Artikelen---Het gebed---Salaat al-Djanaazah (het begrafenis gebed)

 

Salaat al-Djanaazah (het begrafenis gebed)

 

Het is voor elke moslim verplicht om zich voor te bereiden op de dood: door het verrichten van veel goede daden en het vermijden van verboden zaken. De dood moet aanwezig zijn in zijn gedachten. De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Houd de vernietiger van lusten (de dood) veel in gedachten.” [Overgeleverd door Tirmidzie en goed gekwalificeerd door al-Albaanie in de Irwaa-e (682).]

Als de moslim overlijdt dan is degene die erbij is verplicht om een aantal zaken te doen:

1. De ogen van de overledene te sluiten. De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft de ogen van Abie Salamah (moge Allah tevreden met hem zijn) gesloten en zei: "De ontnomen ziel wordt door het oog gevolgd." (Overgeleverd door Moeslim.)

2. De gewrichten van de overledene masseren zodat deze niet stijf worden. Daarnaast moet er iets op zijn buik gelegd worden, zodat deze niet uitzet.

3. Een kleed over zijn lichaam heen trekken dat zijn hele lichaam bedekt. ‘Aa-ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft gezegd: “De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) werd bedekt met een gestreept kleed toen hij overleed.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

4. De overledene snel voorbereiden om begraven te worden en het gebed verrichten. Vervolgens moet men hem begraven. De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Wees snel met al-djanaazah gebed.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

5. De martelaar die tijdens een veldslag overlijdt, dient begraven te worden in het land waar hij overleden is. De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft op de dag van Oeh'oed bevolen dat de doden begraven worden op hun ligplaats. Dus op de plaatsen waar ze zijn gedood en mogen daarom niet verplaatst worden. (Overgeleverd door Ahloe s-Soenan en is goed gekwalificeerd door al-Albaanie in Ah'kaam al-Djanaa-iez.) Voor de martelaar wordt geen djanaazah gebed verricht. De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft geen gebed verricht voor de lichamen van de martelaren bij de Oeh'oed-veldslag. (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Een embryo vanaf vier maanden oud, dat tijdens een miskraam overlijdt, dient te worden gewassen. Ook moet voor hem al-djanaazah gebed worden verricht en een naam worden gegeven. De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “De schepping van ieder van jullie vindt plaats in de buik van de moeder, dit gedurende veertig dagen in de vorm van een levenskiem, daarna is hij even lang een klonter, daarna is hij even lang een klompje vlees; dan wordt er een engel naar hem gestuurd die hem de levensadem inblaast.” (Overgeleverd door Moeslim.)

Deze h'adieth is dus van toepassing op een embryo dat vier maanden of ouder is. Is het embryo jonger dan vier maanden, dan dient het te worden begraven op een willekeurige plek zonder wassing of gebed. Er wordt dan ook geen naam gegeven.

Hoe dient men al-djanaazah gebed te verrichten?

Al-Djanaazah gebed is een fard kifayah. Het is dus niet verplicht voor iedereen, zolang er maar enkele moslims dit verrichten. Het is volgens de soennah toegestaan dat de imaam bij het hoofd van de man staat, zoals te zien is op afbeelding 16. In het geval van een vrouw staat de imaam ter hoogte van het midden van de vrouw, zoals te zien is op afbeelding 17. Deze handeling wordt zo uitgevoerd, omdat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) dit ook heeft gedaan. (Overgeleverd door Aboe Daawoed en authentiek gekwalificeerd door al-Albaanie in Ah'kaam al-Djanaa-iez, blz. 109.)

Het is soennah dat de imaam voorop staat, maar als er een gebrek is aan ruimte dan mogen sommige mensen aan zijn linker en rechterkant komen staan.

Tijdens al-djanaazah gebed, dat staand verricht wordt, zegt de imaam vier keer hardop de takbier (Allaahoe Akbar). Na de eerste takbier leest men in stilte het eerste hoofdstuk uit de Qor-aan, namelijk al-Faatih'ah. Na de tweede takbier zegt men het tweede gedeelte van de tasha-hoed in stilte op. Men zegt dan het volgende: “Allaahoema salie ‘ala Moeh'ammadien wa ‘ala aalie Moeh'ammadien, kamaa sallayta ‘ala Ibraahiema wa ‘ala aalie Ibraahiem. Wa baariek ‘ala Moeh'ammadien wa ‘ala aalie Moeh'ammadien, kamaa baarakta ‘ala Ibraahiem wa ‘alaa aalie Ibraahiem, iennaka h'amiedoen madjied (O Allah, begunstig Moh'ammed en zijn familieleden, zoals U Ibraahiem en zijn familieleden begunstigde. En zegen Moh'ammed en zijn familieleden, zoals U Ibraahiem en zijn familieleden zegende. Voorwaar, U bent Meest Prijzenswaardig, Meest Vrijgevig)."

Na de derde takbier verricht men een smeekbede voor de overledene. In stilte zegt men dan wat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) ook heeft gezegd, namelijk: " Allaahoemma ghfier lahoe warh'amhoe wa ‘aafiehie wa'foe ‘anhoe, wa akriem noezoelahoe, wa wassie' moedkhalahoe waghsielhoe bielmaa-ie watthaldjie walbarad, wa naqqiehie miena al-khaataayaa kamaa naqqayta atthawba al-abyada miena d-danas, wa abdielhoe daaran khayran mien daarieh, wa ahlan khayran mien ahlieh, wa zawdjan khayran mien zawdjieh, wa adkhielhoe al-djannata wa a'iedh-hoe mien ‘adhaabie al-qabr, (wa ‘adhaabie annaar) [O Allah, vergeef hem, schenk uw genade op hem, geef hem kracht en aanvaard zijn vergiffenis. Geef hem een voortreffelijke eindbestemming en maak zijn ingang naar (het graf) wijd, reinig hem met water, sneeuw en hagel en zuiver hem van zijn zonden zoals witte kleding gezuiverd wordt van vlekken. Geef hem een beter onderkomen dan dat hij heeft gekend en een betere familie dan dat hij heeft gekend en een betere partner dan zijn partner op aarde. Neem hem op in het Paradijs en bescherm hem tegen de bestraffing van het graf (en tegen de bestraffing van het Hellevuur)]." (Overgeleverd door Moeslim.)

Wanneer een baby tijdens een miskraam overlijdt en hij is ouder dan vier maanden, dan dient men Allah vergeving en barmhartigheid voor zijn ouders te vragen. De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Voor een kind dat overlijdt tijdens een miskraam wordt al-djanaazah gebed verricht en voor zijn ouders vergeving en barmhartigheid gevraagd.” (Overgeleverd door Aboe Dawoed en authentiek gekwalificeerd door al-Albaanie in Ah'kaam al-Djanaa-iez.)

Tenslotte, na de vierde takbier, dient men even stil te zijn en vervolgens verricht men ter afsluiting van al-djanaazah gebed de tasliem. Men kan dit op twee manieren doen. De eerste wijze is om aan de rechterkant maar één keer de tasliem uit te voeren, omdat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) dit heeft gedaan. (Overgeleverd door al-H'aakiem, de keten van overleveraars van deze h'adieth is goed gekwalificeerd door al-Albaanie in Ah'kaam al-Djanaa-iez, blz. 129.) De tweede manier is om zowel aan de rechterkant als aan de linkerkant de tasliem te verrichten. (Bron: Ah'kaam al-Djanaa-iez van al-Albaanie, blz. 127.)

Het is volgens de soennah toegestaan om de handen op te heffen bij elke takbier, omdat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) dit ook heeft gedaan. (Overgeleverd door ad-Daaraqotnie. De keten van overleveraars van deze h'adieth is goed gekwalificeerd door sheikh Ibn Baaz, zoals in zijn fataawa vermeld staan, 148/13.)

Degene die te laat aankomt en een paar takbieraat van de imaam heeft gemist, dient de imaam in zijn verdere handelingen te volgen. Bijvoorbeeld als men al begonnen is met al-djanaazah gebed en de imaam heeft de derde takbier gedaan, dan moet men een smeekbede verrichten voor de overledene en na de vierde takbier van de imaam verricht men ook de takbier en leest men Soerat al-Faatih'ah op. Vervolgens zegt men dan een andere takbier en reciteert het tweede gedeelte van tasha-hoed op. Dit kan alleen als het mogelijk is voordat de overledene wordt weggedragen. Men hoeft de gemiste takbieraat niet in te halen en men mag tasliem doen na de imaam.

Wie het al-djanaazah gebed heeft gemist, heeft de mogelijkheid om te bidden bij het graf.. De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft dit ook gedaan. (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Het is toegestaan om al-djanaazah gebed te verrichten voor iemand die in een ander land is overleden als het daar niet wordt verricht.

De moslims verrichten ook al-djanaazah gebed voor degene die zichzelf heeft gedood en degene die tot roversbendes behoort en criminelen. Leiders en geleerden van een Islamitisch land bidden echter geen djanaazah, zodat het duidelijk wordt voor anderen dat de overledene niet goed bezig was. [Zie Vraag 12. Is het toegestaan om voor iemand te bidden die zelfmoord heeft gepleegd?]

Al-Djanaazah gebed mag in de moskee verricht worden, omdat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) dit ook heeft gedaan. (Overgeleverd door Moeslim.)

Het is soennah om al-djanaazah gebed buiten de moskee te verrichten, zodat de moskee niet vervuild wordt. Ook is het toegestaan om deze plek dicht bij de begraafplaats te kiezen, zodanig dat het gemakkelijk wordt om de overledene te begraven.

Tot slot:

Houdt de dood altijd voor ogen, ga op zoek naar kennis, bereidt je voor, verricht goede daden en houdt afstand van de verboden zaken. De dood komt tot ieder van ons en komt altijd onverwacht.

Bid vóórdat er voor jou gebeden wordt!
 
naar boven naar index: het gebed