Artikelen---En de shaytaan (satan) werd vrijgelaten!

 

En de shaytaan (satan) werd vrijgelaten!

 

Door Abou Chaimae

De shaytaan (satan) werd tijdens de maand Ramadhaan vastgeketend en nu, geachte broeders en zusters, zijn zijn ketenen weer los en is hij overal bezig. Hij zendt zijn leger en hulplieden om verderf te zaaien bij de mensen die voor het geloof hebben gekozen. Wees voorzichtig beste gelovige en bewapen jezelf met gehoorzaamheid aan de Barmhartige en neem afstand van de zonden en slechte daden, zodat de shaytaan verliest.

De shaytaan is losgelaten en de strijd is begonnen

Na de Ramadhaan treedt de shaytaan uit zijn gevangenis, en de oorlog zal wederom hervat worden. Een felle strijd waarin hij van allerlei krachten en wapens gebruik maakt; hij geraakt niet vermoeid, noch verveeld en hij neemt rust noch slaap. Allah de Verhevene zegt in Soerat al-Israa-e tegen de shaytaan: “En provoceer van hen wie jij kan met jouw stem, en val hen aan met je paarden en je voetvolk, en deel rijkdommen en kinderen met hen en doe hen beloften.” En de satan belooft hen niets dan bedrog.” [Soerat al-Israa-e (17), aayah 64.]

Zijn Uitspraak: “en provoceer” duidt op een uitdaging, vernedering en tarting, “met jouw stem”, en dit is eenieder die oproept tot het ongehoorzaam zijn aan Allah de Verhevene. Al-H'aafidhz Ibn Kethier (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd over Zijn Uitspraak “...en val hen aan met je paarden en je voetvolk, en deel rijkdommem en kinderen met hen en doe hen beloften.” En de Satan belooft hen niets dan bedrog.”: “Gebruik al je soldaten en hun paarden en voetvolk: met andere woorden, overheers hen met alle mogelijkheden die je hebt.” [Tefsier Ibn Kethier, boek 3, blz. 51]

Allah de Verhevene heeft in Soerat al-A'raaf het volgende gezegd over de shaytaan: “Daarna zal ik zeker tot hen komen, van voor hen en van achter hen en van hun rechterzijde en van hun linkerzijde, en U zult de meesten van hen niet als dankbaren aantreffen.” [Soerat al-A'raaf (7), aayah 17.]

De geleerde as-Sa'die heeft gezegd: “Dat wil zeggen van alle hoeken en richtingen en van alle wegen om zijn doelen te bereiken.” (Tefsier as-Sa'die, boek 1, blz. 462.)

In de authentieke verzameling van Moeslim is er overgeleverd van Djaabir (moge Allah tevreden zijn met hem) dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Iblies (satan) legt zijn troon op het water en vervolgens stuurt hij zijn brigades, degene die het dichtst bij hem wordt gebracht is degene die de grootste fitna (beproeving, kwelling) veroorzaakt. Eenieder van hen komt en zegt: “Ik heb dit en dit gedaan,” en hij (de grote shaytaan) zegt dan: “Je hebt niets bereikt." De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Vervolgens komt één van hen en zegt: “Ik heb hem (d.w.z. het kind van Aadam) niet met rust gelaten totdat ik hem liet scheiden van zijn echtgenote.” Hij (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Dan brengt hij (de grote shaytaan) hem dichterbij en zegt: “Ja, jij bent het.”

Al-Imaam an-Nawawie heeft gezegd in de uitleg van Sah'ieh' Moeslim (16/157) over zijn (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) uitspraak “de troon van Iblies is op water”: “De troon is de zitplaats van de koning en de betekenis hiervan is dat zijn centrum de zee is en vanuit daar stuurt hij zijn brigades naar alle hoeken van de aarde. Hij (de grote shaytaan) prijst hem [de andere shaytaan (duivel)], omdat hij hem bewondert vanwege de handelingen die hij verricht heeft en datgene wat hij bereikt heeft en waarnaar hij streeft. Zijn uitspraak “hij brengt hem dichterbij”, d.w.z. hij omhelst hem en brengt hem dichterbij.”

In al-Moesnad van al-Imaam Ah'mad en de authentieke verzameling van Ibn H'ibbaan is er een h'adieth overgeleverd, welke als goed geclassificeerd is door al-Albaanie in zijn Sielsielah as-Sah'ieh'ah (1280), van Aboe Moesaa al-Ash'arie, dat hij zei: “Als Iblies de ochtend bereikt verspreidt hij zijn soldaten op aarde en zegt: degene die een moslim tot dwaling brengt zal ik een kroon doen dragen. Een spreker zal dan tegen hem zeggen: “Ik ben bij die en die persoon gebleven, totdat hij scheidde van zijn vrouw” … een andere zegt: “Ik ben bij die en die gebleven, totdat hij zina (ontucht, overspel) had begaan.” Hij zegt (dan): “Jij bent het.” En een andere zegt: “Ik ben bij die en die gebleven, totdat hij wijn heeft gedronken.” Hij zegt dan: “Jij bent het.” Hij zei daarna: een andere zegt: “Ik ben bij die en die gebleven, totdat hij (een persoon) vermoord heeft.” Hij zal dan zeggen: “Jij bent het, jij bent het”.”

Het resultaat van de satanische strijd

De shaytaan heeft grote gevechten gewonnen en dit kunnen wij duidelijk waarnemen om ons heen. Onder deze overwinningen zijn:

1. Het onachtzaam zijn van het gedenken van Allah:

Allah de Verhevene heeft gezegd: “De satan heeft hen overmeesterd, waarna hij hen de gedachtenis van Allah deed vergeten. Zij zijn degenen van de groep (volgelingen) van de satan. Weet: voorwaar, de volgelingen van de satan zijn de verliezers.” [Soerat al-Moedjaadalah (58), aayah 19.]

De betekenis van “overmeesterd” is hen beheersen en omsingelen en het beheren van hun hersenen en denkwijze door bij hen in te fluisteren. Het resultaat hiervan is dat zij de gedachtenis aan Allah en gehoorzaamheid aan Hem en Zijn Bevelen vergeten. Dit leidt tot het begaan van zonden en het denken aan en begeren van de lusten van het wereldse, zoals welvaart, kinderen en allerlei andere genietingen.

2. Het totaal verlaten van de moskeeën en het gebed:

De moskeeën werden door de gebedsgangers flink bezocht in Ramadhaan, waarbij het leek alsof elke dag het vrijdagsgebed plaatsvond. Dit ziet men bijvoorbeeld tijdens het gebed van tarawieh', dat op zich vrijwillig is, en we zien dit ook tijdens alle andere verplichte gebeden. Na de Ramadhaan worden de moskeeën verlaten alsook de gemeenschappelijke gebeden - moge Allah ons hiertegen behoeden! Het zijn de voetstappen van de shaytaan. Allah de Verhevene heeft gezegd: “O jullie die geloven! Volg niet in de voetstappen van de satan. En wie de voetstappen van de satan volgt: voorwaar, hij (satan) beveelt de gruweldaden en het verwerpelijke.” [Soerat an-Noer (24), aayah 21.]

3. Het afstand nemen van de Qor-aan:

Wij wedijverden in Ramadhaan om veelvuldig de Qor-aan te reciteren en om deze meerdere malen geheel te reciteren. De Qor-aan werd in moskeeën en in huizen gereciteerd, maar na de Ramadhaan hebben we afstand genomen van de Qor-aan en legden we hem weer terug in de boekenkast, waar hij ook vóór de Ramadhaan lag. Wij verwaarlozen en veronachtzamen de Qor-aan en tot Allah is de terugkeer.

De doelen van de shaytaan:

De shaytaan is duidelijk in zijn doelstellingen. Hij heeft plannen gemaakt en doelstellingen bepaald, welke hij wil behalen. Onder deze doelen zijn:

1. De verre dwaling:

Allah de Verhevene heeft gezegd: “En het is zo dat de satan hen ver weg wil doen afdwalen.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 60.]

Het doel van de shaytaan is de mensheid ver te laten afdwalen naar koefr (ongeloof).

2. Treurnis voor de gelovigen:

De Verhevene heeft gezegd: “Voorwaar, de (slechte) geheime gesprekken zijn afkomstig van de satan. Om degenen die geloven te bedroeven. Maar hij kan hen geen enkel kwaad berokkenen, behalve met de toestemming van Allah.” [Soerat al-Moedjaadalah (58), aayah 10.]

Dit is het doel van de vervloekte shaytaan; hij moedigt zijn helpers aan om zaken voor te bereiden, om hen zo tot treurnis, vrees en angst te leiden.

3. Het verspreiden van vijandschap onder de mensen:

Allah de Verhevene heeft gezegd: “Voorwaar, de satan wil alleen maar vijandschap en haat onder jullie veroorzaken met behulp van wijn en gokken en door jullie af te houden van het gedenken van Allah en de salaat (het gebed): houd ermee op!” [Soerat al-Maa-iedah (5), aayah 91.]

Dit zijn een aantal doelen waar de shaytaan naar streeft met alle middelen die hem ter beschikking staan. En tot zijn belangrijkste doelen behoort het creëren van vijandschap en onenigheid tussen de mensen.

In de authentieke verzameling van Moesliem is de h'adieth geciteerd, overgeleverd door Djaabir, waarin de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “De shaytaan heeft de hoop verloren dat de gebedsgangers van het (Arabische) schiereiland hem zouden aanbidden, maar hij streeft ernaar om onenigheid tussen hen te veroorzaken.”

Onenigheid is het aanmoedigen om de harten tegen elkaar op te zetten. Een ander doel in de genoemde aayah is om de mensen afstand te laten nemen van het gedenken van Allah en het verrichten van het gebed.

4. Het grootste doel is de bestraffing van het Hellevuur:

Allah de Verhevene heeft gezegd: “Voorwaar, de satan is voor jullie een vijand, beschouw hem daarom als een vijand. Voorwaar, hij roept zijn volgelingen op om de bewoners van het laaiende Vuur (de Hel) te worden.” [Soerat Faatir (35), aayah 6.]

In deze aayah wordt duidelijkheid geschetst over het feit dat de shaytaan de volledige vijandschap koestert tegenover de mensheid vanaf de schepping van Aadam (vrede zij met hem) tot het plaatsvinden van het Laatste Uur: wees hierop attent, O dienaren van Allah!

De geleerde as-Sa'die heeft gezegd: “Zijn Uitspraak “beschouw hem daarom als een vijand” wil zeggen dat jullie hem de volledige vijandschap tonen en zijn gevecht ter alle tijden niet verwaarlozen, hij ziet jullie terwijl jullie hem niet zien en hij observeert jullie om de juiste momenten te gebruiken.”

De geleerde as-Sa'die heeft gezegd over de Uitspraak van de Verhevene “hij roept zijn volgelingen op om de bewoners van het laaiende Vuur (de Hel) te worden”: “Dit is zijn streven en doel, degene die hem volgt verdient het om met de zware bestraffing vernederd te worden. Allah de Verhevene zegt: “En de Hel is voldoende als laaiend Vuur.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 55.].”

Hoe win je de strijd tegen de shaytaan?

De satanische doelen zijn duidelijk, de plannen zijn bekend gemaakt en de dreigementen zijn glashelder: “Bij Uw eer dan, ik zal hen zeker allen misleiden.” [Soerat Saad (38), aayah 82.] Zijn soldaten werken in het geheim en raken nooit vermoeid. Allah de Verhevene heeft gezegd: “Hij en zijn aanhangers zien jullie van waar jullie hen niet zien.” [Soerat al-A'raaf (7), ayaah 27.] Maar dit wil niet zeggen dat het moeilijk en onmogelijk is om weerstand tegen hem te bieden, in tegenstelling zelfs. Men dient zich echter wel te bewapenen met de juiste wapens, waaronder:

1. De list van de shaytaan is zwak:

Dit is een zeer belangrijk psychisch wapen zoals Allah de Verhevene zegt: “Voorwaar, de listen van de satan zijn zwak.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 76.]

De geleerde as-Sa'die zei in zijn tefsier (uitleg): “Hoe groot de misleiding die de shaytaan veroorzaakt ook is, hij is erg zwak. Allah de Verhevene heeft gezegd: “Voorwaar, jij hebt geen macht over Mijn dienaren, behalve (over) degene die jou volgt van de dwalenden.” [Soerat al-H'idjr (15), aayah 42.] Weet dat de shaytaan niet beschikt over een sterke kracht en macht om mensen te dwingen om hem te volgen, en hij erkende deze zwakte in zijn preek vanuit het Vuur zoals ons verhaald wordt door de Qor-aan: “De satan zei, nadat de zaak besloten was: “Voorwaar, Allah heeft jullie een ware belofte gedaan, en ik heb jullie een belofte gedaan, maar ik liet jullie daarna in de steek. Ik had geen macht over jullie, behalve dat ik jullie heb geroepen, waarop jullie mij gehoorzaamden, verwijt mij daarom niets! Verwijten jullie julliezelf maar. Ik kan jullie niet helpen en jullie kunnen mij niet helpen. Voorwaar, ik verwerp het, dat jullie mij voorheen als deelgenoot (aan Allah) toekenden." Voorwaar, voor de onrechtplegers is er een pijnlijke bestraffing.” [Soerat Ibraahiem (14), aayah 22.]

Dit wil niet zeggen dat wij de strijd tegen hem moeten uitstellen. En weet dat tot de wijsheid behoort: (zelfs) als een mier jouw vijand is, dien je niet laks te zijn tegenover hem.

2. Toevlucht zoeken en smeekbeden verrichten:

Allah de Verhevene heeft gezegd: “En wanneer een verzoeking van de satan jou treft, zoek dan je toevlucht bij Allah: voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alwetende.” [Soerat Fosselat (41), aayah 36.]

En de Verhevene heeft gezegd: “En wanneer jullie de Qor-aan lezen: zoek dan de bescherming van Allah tegen de vervloekte satan.” [Soerat an-Nah'l (16), aayah 98.]

Al-H'aafidhz Ibn Kethier heeft gezegd: “De betekenis van a'oedzoe bie lleehie mien as-shaytaan ier-Radjiem, is het toevlucht en bescherming zoeken bij Allah tegen de vervloekte shaytaan dat hij mij in mijn religie of leven schaadt. Of dat hij mij laat afkeren van het nakomen van de bevelen die mij verplicht zijn of mij aanmoedigt om zaken te verrichten die mij verboden zijn. De shaytaan zal niet van de mensen weggehouden worden, behalve door Allah.” (Tefsier Ibn Kethier 1/15)

De “verzoeking van de satan” is het verspreiden van het kwade en verderf in de vorm van woede of dierlijke lusten. De Verhevene heeft gezegd: “En zeg: "Mijn Heer, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen de influisteringen van de satans. En ik zoek mijn toevlucht bij U zodat zij niet bij mij komen.” [Soerat al-Moe-eminoen (23), aayah 97-98.]

De geleerde as-Sa'di heeft in zijn tefsier gezegd: “Dit is een toevlucht van de materie tegen het kwaad in het geheel. Dit bevat tevens het toevlucht zoeken bij Allah tegen alle verzoekingen, influisteringen en aanrakingen. Als Allah de dienaar beschermt tegen dit kwaad en zijn smeekbeden aanvaardt, zal men gevrijwaard worden van al het kwade en geleid worden tot al het succes.

In de Soenan van Aboe Daawoed is er met een goede keten overgeleverd door Aboe al-Azhar al-Anmaariey (moge Allah tevreden zijn met hem) dat wanneer de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) 's nachts op zijn slaapplaats ging liggen dat hij zei: “Biesmiellaah, wadha'toe djanbie, Allahoemma ghfierlie dzanbie wa akhsi-e shaytaan - in de Naam van Allah heb ik mijn zij gelegd. O Allah, vergeef mijn zonde en houdt de shaytaan die bij mij is ver van mij…”

Neem nooit afstand van de wapens van smeekbeden en het toevlucht zoeken bij Allah tegen de vervloekte shaytaan tijdens alle vormen van aanbiddingen die je verricht, en bij het willen begaan van een zonde en bij het horen van bepaalde geluiden van dieren zoals het balken van een ezel en het blaffen van een hond in de nacht.

3. Jezelf beschermen met de tawh'ied:

In de twee authentieke verzamelingen heeft Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) van de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) het volgende overgeleverd: “Degene die “Laa ielaaha iella llaahoe wah'dahoe laa sharieka lah, lahoe lmoelkoe wa lahoe lh'amdoe, wa Hoewa ‘ala koellie shay-ien Qadier” 100 keer op een dag zegt; het zal voor hem gelden als het vrijkopen van 10 slaven en voor hem worden 100 h'assanaat (beloningen) opgeschreven en 100 sayyie-aat (bestraffingen) worden van hem verwijderd en het zal voor hem dienen als bescherming tegen de shaytaan, totdat hij de avond bereikt, en niemand zal iets beters dan dit bereiken, behalve iemand die meer dan deze persoon verricht.”

4. Het vrijblijvend gedenken van Allah:

Dit is één van de sterkste wapens om de shaytaan te verslaan, door Allah te gedenken in alle toestanden, zoals de waarheidgetrouwe (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) ons heeft medegedeeld. De Verhevene heeft gezegd: “En wie nalatig is in het gedenken van de Erbarmer; voor hem zullen Wij een satan aanstellen en die zal een metgezel voor hem zijn.” [Soerat az-Zoekhroef (43), aayah 36.]

“Nalatig” wil zeggen dat iemand onachtzaam en vergeetachtig is en dat hij zich keert tegen bepaalde dingen (zie Tefsier Ibn Kethier).

“En die zal een metgezel voor hem zijn”, d.w.z. dat hij hem altijd zal vergezellen en geen afstand van hem zal nemen, zodat hij hem kan influisteren en blootstellen aan verleidingen. De Verhevene heeft gezegd: “...en degenen die de satan tot vriend nemen, het is een slechte vriend!” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 38.]

En alle lof zij Allah de Heer der werelden.

 
naar boven Naar index