Artikelen---Het Islamitische oordeel over de baard

 

Het Islamitische oordeel over de baard

 

Door: Aboe Hafs AboelHarieth ibn Moh'ammed A Sednie

Om direct te zijn: het scheren van de baard is h'araam (verboden), omdat de sterke ah'adieth dit helder vaststellen en om de algemene toepassing van de teksten die het verbieden om op de koeffaar (ongelovigen) te lijken.

Een van deze overleveringen is de h'adieth van Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hem en zijn vader) die zei dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) gezegd heeft: "Wees anders dan de moeshriekien (polytheïsten): laat jullie baarden groeien en knip jullie snorren bij."

Volgens een andere overlevering: "Knip jullie snorren bij en laat jullie baarden groeien." Er zijn andere ah'adieth die dezelfde betekenis mededelen. Dit duidt aan dat men de baard moet laten zoals hij is en het lang moet laten groeien, zonder het te scheren, plukken of bij te knippen. Ibn H'azm verhaalde dat er een overeenstemming was bij de geleerde, dat het een plicht is om de snor bij te knippen en de baard te laten groeien. Hij haalde een aantal ah'adieth aan als bewijs, ook de h'adieth van Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden met hem zijn) die hierboven is geciteerd, en de h'adieth van Zayd ibn Arqam waarin de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: "Degene die niets van zijn snor weghaalt behoort niet tot ons." (Geclassificeerd als sah'ieh' (authentiek) door al-Tirmidzie). Ibn H'azm zei in al-Foeroo': "Dit is de manier van onze collegae (de H'anbali's).”

Is het h'araam om de baard te scheren?

Sheikh al-Islaam ibn Taymiyah (moge Allah hem genadig zijn) zei: "De Qor-aan, Soennah en unanimiteit (idjmaa') van de geleerden geven allen aan dat we moeten verschillen van de koeffaar in alle aspecten en hen niet moeten imiteren. Want hen nadoen aan de buitenkant, zal ons hen laten na doen in hun slechte daden en gewoontes, en zelfs in hun geloof, wat zal resulteren in het bevriend raken met hen in onze harten, net zoals het houden van hen in onze harten zal leiden tot het imiteren van hen aan de buitenkant."

At-Tirmidzie verhaalde dat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: "Degene die andere mensen nadoet, behoort niet tot ons. Imiteer de joden en christenen niet."

Volgens een andere overlevering: "Wie een volk imiteert behoort tot hen." (Overgeleverd door Imaam Ah'med). ‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden met hem zijn) keurde de getuigenis af van degene die zijn baard plukte. Imaam Ibn 'Abd al-Barr zei in al-Tamhied: "Het is verboden om de baard te scheren en niemand doet dit behalve mannen die zijn verwijfd (degene die de vrouwen nadoen).” De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) had een grote baard. (Overgeleverd door Moeslim van Djaabir.) Het is niet toegestaan om een deel van de baard te scheren vanwege de algemene betekenis van de teksten die dit verbieden. (Fataawa al-Ladjnah al-Daa-iemah, 5/133)

De defintie van de baard

De baard (Arabisch: lih'yah) wordt gedefinieerd als het haar dat groeit op de wangen en de kaken (zie: al-Qaamoes al-Moeh'iet van al-Fayrazabaadie). Het houdt ook de haren op de slaap in, de groei onder de lip, de haren van de kin en het haar dat groeit aan de onderkant van de kaken.

Het Islamitische oordeel betreffende de baard

Het laten groeien van de baard is waadjib (verplicht) voor alle mannen die een baardgroei hebben. Er is hiervoor voldoende bewijs uit de Soennah (zoals dat dadelijk beschreven zal worden). Het is de eensgezinde mening van de geleerden van de Islaam. Men moet zich niet laten misleiden door een aantal hedendaagse sheikhs, door hun fatwa's die hun daden (scheren van de baard) ondersteunen. Door zich zo te gedragen laten ze mensen hen volgen naar het verkeerde pad. Toen de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: "Hij die met een goede soennah (weg) begint, zal daarvoor beloond worden, met een toevoeging (van beloning) van degene die hem hierin volgen (zonder het invloed heeft op de beloning die het volgen). Hij die een slechte soennah begint, hij zal ermee belast worden, met een toevoeging van de last van al degene die hem hierin volgen." (Overgeleverd door Moeslim)

En hij (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: "Allah haalt niet abrupt de kennis weg van de harten van de mensen, maar hij haalt de kennis weg door (de levens) van de geleerden weg te halen. Wanneer er geen geleerden meer over zijn gebleven, zullen de mensen onwetende personen als hun leiders nemen. Die zullen hen fatwa's geven zonder kennis. Door dit te doen, zullen zij dwalen en anderen laten dwalen." (Overgeleverd door al-Boekhaarie)

Een lijst van overtredingen; het scheren van de baard resulteert in een reeks van Islamitische overtredingen, wat duidelijk blijkt uit het Boek van Allah en de Soennah van Zijn boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem). Het volgende is een lijst (niet noodzakelijk alomvattend) van dergelijke overtredingen:

Ongehoorzaamheid aan Allah; het scheren van de baard is ongehoorzaamheid aan Allah. De heerser van Jemen, aangesteld door de Perzische keizer van Perzië, stuurde twee afgezanten om de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) op het matje te roepen. Toen zij verschenen, merkte hij op dat zij hun baarden scheerden en hun snorren lieten groeien. Hij haatte het om naar hen te kijken (vanwege hun vreemd voorkomen) en hij zei: "Wee jullie, wie heeft jullie bevolen om zo te doen?” Zij antwoordden: "Onze heer!” (Verwijzend naar Kisraa.) De boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei toen: "Maar mijn Heer, Nobel en Verheerlijkt is Hij, heeft mij bevolen om mijn baard te laten en mijn snor bij te werken." (Door al-Albaanie als h'asan (goed) geclassificeerd.)

Ongehoorzaamheid aan de boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem); het scheren van de baard is ongehoorzaamheid aan de boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem). In vele ah'adieth beveelt de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) de mannen om hun baarden met rust te laten. Deze verschillende ah'adieth hebben een zelfde betekenis: werk de snor bij en laat de baard staan. (Al-Boekhaarie en Moeslim) Het gehoorzamen van de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) staat hier gelijk aan het gehoorzamen van Allah, Die zei (interpretatie van de betekenis): "Wie de boodschapper gehoorzaamt, gehoorzaamt inderdaad Allah…" (Qor-aan, Soerat an-Nisaa (4), aayah 80)

Afwijking van het voorkomen en de leiding van de boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem); het scheren van de baard is een afwijking in het volgen van de leiding van de boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem). De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) had een grote baard (overgeleverd door Moeslim). Men moet er naar streven om hem (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) te imiteren in al zijn handelingen, zoals Allah de Verhevene heeft gezegd (interpretatie van de betekenis): "Voorwaar, de boodschapper van Allah is voor jullie een goed voorbeeld: voor wie op (de beloning van) Allah en de Laatste Dag hoopt, en voor wie Allah veelvuldig gedenkt." (Qor-aan, Soerat al-Ah'zaab (33), aayah 21)

En de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: "Werkelijk, de beste leiding is de leiding van Moh'ammed." (Overgeleverd door Moeslim.)

Je moet je herinneren dat een persoon opgewekt wordt zoals hij stierf. Dus als je (inshaa-e Allaah) opgewekt wordt met de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) en zijn metgezellen en de gelovigen, zou je dan zonder baard willen zijn, terwijl zij allemaal een baard hebben? (Een uitspraak van Sheikh Moh'ammed Saalih' al-Moenadjid.)

Afwijken van de Weg van de gelovigen; het scheren van de baard is een afwijking van de weg van de gelovigen. Alle profeten (vrede zij met hen ), de sah'aabah [metgezellen van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem)], de grote geleerden en de vrome voorgangers van deze oemmah (gemeenschap) lieten hun baarden groeien. Er is geen overlevering dat een van hen ooit zijn baard heeft geschoren. Aldus, dit is hun weg, en Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis): "En wie de boodschapper tegenwerkt nadat de Leiding hem duidelijk is geworden en een andere weg volgt dan die van de gelovigen: Wij laten hem (gaan naar) waarheen hij zich afgekeerd had en Wij zullen hem in de Hel binnenleiden. En dat is de slechtste bestemming!” (Qor-aan, Soerat an-Nisaa (4), aayah 115]

Het imiteren van de ongelovigen; het scheren van de baard is het imiteren van de ongelovigen. Dit is beklemtoond in verschillende ah'adieth van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem). Bijvoorbeeld: "Knip de snorren en laat de baarden. Wees anders dan de Magiërs (volgelingen van een religie dat domineerde in Perzië)." (Overgeleverd door Moeslim.)

"Knip jullie snorren en laat jullie baarden met rust. Wees anders dan de mensen van het heilige schrift." (Overgeleverd door Moeslim.)

"Wees anders dan de afgodenaanbidders, knip jullie snorren en laat jullie baarden." (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Het is ons bevolen om te verschillen en ons af te scheiden van de ongelovigen, zoals in Soerat al-Faatih'ah. Ook zei Allah Ta'ala (Nederlandstalige interpretatie): "…en volg niet de begeerten van degenen die niet weten." (Qor-aan, Soerat al-Djathiyah (45), aayah 18)

En Zijn boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: "Wie ook een volk imiteert, hij is een van hen." (Overgeleverd door Aboe Dawoed, en als geloofwaardig beoordeeld door al-Albaanie)

Het veranderen van de schepping van Allah, zonder Zijn toestemming; de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) verklaarde dat de vrouwen die veranderen wat Allah heeft geschapen (zoals het weghalen van het haar op hun gezichten, het vijlen van hun tanden en het tatoeëren van hun lichaam) om hun uiterlijk te doen verbeteren, door Allah zijn vervloekt. (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

De h'adieth noemt de vrouwen in het bijzonder omdat zij het meestal zijn die zich meer willen verfraaien dan de man. Maar de waarschuwing geldt hier zeker voor beide sekse, omdat de voorwaarde voor de vervloeking is verklaard, dus geldt deze vervloeking voor eenieder die deze misdaden begaat.

Het scheren van de baard valt ook onder deze waarschuwing, omdat het veel erger is dan de nam (het verwijderen van gezichtshaar) dat door sommigen vrouwen wordt gedaan. Dit leidt tot het gehoorzamen van de shaytaan (satan) die zei: "En ik zal hen doen dwalen en ik zal hun ijdelheid opwekken en ik zal hen bevelen de oren van het vee te snijden en ik zal hen bevelen de schepping van Allah te veranderen…" (Qor-aan, Soerat an-Nisaa (4), aayah 119)

Een imitatie van de vrouw; de baard is een groot onderscheid tussen de man en de vrouw. Het scheren hiervan haalt dit onderscheid voor een deel weg, en is dus een weg naar het imiteren van de vrouw. De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: "Allah vervloekt de mannen die de vrouwen imiteren en hij vervloekt de vrouwen die de mannen imiteren.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Het scheren van de baard is in tegenstrijd met de pure fitrah (natuurlijke aanleg); Allah's boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft 10 eigenschappen genoemd die aanduiden op een goede, zuivere fitrah. Twee van deze eigenschappen zijn het bijknippen van de snor en het laten groeien van de baard. (Overgeleverd door Moeslim.)

Allah's boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zegt ook dat ieder kind is geboren met een zuivere, pure fitrah, welke later vervormd kan raken door de invloed van de omgeving en de opvoeding. (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

In de voetstappen van de ongelovigen, is de fitrah van de moslim nu zo erg vervormd dat zij een gladgeschoren man aantrekkelijker en mannelijker vinden dan een man met een baard. Precies het tegenovergestelde van wat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) verklaarde in bovenstaande h'adieth. De fitrah verandert niet met de tijd mee. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): "…Er is geen verandering in de schepping van Allah." (Qor-aan, Soerat ar-Roem (30), aayah 30]

Voor het scheren van de baard geven sommigen mannen het rare excuus dat hun vrouwen dit prefereren! Alsof hun doel in dit leven het volgen van hun misleidde vrouwen is, in plaats van het volgen van de scherpgelijnde regels van Allah (Verheven en Geprezen is Hij) en Zijn boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem).

Anderen beweren dat het laten groeien van hun baard irritatie en krabben tot gevolg heeft. Dit kan niet gebeuren als men zich neerlegt bij de pure fitrah, maar dit kan komen door redenen zoals het niet goed wassen bij de woedoe-e, zoals dat is voorgeschreven in de Soennah.

Wat de geleerden zeggen

Alle geleerden van de selef (de voorgangers), inclusief de vier imaams, waren het er over eens dat het scheren van de baard h'araam (verboden) is. Zij beschouwden dit als een ontoelaatbare verminking, zoals is verhaald door ‘Oemar ibn ‘Abdoel-‘Aziez. Zij beschouwden degene die zijn baard scheerde als vrouwelijk. Velen van hen zouden zijn getuigenis niet accepteren of lieten hem het gebed niet leiden.

Moge Allah ons leiden tot het gehoorzaam zijn aan Zijn religie en het volgen van de Soennah van Zijn boodschapper Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) en ons laten behoren tot de mensen die gezegend zijn in beide levens.

 
naar boven Naar: Verrijk uw kennis - index