Islaam & Christendom---De neerdaling van ‘Iesaa (Jezus)

 

De neerdaling van ‘Iesaa (Jezus)

 

Door sheikh ‘Omar al-Ashqar
Vertaald en bewerkt door Aboe Yoesoef
Uit het maandblad Wij Moslims (december 2004 – januari 2005)

Het uiterlijk van Jezus (vrede zij met hem)

‘Iesaa (vrede zij met hem) is een man met een gemiddelde lengte en rood-witte huidskleur. Hij draagt twee lichtgele kledingstukken en het lijkt alsof er druppels van zijn hoofd vallen, hoewel het niet nat is.

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Er is geen profeet tussen mij en hem; dat is ‘Iesaa. Hij zal neerdalen (op aarde). Wanneer jullie hem zien, herken hem: een man van gemiddelde lengte, met rood-witte huidskleur; hij draagt twee lichtgele kledingstukken en het lijkt alsof er druppels van zijn hoofd vallen, hoewel het niet nat zal zijn. Hij zal vechten tegen de mensen voor de zaak van Islaam. Hij zal het kruis breken, het varken doden (dit wil zeggen dat hij het verboden zal stellen om varkens aan te schaffen en te eten en hij zal het toestaan om hen te doden zoals in ‘Awn al-Ma'boed, de uitleg van Aboe Daawoed, vermeld staat.) en de djizyah # afschaffen. Allah zal alle religies vernietigen behalve de Islaam. Hij (‘Iesaa) zal de Antichrist vernietigen en veertig jaar op aarde leven en dan zal hij sterven. De moslims zullen voor hem bidden.” (Een betrouwbare h'adieth overgeleverd door Aboe Daawoed, al-H'akiem en Ibn Khoezaymah.)

# Djizyah: een soort belasting die betaald dient te worden door niet-moslims die leven in een islamitische staat en die hun eigen religie willen behouden. Aangezien niet-moslims vrijgesteld zijn van militaire dienst en belasting die opgelegd is aan moslims, dienen zij deze belasting te betalen ter compensatie. Het garandeert hen veiligheid en bescherming. Als de staat degenen die djizyah betalen niet kan beschermen, dan wordt het bedrag aan hen teruggeven. Als ‘Iesaa (vrede zij met hem) komt, dan zal de djizyah afgeschaft worden en de mensen hebben slechts de keus tussen moslim worden of gedood worden.

Aangezien ‘Iesaa (vrede zij met hem) niet gestorven is aan het kruis, maar tot Allah de Almachtige is opgeheven [Zie Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 157 en 158: “En (wegens) hun uitspraak: “Wij hebben de Masieh ‘Iesaa, zoon van Maryam, gedood.” Maar zij doodden hem niet en zij kruisigden hem niet, maar iemand die voor hen op hem leek. En voorwaar, degene die daar van mening over verschillen, twijfelen daar onderling over. Zij hebben daar geen kennis over, zij volgen slechts vermoedens, en zij zijn er niet van overtuigd dat zij ‘Iesaa gedood hebben. Maar Allah heeft hem juist tot Zich opgeheven. En Allah is Almachtig, Alwijs.”], dient hij alsnog te sterven, want Allah de Verhevene zegt: “Iedere ziel zal de dood ervaren…” [Soerat al-Anbiyaa-e (21), aayah 35], en uit bovenstaande h'adieth blijkt dat hij inderdaad zal sterven.

‘Iesaa (vrede zij met hem) zal fris verschijnen, alsof hij net een bad heeft genomen. Er is geen stof op zijn gezicht, noch vertoont zijn gezicht enig teken van vermoeidheid.

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft verhaald dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Toen ik genomen was voor de nachtelijke reis, ontmoette ik Moesaa (Mozes) (vrede zij met hem).” (De boodschapper van Allah omschreef hem zo:) “Hij was een man (vermoed ik – en de overleveraar was enigszins in twijfel over wat de profeet gezegd heeft) die een recht postuur had met sluik haar op zijn hoofd, alsof hij één van de mannen was van Shanoe-a (dit is een gebied in Yemen die naar Shanoe-ah genoemd wordt en dit is ‘Abdoellaah ibn Ka'b ibn ‘Abdoellaah ibn Maaliek ibn Nasr ibn al-Azd.); en ik ontmoette ‘Iesaa.” (En de boodschapper van Allah omschreef hem als:) “Iemand met een gemiddelde lengte en een rode huidskleur alsof hij (net) uit het bad kwam.” Hij zei: “En ik zag Ibraahiem (vrede zij met hem) en van zijn kinderen ben ik degene die het meest op hem lijkt.” Hij zei: “Er werden twee kommen naar me toe gebracht. In één van hen was melk en in de andere was wijn. Er werd tegen me gezegd: “Kies welke je maar wil.” Ik koos de kom die melk bevatte en dronk het. Hij (de engel) zei: “Je bent geleid door je natuurlijke aanleg of je hebt het verstand verkregen. Had je de wijn gekozen, dan zouden jouw mensen misleid zijn.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, Moeslim, Ah'med en at-Tirmidzie.)

‘Iesaa (vrede zij met hem) is een goed gebouwde man met krullend haar en hij is een man van gemiddeld postuur met een blanke en roodachtig huidskleur. Qataadah verhaalde dat hij Aboe l-‘Aaliyah heeft horen zeggen dat de neef van jouw profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem), d.w.z. ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem), tegen hem zei: “De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei, terwijl hij vertelde over zijn nachtelijke reis: “Moesaa (vrede zij met hem) was een lange man die erg getint is van kleur, alsof hij van de mensen van Shanoe-ah (stam) was, en ‘Iesaa was een goed gebouwde man met krullend haar – in een andere overlevering – hij was een man met gemiddeld postuur met een blanke en roodachtige huidskleur en kroezend haar.” Hij noemde ook Maalik, de bewaarder van de Hel, en de Antichrist.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Het woord dja'd is in de voorafgaande h'adieth vertaald als “krullend”, en in deze h'adieth is het vertaald als “goed gebouwd”. Beide betekenissen zijn toegestaan. Wanneer het slaat op haar, dan betekent het kroezend, krullend, gedraaid. Maar als het slaat op de bouw van het lichaam, dan betekent het stevige ledematen en sterke bouw, niet slap, niet zwak en niet misvormd. (Ref.: Arabisch-Engels Woordenboek door H.E. Lane)

Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft verhaald: “De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Ik zag Moesaa, ‘Iesaa en Ibraahiem (in de nacht van mijn reis naar de hemelen). ‘Iesaa had een roodachtige huidskleur, krullend haar en een brede borst. Moesaa had een bruine huidskleur, sluik haar en lang postuur, alsof hij van de mensen van az-Zoett (stammen) (er is gezegd dat dit een stam uit Soedan is, er is ook gezegd dat het een Indiaanse stam is) was.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Jezus (vrede zij met hem) is één van de meest voortreffelijke mannen die ooit geleefd hebben. Zijn haarlokken vallen op zijn schouders. Hij is een man wiens haar noch te krullend is en noch te sluik, en water druppelt van zijn hoofd naar beneden.

Het is verhaald op gezag van ‘Abdoellaah ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hem) dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Ik vond mezelf op een nacht dicht bij de Ka'bah. Ik zag een man met bruine haren die de mooiste haarlokken had, die je ooit hebt gezien. Hij kamde het. Water druppelde er uit. Hij leunde op twee mannen (of op de schouders van twee mannen) en hij was de rondgang om de Ka'bah aan het verrichten. Ik vroeg: wie is dat? Er werd gezegd: “Hij is al-Masieh' (de Messias), zoon van Maryam.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Hoe zal ‘Iesaa (vrede zij met hem) neerdalen?

‘Iesaa (Jezus) (vrede zij met hem), zoon van Maryam (Maria), zal neerdalen bij een witte minaret in het oostelijke deel van Damascus (Syrië) en zal twee kledingstukken dragen die licht gekleurd zijn met saffraan (oranjegeel) en hij plaatst zijn handen op de vleugels van twee engelen. Wanneer hij zijn hoofd buigt zullen de druppels van transpiratie van zijn hoofd vallen en wanneer hij het opheft dan zullen druppels zich als parels verspreiden. Elke ongelovige die de geur van zichzelf ruikt zal sterven en zijn adem zal reiken zover als hij kan zien.” (Overgeleverd door Moeslim, Aboe Daawoed en at-Tirmidzie.)

Jezus (vrede zij met hem) zal de uitnodiging van al-Imaam al-Mahdi afslaan om de moslims te leiden in het gebed en hij zal zijn gebed verrichten achter al-Imaam al-Mahdi om aan te tonen dat het de Sharie'ah is die op dat moment geldig is en dat de regel om het gebed te laten leiden door een moslimleider niet gewijzigd zal worden en dat Jezus (vrede zij met hem) op dat moment slechts een volgeling is. Eens leidde 'Abdoer-Rah'maan ibn ‘Awf (moge Allah tevreden zijn met hem), één van de oudere metgezellen van de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem), het gebed en de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) volgde hem met al zijn verhevenheid en waardigheid. Jezus (vrede zij met hem) zal neerdalen tot de mensen, die niet stoppen met vechten voor de waarheid en zullen heersen tot aan de Dag der Opstanding. En hun leider (van de moslims, al-Imaam al-Mahdie) zal hem uitnodigen om het gebed te leiden, maar hij zal zeggen: “Nee.”

Djaabir ibn ‘Abdoellaah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “Ik hoorde de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zeggen: “Een groep van mijn mensen zal niet ophouden te vechten voor de waarheid en zal heersen tot aan de Dag der Opstanding.” Hij zei: “Jezus (vrede zij met hem), de zoon van Maryam, zal dan neerdalen en hun leider (van de moslims) zal hem uitnodigen te komen en hen te leiden in het gebed, maar hij zal zeggen: “Nee, sommige van onder jullie zijn gezagvoerders over sommige (van onder jullie). Dit is de eer van Allah voor deze natie.” (Overgeleverd door Moeslim)

Het is mogelijk dat Jezus (vrede zij met hem) zal neerdalen bij de witte minaret in het oostelijke deel van Damascus (Syrië), welke de overblijfselen zijn van de Minaret ten oosten van de “Amawi Grand Moskee” waar hij zal deelnemen aan het gezamenlijke gebed dat geleid zal worden door al-Imaam al-Mahdi. Al-Imaam Ibn Kethier vertelde dat: “In het oostelijke deel van Damascus is er geen één witte minaret, maar de overblijfselen liggen ten oosten van de “Amawi Grand Moskee”. In 741 H. maakte moslims toevoegingen en restauraties aan deze minaret met witte stenen. Het is ongelooflijk dat de reconstructie van deze minaret mogelijk was gemaakt door een groot aantal christenen, omdat zij zelf deze minaret verbrand hadden. Misschien is dit één van de duidelijke tekenen van het profeetschap.” (An-Nihaya 1/145)

De moslims zullen dan nog steeds bezig zijn met het zich voor te bereiden op de oorlog. De tijd voor het gebed zal komen en dan zal Jezus (vrede zij met hem), zoon van Maryam, neerdalen en hij zal onder hen oordelen en hen leiden volgens de Edele Qor-aan en de Soennah van de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem). Wanneer de vijand van Allah de Verhevene hem zal zien, zal hij verdwijnen, zoals zout oplost in water, en zelfs als hij (Jezus) hen helemaal niet zal confronteren, zelfs dan zal het volledig verdwijnen. Maar Allah de Almachtige zal hen doden door zijn hand en hij zal hen hun bloed laten zien op zijn speer (de speer van Jezus).

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “…Zij (de moslims) zullen nog bezig zijn met zichzelf voor te bereiden op de oorlog. Wanneer zij hun gelederen sluiten, zal de tijd van het gebed aangekondigd worden en ‘Iesaa (vrede zij met hem), zoon van Maryam, zal neerdalen en zal hen leiden (ofwel in het gebed maar hoogstwaarschijnlijk regeren) volgens de Edele Qor-aan en de Soennah van de profeet Moh'ammed. Wanneer de vijand van Allah hem zal zien, zal hij (verdwijnen), net zoals zout oplost in water, en als hij (‘Iesaa) hen helemaal niet confronteert, zelfs dan zal het volledig oplossen, maar Allah zal hem doden door zijn hand en hij zal hen hun bloed laten zien op zijn speer (de speer van ‘Iesaa).” (Overgeleverd door Moeslim.)

Bewijs uit de Edele Qor-aan

Het derde grote teken van het Laatste Uur is het neerdalen van de profeet en boodschapper van Allah de Verhevene, Jezus (vrede zij met hem), zoon van Maryam (Maria), vanuit de hemel. Deze gebeurtenis is bevestigd in de Edele Qor-aan en Soennah.

Allah de Verhevene zegt: “En toen de zoon van Maryam als een voorbeeld werd genomen, toen schreeuwde jouw volk (O Moh'ammed) daarover. En zij zeiden: 'Zijn onze goden beter, of hij (‘Iesaa)?' En zij gaven dit voorbeeld slechts om te redetwisten. Zij zijn zelfs een volk van redetwisters. * Hij is slechts een dienaar aan wie Wij genietingen hebben geschonken. En Wij maakten hem tot een voorbeeld voor de kinderen van Israël. * En als Wij zouden willen, dan zouden Wij zeker onder jullie op aarde engelen maken die jullie opvolgen. En voorwaar, het (terugkeren van ‘Iesaa op de aarde) is een Teken (van het naderen) van het Uur. Twijfel er daarom niet aan en volg Mij. Dit is het Rechte Pad.” [Soerat az-Zoekhroef (43), aayah 57-61]

Dit wordt begrepen als een verwijzing naar de tweede komst van Jezus (vrede zij met hem) in de Laatste Dagen vóór de Opwekking, wanneer hij de valse leringen zal vernietigen die werden verkondigd in zijn naam, en hij zal de weg voorbereiden voor de wereldwijde acceptatie van de Islaam, het Evangelie ‘de boodschap' van Eenheid en Vrede, het Rechte Pad van de Qor-aan. Jezus (vrede zij met hem), de zoon van Maryam, zal binnenkort neerdalen onder de moslims en hij zal rechtvaardig onder de mensheid oordelen met de wetten van de Qor-aan als een rechtvaardige leider en niet met de wetten van de huidige Evangeliën uit de Bijbel; en hij zal het kruis breken en de varkens doden en hij zal de djizyah afschaffen.

Het einde van het leven van Jezus (vrede zij met hem) op aarde is zo mysterieus als zijn geboorte en dit geldt inderdaad ook voor het grootste deel van zijn privé leven, behalve drie belangrijke jaren van zijn leiderschap. Het heeft geen nut om de vele twijfels en vermoedens van de vroegere christelijke sekten en moslimtheologen te bespreken. De Orthodox Christelijke Kerken maken het een fundamenteel onderdeel van hun doctrine, dat het leven van Jezus (vrede zij met hem) genomen werd aan het kruis, dat hij stierf en werd begraven en na drie dagen opgewekt was met de wonden in zijn lichaam nog intact, en dat hij rondliep en sprak en at met zijn apostels en daarna werd opgenomen in de hemel. (Zie Stierf Jezus aan het kruis?)

Dit is nodig voor de theologische doctrine van het verzoeningsoffer en het overdragen van boetedoening, wat verworpen wordt door de Islaam. Maar enkele vroegere christelijke sekten geloofden niet dat Jezus (vrede zij met hem) gedood is aan het kruis. De Basilidanen geloofden dat iemand anders hem vervangen had. De Docetae waren van mening dat Jezus (vrede zij met hem) nooit een natuurlijk lichaam heeft gehad, maar een geestverschijning of spiritueel lichaam en dat de kruisiging enkel een verschijning was, niet echt.

De Marcionieten (ca. 138 n.C.) [Marcion (eind 1ste eeuw – ca. 160): stichter van een christelijke tegenkerk, was door zijn vader, de bisschop van Pontus, volgens zijn bestrijders op grond van immoreel gedrag, geëxcommuniceerd. In de jaren 138/139 trok hij naar Rome, waar het in 144 op grond van zijn afwijkende leer kwam tot een breuk met de christelijke gemeente en de stichting van een eigen kerk] ontkenden dat Jezus (vrede zij met hem) geboren was en slechts verscheen als menselijke vorm met een schijnlichaam. Het Evangelie van Barnabas steunt het idee dat er iemand anders dan Jezus (vrede zij met hem) gekruisigd is.

De lering van de Qor-aan is dat ‘Iesaa (vrede zij met hem) niet gekruisigd is en niet gedood is door de joden. Desondanks zijn er bepaalde schijnbare omstandigheden welke de veronderstelling wekten bij zijn vijanden dat zij hem gedood hadden. Maar nee, hij is juist tot Allah opgeheven.

Allah de Verhevene zegt: “En (wegens) hun uitspraak: 'Wij hebben de Masieh', ‘Iesaa, zoon van Maryam, gedood.' Maar zij doodden hem niet en zij kruisigden hem niet, maar iemand die voor hen op hem leek. En voorwaar, degene die daar van mening over verschillen, twijfelen daar onderling over. Zij hebben daar geen kennis over, zij volgen slechts vermoedens, en zij zijn er niet van overtuigd dat zij ‘Iesaa gedood hebben. Maar Allah heeft hem juist tot Zich opgeheven. En Allah is Almachtig, Alwijs.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 157 en 158.]

Allah de Verhevene zegt ook: “En er is niemand van de Lieden van de Schrift of hij moet voor zijn dood in hem (de profeet ‘Iesaa) geloven en op de Dag der Opstanding zal hij een getuige over hen zijn.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 159]

Al-Moefassieroen (de uitleggers van de Qor-aan) zijn het niet eens over de exacte mening van de term “voor zijn dood” in bovenstaande aayah. Degenen die geloven dat Jezus (vrede zij met hem) niet stierf, schrijven het voornaamwoord “zijn” toe aan Jezus (vrede zij met hem). Zij zeggen dat Jezus (vrede zij met hem) nog steeds in zijn lichaam leeft en dat hij zal verschijnen vóór de Laatste Dag, na de komst van de Mahdi wanneer de wereld gezuiverd zal worden van zonden en ongeloof. Er zal een definitieve dood zijn vóór de definitieve Opstanding en iedereen zal geloofd hebben vóór die definitieve dood. Anderen denken dat “zijn” eerder verwijst naar “niemand van de Lieden van de Schrift”, en dat de nadrukkelijke vorm “moet geloven” (la yoe-minanna) meer duidt op een kwestie van een plicht dan een feit.

Beide interpretaties zijn authentiek. Zowel de joden als de christenen geloven per definitie in de dood van Jezus (vrede zij met hem) aan het kruis, terwijl dit volgens de Qor-aan niet zo is. De joden verwerpen zijn claim op het Messiasschap: hij die opgehangen is, is vervloekt door God. Volgens hun geloof is Jezus (vrede zij met hem) vervloekt door God, omdat hij stierf aan het kruis. De christenen aan de andere kant, geloven dat Jezus (vrede zij met hem) gestorven is aan het kruis en hierdoor de mensheid heeft verlost van al hun zonden. Zij zien hem als de zoon van God, die stierf voor de boetedoening van de zonden van de mensheid. De Edele Qor-aan verwerpt beide beweringen. Jezus (vrede zij met hem) is niet vervloekt zoals de joden denken, want hij is niet gekruisigd. Hij is een eminente profeet van Allah de Verhevene. Maar hij is ook niet de zoon van de Heer zoals de christenen dat geloven, maar hij is Zijn boodschapper en Zijn dienaar. Dus wat het vers betekent, is dat zowel de joden als de christenen vóór zijn uiteindelijke dood zullen erkennen dat hij de ware profeet en dienaar is van Allah de Verhevene. Alle misverstanden die over hem bestaan zullen vóór zijn dood in deze vergankelijke wereld weggenomen worden. Deze interpretatie is gegeven door Ibn Djaabir en andere eminente moefassieroen. Er is ook een tweede interpretatie voor dit vers, volgens degenen die zeggen dat het voornaamwoord “hem” verwijst naar de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem). Het vers betekent dan: dat iedereen van de mensen van het Schrift vóór hun dood in Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zullen geloven.

Bewijs uit de Soennah

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft verhaald: “De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Bij Hem in Wiens Hand mijn ziel is, zeker, (Jezus) de zoon van Maryam zal spoedig onder jullie (moslims) neerdalen en hij zal de mensheid rechtvaardig beoordelen volgens de wetten van de Qor-aan (als een rechtvaardige leider); hij zal het kruis breken en het varken doden en er zal geen djizyah zijn. Geld zal er overvloedig zijn, zodat niemand het zal accepteren en één enkele knieling voor Allah (in het gebed) zal beter zijn dan de hele wereld en alles wat er in is.” Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) voegde er aan toe: “Als jullie willen, kunnen jullie (dit vers van de Edele Qor-aan) reciteren: “En er is niemand van de Lieden van de Schrift of hij moet vóór zijn dood in hem (de profeet ‘Iesaa) geloven en op de Dag der Opstanding zal hij een getuige over hen zijn.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 159].” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, Moeslim, Aboe Daawoed en at-Tirmidzie.)

Jezus (vrede zij met hem), de zoon van Maryam, zal binnenkort onder de moslims neerdalen als een rechtvaardige rechter. Aangezien de Sharie'ah van alle vroegere profeten (vrede zij met hen) tenietgedaan is door het profeetschap van Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem), zal Jezus (vrede zij met hem) daarom oordelen met de wetten van de Islaam. Islaam is de religie van Allah de Verhevene en geen andere religie wordt door Hem geaccepteerd. Allah Ta'ala zegt: “En wie er een andere godsdienst dan de Islaam zoekt: het zal niet van hem aanvaard worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 85]

En Allah Ta'ala zegt ook: “Voorwaar, de (enige) godsdienst bij Allah is de Islaam…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 19] [Dit betekent echter niet dat het oorspronkelijke “Jodendom” en het oorspronkelijke “Christendom” volledig verworpen zullen worden en dat de vroegere “joden” en “christenen” allemaal naar de Hel gaan. Jodendom, Christendom, joden en christenen, zijn slechts door mensen verzonnen namen, want hun profeten, die ook de profeten van de Islaam zijn, verkondigden ook de Islaam, wat overgave aan Allah de Almachtige inhoudt. Zij riepen hun mensen op tot Tawh'ied (de Eenheid van God - Allah) en waarschuwden hen voor shirk (afgoderij).]

Jezus (vrede zij met hem) zal de kruizen breken. Het kruis is het symbool van het Christendom, en Jezus (vrede zij met hem) zal dit symbool vernietigen. Al-H'aafedhz ibn H'adjar al-‘Asqalaanie beschouwt onder “kruis” alle voorwerpen die het godsbesef ondermijnen. Hij zal het zwijn doden, waarvan het vlees een favoriete maaltijd is voor de christenen. Hij zal de djizyah afschaffen, een belasting die opgelegd is aan niet-moslims die liever hun eigen religie behouden dan de Islaam te omarmen. Dit zal niet worden geaccepteerd door Jezus (vrede zij met hem) en van alle mensen wordt verwacht dat zij de Islaam omarmen en zij hebben geen andere keus.

Het is verhaald op gezag van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Bij Allah, de zoon van Maryam zal zeker neerdalen als een rechtvaardige rechter en hij zal absoluut het kruis breken en het zwijn doden en de djizyah afschaffen en hij zal geen behoefte hebben aan de jonge vrouwtjeskameel (omdat het geld overvloedig is en niemand zal trachten om zakaat over het te innen omdat er niemand meer is die het recht heeft om het te ontvangen). Wrok, wederzijdse haat en jaloezie tegenover elkaar zal zeker verdwijnen en wanneer hij mensen oproept om rijkdom te accepteren, zal niet één dat doen.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, Moeslim, Aboe Daawoed en at-Tirmidzie.)

Djaabir ibn ‘Abdoellaah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “Ik hoorde de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zeggen: “Een groep van mijn mensen zal niet ophouden te vechten voor de waarheid en zal heersen tot aan de Dag der Opstanding.” Hij zei: “Jezus (vrede zij met hem), zoon van Maryam, zal dan neerdalen en hun leider (van de moslims) zal hem uitnodigen te komen en hen te leiden in het gebed, maar hij zal zeggen: “Nee, sommige van onder jullie zijn gezagvoerders over sommige (van onder jullie). Dit is de eer van Allah voor deze natie.” (Overgeleverd door Moeslim)

De wijsheid achter het neerdalen van alleen Jezus (vrede zij met hem)

Er zijn tal van wijsheden achter het neerdalen van alleen Jezus (vrede zij met hem), de zoon van Maryam, en niet de andere profeten en boodschappers (vrede zij met hen). Geleerden hebben deze wijsheden als volgt samengevat:

Om de omstreden bewering van de joden te weerleggen dat zij Jezus (vrede zij met hem) gedood hebben. Maar Allah de Verhevene is van plan om te onthullen dat zij verdraaiers en leugenaars zijn. Hoe dan ook, Jezus (vrede zij met hem) zal hun leugen met duidelijke bewijzen aantonen en hen doden, inclusief hun leider, de Antichrist, vlak vóór het Laatste Uur.

Waarlijk, Jezus (vrede zij met hem) heeft volgens de Indjiel [het Evangelie (moslims dienen te geloven dat het oorspronkelijke Evangelie een openbaring is van Allah aan de profeet Jezus (vrede zij met hem), echter de mensen hebben die aangepast naar hun begeerten)] de superioriteit en de beste van het volk in de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) gevonden. Allah de Verhevene zegt: “…En hun beschrijving in de Indjiel is als een jonge plant waarvan de loten ontspruiten, waardoor hij sterker wordt. Daarna wordt hij steviger en staat hij recht op zijn wortel. Bij de planters veroorzaakt hij blijdschap. Hij (Allah) wil daarmee de ongelovigen woedend maken…” [Soerat al-Fat-h' (48), aayah 29]

De overeenkomst in het Evangelie is betreffende hoe het goede zaad gezaaid wordt en geleidelijk aan groeit, zelfs beter dan de verwachtingen van de zaaier: “…als een mens, dat zaad werpt in de aarde, en slaapt en opstaat, nacht en dag, en het zaad komt op en groeit, zonder dat hij zelf weet hoe…” [Bijbel, Markus 4:27-28] Aldus is de Islaam verkondigd door de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem); het zaad lijkt in de ogen van de mens verloren in de grond, maar het brengt zijn scheuten voort en groeit en wordt sterk, totdat het in staat is om op eigen benen te staan en zijn grootste vijanden realiseren zijn bestaan en recht op leven. Zie hoe de gelijkenis in de Qor-aan completer is. De mentaliteit van de zaaiers van het zaad is met mooie termen uitgedrukt: met zijn groei en kracht “veroorzaakt hij blijdschap”. Het resultaat van de schitterende groei van de Islaam in aantal en kracht, was dat zijn vijanden verbaasd en furieus waren, in tegenstelling tot de blijdschap en tevredenheid van de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) en zijn metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen).

Dienovereenkomstig heeft Jezus (vrede zij met hem) Allah de Verhevene gesmeekt om hem te laten behoren tot de metgezellen van de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem), en Allah de Barmhartige heeft zijn smeekbede geaccepteerd en houdt hem in leven, totdat hij dicht bij het Laatste Uur neer zal dalen en hij zal dan regeren volgens de Edele Qor-aan en de Soennah van de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem).

Sommige geleerden suggereren dat Jezus (vrede zij met hem) zowel een metgezel van de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) was als ook een profeet, aangezien hij de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) gezien heeft tijdens de ‘Israa-e (de nachtelijke reis naar de hemelen) van de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem), en Jezus (vrede zij met hem) heeft hem gegroet met de Islamitische begroeting; terwijl hij een laatste metgezel van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zal zijn die zal sterven vlak vóór het Laatste Uur.

Jezus (vrede zij met hem) zal vanuit de hemelen neerdalen in de nabijheid van het einde van zijn toegewezen levenstijd op aarde. Het is een natuurlijke wet dat geen van de aardse schepselen ergens anders zal sterven dan op aarde. Allah de Verhevene zegt: “Uit haar hebben Wij jullie geschapen en daarin zullen Wij jullie terug doen keren en daaruit zullen Wij jullie een andere keer opwekken.” [Soerat Taa-Haa (20), aayah 55]

En Allah Ta'ala zegt ook: “Iedere ziel zal de dood ervaren…” [Soerat al-Anbiyaa-e (21), aayah 35]

Aangezien de andere profeten en boodschappers (vrede zij met hen) al op aarde gestorven zijn, maar Jezus (vrede zij met hem) nog niet, moet Jezus (vrede zij met hem) wel terug komen op aarde om daar alsnog te sterven.

De profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) is van de gehele mensheid, in dit wereldse leven en in het volgende leven, het dichtste bij Jezus (vrede zij met hem), zoon van Maryam, omdat profeten broeders in het geloof zijn, hoewel zij andere moeders hebben. Hun religie is echter één en er is geen boodschapper tussen de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) en de profeet Jezus (vrede zij met hem).

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) gezegd heeft: “Van de gehele mensheid ben ik het meest verwant aan de zoon van Maryam, en de profeten zijn van verschillende moeders maar van één religie, en er is geen profeet tussen mij en hem (‘Iesaa).” (Overgeleverd door Moeslim)

Deze h'adieth vertelt ons dat alle profeten van God gezonden zijn om één heilige missie uit te voeren en zij zijn daarom één broederschap in de religie. Het verschil, als er een verschil is, is niet in de fundamenten, maar in de wetten, welke in de religieuze terminologie sharie'ah genoemd worden. [Alle profeten en boodschappers (vrede zij met hen) hebben dezelfde fundamenten verkondigd: de eenheid van Allah de Verhevene, Tawh'ied of monotheïsme, en de mensen opgeroepen om de Ene God te aanbidden zonder aan Hem deelgenoten toe te kennen. De Sharie'ah (wetten) waarmee zij kwamen, kunnen echter enigszins van elkaar verschillen.]

Er zijn enkele opvallende overeenkomsten tussen de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) en de profeet Jezus (vrede zij met hem), de zoon van Maria. Enkele van deze overeenkomsten kunnen we vinden in de Qor-aan. We zullen er nu enkele opsommen.

Zowel de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) als de profeet Jezus (vrede zij met hem) hadden geen vaderlijke zorg en liefde. De geboorte van Jezus (vrede zij met hem) was wonderbaarlijk in de zin dat hij geboren werd uit de maagd Maria en dus geen vader had. De profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) miste zijn vader, omdat zijn vader reeds gestorven was vóór zijn geboorte. Dus beide groeiden op als wees en onder Goddelijke zorg, vanaf het eerste begin van hun leven.

Zowel de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) als de profeet Jezus (vrede zij met hem) waren profeten die van Allah Heilige Boeken hebben gekregen.

<<<Allah de Verhevene zegt: “En Wij hebben aan jou het Boek (De Qor-aan) met de Waarheid neergezonden, ter bevestiging van de Schrift die eraan vooraf ging en ter bescherming.” [Soerat al-Maa-iedah (5), aayah 48.] Moslims dienen te geloven in de Boeken waarover de mensheid is geïnformeerd. Er zijn, zo ver bekend, vier profeten die Heilige Boeken hebben ontvangen van Allah: (1) de Zaboer (Psalmen) die aan de profeet Daawoed (David) (vrede zij met hem) is neergezonden; (2) de Tawraat (Thora) die aan de profeet Moesaa (Mozes) (vrede zij met hem) is neergezonden; (3) de Indjiel (het Evangelie) die aan de profeet 'Iesaa (Jezus) (vrede zij met hem) is neergezonden; (4) de Qor-aan (Koran) die aan de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) is neergezonden.>>>

De Qor-aan zegt over Jezus (vrede zij met hem): “Hij (‘Iesaa) zei: 'Voorwaar, ik ben een dienaar van Allah. Hij heeft mij de Schrift gegeven en mij tot een profeet gemaakt.'” [Soerat Maryam (19), aayah 30]

Hetzelfde is gezegd over Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem): “Alle lof zij Allah, Degene Die aan Zijn dienaar het Boek heeft gezonden, en Hij heeft daarin geen afwijkingen gemaakt.” [Soerat al-Kahf (18), aayah 1]

Jezus (vrede zij met hem) werd gesteund door Roeh'oe l-Qoedoes [de Heilige Geest, de engel Djibriel (Gabriël) (vrede zij met hem)]. Allah de Verhevene zegt: “…En Wij gaven ‘Iesaa, de zoon van Maryam, de duidelijke bewijzen. En Wij versterkte hem met Roeh'oel Qoedoes…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 87]

Dit was ook zo met de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem). Allah de Verhevene zegt: “…Waarna Allah Zijn rust op hem deed neerdalen en Hij hem bijstand gaf met een leger dat jullie niet zagen…” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 40]

En Allah Ta'ala zegt ook: “Zeg (O Moh'ammed): 'Roeh'oe l-Qoedoes van jouw Heer deed hem met de Waarheid neerdalen om degenen die geloven te versterken, en als Leiding en een verheugende tijding voor de moslims.'” [Soerat an-Nah'l (16), aayah 102]

De belangrijkste overeenkomst tussen Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) en Jezus (vrede zij met hem) is dat zij beide genade en vredelievendheid als overheersende eigenschap hadden. De profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) is meer verwant aan Jezus (vrede zij met hem) dan wie dan ook van de mensheid. Jezus (vrede zij met hem) is het goede bericht gegeven over de komst van Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) na hem, als een boodschapper van Allah de Verhevene en (hij) nodigde zijn metgezellen uit om de doctrine van Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) te vertrouwen en te volgen. Allah Ta'ala zegt in de Qor-aan: “En (denk aan) toen ‘Iesaa, de zoon van Maryam, zei: 'O Kinderen van Israa-iel #, voorwaar, ik ben voor jullie de boodschapper van Allah, ter bevestiging van wat er vóór mij is van de Tawraat en als verkondiger van een verheugende tijding over een boodschapper die na mij komt, zijn naam is Ah'mad ##.' Toen hij dan met de duidelijke bewijzen tot hen kwam, zeiden zij: 'Dit is duidelijk tovenarij.'” [Soerat as-Saff (61), aayah 6]

# Met Israa-iel (Israël) wordt hier niet bezet Palestina bedoeld, maar Israël slaat op Israa-iel, wat een andere naam is van de profeet Ya'qoeb (Jacob) (vrede zij met hem).

## Ah'med is een andere naam van de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem), zo ook o.a. Moestaffa en Mah'moed. (Zie het artikel De schone Namen van Allah, en de namen van de profeet Mohammed)

Djoebayr ibn Moet'im (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde op gezag van zijn vader dat hij de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft horen zeggen: “Ik ben Moeh'ammed en ik ben Ah'mad, en ik ben de al-Mahie (uitwisser) bij wie ongeloof uitgewist zal worden, en ik ben de al-H'aashir (verzamelaar) bij wiens voeten de mensheid verzameld zullen worden, en ik ben de al-‘Aaqib (de laatste die komt) na wie er geen profeet meer zal komen.” (Overgeleverd door Moeslim.)

Het woord “Ah'mad” is een vorm van het zelfstandig naamwoord van uitstekendheid. “Moeh'ammad” stamt af van de lijdende vorm van het deelwoord “Mah'moed”, wat betekent: degene in wie de beste prijzenswaardige eigenschappen zo uitstekend zijn verenigd, dat er geen ruimte over is voor enige toevoeging of verbetering. Moeh'ammad en Ah'mad hebben dezelfde betekenis, en wel “de geprezene”. Het enige verschil tussen deze twee namen is dat Moeh'ammed meer degene aanduidt die bekend is om zijn uitstekende eigenschappen en dat Ah'mad degene aanduidt die geprezen dient te worden op de beste manier.

In de Bijbel is de komst van onze profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) op verschillende manieren voorspeld. In het huidige Evangelie van Johannes 14:16 en 26, 15:26 en 16:7 komen we het woord “Trooster” tegen. Bijvoorbeeld: “Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel… …doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen…” (Johannes 16:7-13)

Deze omschrijving slaat precies op de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem), want hij sprak niet uit zichzelf maar wat aan hem geopenbaard werd door de engel Djibriel (Gabriël) (vrede zij met hem). Hij (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft de mensheid geleid naar de volle waarheid aangezien hij de laatste profeet was en met hem werd de religie van Allah de Verhevene vervolmaakt en hij heeft de toekomst verkondigd.

Het woord “Trooster” in de Nederlandse vertaling van de Bijbel, komt van “parakleet” of “paracleet” en dit is afkomstig van het Griekse woord “paraklètos”, wat eerder “verdediger” of “iemand die erbij geroepen wordt (om een ander te helpen)” betekent, in plaats van “Trooster”. Onze geleerden stellen dat paraklètos een interpretatie is voor periclytos en dit is in de originele tekst over wat Jezus (vrede zij met hem) gezegd heeft een voorspelling van de komst van onze profeet Ah'mad (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) bij naam. Zelfs al lezen we “paraklètos”, dan slaat het op de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem), die “…een barmhartigheid voor de werelden…” [Soerat al-Anbiyaa-e (21), aayah 107] is en over wie is gezegd: “…voor de gelovigen is hij liefdevol en barmhartig…” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 128]

Christenen beschouwen de term “Trooster” als een verwijzing naar de “Heilige Geest” of “Geest van de waarheid”. Zo wordt dit door de christenen foutief uitgelegd en gebruikt als verdediging van hun standpunt. De bevooroordeelde persoon zal hier genoegen mee nemen, maar de zoeker naar de Waarheid zal verder kijken of dit wel klopt en hij zal ontdekken dat de toekomstige “Trooster” echter niet de Heilige Geest kan zijn, daar de Heilige Geest er al was in de tijd van Jezus (vrede zij met hem) en hem hielp en leidde en verschillende personen raakten vervuld met de Heilige Geest. Jezus (vrede zij met hem) heeft echter verklaard dat de “Trooster” niet kan komen voordat hij de wereld verlaten heeft, met andere woorden; de term “Trooster” slaat niet op de Heilige Geest, wat in de Islaam een andere benaming is voor de engel Djibriel (vrede zij met hem), maar dit verwijst naar de komst van een nieuwe profeet, de laatste profeet die de waarheid (religie) zal vervolmaken, en dit is Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem).

In ieder geval, het Griekse woord paraklètos of “Trooster”, is een gemakkelijke verbastering van periclytos, wat bijna een letterlijke vertaling is van “Moh'ammed” of “Ah'mad”.

In het Oude Testament zoals het nu bestaat, is de komst van onze profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) ook voorspeld in Deuteronomium met de volgende woorden: “…een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied.” (Deuteronomium18:18) (Zie Mohammed in de Bijbel van Ahmad Deedat.) Bovendien waren er andere Evangeliën die zijn verdwenen, maar waar nog wel enkele sporen van zijn overgebleven, die nog nauwkeuriger waren in hun verwijzing naar Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem); bijvoorbeeld het Evangelie van Barnabas, waarvan een Italiaanse vertaling bestaat en aanwezig is in de ‘State Library' in Wenen. Dit boek werd bewerkt in 1907 met een Engelse vertaling door Mr. Lonsdale en Laura Ragg.

Hoe zal Jezus (vrede zij met hem) oordelen?

Aangezien de Sharie'ah van alle vroegere profeten afgeschaft is door de komst van Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem), zal Jezus (vrede zij met hem) oordelen volgens de wetten van de Islaam. Jezus (vrede zij met hem) zal beslissen en rechtspreken volgens de Qor-aan en de Soennah van de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem), omdat Jezus (vrede zij met hem) zal neerdalen als één van de volgelingen van de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) en niet als profeet of boodschapper. Hij zal dus niet een nieuwe religie of lering introduceren, maar de waarheid bevestigen, zoals die is verkondigd door de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem). De Islaam is de uiteindelijke en enige religie die door Allah de Verhevene geaccepteerd zal worden. De Islaam zal niet afgeschaft worden tot aan het Laatste Uur en er zal geen nieuwe profeet of boodschapper van Allah meer komen. Daarom zal Jezus (vrede zij met hem) oordelen volgens de Sharie'ah die de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) verkondigd heeft.

Het is verhaald op gezag van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Wat zullen jullie doen als de zoon van Maria onder jullie zal neerdalen en zal leiden als één van jullie?” Ik zei tegen Ibn Aboe Dze-eb: “Al-Awzaa'ie heeft ons van az-Zoehrie van Naafi' op gezag van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaald: “Uw leider is één van u.” Ibn Aboe Dze-eb zei: “Weten jullie wat de woorden “zal leiden als één van jullie” betekenen?” Ik zei: “Leg ze aan mij uit.” “Hij zal jullie leiden volgens het Boek van jullie Heer en de Soennah van jullie profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem).” (Overgeleverd door Moeslim.)

Er is een verkeerde opvatting en onjuiste propaganda van enkele anti-islamitische instellingen, dat het neerdalen van Jezus (vrede zij met hem) een bevestiging is van hun bewering dat er nog een profeet zal komen na de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) en dat hij (d.w.z. Moh'ammed) daardoor noch de laatste profeet is, noch het zegel der profeten. Deze indoctrinatie (het indoctrineren; iemand net zo lang en net zo vaak bepaalde ideeën voorhouden totdat hij of zij ze aanneemt zonder er verder over na te denken) wordt onvoorwaardelijk verworpen door de Qor-aan en de authentieke ah'aadieth (overleveringen). Allah Ta'ala zegt: “Moeh'ammed is niet de vader van één van jullie mannen, maar hij is de boodschapper van Allah en de laatste van de profeten. En Allah is Alwetend over alle zaken.” [Soerat al-Ah'zaab (33), aayah 40]

Wanneer een document verzegeld is, is het klaar en kan er niets meer aan toegevoegd worden. De profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) sloot de lange rij van de boodschappers (vrede zij met hen). Allah zal voortdurend blijven leiden, maar er was geen en er komt ook geen profeet meer na de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem). In latere tijden zullen er denkers en hervormers zijn, maar geen profeten. Dit is geen willekeurig iets, maar vol kennis en wijsheden, daar Allah de Verhevene Kennis heeft over alle zaken.

Het is verhaald door Djaabir ibn ‘Abdoellah (moge Allah tevreden zijn met hem): “De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Mijn voorbeeld en het voorbeeld van andere profeten is dat een man een huis gebouwd heeft, compleet en voortreffelijk, behalve het plaatsen van één steen. Wanneer de mensen het huis binnen gaan bewonderen zij de schoonheid en zeggen: “Enkel door het plaatsen van deze steen (hoe prachtig zou dit huis dan zijn)!” In een andere versie verhaalde Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) dat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) er aan toe voegde: “Ik ben die steen en ik ben het einde (zegel of laatste) der profeten.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Enkele zogenaamde denkers en anti-Islamitische bevoordeelden stellen dat door de komst van Jezus (vrede zij met hem) er geen verplichting en verbintenis meer is voor moslims jegens de Islamitische Sharie'ah. Volgens hen hoeft geen enkele moslim Allah de Verhevene meer te aanbidden en zich vast te houden aan een toegewijd leven, omdat de legitimiteit en geldigheid van de religie Islaam door de komst van Jezus (vrede zij met hem) vervalt. Dit is ook een verzonnen doctrine, aangezien er geen enkel bewijs voor te vinden is in de Qor-aan of de Soennah.

Uit de hierboven vermelde verklaringen uit de Qor-aan en de Soennah en de bevestiging van Jezus (vrede zij met hem) in de Evangeliën, blijkt dat Jezus (vrede zij met hem) op aarde zal neerdalen om te hervormen en oordelen volgens de Sharie'ah van de Islaam, welke is verkondigd door de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem). Nu kan de volgende vraag ontstaan: hoe kan Jezus (vrede zij met hem) oordelen onder de moslims volgens de Qor-aan en de Soennah, terwijl hij onwetend is betreffende deze twee bronnen van kennis? Het antwoord is heel eenvoudig. Natuurlijk dient hij een goede kennis te hebben over de islamitische Sharie'ah om rechtvaardige oordelen te kunnen vellen betreffende de problemen van de moslims. Allah de Alwetende zal Jezus (vrede zij met hem) onderwijzen in de hemelen, voordat hij neerdaalt op aarde. Er zal dus geen enkele verwarring zijn over de wetten en regels en de uitvoering van de Islamitische systemen.

Er is geen moment dat ook maar één moslim op aarde vrij zal zijn van zijn verplichtingen jegens Allah de Verhevene betreffende aanbidding en overgave, tot aan het moment dat de aarde niet één enkele aanbidder meer bevat die prijst of reciteert: “Allah, Allah.” Vervolgens zal de aarde volledig vernietigd worden. Dus zelfs na de neerdaling van Jezus (vrede zij met hem) zullen er gelovige moslims zijn en ook de Islamitische Sharie'ah, daar Jezus (vrede zij met hem) zelf deelneemt aan het gezamenlijke gebed, onmiddellijk nadat hij op aarde neergedaald is, waar hij ook de h'adj of ‘oemrah, of beide, zal verrichten en de beslissende oorlog (djihaad) zal leiden tegen de Antichrist en de ongelovigen.

H'andhzala al-Aslamie verhaalde: “Ik heb Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) horen vertellen dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) gezegd heeft: “Bij Hem, in Wiens Hand mijn ziel is, Ibn Maryam (Jezus) zal zeker de naam van Allah aanroepen voor de h'adj of ‘oemrah of voor beide (gecombineerd uitgevoerd) in de vallei van Rawh'aa-e.” (Overgeleverd door Moeslim.)

Ar-Rawh'aa-e is gelegen op een afstand van zo'n 100 km van al-Medinah op weg naar Mekkah. Deze h'adieth is een bewijs dat Jezus (vrede zij met hem) vóór de Dag des Oordeels op aarde zal neerdalen en ofwel de h'adj of ‘oemrah of beide zal verrichten en dat hij de vallei van Rawh'aa-e zal passeren.

De (djizyah) belasting die aan de ongelovigen is opgelegd wordt afgeschaft met de neerdaling van Jezus (vrede zij met hem) op aarde. Dit belastingsysteem bestaat al vóór de terugkeer van Jezus (vrede zij met hem). Het wordt door veel uitleggers verkeerd begrepen dat Jezus (vrede zij met hem) de toestemming heeft om de heersende regels te veranderen, zoals het afschaffen van de djizyah. Maar dit is niet juist, aangezien Jezus (vrede zij met hem) niet komt als een profeet of boodschapper. In feite is dit belastingsysteem geldig tot een bepaalde tijd; tot de neerdaling van Jezus (vrede zij met hem). Onze waarheidsgetrouwe profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft reeds aangekondigd dat de djizyah komt te vervallen, wanneer Jezus (vrede zij met hem) op aarde zal neerdalen. Met andere woorden, Jezus (vrede zij met hem) is degene die het bevel van de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem), om de djizyah op te heffen, zal uitvoeren.

Het is verhaald op gezag van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Ik zweer bij Allah, dat de zoon van Maria zeker zal neerdalen als een rechtvaardige rechter en hij zal absoluut het kruis breken en het zwijn doden en de belasting (de djizyah) afschaffen en hij zal de jonge vrouwtjes kameel laten en niemand zal trachten om (er zakaat over te innen). Wrok, wederzijdse haat en jaloezie tegenover elkaar zal zeker verdwijnen en wanneer hij mensen oproept om rijkdom te accepteren zal niet één dat doen.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, Moeslim, Aboe Daawoed en at-Tirmidzie.)

Gunsten en goedheden die verkregen worden tijdens het verblijf van Jezus (vrede zij met hem) op aarde

In de periode van Jezus (vrede zij met hem) (na de grote oorlog tegen de Antichrist en de ongelovigen) zal er vrede, veiligheid en rust zijn. Allah de Verhevene zal meer voorspoed schenken door het zenden van meer regenval wat verschillende soorten fruit op aarde zal voortbrengen en Hij zal zijn zegeningen herstellen en een overvloed aan rijkdommen geven aan de mensen. Bovendien zullen wederzijdse haat en jaloezie zeker verdwijnen.

An-Nawwaas ibn Sam'aan verhaalde in een lange h'adieth betreffende het verhaal over de Antichrist: “De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “…Dan zal Allah regen zenden, wat geen huis van klei of (een tent van) kamelenhaar buiten zal houden en het zal de aarde wegspoelen totdat deze lijkt op een spiegel. Dan zal de aarde gezegd worden om zijn vruchten voort te brengen en zijn zegeningen te herstellen en als een resultaat hiervan zal er (zo'n grote) granaatappel groeien dat er een groep mensen van kan eten en zij zullen bescherming zoeken onder zijn schil. En een melkkoe zal zo veel melk geven dat een heel gezelschap er van kan drinken. En de melkkameel zal zo'n (grote hoeveelheid) melk geven dat een hele stam in staat is om er van te drinken en het melkschaap zal zo veel melk geven dat een hele familie in staat is om er van te drinken…” (Overgeleverd door Moeslim.)

De duur dat Jezus (vrede zij met hem) op aarde zal zijn en zijn dood

De periode dat Jezus (vrede zij met hem) op aarde zal verblijven na zijn neerdalen is niet helemaal bekend, maar sommige overleveringen duiden op zeven jaar en andere duiden op veertig jaar.

‘Abdoellaah ibn ‘Amr (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde in een lange h'adieth: “De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “…Dan zullen de mensen zeven jaar leven, terwijl er geen haat tussen twee personen zal zijn. Dan zal Allah een koude wind sturen vanuit het ash-Shaam gebied (Syrie, Libanon, Jordanie en Palestina), zodat niemand die ook maar een greintje goeds of geloof in zich heeft zal overleven op aarde en hij zal sterven. Zo enorm dat zelfs al zouden er enkele van jullie het binnenste deel van de bergen binnengaan, deze wind zal deze plek ook bereiken en hun dood veroorzaken.” (Overgeleverd door Moeslim.)

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft verhaald: “De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “…(Jezus) zal veertig jaar op aarde leven en dan zal hij sterven. De moslims zullen voor hem bidden tijdens zijn begrafenisgebed.” (Overgeleverd door al-Imaam Ah'med en Aboe Daawoed: een betrouwbare h'adieth.)

De uitleggers van h'adieth suggereren dat Jezus (vrede zij met hem) al 33 jaar op aarde leefde voor zijn opstijging naar de hemelen en leeft nog een keer voor zeven jaar na zijn terugkeer op aarde, waardoor hij totaal veertig op aarde geleefd heeft.

Gebeurtenissen tijdens het verblijf van Jezus (vrede zij met hem) op aarde

We hebben geleerd van voorgaande informatie dat er verschillende gebeurtenissen zullen plaatsvinden na het neerdalen van Jezus (vrede zij met hem), onder andere:

1) De bestrijding van de antichrist en zijn kwellingen.

Jezus (vrede zij met hem) zal op aarde neerdalen wanneer de moslims klaar zijn om de antichrist te bevechten. Vervolgens zal er tot het gebed opgeroepen worden en Jezus (vrede zij met hem) zal deelnemen aan het gezamenlijke gebed dat geleid zal worden door imaam Mahdi. De antichrist (de dadjjaal) zal zich ervan bewust zijn dat Jezus (vrede zij met hem) op aarde is neergedaald en hij zal vluchten. Maar Jezus (vrede zij met hem) zal hem volgen totdat hij Baytoe l-Maqdis (Jeruzalem) bereikt waar de moslimgemeenschap de dadjjaal zal omsingelen. Jezus (vrede zij met hem) zal hem en zijn volgelingen grijpen bij de oostelijke poort van Loedd. Moslims zullen tegen de joden vechten, zeventigduizend in aantal, die de antichrist vergezellen, en de moslims zullen hen doden, zelfs als de joden zich schuil houden achter een steen of een boom; en de steen of de boom zal zeggen: “Moslim, o dienaar van Allah! Er is een jood achter mij, kom en dood hem.” Maar de boom Gharqad (een doornige boom die aangetroffen wordt in de omgeving rond om Baytoe l-Maqdis, en die veel pijn veroorzaakt als je hem aanraakt) zal dit niet zeggen, omdat dit een boom van de joden is.

De eerste taak van Jezus (vrede zij met hem) na zijn neerdalen op aarde, zal het vangen en doden van de dadjjaal en de joodse volgelingen zijn. (Voor informatie over de antichrist, zie Wees gewaarschuwd voor ad-dadjjaal - de antichrist!)

2) De vernietiging van Gog en Magog.

Een andere gebeurtenis tijdens de terugkeer van Jezus (vrede zij met hem) zal zijn de verschijning van de twee grote gemeenschappen Gog en Magog. Zij verschijnen na de dood van de antichrist en zijn volgelingen. Deze twee groepen zullen talrijke rampen en kwellingen op aarde veroorzaken. Jezus (vrede zij met hem) zal Allah de Verhevene smeken om hun kwellingen en problemen weg te nemen en aldus zal Allah de Almachtige hen volledig vernietigen.

An-Nawwaas ibn Sam'aan verhaalde in een lange h'adieth: “De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “…en dan zal Allah Gog en Magog sturen en zij zullen samendrommen van elke helling. De eerste van hen zal het meer van Teberias passeren en er alles uit drinken. En wanneer de tweede zal passeren zal hij zeggen: “Er was eens water hier.” Jezus en zijn metgezellen zullen hier dan belegerd worden, en zo ontzettend bestoken worden dat de kop van het rund hem dierbaarder zal zijn dan honderd dinars. Allah's profeet, Jezus, en zijn metgezellen zullen Allah smeken, Die insecten naar hen zal sturen (die hun nekken zullen aanvallen) en in de ochtend zullen zij verdwijnen als één enkele persoon. Allah's profeet Jezus en zijn metgezellen zullen dan op aarde komen en zij zullen op aarde geen plekje met een spanwijdte vinden, welke niet gevuld is met hun verrotting en stank. Allah's profeet Jezus en zijn metgezellen zullen Allah opnieuw smeken, Die vogels zal sturen wiens nekken zijn als de nekken van kamelen die lange nekken hebben en zij dragen hen en gooien hen waar Allah zal willen…” (Overgeleverd door Moeslim.)

3) Jezus (vrede zij met hem) zal oordelen volgens de Qor-aan en Soennah.

Jezus (vrede zij met hem) zal zeker neerdalen als een volgeling van de Islamitische Sharie'ah en niet van het Christendom. Hij zal rechtspreken volgens de Edele Qor-aan en de pure Soennah van de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem). De Islaam is de enige acceptabele religie bij Allah de Verhevene en de Islaam heeft alle voorafgaande en andere religies vervangen. Allah Ta'ala heeft reeds met alle profeten een verbond gesloten dat zij in het profeetschap van Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) dienen te geloven en zijn Sharie'ah dienen te volgen als zij levend zijn. Allah de Verhevene zegt: “En (denk aan) toen Allah een overeenkomst aanging met de profeten (en zei): “Wat Ik jullie ook gegeven heb van de Schrift en de Wijsheid; en er komt daarna een boodschapper tot jullie ter bevestiging van wat bij jullie is: jullie zullen zeker in hem geloven en hem zeker helpen.” Hij zei: “Erkennen jullie dit en aanvaarden jullie Mijn verbond?” Zij zeiden: “Wij erkennen het.” Hij (Allah) zei: “Getuig dan en Ik behoor met jullie tot degenen die getuigen.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 81.]

4) Wederzijdse haat en jaloezie zal zeker verdwijnen.

Onze profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft voorspeld dat wederzijdse haat en jaloezie zeker zal verdwijnen. De moslimgemeenschap zal aanvaarden om hun eenheid en positie vast te houden. Vrede en rust zullen onder hen heersen en zij zullen blijven genieten van de zegeningen en het herstel van de aarde met meer voorzieningen en levensonderhoud. Dan zal Allah de Verhevene regen zenden welk geen huis van klei of (tent van) kamelenhaar zal tegenhouden en het zal de aarde wegspoelen, totdat deze lijkt op een spiegel. Dan zal de aarde gezegd worden om zijn fruit voort te brengen en zijn zegeningen te herstellen en, als resultaat hiervan, zal er een (dermate grote) granaatappel groeien waarvan een groep mensen kan eten en zij zullen bescherming zoeken onder zijn schil. En een melkkoe zal zoveel melk geven dat een heel gezelschap er van kan drinken. En de melkkameel zal zo'n (grote hoeveelheid) melk geven dat een hele stam in staat is om er van te drinken en het melkschaap zal zo veel melk geven dat een hele familie in staat is om er van te drinken.
 
naar boven Naar index