en trokken de kolonisten steeds verder westwaarts, waarbij de Indiaanse volken werden uitgemoord of verdreven. In de eerste helft van de 19 de eeuw organiseerde de Amerikaanse regering grootscheepse gedwongen landverhuizingen (removals) (!) van de oostelijke volken naar Oklahoma (Indian Territory) om land te verwerven voor kolonisten en goudzoekers. Een reeks oorlogen, vooral op de grasvlakten, leidde tot de opzettelijke vernietiging van de belangrijkste Indiaanse voedselbron, de bizon. Het verlies van de voornaamste voedingsbron leidde ertoe dat de indianen afhankelijk werden gemaakt van de Europeanen. Dit feit, gevoegd bij de betere wapens van de blanke terroristische kolonisten, bezegelde het lot van de Indianen, die werden gedwongen zich in reservaten te vestigen. Tot slot moesten zij uiterst nadelige verdragen ondertekenen, waarbij zij afstand deden van hun grondrechten en daardoor in sommige Amerikaanse staten zelfs niet als mensen werden erkend!

Vandaag de dag, bijna 200 jaar later, leven indianen op afgesloten plaatsen, in zogenaamde reservoirs. Waar zij eens de trotse bezitters waren van duizenden kilometers uitgestrekt land, leven zij nu onder het bestaansminimum, met lekkende daken boven hun hoofden. Seizoenarbeid en sociale uitkeringen zijn vaak de enige bronnen van inkomsten, hoewel op het laatstgenoemde niet al te veel gerekend dient te worden, daar de regering praktisch geen aandacht besteedt aan deze vergeten bevolkingsgroep. Uiteraard zou het rampzalig zijn, indien de situatie van deze inboorlingen verbeterd zou worden, en vandaar dat er ook geen moeite wordt gedaan om hen stemrecht toe te kennen.

Denkt u, dat zij net zo blij als u en ik zijn, met deze Westerse beschaving?

De vrijwillige slavenhandel (?!)

De zwarte pagina's van de geschiedenis van het westen kunnen vele boeken vullen. Denkt u maar eens aan het 'lichtpuntje' van bijvoorbeeld de slavenhandel, die tot ver in de 19de eeuw wijdverspreid was in het westen. Terwijl de Islaam al in de 7de eeuw een einde maakte aan slavernij, bouwde het Westen hard door aan het ontwikkelen van een rechtvaardige beschaving, gebaseerd op het handelen in mensen wel te verstaan.

De eerdergenoemde ontdekking van Amerika leidde een nieuwe ontwikkeling in de slavernij in. In het nieuwe land was grote behoefte aan arbeidskrachten, aangezien de Indianen werden beschouwd als onwillige en onbekwame mijnwerkers (lees: zij weigerden hun eigen land onder dwang te bewerken voor de portemonnee van een blanke onderdrukker). De verdediger van de Indiaanse rechten, Bartolomé de Las Casas, pleitte voor overbrenging van de tot het Christendom bekeerde negers uit Afrika. Immers, zij zouden graag een zakcentje willen verdienen, nietwaar?

De Spaanse koloniën in Amerika werden vanaf het begin van de 16de eeuw door de Portugezen van Afrikaanse slaven voorzien. De Britten hadden aanvankelijk een andere oplossing voor het arbeidsprobleem in hun koloniën: zij gebruikten ongewenste elementen uit de eigen samenleving, namelijk dieven, schuldenaars, gevangenen, contractarbeiders en dergelijke. Toen in de 17de eeuw echter de Nederlanders de Portugezen van de Afrikaanse Goudkust hadden verdreven, en daarmee de winstgevende trans-Atlantische slavenhandel hadden overgenomen, gingen ook de Britten en de Fransen zich op deze driehoekshandel toeleggen. Het ging hierbij (althans tot het begin van de 19de eeuw) om een algemeen aanvaard systeem, als onderdeel van het economische stelsel van die tijd: schepen vertrokken naar Afrika met geweren, munitie, voedsel, alcohol, textiel en aardewerk. Daar werd deze waar geruild voor, door Afrikaanse slavenhalers uit het binnenland, aangevoerde slaven. Nadat de slaven in de Nieuwe Wereld werden verkocht, keerden de schepen - ditmaal geladen met suiker, katoen en tabak - terug naar Europa, waar men - zonder enig schuldgevoel - vredig van de rijkdom ging genieten.

Door deze lucratieve handel groeiden de Britse havens en werd de opkomst van nieuwe industrieën mogelijk gemaakt, en hier plukken zij in de 21ste eeuw nog steeds de vruchten van. Na de wettelijke afschaffing van de slavenhandel (begin 19de eeuw) werd de handel illegaal nog een halve eeuw voortgezet. Ondanks intensieve Britse marinepatrouilles in de West-Afrikaanse wateren - immers, de Britse denkwijze was buitengewoon rechtvaardig: als wij niet genieten en profiteren van de slavenhandel, dan mogen zij dat ook niet - werden in die periode waarschijnlijk meer slaven overgebracht naar de katoen- en tabaksplantages in het zuiden van Noord-Amerika, dan in de drie voorafgaande eeuwen.

Het aantal Afrikanen dat in de loop der tijden als slaaf overzee is afgevoerd, is niet nauwkeurig te bepalen. Alleen al in de 17de en 18de eeuw zijn ten minste 10 miljoen Afrikanen gedeporteerd.

Volgens een minimale schatting zouden in totaal 20 miljoen mensen uit Afrika verscheept zijn! De Amerikaanse socioloog W.E.B. Dubois stelt dat 100 miljoen Afrikanen in het kader van de slavenhandel zijn omgekomen; dit geschiedde tijdens de overvallen, tijdens de mars naar de kust, tijdens de wachttijd en na de selectie aan de kust en tijdens de tocht over zee. Vanzelfsprekend waren de gevolgen voor Afrika ingrijpend: de bevolkingsopbouw veranderde (de jonge en sterke mannen en vrouwen werden weggehaald) en de slavenoorlogen leidden tot permanente onrust. Uiteraard zijn minstens 20 miljoen omgekomen zielen op schepen, zeeën, mijnen en landvelden van minder belang dan de 6 miljoen omgekomen joden - indien wij van dit propagandacijfer uitgaan - daar de joden uiteraard menselijk zijn, en deze Afrikanen niets anders dan terroristen en achterlijken waren; is er een andere reden dat u hen niet gedenkt, is er een andere reden waarom u hen vergeten bent?

Vergeet u het Afrikaanse volk niet te bedanken voor hun inspanningen in het opbouwen van onze beschaving? Zij zullen u zeker dankbaar zijn!

De ethisch verantwoorde kolonisatie van Indonesië (?!)

Maar natuurlijk zeggen de genoemde voorbeelden niets; immers, dat is al zó lang geleden gebeurd, en het Westen is nu een beschaafd, ontwikkeld en bovenal rechtvaardig continent! Mag ik u graag wijzen op de kolonisatie van bijvoorbeeld Indonesië, waar Nederland decennia lang bloederig heeft huisgehouden?

Mijn alinea's blijven in gebreke om voor u een duidelijk beeld te kunnen scheppen van hetgeen daadwerkelijk plaats heeft gevonden in dit eens zo prachtige parel eiland. Gezien de lange Nederlandse kolonisatie van Indonesië en de wijdverspreide kennis over het aantal doden, ravage, onderdrukking en tirannie, lijkt het overbodig om nogmaals deze zwarte pagina's over te schrijven. Echter, sta mij toe om te wijzen op een buitengewoon sluwe werkwijze van de Nederlandse overheersers.

Toen het al te vroeg bleek, dat het simpelweg veroveren en vervolgens overheersen van grondgebied niet tot succes zou leiden, bedachten de Nederlandse overheersers een ingenieus plan: wanneer de lokale heersers omgekocht worden en ervoor gezorgd wordt dat zij aan Nederlandse kant staan, dan zal het veel makkelijker zijn het gehele volk te overheersen; immers, zij accepteren datzelfde leiderschap al sinds meet af aan. Deze verderfelijke gedachte heeft ertoe geleidt, dat de Nederlandse overheid grootschalig missionarissen en onderwijzers heeft gestuurd naar Indonesië, om de elite voor zich te winnen. Waar men eerst simpelweg een begin maakte aan een stelsel van percentages - zoveel ging naar de lokale heersers en zoveel ging naar Nederlandse overheid, wat dermate hoge winstcijfers waren voor Nederland, dat men sprak van het Batig Slot: Nederland dreef (vrijwel letterlijk) op de inkomsten uit Indonesië - werd geëindigd met 'de Ethische Politiek'. Onder het mom van het bijbrengen van beschaving, het leren van de Nederlandse taal en het een hart onder de riem steken van het Indonesische volk, werd getracht om de elite te vernederlandsen, opdat er geen intellectuele tegenstand zou zijn, en in de hoop dat de massa achter de vernederlandste elite aan zou lopen. Kortom, in een poging om het Indonesische volk op slinkse wijze te onderwerpen, werd de Christelijke religie aangevoerd, tezamen met het introduceren van enkele nieuwe technieken betreffende irrigatie van het land en verbetering van de infrastructuur. Hoewel er dus enerzijds getracht werd de indruk te wekken dat er sprake zou zijn van een 'Ethische Politiek', een gevoel van ware bekommering om het Indonesische volk, stegen anderzijds de Nederlandse inkomsten en werd er steeds meer en beter gehoorzaamheid afgedwongen. Zou hier dan tóch sprake kunnen zijn van het systematisch uitbuiten van een land?

Tot het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog verging het Nederland goed met onder andere Indonesië als kolonie. De Tweede Wereldoorlog bracht echter verandering in deze situatie: vernietiging van de infrastructuur, het ruineren van de (toch al kleine) Nederlandse industrie en een wijdverspreide grote mentale terugslag bij de Nederlandse bevolking. Nederland had gedurende de hele oorlog niet geweten hoe het Indonesië verging, maar na de oorlog was het standpunt duidelijk: ongeacht de gebeurtenissen hebben wij Indonesië nodig bij het opbouwen van ons land, en zij hebben ons nodig voor het ontwikkelen van een moderne beschaving.

De Indonesiërs dachten hier echter anders over: de dure overwinning op de Japanners wordt niet zomaar uit handen gegeven, en al zeker niet aan een aantal blanken die zich verscholen hebben toen het gekletter begon. Het welbekende gevolg is reeds bekend: Nederland probeert tot 1960 star vast te houden aan haar 'eigendom' van Indonesië en piekert er niet over om te spreken over onafhankelijkheid. Uiteindelijk bezweek Nederland, eveneens verschillende andere Europese landen, onder Amerikaanse druk: kolonisatie zou voorgoed verboden zijn (immers, als Amerikanen geen koloniën meer over hebben, dan mogen Europese landen dit 'barbaarse' proces ook niet voortzetten!).

Denkt u dat het handelen van Nederland terreur genoemd mag worden? Zeg eens eerlijk, voelt u zich schuldig voor wat er gebeurd is met die Indonesiërs?

Omschrijft de Van Dale terreur niet als 'het ontwrichten van een samenleving door daden van terreur, met een politiek oogmerk'? Zou de Ethische Politiek geen beleid genoemd mogen worden, met een duidelijk politiek oogmerk, dat als doel had het onderwerpen en ontwrichten van een samenleving?

Beseft u wel dat men getracht heeft een heel volk te onderwerpen, waarbij dit decennia lang ook gelukt is, en dat men hier zelfs tot 1960 aan vasthield? Ik denk dat u dat vergeten was, niet? Wees gerust, de Indonesiërs weten het vast nog wel en zij zullen u erg dankbaar zijn.

Bloemen zullen gestuurd worden naar u voor het verbeteren van de Indonesische infrastructuur (waardoor u meer producten kon vervoeren en hen beter kon uitbuiten); voor het verbeteren van de landbouwmethoden (waardoor de opbrengsten hoger werden en resulteerden in meer inkomsten voor u) en voor het leren van de Nederlandse taal aan hen (waarmee u de elite trachtte te winnen, ten behoeve van indoctrinatie van de massa). Prachtige rozen zult u krijgen voor de tienduizenden doden die met blijdschap onder u hebben mogen dienen op de snikhete katoenvelden, en eveneens de andere miljoenen Afrikanen die door u en uw buurlanden zijn uitgemolken.

Werkelijk, overladen zult u worden door geschenken voor hetgeen men vandaag denigrerend de 'Derde Wereld' noemt. Een traan van blijdschap vloeit dan ook over uw en mijn wang bij het lezen van deze komische woorden, toch?

De huidige blijdschap en genot (?!)

De huidige 'beschaving' in het Westen is bereikt door het zweet, bloed en tranen van anderen, die zelf niets meer overhielden en nu nog steeds tegen een enorme achterstand aanlopen. Scheinheilig worden er een paar centen overgemaakt onder het mom van ontwikkelingshulp. De ware schuld van het Westen is echter niet te betalen en wordt ook niet betaald. Zoals ook de gestolen schatten in hun musea blijven.

Hoewel er vele voorbeelden resteren, zowel van het verleden als in het heden, betreffende de werkelijke terroristen, wens ik een korte blik te werpen op een andere vorm van 'ontwrichting van de samenleving'. Een andere, zelfs dodelijkere terrorist:

Allah de Verhevene gebiedt ons in Zijn Boek: "En nader niet de ontucht. Voorwaar, ontucht is een zedeloosheid en een slechte weg." [Soerat al-Israa-e (17) aayah 32.]

(Lees ook de artikelen Zina (overspel ontucht), een slechte weg en Waarom legt de Islaam zulke harde bestraffingen op voor seks buiten het huwelijk?)

Terwijl de Islaam de mensen aanspoort tot zedelijk gedrag, ervaart men dit in (voornamelijk) het westen als abnormaal, achteruitgang en onderdrukking. In deze wereld is zedeloosheid de normaalste zaak van de wereld; het is het zegevieren van de dierlijke instincten! Regeringen legaliseren prostitutie en pikken zo legaal hun graantje mee van de porno-industrie.

Hormonen worden opgewekt door onzedelijkheid op straat, op televisie en zelfs op het werk tentoon te stellen. Het praktiseren van de voorgenoemde versregel zou uiteraard een handeling van fundamentalisme, en jazeker terrorisme zijn, daar men ernaar zou willen streven een maatschappij op te zetten die vrij is van deze onzedelijkheid! Een samenleving die vrij is van partnerruil, pedofilie, bestialiteit, aanranding en verkrachting.

Allah de Verhevene bericht ons over de verwondering van de engelen, toen de kennis tot hen kwam over het rentmeesterschap van de mens: "En Toen jouw Heer tot de Engelen zei: ‘Voorwaar, Ik zal op aarde een gevolmachtigde aanstellen,' zeiden zij: ‘Gaat U daarop iemand aanstellen die daarop verderf zal zaaien en bloed zal vergieten?'" [Soerat al-Baqarah (2), aayah 30.]

Terwijl de engelen een keuze hadden uit de vele negatieve gevolgen van het rentmeesterschap van de mens op aarde, noemden zij het zaaien van verderf; dit terwijl wij leven in een westerse wereld waarin zaken die leiden tot verderf het meeste aandacht krijgen en uitgedragen worden. Hoewel bijvoorbeeld (en misschien wel het duidelijkste voorbeeld) alcohol één van de grootste oorzaken is van verderf en ellende, is het overal verkrijgbaar en ook nog eens legaal. Miljoenen euro's worden uitgegeven om het alcoholgebruik te verminderen, maar het omgekeerde is een feit; het alcoholgebruik neemt alleen maar toe, en de Nederlandse regering vult dankbaar haar zakken door hier accijnzen op te heffen. Cafés en disco's blijven open en zorgen voor overlast, terwijl supermarkten met levensmiddelen moeten sluiten, daar dit tegen de christelijke leer in zouden gaan. Mensen worden dronken op de meest verdorven plaatsen en tijden en laten vervolgens een spoor van vernielingen achter, met zelfs duizenden (verkeers)gewonden en -doden tot gevolg.

Het voorkomen van het zaaien van verderf en het wensen een schone en nuchtere samenleving is wederom uiteraard een handeling van terrorisme. Hoewel het onderscheid tussen een mens en dier het intellect en de (beperkte) macht om de omgeving te manipuleren is, dient men zich (volgens de afgedwaalde westerlingen) onvoorwaardelijk over te geven aan zijn lustgevoelens. Mensen dienen zich beter te gedragen dan dieren, maar gedragen zich vaak erger!

Een ander voorbeeld: terwijl de Islaam de moslims aanspoort tot rechtvaardigheid, leven we in een wereld waarin onrechtvaardigheid de toon voert. Zogenaamde haatzaaiende imaams en moskeeën moeten hard worden aangepakt en zelfs de wet moet er voor worden aangepast: als het om de Islaam gaat dan moeten de strafrechtelijke mogelijkheden van het OM uitgebreid worden, indien zij binnen de bestaande regels geen maatregelen kan nemen. Dit geldt uiteraard niet voor haatzaaiende politici en journalisten, terwijl hun invloed vele malen groter is dan die van de imaam. Vanzelfsprekend dienen zij te kunnen zeggen wat zij wensen, onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Liever had ik de naam van dit varkentje, zoals het reeds genoemd is door een aantal wijze personen, niet genoemd, maar Van Gogh heeft recentelijk (dit artikel is geschreven voor zijn dood) nog gezegd: “Jahjah (AEL-leider Abou Jahjah) is de grote nagel aan de doodskist van de vrije meningsuiting en die moet bestreden worden. Ik wil zeggen wat ik vind.” Met ledenogen wordt het dan ook aangezien, dat een persoon als Van Gogh, Abou Jahjah ongestraft de 'pooier van de Profeet' kan noemen, zonder dat dit een politieke opschudding teweegbrengt, terwijl het voor een imaam afdoende is om een 'disintegrerende' functie in te nemen door op te roepen tot het niet meegaan in westerse onzedelijkheid. Kunnen hier inderdaad verschillende maatstaven waargenomen worden? Is de imaam nou werkelijk de terrorist, omdat hij verderfelijkheid een halt wenst toe te roepen?

Terwijl het kabinet ondertussen woedend is over de teksten in het boek “De weg van de moslim”, waarin opgeroepen zou worden tot haat en geweld tegen homoseksuelen en zij de teksten uit het boek “onbestaanbaar en walgelijk” vinden, blijft de Bijbel gewoon verkrijgbaar en komt het niet eens in hen op om de Bijbel ook te gaan verbieden, terwijl de Bijbel nog grover uithaalt naar homoseksuelen *; maar uiteraard is dit een irrelevant en bovenal zwak punt.

<<<* Nieuwe Testament, Romeinen 1:24-27: “…Daarom heeft God hen in hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt……Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouwen opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijven en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangen…” Oude Testament, Leviticus 18:22-23: “…En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het…” Oude Testament, Leviticus 20:13: “…Een man die gemeenschap heeft met iemand van het mannelijke geslacht, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw, -beiden hebben een gruwel gedaan, zij zullen zeker ter dood gebracht worden, hun bloedschuld is op hen…” Leviticus 20:13: “…De straf op homoseksuele omgang is de dood voor beide partijen. Zij hebben het oordeel zelf over zich gebracht…” Zie hier, homo's moeten dood volgens de Bijbel. Als dit niet aanzetten tot haat is?! Homo's moeten dood volgens de Bijbel, maar deze blijven gewoon in de boekwinkels liggen. Homo's moeten dood volgens de Bijbel, maar ach, het is gemakkelijker om tegen de moslimgemeenschap aan te schoppen, want die ligt toch al zwaargewond op de grond. Hoe onrechtvaardig en hypocriet is de Nederlandse regering?>>>

Terwijl de Islaam in Nederland nog maar één dode heeft veroorzaakt (van Gogh) en Nederlandse niet-moslim terroristen 10 (Fortuyn en de Koninginnedag aanslag), voelt 60% van de bevolking zich bedreigd, terwijl men zich eerder bedreigt dient te voelen door bijvoorbeeld alcohol, drugs, zedeloosheid en de Nederlandse regering die dit allemaal toestaat. Het aantal slachtoffers dat deze zaken veroorzaken is namelijk schrikbarend hoog! Men dient zich eerder bedreigd te voelen door de huidige manier van leven, met zijn valse vrijheden en leugenachtige denkbeelden, in plaats van het oproepen tot vrede, het ontdoen van onderdrukking en zelfs slavernij.

De échte terrorist

Vele sarcastische opsommingen later, laat ik u hier met dezelfde vraag waarmee dit artikel geopend werd. Bent u er al uit? (Hulpmiddelen om deze vraag te beantwoorden: Guantánamo Bay, CIA - vluchten en –ondervragingstechnieken, illegale oorlog Irak, Ons Geliefd Palestina etc.)

ter·ro·ris·me (het ~) Het ontwrichten van een samenleving door daden van terreur, met een politiek oogmerk

En:

ter·ro·ris·me (het ~) Het ontwrichten van een samenleving door daden van terreur, met een genotmatig oogmerk
 
naar boven Naar index