Artikelen---Een extra zwarte dag in de geschiedenis van België

 

Een extra zwarte dag in de geschiedenis van België

 

Door Abou Sayfoullah al-Maghriebie
(Uit het maandblad “Wij Moslims” – jaargang 2006, onder de titel: Een extra zwarte dag in de geschiedenis van Frankrijk – i.v.m. het verbieden van de h'idjaab.)

De bekende schrijver van de zender al-‘Arabiyyah zei: “Niets zal degene die zedelijkheid en ethiek mist pijnigen, behalve wanneer hij ziet dat zedelijkheid door anderen toegepast wordt en dat hij niet in staat is om het bij zichzelf te realiseren…”

Ik herinnerde mij deze prachtige woorden van deze grote schrijver, terwijl ik luisterde naar de preek van de Franse president Jacques Chirac die de wet op het verbod van het dragen van de islamitische h'idjaab in Frankrijk steunde. Ik zei toen in mijzelf: werkelijk, verspreiders van onzedelijkheid en zij die ontdaan zijn van waarden en normen lijden wanneer zij kijken naar degenen die de zedelijkheid en ethiek op “hun grond" toepassen.

En laten we de vraag stellen, waarom de h'idjaab verbieden? Waarom geen verbod op nachtclubs waar de oorlog verklaard wordt aan zedelijkheid? Is de h'idjaab werkelijk een religieus symbool zoals zij beweren, of heeft deze nog een andere taak?

De h'idjaab is geen religieus symbool alleen, het kan als een religieus symbool gezien worden, maar voor dat, is het een vorm van aanbidding van Allah, de Almachtige, de Majestueuze. Het is één van de grootste vormen van aanbidding en een verplichting die de moslimah dient na te komen. (Zie o.a. De boodschap van de h'idjaab.) Omdat Allah de Verhevene het in Zijn Boek bevolen heeft, en Hij verbood en waarschuwde voor het niet dragen van de h'idjaab. De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft in zijn Soennah bevolen om de h'idjaab te dragen en heeft verboden om het niet te dragen. Daarnaast hebben de moslimgeleerden in het verleden en tegenwoordig de consensus uitgesproken over de verplichting om de h'idjaab te dragen en geen enkele geleerde die bij zijn verstand is had een andere mening dan deze.

Als de h'idjaab geen verplichting was in het Boek en de Soennah, en als de schoonheid van de h'idjaab niet genoemd was in de islamitische sharie'ah (wetgeving), dan zou het dragen ervan behoren tot de goede manieren waarmee de vrouw geprezen wordt wanneer zij zich eraan zou houden. Laat staan wanneer dit verplicht is gesteld in het Boek, de Soennah en in de idjmaa'!!! Allah de Verhevene heeft gezegd: “En zeg tegen de gelovige vrouwen, dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, en hun sieraad niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun sluiers over hun boezems dragen en hun schoonheid niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten, of hun vaders, of de vaders van hun echtgenoten, of hun zonen, of de zonen van hun echtgenoten, of hun broeders, of de zonen van hun broeders, of de zonen van hun zusters, of hun vrouwen, of slavinnen waarover zij beschikken, of mannelijke helpers die geen begeerte meer hebben, of de kinderen die nog niet op de ‘awrat van vrouwen letten. En laten zij niet met hun voeten stampen om hun sieraden die zij verbergen te laten kennen. En keert jullie allen berouwvol tot Allah, O gelovigen. Hopelijk zullen jullie welslagen.” [Soerat an-Noer (24), aayah 31.]

‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft gezegd: “Moge Allah barmhartig zijn met de vrouwen, de moehaadjieraat in het begin, toen Allah het volgende openbaarde: “dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken.” Zij hebben toen hun moroot (een soort kledij dat van wol gemaakt is) in twee stukken gescheurd en zich daar volledig mee bedekt. (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

De Almachtige en de Majestueuze heeft ook gezegd: “O profeet! Zeg tot jouw echtgenotes en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun overkleden (djilbaab) over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.” [Soerat al-Ah'zaab (33), aayah 59.]

In as-Sah'ieh'ayn staat dat ‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd: “O boodschapper van Allah! Het zou beter zijn om de moeders van de gelovigen het dragen van de h'idjaab te bevelen." Toen openbaarde Allah de aayah van al-h'idjaab, waarin Allah zegt: “O profeet! Zeg tot jouw echtgenotes en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun overkleden (djilbaab) over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen. En Allah is Vergevensgezind, meest Barmhartig.” [Soerat al-Ah'zaab (33), aayah 59.]

Ook is er overgeleverd door ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hem) dat hij zei: “De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: ‘Degene die zijn kleding uit trots mee sleept (over de grond), Allah zal niet naar hem kijken op de Dag der Opstanding.'” Oemm Salamah (moge Allah tevreden met haar zijn) zei toen: “Hoe moeten vrouwen het doen met hun slepen?” Hij (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Zij dienen (een handlengte ervan) te laten.” Zij zei: “Dan zullen hun voeten zichtbaar worden!” Hij (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Laat hen een armslengte van hun kleding slepen en niet meer dan dat.” Overgeleverd door Aboe Daawoed en at-Tirmidzie, die zei dat het een h'adieth h'assan sah'ieh' is.

Ook is er overgeleverd van Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hem) dat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “De vrouw die op ih'raam is dient haar gezicht niet te bedekken en geen handschoenen te dragen.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Al-Qaade Aboe Bakr ibn al-‘Arabie heeft gezegd: “Zijn uitspraak in de h'adieth die door Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hem) is overgeleverd: ‘De vrouw die op ih'raam is dient haar gezicht niet te bedekken,' dit is omdat het bedekken van haar gezicht met de boerqa' (of niqaab) verplicht is behalve tijdens de h'adj, zij dient een gedeelte van haar khimaar van haar gezicht weg te doen zonder het vast te houden tegen haar gezicht aan, en zij dient afstand te nemen van de mannen en zij van haar.”

De h'idjaab is geen religieus symbool dat onnodig is, maar het is een goddelijke verplichting, verplicht in de Qor-aan. Niemand heeft het recht om de vrouw dit persoonlijke recht te ontnemen.

Sommige uitnodigers tot vernieuwing zeggen dat de h'idjaab een vorm is van achterstand en dat het de vrouw tegenhoudt om een carrière op te doen en deel te nemen aan de emancipatie. Dit is een beredenering die nergens op slaat, want wat is de relatie tussen de h'idjaab en de technologische vooruitgang?

De h'idjaab is nooit een drempel geweest in de weg van de ontplooiing van de vrouw, en het afdoen van de h'idjaab was ook nooit een oorzaak van haar ontplooiing en vooruitgang, het is zelfs een deur tot ondergang op aarde en op de Dag des Oordeels. Dus waarom halen jullie alles door elkaar? Waarom spreken jullie nooit de waarheid en de werkelijkheid? Waarom uiten zulke mensen hun werkelijkheid niet, zeggende: “Wij willen dat de vrouw overal met ons is, zodat wij haar volledige schoonheden kunnen bezichtigen en zodat het een voeding zal zijn voor ieder hijgend menselijk dier.”

Zij willen naar de vrouw kijken wanneer zij naast hen komt staan, om een genot mee te maken en zo hun psychische lusten te bevredigen, wat zeker geen enkele relatie heeft met vooruitgang of achterstand. Dus waarom die leugens en hypocrisie!?

Als het uitkleden van de vrouw en haar onzedelijk rond laten lopen een vorm van vooruitgang was, dan zouden nu een aantal landen waar de vrouwen zich van hun h'idjaab hebben ontdaan aan de top staan van ethische en technologische vooruitgang. Zowel in de tweede wereld, de derde wereld of de tiende. Waar is de vooruitgang die zij geboekt hebben? Toen de Libanese beautyprinses, nu twee jaar geleden, voor miljoenen geestelijk gestoorden, die in het vuur van deze bezigheden zijn gevallen, stond, kreeg zij een aantal vragen gesteld door de presentator die zei: “Als u als ambassadeur gestuurd zou worden naar de Verenigde Staten, wat zal dan uw boodschap zijn die u zult dragen? Zij antwoordde dat zij de presentator niet begreep. De vraag werd opnieuw gesteld, en zij vroeg waar de Verenigde Staten zich bevonden?!

Ze wist niet eens waar de Verenigde Staten liggen, en zal verder zeker ook niets weten van haar eigen geschiedenis en haar leven! Wat voor reden zal men hebben om de h'idjaab af te doen?

Anderen beweren en verspreiden een andere leugen die nog groter is dan de vorige. Zij zeggen dat wanneer de vrouw naakt zal zijn en onzedelijkheid zou vertonen, de seksuele lusten bij het andere geslacht verminderen, omdat lusten voortkomen uit onderdrukking. Als dit werkelijk waar was, dan zouden zedelijkheid, waarden en normen en goede ethiek, wijd verspreid zijn in de Westerse landen en dan zou het daar vele malen beter zijn dan in Mekkah en Medinah. Maar als wij naar de werkelijkheid kijken, wat zien wij dan?

Een totale tegenstrijd! In de Westerse landen is homoseksualiteit, verkrachting, overspel en ontucht met familieleden iets normaals geworden. Dit heeft vernietigende ziekten veroorzaakt, waar onder andere aids toe behoort. Dit wordt onderbouwd door allerlei onderzoeken en statistieken, zoals bijvoorbeeld in het boek “een dag waarop Amerika de werkelijkheid heeft bekend gemaakt”, waarin staat dat 10 miljoen vrouwen in de Verenigde Staten het slachtoffer waren van verkrachtingen!! En in het boek “beredeneringen van een moslim” had het Psychische Geneeskunde Comité in Italië een onderzoek gedaan, waarbij 70% van de mannen die ondervraagd werden hebben bekend dat zij hun vrouw hadden bedrogen. In het boek “het werk van de vrouw in de weegschaal” en “De vrouw, wat na de val?” stond vermeld dat er 1 miljoen abortussen gepleegd werden i.v.m. onwettige relaties (overspel) in Amerika. Uit een onderzoek dat is verricht door de universiteit van Kornal Tiben bleek dat 70 % van de vrouwen die in dienst waren bij het leger, seksueel betast waren en dat 56% van deze 70% gevaarlijke lichamelijke letsels hadden opgelopen.

In Duitsland alleen, worden jaarlijks 35.000 vrouwen verkracht. En dit zijn slechts de aantallen die bekend zijn bij de politie. Wat de niet geregistreerde verkrachtingen betreft, deze zijn naar schatting van de politie 5 maal hoger dan het genoemde aantal. Deze cijfers zijn slechts een topje van de ijsberg in vergelijking met andere zaken waar men achter is gekomen. Het probleem, het grootste probleem voor deze mensen die zedelijkheid hebben verloren en niet weten hoe zij moeten handelen, is de haat die zij ten opzichte van de Islaam hebben.

Wij hebben het hier over de zuivere Islaam en niet over een vorm van extremisme, die hier en daar bekend is. Als er geen vrees was voor de Islaam, waarom mag een jood dan zijn keppeltje op zijn hoofd zetten, terwijl dit geen enkele betekenis heeft behalve dat het een symbolisch teken is. En waarom wordt het de sikh toegestaan om zijn tulband te dragen, het is zelfs zo dat de wetten in Frankrijk het mogelijk maken voor de sikh om een tulband te dragen i.p.v. een helm als hij op een motor zit. Maar wat de 5 miljoen moslims betreft; zij worden achtergevolgd omdat zij hun religie willen belijden, overal in de wereld.

Hoe staat het met de beweringen van Frankrijk (en België) dat zij ontplooid is; dat zij de rechten van de mensheid en de persoonlijkheid behartigt en allerlei andere illusies die voor iedereen gelden behalve voor degenen die de Islaam als religie hebben gekozen. Het is niets anders dan haat en nijd tegenover de Islaam en de moslims.

Hebben deze mensen nog steeds last van kruisvaarderhaatgevoelens, die diep gegrond zijn in hun gedaante?

Hierbij, beste broeder en zuster, een aantal zaken die in de geschiedenis hebben plaatsgevonden, waaruit blijkt hoe het de moslims in de vroegere eeuwen verging. De moslims waren in het ‘Abbassiden tijdperk op het toppunt van kennis, cultuur, oorlogsvoering, technologie en op allerlei andere gebieden van het leven, terwijl de Romeinen het hoogste scoorden op het gebied van vernedering, achterstand, onwetendheid en barbaars gedrag. Een geschiedenisschrijver beschrijft het grote verschil tussen de ‘Abbassiden regering en de Franse regering en zei: “Charlman en zijn hulplieden hadden moeilijkheden met het lezen en schrijven, terwijl de ‘Abbassiden regering bekend was met vele dichters, schrijvers, geleerden en jurisprudentie specialisten. Onder hen waren een heleboel vertalers die meerdere buitenlandse talen perfect beheersten.” [Mohammed Maahir H'ammaadah, al-Wathaa-ieq as-Sieyaasieyyah wa l-iedaarieyyah, al-‘Asr al-‘Abbaasie l-Awwal, boek 2, blz. 2003; en zie ook Taariekh at-Tabaarie, boek 4, blz. 668.]

In het jaar 782 (n) had de moslimleider al-Mahdie een aanval uitgevoerd op al-Qostanteeniyyah (Istanbul), waardoor een vernederend contract was getekend voor de Romeinen en de Byzantijnen, waarin koningin Irene verplicht werd gesteld een djiezyah (een soort belasting) te betalen ter waarde van 70.000 dirham per jaar. Haar plaatsvervanger Nicephorus de eerste in 811 n. Chr. probeerde zich te ontdoen van deze hoge prijs, en stuurde een verzoek aan ar-Rashied om de ontvangen bedragen terug te geven.

Hij stuurde een brief met onbeleefde woorden naar Haaroen ar-Rasied waarin hij zei: “Van Nicephorus, de koning van de Romeinen, aan Haaroen, de koning van de Arabieren. Voorts,

De koningin die voor mij was, had jou een hoge positie verleend, en had zichzelf een positie gegeven van een pion. Zij bracht jou van haar geld, dat jij in werkelijkheid vermenigvuldigd aan haar moest afdragen, maar dit is nu eenmaal de zwakte van vrouwen en hun dwaasheid. Als je mijn schrift leest, breng dan wat jou bereikt heeft van haar geld, en anders zal het zwaard tussen ons en jou ontstaan.”

Ar-Rashied werd woedend ten gevolge van de bedreigingen van de kant van Nicephorus en schreef hem een antwoord terug wat het volgende bevatte.

In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle, van Haaroen, de leider der gelovige, aan Nicephorus, de hond van de Romeinen. Ik heb je schrift gelezen, o zoon van de ongelovige vrouw, en het antwoord is wat je zult zien en niet wat je hoort.” [Mohammed Maahir H'ammaadah, al-Wathaa-ieq as-Sieyaasieyyah wa l-iedaarieyyah, al-‘Asr al-‘Abbaasie l-Awwal, boek 2, blz. 2003; en zie ook Taariekh at-Tabaarie, boek 4, blz. 668.]

Hij viel klein Azië aan en veroverde de stad Heraclea, dat aan de Zwarte Zee lag, en nam de ongelovigen die daar verbleven als slaven. Daarna sloot hij een vredesakkoord met Nicephorus nadat deze laatste de jaarlijkse djiezyah betaalde, en een andere djiezyah over Nicephorus zelf en zijn familieleden. Toen ar-Rashied terugkwam naar ar-Reqqah, kwam hij er achter dat Nicephorus de belofte had geschonden. Haaroen zweerde bij Allah dat hij niet zou zitten en rusten totdat hij Nicephorus zou doden. Hij ging nog een keer naar Heraclea en omsingelde het. De Romeinen gaven hem wat hij wilde aan geld en goud en de djiezyah. Maar hij weigerde, en uiteindelijk pleegden de Romeinen een coupe bij de regering toen der tijd, en overhandigden het hoofd van Nicephorus aan Haaroen … vervolgens gaven zij zich over aan Haaroen en gaven de djiezyah, vernederd en onderdanig. Ar-Rashied is één van de grootheden van onze oemmah, die op zichzelf een beproeving was voor de Romeinen en die hun tirannen vernederde. Daarom proberen zij en hun hulplieden Haaroen af te beelden als een leider die wijn aan het drinken is, en in bezit is van een schone harem en die rode nachten doorbracht. Dit was zeker niet het geval, zijn coalitie bestond niet uit mensen zoals Aboe Nawwaas, maar waren helden zoals Maaliek ibnoe Anes, al-Fodayl ibn ‘Ieyaad en ‘Abdoellaah ibn l-Moebaarak, die het ene jaar de h'adj ging doen en het andere jaar op weg gingen naar een slagveld. Hij droeg een harnas met aan de ene kant h'aadj en aan de andere kant ghaaz (iemand naar het slagveld). Wat ar-Rashied betreft, hij stierf toen hij de Romeinen aanviel. As-Soyoote heeft gezegd in Taariekh al-Kholafaa-e: “Ar-Rashied stierf in Toos te Khorasaan, (moge Allah de Verhevene hem genadig zijn)."

Beseffen jullie waarom zij de h'idjaab vrezen? De geschiedenis zal een grote misdaad opschrijven voor de Fransen (en nu de Belgen!), omdat zij beweren de vrijheden te behartigen en achter democratie en mensenrechten staan. Het verbod is zelfs in tegenstrijd met hun wetboek en de wet die door Ernst Ronan in 1882 is opgezet, waarin hij zegt: “De regering moet zich neutraliseren als het te maken heeft met religieuze kwesties, en moet vrij omgaan met alle religies.”

Het was de opzet van Frankrijk om de h'idjaab te steunen, maar verderf graaft in de diepte van hun gedaante. Heeft hun leider Napoleon niet gezegd: “De moeder die de wieg van haar baby met haar rechterhand doet bewegen zal de wereld met haar linkerhand bewegen.” Dit was een noodkreet van Napoleon aan de vrouw, zodat zij terugkeert naar haar huis. Was Jack Rouso, de ideologische vader van de Franse revolutie, niet degene die opriep tot de terugkeer van de vrouw naar haar huis? O Franse lieden (en Belgen), dit is een dag van schaamte en vernedering voor jullie geschiedenis. Noem vanaf deze dag de leugens der persoonlijke vrijheden niet meer, en illusies van de mensenrechten. Jullie vervuilen de schoonheid van deze rechten en van de mensheid.

Het enige wat jullie steunen en waarnaar jullie uitnodigen is het moorden van volkeren die een eigen weg willen kiezen. Zijn jullie Syrië vergeten en Algerije, Marokko, Egypte en heel Afrika, o degenen die zich ontplooid voelen?

Zijn jullie vergeten wat jullie met Damascus hebben gedaan, de oudste stad in de geschiedenis van de mensheid, toen jullie het in vuur staken inclusief de bewoners daarvan?

Jullie koning, François de Eerste, heeft op een dag een brief geschreven en zei: “Wij hebben alles verloren behalve de eer,” maar vandaag zal de geschiedenis voor jullie opnemen dat jullie gefaald hebben en dat jullie alles verloren hebben, zelfs de eer. En wat jullie uitspraak betreft, dat jullie de Islaam halt zullen roepen om deze niet te laten verspreiden in Europa, dit zal een grappige mythe worden afkomstige van de Franse (Belgische) dwaasheid die de geschiedenis zal noteren. De Islaam is de enige weg voor de mensheid en er zal een tijd komen dat de adzaan (oproep tot het gebed) de straten van Frankrijk (en Belgie) zal vullen.

Allaahoe Akbar is de stem die eeuwig zal gelden en het universum zal vullen!

De stem van het monotheïsme zal de dienaren vullen.

De (ware) moslims zullen een nobele en zedelijke cultuur naar jullie brengen, en dit zal ieder huis bereiken. Dit zeggen wij niet, maar dit zegt de betrouwbare die geen leugens vertelt (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem). Overgeleverd door al-Imaam Ah'mad, van Tamien ibn Aws ad-Daarie (moge Allah tevreden zijn met hem), dat hij zei: “Ik hoorde de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zeggen: “Deze zaak zal hetgeen bereiken wat de dag en de nacht bereikt heeft, geen huis van klei noch van wol zal het niet binnen treden. Met steun van een macht of door vernedering van een vernederde. Het is een macht waarmee Allah de Islaam zal verheffen en vernedering waarmee Allah het ongeloof zal doen vernederen.” Er is ook overgeleverd door al-Imaam Ah'mad van ‘Abdoellaah ibn ‘Amroe ibnoe l'Aas (moge Allah tevreden zijn met hem) dat hij zei: “Terwijl wij rondom de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zaten en schreven, werd hij gevraagd welke steden als eerste veroverd zouden worden, Qostantinus (Istanbul) of Roomiyyah (Rome). Toen zei hij (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem): “De stad van Heraclius wordt als eerste veroverd.”

Qostanteneyyah is de stad van Heraclius wat vandaag de dag Istanbul genoemd wordt. Deze stad is veroverd door Mohammed ibn Moerraad die in de geschiedenis bekend staat als Mohammed al-Fateh', en Romiyyah is Rome. Het eerste gedeelte van de belofte is verwezenlijkt en het tweede zal zeker komen, met de Wil van Allah.

Dit is het aanzien van de moslims toen der tijd, maar als we vandaag de dag kijken naar onze toestand, dan zien we bijvoorbeeld de sheikh van de grote universiteit al-Az-har - de universiteit die eeuwenlang een grote plaats innam tussen de moslims - vandaag de dag een vernederende uitspraak doen jegens de Islaam en dat hij niet opstaat en zich niet verzet tegen het Franse besluit. Moge Allah de Verhevene ons en deze mensen leiden of ons van hen verlossen. Hij stond op en zei: “De kwestie die zich nu in Frankrijk afspeelt, is een nationaal probleem.” Allaahoe Akbar, met welk gezicht zul je staan tegenover Allah, wanneer Hij jou zal vragen wat voor betekenis je had voor de Islaam en moslims? Dan zul je zeggen: “Ik heb de vijanden geholpen tegen de moslims.” Nou meneer de sheikh, petje af en moge Allah je leiden. Maar al-h'amdoelillaah zijn er mensen die de Islaam willen verdedigen en het woord van Allah willen verkondigen en tegen deze mensen (moge Allah ons tot hen laten behoren) zeggen we: “Zij willen het licht van Allah doven met hun monden, maar Allah vervolmaakt Zijn licht, ook al haten de ongelovigen het.” [Soerat as-Saff (61), aayah 8.]

En laten we eens kijken naar wat sommige geleerden hebben gezegd die er naar streven de waarheid te verspreiden en niemand vrezen behalve Allah.

Op blz. 445 van het boek Fataawa al-Mar-ah al-Moesliemah, deel 1, vraagt een zuster onze sheikh, de geleerde Mohammed as-Saalih' al-‘Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn), het volgende: "Er is een besluit gepubliceerd door de autoriteiten in mijn islamitisch land, waarin de meisjes en de vrouwen verplicht worden gesteld om de h'idjaab af te doen en voornamelijk het kleed die over het hoofd gedragen wordt. Is het voor mij toegestaan om dit te gehoorzamen, wetende dat degene die dit weigert gestraft kan worden door ontslagen te worden van het werk of van school of dat men in de gevangenis gestopt wordt?"

Sheikh al-‘Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn) zei: “De beproeving die plaats heeft gevonden in jouw land behoort tot de beproevingen waarmee de dienaar getest wordt. Allah de Glorieuze de Verhevene zegt: Alief laam miem. Dachten de mensen dat zij met rust gelaten worden, als zij zeggen: 'Wij geloven,' en dat zij niet op de proef gesteld worden? En voorzeker, Wij hebben degenen voor hen op de proef gesteld. Allah kent zeker degenen die oprecht spreken en Hij kent zeker de leugenaars.” [Soerat al-‘Ankaboet (29), aayah 1-3.] Mijn mening is dat de vrouwen in dat land verplicht zijn om de autoriteiten niet te gehoorzamen betreffende dit verworpen bevel. Omdat het gehoorzamen van de autoriteit betreffende verworpen zaken niet acceptabel is. Allah de Verhevene zegt: “O jullie gelovigen! Gehoorzaam Allah en gehoorzaam de boodschapper en degenen onder jullie die met gezag bekleed zijn.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 59.] En als we deze aayah zouden analyseren, dan zien we dat Allah de Verhevene heeft gezegd: “…gehoorzaam Allah en gehoorzaam de boodschapper en degenen onder jullie die met gezag bekleed zijn.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 59.] Hij herhaalde het werkwoord “gehoorzaam” niet bij het noemen van degenen die gezag hebben, dit impliceert dat de gehoorzaamheid aan de autoriteiten en degenen met gezag afhankelijk is van de gehoorzaamheid aan Allah en de gehoorzaamheid aan Zijn boodschapper. Als hun bevel tegenstrijdig is met de gehoorzaamheid aan Allah en Zijn boodschapper, dan is er geen gehoor noch gehoorzaamheid aan hun bevelen betreffende hetgeen tegenstrijdig is met de gehoorzaamheid aan Allah en Zijn boodschapper. Er is geen gehoorzaamheid aan de schepsels als het ongehoorzaamheid aan de Schepper betekent.”

Wat de vrouwen ondervinden aan beproeving betreffende deze kwestie; zij dienen geduldig te zijn en de steun van Allah de Verhevene te zoeken om geduld te krijgen, we vragen Allah om de autoriteiten te leiden naar de waarheid.

Ik denk niet dat deze dwang plaats zal vinden behalve als de vrouw uit haar huis zal komen, maar in haar huis kan deze dwang niet uitgeoefend worden, het is voor haar mogelijk om thuis te blijven, zodat zij er geen last van zal hebben. Wat een studie betreft die naar het zondigen leidt, dit is niet toegestaan. Het is voor de vrouw voldoende om datgene te bestuderen van haar religie en leven wat zij nodig heeft, en het is mogelijk om dit thuis te doen. Samengevat kunnen we zeggen dat het niet is toegestaan om de autoriteiten te gehoorzamen in een verworpen zaak.

Een andere geleerde (moge Allah ons samen met hen verenigen in het Paradijs), en wel de geleerde 'Abdoel-'Aziz ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) zegt in Fatawaa al-Mar-ah al-Moesliemah, blz. 446-447 deel 1, toen hij de vraag gesteld kreeg: “Is het voor de vrouw toegestaan de h'idjaab te dragen zonder haar gezicht te bedekken als zij naar het buitenland reist?

De sheikh zei: "Het is voor de vrouw verplicht om zich te bedekken in het binnen- en buitenland, omdat Allah de Glorieuze zegt: “En wanneer jullie hen (de vrouwen van de profeet) iets vragen, vraag het hen dan van achter de afscheiding. Dat is reiner voor jullie harten en voor hun harten.” [Soerat al-Ah'zaab (33), aayah 53.] Deze edele aayah bevat het gezicht en andere zaken, het gezicht is het beeld van de vrouw en de plaats van haar schoonheid. En Allah de Verhevene zegt: “O profeet! Zeg tot jouw echtgenotes en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun overkleden (djilbaab) over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.” [Soerat al-Ah'zaab (33), aayah 59.] En Hij, de Glorieuze, zegt: “en hun schoonheid niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten, of hun vaders, of de vaders van hun echtgenoten…” [Soerat an-Noer (24), aayah 31.]

Deze aayaat duiden de verplichting van het dragen van de h'idjaab aan, binnenshuis (tegenover niet-mah'ram mannen) en buitenshuis, tegenover moslims en tegenover ongelovigen.

En het is voor de vrouw die in Allah en de Laatste Dag gelooft, niet toegestaan om deze zaak te minachten, omdat dit ongehoorzaamheid aan Allah en Zijn boodschapper betekent en dit zal leiden tot de situatie dat zij in haar land en buiten haar land een fitnah zal veroorzaken.

 
naar boven Naar index