Artikelen---Een nieuw jaar tegemoet...sta even stil bij jezelf!!

 

Een nieuw jaar tegemoet...sta even stil bij jezelf!!

 

Door Aboe Ayman

Alle lof is voor Allah, Die geen zoon als helper heeft en geen partner in Zijn Heerschappij, en moge de zegeningen en de vredesgroeten over de boodschapper Moh'ammed neerdalen. Hij heeft verkondigd wat aan hem geopenbaard is. Moge de zegeningen en de vredesgroeten over zijn familie en zijn metgezellen neerdalen. Voorts;

We gaan een nieuw jaar tegemoet en onze islamitische natie bevindt zich in een droevige situatie. We worden omringd door beproevingen; ongeluk, wanhoop en tegenspoed zijn wijdverspreid, de moslims raken steeds verder verwijderd van Allah, de voetstappen van de shaytaan (satan) volgend die hen het slechte en het verwerpelijke opdraagt. Veel van de moslims zijn ongehoorzaam aan de wetgevingen van Allah. Zij keren hun gezichten van het Boek en de Soennah . Het gevolg hiervan is dat de Uitspraak van de Verhevene - “…Voorwaar, wij zullen het (Allah's bestraffing) zeker proeven” [Soerat as-Saaffaat (37), ayaah 31] - op ons van toepassing is. Allah heeft ons de smaak van honger en angst laten proeven. De oorzaak hiervan is wat door ons eigenhandig verricht is, door onze slechte daden.

Allah de Verhevene heeft ons bevolen om de beproevingen met het goede en dank te aanvaarden, zoals Hij ons bericht over Soelayman (vrede zij met hem): “Dit is een gunst van mijn Heer, om mij op de proef te stellen of ik dankbaar zal zijn of dat ik ondankbaar zal zijn.” [Soerat an-Naml (27), aayah 40.]

Zo hoort ook ons standpunt in moeilijke tijden juist het tegenovergestelde te zijn van wat Allah noemt in het volgende vers: “En onder de mensen is hij die Allah aanbidt op de rand (in twijfel #); als hem dan iets goeds overkomt, voelt hij zich op zijn gemak daardoor, en als hem een beproeving overkomt (komt de satan bij hem en fluistert hem in: 'Sinds jij deze religie volgt, is jou alleen het slechte overkomen,' en) draait hij zich op zijn gezicht om (keert hij terug naar ongeloof nadat hij de Islaam accepteerde). Hij verliest deze wereld en het Hiernamaals, dat is het duidelijke verlies.” [Soerat al-H'adj (22), aayah 11.]

<<< # D .w.z. niet standvastig, hij kan de Islaam elk moment weer verlaten. Als het goede hem overkomt, zegt hij: “Dit is een goede religie.” Maar als hem iets ‘slechts' overkomt, dan zegt hij: “Dit is een slechte religie.” Als hij een ware gelovige was, zou hij weten dat dit in werkelijkheid niet iets ‘slechts' is, maar een reiniging van zijn zonden of een verhoging van zijn rang. >>>

En Zijn Uitspraak: “En er zijn onder de mensen die zeggen: ‘Wij geloven in Allah', en als zij dan door (te geloven in Allah) gekweld worden, beschouwen zij de beproeving van de mensen als een bestraffing van Allah.” [Soerat al-‘Ankaboet (29), aayah 10.]

Ze zullen nooit tevreden met je zijn, totdat je hun religie volgt!

De niet-moslims zullen nooit tevreden met de natie van moslims zijn, totdat zij (de moslims) hun eigen religie en wetgevingen achter zich laten, of op zijn minst dat er een heers- en verdeelpolitiek onder de moslims gaande is, waardoor alleen nog de naam ‘Islaam' overgebleven is bij de moslims. En dit is iets waar wij geen meningverschil over dienen te hebben.

Allah de Verhevene heeft ons bericht over de huichelaars en ons gewaarschuwd voor hun daden in het volgende vers: “En zien zij (deze hypocrieten) niet dat zij in elk jaar een keer of twee keer beproefd worden (met verschillende soorten beproevingen, zoals droogte en honger)? Vervolgens (ondanks dit) tonen zij geen berouw, noch leren zij een les (daarvan). ” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 126.]

De Qor-aan bericht ons dat de huichelaars jaarlijks één of twee keer beproefd worden en dat dit een aanleiding vormt tot het trekken van leringen en het tonen van berouw. Dit is tegelijkertijd een les voor ons om niet dezelfde fouten als de huichelaars te begaan.

De beproevingen die ons getroffen hebben in het afgelopen jaar zijn veel en variërend, zowel zaken die betrekking hebben op individuen in de islamitische gemeenschap alsook de gehele islamitische gemeenschap.

Maar we dienen niet te vergeten dat wat wij zien in de islamitische wereld, zoals schrijnende armoede, rampspoeden, aardbevingen, recessies etc., het zijn allemaal gevolgen van onze tekortkomingen en de afstand die we hebben genomen van Allah de Verhevene.

Wij zullen onze religie niet de zege geven door te demonstreren, te protesteren of te betogen. Integendeel, we zullen onze religie de zege geven wanneer we handelen volgens de regels van de religie, en dat zijn de werkelijke oorzaken voor een zege en overwinning!

Wij zullen deze oorzaken van zege en glorie nooit bewerkstelligen, totdat we een diepgaande studie en een intensief onderzoek verrichten naar wat er werkelijk van ons verwacht en verlangd wordt en wat ons te wachten staat. Alle giftige offensieven die tegen de moslims gevoerd worden en de totale vernietiging waar de vijanden van de Islaam naar streven, vragen van ons om tot inkeer te komen en even stil te staan!

De tijd is gekomen dat we een nieuw jaar tegemoet gaan met de gedachte dat we even stil moeten staan en tot inkeer moeten komen. We zouden de biografie van de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) moeten lezen en nuttige lessen uit zijn hidjrah (migratie) moeten halen. (Zie Biografie van de profeet Moh'ammed in het kort.) We zouden oprecht berouw moeten tonen aan Allah de Verhevene, Die zegt: “Is het voor degenen die geloven nog geen tijd dat hun harten zich vernederen voor het gedenken van Allah en wat is geopenbaard van de Waarheid (de Qor-aan)? En laten zij niet worden zoals degenen aan wie de Schrift (de Tawraat) voorheen was gegeven. Toen werd de tijd voor hen te lang, zodat hun harten verhardden. En de meesten van hen zijn zwaar zondigen.” [Soerat al-H'adied (57), aayah 16.]

De tijd is gekomen dat we serieus en oprecht stil moeten staan en onszelf de volgende vragen moeten stellen: Waar is de weg?! Waar is de uitweg?! Wat zouden wij moeten doen!? (Zie o.a. het artikel Kijken in de Spiegel.)

En moge de zegeningen en de vredesgroeten over onze boodschapper neerdalen.
 
naar boven Naar overzicht artikelen