Artikelen---Geloof in de engelen

 

Geloof in de engelen

 

(Uit: Uitleg van de drie fundamentele grondbeginselen, sheikh Moh'ammed ibn Saalih' al-‘Oethaymien)

De engelen (malaa-ikah) zijn geschapen wezens die niet zichtbaar zijn voor ons en zij zijn verborgen voor ons. Zij aanbidden Allah de Verhevene en hebben geen goddelijke eigenschappen, noch enig recht om aanbeden te worden. Allah de Verhevene heeft hen van licht geschapen en gaf hen complete overgave aan Zijn bevel en de macht om deze uit te voeren. Allah de Verhevene zegt: “…En degenen die met Hem zijn (de engelen), zijn niet te hoogmoedig om Hem te dienen en zij worden er niet moe van. Zij prijzen Zijn Glorie tijdens de nacht en de dag en versagen niet.” [Soerat al-Anbiyaa-e (21), aayah 19-20.]

Zij zijn zeer talrijk, zo talrijk dat alleen Allah de Almachtige hun aantal kan weten. Het is ook vastgesteld in de Sah'ieh'ayn (de twee authentieke verzamelingen van ah'aadieth, namelijk al-Boekhaarie en Moeslim) van de h'adieth van Anes (moge Allah tevreden zijn met hem), betreffende de nachtelijke reis en de Hemelvaart (mi'raadj) van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem), dat het “Vaak bezochte Huis” (al-Baytoe l-Ma'moor) getoond werd aan de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) en dat er elke dag zeventigduizend engelen in bidden, en als zij dan weggaan komen zij er nooit meer terug, maar elke dag arriveert er een andere groep. [Overgeleverd door al-Boekhaarie, Kietaaboe bad-oe l-Khalq: hoofdstuk, dziekroe l-Malaa-iekah; en Moeslim, Kietaaboe al-Imaan: hoofdstuk al-Israa-e bie rasoelie llaah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) wa fardhi s-Salawaat.]

Imaan (geloof) in de engelen omvat vier zaken:

1.  Men dient in hun bestaan te geloven.

2.  Men dient in het bijzonder te geloven in die engelen van wie we de namen kennen, zoals Djibriel (Gabriël) (vrede zij met hem). Betreft de engelen van wie we de naam niet kennen, dan dienen we een algemeen en allesomvattend geloof in hen allemaal te hebben.

3.  Men dient te geloven in alles wat aan ons van hun eigenschappen is omschreven. De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft betreft Djibriel (vrede zij met hem) gezegd, dat hij hem zag in de vorm zoals hij oorspronkelijk geschapen is, met zeshonderd vleugels die de horizon vullen. [Overgeleverd door al-Boekhaarie, Kietaaboe bad-ie l-khalq, 3232-3233.] Soms gebeurt het dat een engel op bevel van Allah de Verhevene verandert in de vorm van een mens. Dit gebeurde met Djibriel (vrede zij met hem), toen Allah de Verhevene hem naar Maryam [Maria, de moeder van Jezus (vrede zij met hem)] stuurde: hij nam de vorm aan van een volmaakte man.

Ook toen hij bij de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) kwam, die bij zijn metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen) zat: hij kwam in de vorm van een man met witte kleding en zeer zwart haar, zonder enig teken dat hij gereisd had en niemand van de metgezellen kende hem. Hij zat vervolgens met de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) en plaatste zijn knieën samen met zijn knieën en plaatste zijn handen op zijn dijen. Toen vroeg hij de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) over Islaam, Imaan en Ih'saan, het Laatste Uur en de tekenen ervan. De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) antwoordde hem waarna Djibriel (vrede zij met hem) vertrok. Toen zei de profeet: “Dat was Djibriel, hij kwam naar jullie om jullie jullie godsdienst te leren.” [Overgeleverd door Moeslim, Kietaaboe l-Imaan: hoofdstuk, al-Imaanoe wa l-Islaam.]

Hetzelfde geldt voor de engelen die Allah zond naar Ibraahiem (vrede zij met hem) en Loot (vrede zij met hem), die ook in de vorm van een man waren.

4. Men dient te geloven in hun taken die bij ons bekend zijn, die ze uitvoeren op bevel van Allah de Verhevene, zoals het prijzen van Allah en verklaren dat Hij vrij en ver verwijderd is van onvolmaaktheden, en zij aanbidden Hem dag en nacht zonder moe te worden of er genoeg van te hebben. Enkele van hen hebben specifieke taken, zoals:

• Djibriel, die toevertrouwd was de Openbaring van Allah aan de profeten en de boodschappers bekend te maken.

<<< Er is een verschil tussen een profeet en een boodschapper. Een profeet (nabiyy) krijgt een bericht (door een visioen of een engel) die hij voor zichzelf moet houden, maar hij moet ernaar handelen en is zo een voorbeeld voor anderen. Een boodschapper (rasoel) krijgt een bericht (door een visioen, engel of wordt rechtstreeks aangesproken door Allah) en moet dit bericht verkondigen. Een boodschapper is daarom meer bijzonder dan een profeet, want iedere boodschapper (gezant) is een profeet, maar het omgekeerde geldt niet. De eerste profeet was Aadam (vrede zij met hem) en de eerste boodschapper was Nooh' (vrede zij met hem). Het gezantschap van Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) begon met het profeetschap. Vanaf “'Iqra-e” (“Lees”, Soerat al-‘Alaq (96), aayah 1) was hij (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) een profeet en vanaf “O jij ommantelde. Sta op en waarschuw” (Soerat al-Moeddathir (74), aayah 1-2) was hij (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) een boodschapper.>>>

•  Miekaa-iel, die toevertrouwd is met het zorgen voor regenval en de groei van planten.

•  Israafiel, die toevertrouwd is met het blazen op de Bazuin (as-Soer) als het Laatste Uur aanvangt én wanneer de schepping zal herrijzen.

•  De engel des doods (malak al-mawt), wiens taak het nemen van de zielen bij het bereiken van de dood is.

•  Maalik, die toevertrouwd is met het bewaken van het Hellevuur.

•  De engelen die toevertrouwd zijn met de embryo's in de baarmoeders, dat wanneer het ongeboren kind de vier maanden bereikt, dat Allah de Verhevene dan een engel stuurt om zijn voorzieningen, leeftijd, zijn handelingen en of het ellendig of gelukkig zal zijn op te schrijven.

•  De engelen die toevertrouwd zijn met het noteren van alle handelingen van elk persoon, en er zijn voor elk persoon twee engelen – één aan zijn rechterkant en één aan zijn linkerkant.

•  De engelen wiens taak het ondervragen van de overledenen is, wanneer zij in hun graven gelegd zijn; twee engelen komen dan naar hem toe om hem te ondervragen over zijn Heer, zijn religie en zijn profeet.

Imaan in de engelen heeft vele invloeden, zoals:

•  Kennis van de Grootheid van Allah, Zijn Macht, Zijn Gezag en Zijn Heerschappij, aangezien de grootheid van elk geschapen object de grootheid van de Schepper laat zien.

•  Het besef dat we Allah de Verhevene dankbaar moeten zijn voor Zijn zorg voor en betrokkenheid met het welzijn van de mens, aangezien Hij enkele engelen toevertrouwd heeft om hen te beschermen en om hun daden te noteren en andere handelingen die voordelig voor hen zijn.

•  Liefde voor de engelen voor hun aanbidding van Allah.

Er zijn sommige afwijkende mensen die ontkennen dat de engelen fysieke wezens zijn en zij beweren daarentegen dat zij slechts een symbool zijn voor het goede dat in geschapen wezens terug te vinden is. Deze bewering is een verloochening van het Boek van Allah, de Soennah van Zijn boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) en de overeenstemming (idjmaa') van de moslims. Allah de Verhevene zegt: “Alle lof zij Allah, de Schepper van de hemelen en de aarde. Hij heeft de engelen tot gezanten gemaakt, met twee, drie of vier vleugels…” [Soerat Faatir (35), aayah 1.]

En Hij heeft gezegd: “En als jij (het) zou kunnen zien, wanneer de engelen (de zielen van) degenen die ongelovig zijn wegnemen, (en hoe) zij hun gezichten en hun ruggen slaan…” [Soerat al-Anfaal (8), aayah 50.]

En Hij heeft gezegd: “…En als jij zou kunnen zien hoe (het gaat met) de onrechtvaardigen in doodsstrijd en hoe de engelen hun handen naar hen uitstrekken (terwijl zij zeggen): “Geeft jullie zielen op!...” [Soerat al-An'aam (6), aayah 93.]

En Hij heeft gezegd: “…Totdat, wanneer de angst van hun harten (van de engelen) is weggenomen, zij zeggen: “Wat heeft jullie Heer gezegd?” Zij zeggen: “De Waarheid.” En Hij is de Verhevene, de Grootste.” [Soerat Saba (34), aayah 23.]

Allah de Verhevene zegt over de mensen van het Paradijs: “…En de engelen treden bij hen binnen door iedere poort. (Hen groetend:) “Salaamoen ‘alaykoem bimaa sabartoem” (vrede zij met jullie wegens jullie geduldig zijn). Het is de beste eindbestemming.” [Soerat ar-Ra'd (13), aayah 23-24.]

In Sah'ieh' al-Boekhaarie is terug te vinden van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) dat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Als Allah van een dienaar houdt, roept Hij Djibriel en zegt: “Ik hou van die-en-die, houdt daarom van hem.” Djibriel zal dan van hem houden. Daarna roept Djiebriel de bewoners van de hemel, zeggende: “Allah houdt van die-en-die, houdt daarom van hem.” Dan zullen de bewoners van de hemel van hem houden. Daarna zal hem acceptatie (onder de gemeenschap van de gelovigen) verleend worden op aarde.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, Kietaaboe bad-ie l-Khalq: hoofdstuk, dziekroe l-malaa-iekah, en Moesliem, Kietaaboe l-bierrie wa s-Selah: hoofdstuk, idza ah'abba llaahoe ‘abdan h'abbabahoe iela ‘iebaadieh.)

De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft ook gezegd: “Op de dag van Djoemoe'ah (vrijdag) zijn er engelen bij elke deur van de moskee en schrijven op wie als eerste komt en dan de mensen die daarna komen, op volgorde. Wanneer de imaam plaats neemt, worden de schriften opgerold en komen zij om de vermaning (khoetbah, toespraak) te horen.” [Overgeleverd door al-Boekhaarie, Kietaaboe l-Djoemoe'ah: hoofdstuk, al-Istiemaa'oe iela l-Khotab en Moesliem, Kietaabie l-Djoemoe'ah: hoodstuk, fadhloe t-Tahdjierie yawmie l-djoemoe'ah.]

Deze teksten bewijzen duidelijk dat de engelen fysieke wezens zijn en geen abstracte krachten, zoals dat beweerd wordt door enkele afwijkende mensen.

En Allah weet het best.

 
naar boven Naar: Verrijk uw kennis - index