Artikelen---De liefde van Allah

 

De liefde van Allah

 

Bismillahi r-Rah'maani r-Rah'iem (in de Naam van Allah, de Barmhartige, de Meest Genadevolle).

Waarlijk, alle Lof behoort toe aan Allah Ta'ala (de Verhevene), we prijzen Hem, we zoeken hulp bij Hem en vragen Hem om vergeving. Wie door Allah geleid wordt, er is voor hem geen dwaling, en wie Allah laat dwalen, er is voor hem geen leiding. En ik getuig dat er geen god is buiten Allah en Hij heeft geen deelgenoten, en ik getuig dat Mohammed ibn (zoon van) ‘Abdoellah Zijn dienaar en boodschapper is; vrede en zegeningen van Allah zijn met hem, zijn familie, zijn metgezellen en iedereen die zijn leiding volgt. Voorts;

Veel mensen zijn gewend geraakt aan het idee dat hun relatie met Allah een relatie is van “verplichtingen” en “angst”. Men is bang om naar de Hel te gaan. Men bidt omdat men bang is om naar de Hel te gaan. Men vast omdat men bang is om naar de Hel te gaan. Maar deze mensen die zo denken begrijpen de relatie tussen Allah en Zijn dienaren en de liefde van Allah voor Zijn dienaren niet goed. Waarom maken we dit geen doel in ons leven, dat Allah de Verhevene van ons houdt? Want wie oordeelt er over ons op de Dag des Oordeels? De basis van de relatie zijn niet de verplichtingen en angst, maar de basis is liefde en dat gaat gepaart met angst. Dit hoort erbij.

Als mensen naar je kijken, dan kijken ze naar wat je hebt, ze kijken naar je kleren, je auto, je uiterlijk, je huis. En de meeste mensen zorgen ervoor dat ze er goed uit zien voor anderen. Maar Allah de Verhevene kijkt niet naar je uiterlijk, Hij kijkt naar je hart. Dus pas op! Zorg er voor dat je niet in de situatie bent dat hetgeen waar de mensen naar kijken mooi is, en dat hetgeen waar Allah naar kijkt lelijk is.

In een h'adieth Qoedsi lezen we het volgende: “Als Allah van een dienaar (van Hem) houdt, roept Hij Djibriel (vrede zij met hem) en zegt: “Ik hou van die-en-die, daarom, hou van hem.” De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Dus Djibriel houdt van hem.” Dan roept hij (Djibriel) in de hemel, zeggende: “Allah houdt van die-en-die, daarom, hou van hem.” En de bewoners van de hemel houden van hem. Hij (de profeet) zei: “Dan is acceptatie voor hem op aarde gevestigd.” En als Allah een dienaar (van Hem) verafschuwt, roept Hij Djibriel (vrede zij met hem) en zegt: “Ik verafschuw die-en-die, daarom, verafschuw hem.” Dus Djibriel verafschuwt hem. Dan roept Djibriel naar de bewoners van de hemel: “Allah verafschuwt die-en-die, daarom, verafschuw hem.” Hij (de profeet) zei: “Dus de bewoners van de hemel verafschuwen hem en verafschuwing voor hem is op aarde gevestigd.”

Kijk eens hoe Allah de Almachtige Zijn liefde aankondigt en kijk naar je zelf. Durf jij jouw liefde voor Allah tegenover andere mensen te verklaren?

Ik zie vele mensen hier in Nederland lopen met t-shirts van PSV of AJAX, of van hun favoriete muziekband, of ze hebben hun haar en kleding in een bepaalde stijl om te laten zien dat ze er van houden. Twee homoseksuelen bij mij in de straat hebben zelfs een vlaggenmast in hun voortuin met een homovlag. In Nederland kun je bijna overal voor uitkomen waar je voor staat. Maar kunnen wij moslims dat ook? Waar zijn wij als moslims? Komen wij er voor uit dat we moslims zijn of laten we ons wegstoppen in een hoekje? Hou jij van Allah? Laat jij door jouw baard zien dat je van Allah houdt? Laat jij door jouw hoofddoek of niqaab zien dat je van Allah houdt? Of zorgen we er voor dat hetgeen waar de mensen naar kijken goed is? Houden we meer van de mensen dan van Allah?! Vraag jezelf af, is jouw hart vol met liefde voor Allah? (Lees ook het artikel Trots...)

Om iemand te zijn waarvan Allah de Verhevene houdt, betekent niet dat je perfect moet zijn en dat je nooit fouten maakt. Maar het betekent dat jouw gehoorzaamheid, jouw goede daden en jouw goed gedrag veel meer zijn dan je fouten. Het is verhaald door Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Toen Allah de schepping voltooide, schreef Hij in Zijn Boek dat bij Hem is boven Zijn Troon; Mijn Genade bedwingt Mijn boosheid.” (Sah'ieh' Al-Boekhaarie, h'adieth 4.416)

In een andere h'adieth Qoedsi lezen we: “O zoon van Adam, zo lang je Mij aanroept en Mij vraagt, zal Ik je vergeven wat jij gedaan hebt en Ik zal er geen bezwaar tegen hebben. O zoon van Adam, ook al reiken jouw zonden tot aan de wolken in de lucht en jij vraagt dan vergeving van Mij, Ik zal jou vergeven. O zoon van Adam, ook al kom je tot Mij met zonden bijna zo groot als de aarde en je komt dan tot Mij zonder een deelgenoot aan Mij toe te schrijven, Ik zal je vergeving brengen bijna zo groot als dat.”

Worden jullie harten hier niet warm van? Laat dit niet zien hoeveel Allah de Verhevene van Zijn oprechte dienaren houdt? Soebh'ana llaah. Allaahoe Akbar. En schamen wij ons dan niet dat wij deze liefde niet beantwoorden?

‘Aliy ibn Abie Taalib (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Als ze tegen me zouden zeggen op de Dag des Oordeels, “wij laten jouw vader en moeder jouw beoordelen”, dan weiger ik dat, omdat Allah meer genadevol is voor mij dan mijn vader en moeder.” Soebh'ana llaah, waren dit mensen zoals wij?

Als je mensen vraagt of ze van Allah houden, zullen ze allemaal zeggen, “ja, ik houd van Allah, we houden van Allah met heel ons hart”. Maar als je ze vraagt of ze bidden of vasten, dan zeggen ze, “uhh, nee…”. Laten hun daden ook zien dat ze van Allah de Verhevene houden? Bidden zij? Vasten zij? Werkelijk, er zijn broeders en zusters die continu vragen of iets verboden (haraam) is, of dat iets verplicht (waadjib) is. Ze zoeken naar een weg om het niet te hoeven of om het juist wel te mogen. Sommige gaan zelfs nog een stapje verder, die vragen zich af of iets heel erg haraam is of maar een beetje haraam. O Heer, leidt ons op Uw Weg en bescherm ons tegen dwaling.

Allah Ta'ala is niet zoals wij. Hij roept niet zomaar dingen, maar als Hij iets zegt, dan komt Hij ook met bewijs, maar als wij iets zeggen, blijkt dat dan ook uit onze daden?

Wat is het bewijs dat Allah van ons houdt?

1. In een h'adieth van Al-Tirmidhie lezen we onder andere dat Allah de Verhevene wereldse zaken geeft aan degenen waarvan Hij houdt en aan degenen van wie Hij niet houdt, maar Hij geeft religie alleen aan degenen waarvan Hij houdt, dus hij aan wie religie gegeven is door Allah, van hem wordt gehouden door Allah. Beste broeder en zuster, als jij een moslim bent en gelooft in de Waarheid van de Islaam, dan wordt er van jou gehouden door Allah de Almachtige.

Schamen wij onszelf dan niet dat wij die liefde niet beantwoorden?

2. Hij heeft geduld met onze zonden, Hij straft ons niet meteen. “En jouw Heer is de Vergevensgezinde, Bezitter van de Barmhartigheid. Indien Hij hen zou grijpen voor wat zij verricht hebben, dan zou hij zeker de bestraffing voor hen versneld hebben. Maar voor hen is er de afspraak (op de Dag der Opstanding), nooit zullen zij buiten Hem een toevlucht vinden.” (Soerat Al-Kahf (18), aayah 58)

Schamen wij onszelf dan niet dat wij die liefde niet beantwoorden?

3. Dat Hij berouw accepteert. “De neerzending van het Boek is van Allah, de Almachtige, de Alwetende. De Vergever van de zonden en de Aanvaarder van het berouw…” (Soerat Ghaafir (40), aayah 2-3)

Schamen wij onszelf dan niet dat wij die liefde niet beantwoorden?

4. Dat één goede daad vertienvoudigd wordt en één zonde is slechts één zonde. “Wie met een goede (daad) komt; voor hem is er (een beloning) als van tien daarvan; en wie met een slechte (daad) komt, die wordt dan slechts vergolden met het gelijke, en hen zal geen onrecht worden aangedaan.” (Soerat Al-An'aam (6), aayah 160) Waar is de rechtvaardigheid hier? Allah is meer dan rechtvaardig.

Schamen wij onszelf dan niet dat wij die liefde niet beantwoorden?

5. Hij geeft heel veel h'asanaat (beloning) voor kleine dingen. Bijvoorbeeld Laylatoel Qadr; één nacht en je krijgt de beloning voor 84 jaar. Het vasten op de dag van Arafah geeft vergeving voor twee jaar. Het vasten op ‘Aashoeraa-e geeft de vergeving van één jaar. En dzikr geeft veel h'asanaat, voor elke letter die je leest van de Qor-aan, krijg je 10 hasanaat (als je begint te lezen en zegt “Bismillaahie r-Rah'maanie r-Rah'iem” heb je al 200 h'asanaat), door het zeggen van “Laa h'awla wa laa qoewatta illaa billaah (er is geen macht en geen kracht behalve bij Allah)” krijg je een schat van het Paradijs, als je één keer “Soebh'aana llahie wa bieh'amdieh (Glorieus is Allah en alle lof is aan Hem)” zegt, dan wordt er voor je een boom geplant in het Paradijs etc. etc.

Schamen wij onszelf dan niet dat wij die liefde niet beantwoorden?

Bij het laatste punt dat ik in dit artikel wil noemen, wil ik even langer stil staan, namelijk:

6. Er zijn 11 filters om ons te reinigen van onze zonden, zodat we het Paradijs kunnen binnengaan.

H'adieth Qoedsi: “Ik heb voor Mijn oprechte dienaren dat voorbereid wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, noch wat zijn hart heeft verlangd. Dus reciteer als je wilt: “En geen ziel weet welke verkoeling van de ogen voor hen verborgen wordt gehouden, als beloning voor wat zij plachten te doen.” (Soerat As-Sadjdah (32), aayah 17)

“En er zal tot degenen die (Allah) vreesden gezegd worden: “Wat is het dat jullie Heer heeft doen neerdalen?” Zij zullen zeggen: “Het goede.” Voor degenen die het goede in deze wereld deden, is er (in het Hiernamaals) het goede. En het Huis van het Hiernamaals is zeker beter. En het Huis van de Moettaqoen is zeker het beste. Zij zullen de Tuinen van ‘Aden (het Paradijs) binnengaan, waar onder door de rivieren stromen. Voor hen is daarin wat zij willen. Zo beloont Allah de Moettaqoen. (Zij zijn) degenen die de engelen als reinen wegnemen, terwijl zij zeggen: “Salaamoen ‘Alaikoem (vrede zij met jullie), treedt het Paradijs binnen, wegens wat jullie plachten te doen.” (Soerat An-Nah'l (16), aayah 30-32)

We lezen hier onder andere dat de engelen degenen die zullen slagen “als reinen” wegnemen. Niemand is zonder zonden, maar door de Rah'ma (Barmhartigheid) van Allah de Barmhartige, de Meest Genadevolle, zijn er 11 filters, die de zonden zullen “wegpoetsen”. Niet iedereen heeft alle 11 filters nodig om rein te zijn en niet iedereen wordt gereinigd en vallen alsnog in de Hel (moge Allah ons daar tegen beschermen), waar zij tijdelijk gestraft worden. Let wel! Dit geldt alleen voor de gelovigen en niet voor de ongelovigen, die voor eeuwig in de Hel zullen verblijven. O Heer, laat ons behoren tot de Moettaqoen.

De 11 filters eindigen voor As-Siraat (de brug over de Hel), die zo dun is als een haar en zo scherp is als een zwaard. Sommigen gaan zo snel over As-Siraat, zo snel als het knipperen van de ogen. Anderen rennen, anderen lopen, of kruipen, anderen worden geholpen door de engelen en anderen worden in de Hel gedompeld en weer anderen vallen in de Hel. Er zijn 4 filters in de Doenya (deze wereld), 3 in Al-Qabr (het graf) en 4 op Yawm Al-Qiyaamah (de Dag des Oordeels).

De 4 filters in de Doenya zijn:

at-tawbah (berouw): natuurlijk moet dit wel volgens de juiste voorwaarde gebeuren; de intentie (alleen voor Allah), volgens de Soennah, je dient spijt te hebben, stoppen met de zonden, voornemen om het niet meer te doen, de rechten van de mensen teruggeven, op het juiste moment (vóórdat de zon opkomt vanuit het westen en vóórdat jouw doodsgerochel begint).

“O jullie die geloven, toont Allah oprecht berouw, hopelijk zal jullie Heer jullie zonden uitwissen en jullie Tuinen (het Paradijs) doen binnengaan…” (Soerat At-Tah'riem (66), aayah 8)

De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Allah is meer tevreden met het berouw van een dienaar van Hem, dan een van jullie zou zijn als hij zijn kameel in een dorre woestijn zou kwijtraken en hem dan plotseling zou vinden.” (Overgeleverd door Boekhaarie en Moeslim)

2. al-istighfaar (vergeving vragen): Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat hij de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) hoorde zeggen: “Bij Allah, ik zoek vergeving bij Allah, en ik wend mij meer dan 70 maal (om vergeving vragend) per dag tot Hem.” (Overgeleverd door Boekhaarie) En het is zo gemakkelijk om het te doen; in de auto, in de rij in de supermarkt etc., 70 maal “Astaghfiroellah (O Allah, vergeef mij)” kost je misschien net één minuut.

“En degenen die, als zij een zedeloosheid begaan hebben, of zichzelf onrecht aangedaan hebben, daarna Allah gedenken en dan vergeving voor hun zonden vragen, en niemand vergeeft de zonden behalve Allah. En zij volharden niet in wat zij deden, terwijl zij (het) weten. Zij zijn degenen wiens beloning vergeving van hun Heer is, en tuinen (het Paradijs) waar onder door de rivieren stromen, zij zijn daarin eeuwig levenden en (het is) de beste beloning voor hen die (goed) doen).” (Soerat Aal-‘Imraan (3), aayah 135-136)

3. H'asanaat die wissen sayyie-aat uit: goede daden die slechte daden uitwissen. Je zou iemand kunnen bellen en vragen hoe het gaat, glimlachen naar je broeder of zuster, zieken bezoeken, sadaqah (liefdadigheid) geven (al is het maar 1 euro), i.p.v. doei zeg je Salaamoe ‘Aleikoem, vrijwillige gebeden/vasten etc.

“…voorwaar, de goede daden wissen de slechte daden uit…” (Soerat Hoed (11), aayah 114)

En volg de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem), want Allah de Verhevene zegt: “Zeg (O Mohammed): “Als jullie van Allah houden, volg mij dan: Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.” (Soerat Aal-‘Imraan (3), aayah 31) Kijk dus niet of iets verplicht is of niet, maar doe wat je kunt en volg de Soennah van onze profeet Mohammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem).

Tot hier eindigen de filters die we zelf in de hand hebben, Inshaa-e llaah. De volgende filters hebben we niet in onze hand.

4. Slechte dingen die een persoon overkomen: b.v. ziekte, pijn, verlies van familie/geld, als er over je geroddeld wordt etc. Aboe Hoerairah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Voor elke tegenspoed, ziekte, bezorgdheid, verdriet, of pijn die een moslim treft – zelfs de pijn veroorzaakt door het prikken van een doorn – zal Allah een van zijn zonden verwijderen.” Dus elke keer als je je stoot of verbrandt aan een pan etc., wees Allah dankbaar en zeg el-hamdoelillah (alle lof is voor Allah), in plaats van sh.. en andere vulgaire stopwoordjes die afkomstig zijn van de ondankbare ongelovigen.

Er kan echter ook iets gebeuren bij een goed en oprecht persoon wat niet als kwijtschelding dient, maar omdat Allah hem/haar hoger in het Paradijs wil verheffen.

De 3 filters in Al-Qabr zijn:

1. De moe-eminien (de gelovigen) die salaat al-djanaazah bidden voor een overledene. Als er een familielid overlijdt, verzamel dan mensen om voor hem al-djanaazah te bidden, en het gaat niet zo zeer om het aantal mensen, maar meer om de oprechte mensen. Tijdens salaat al-djanaazah (het begrafenisgebed) verrichten zij onder andere smeekbeden voor de overledene en Inshaa-e llaah (als Allah het wil) zullen de smeekbeden verhoord worden.

2. Fitnatoel Qabr: de beproevingen in het graf. De vragen van de engelen, het graf wordt smal en donker, eenzaamheid, eventuele marteling in het graf etc.

3. Wat levende mensen geven (thawaab) aan de overledene. Alle geleerden van de oemmah zijn het er over eens dat de levenden 4 dingen kunnen geven aan de dode: H'adjj, ‘Oemrah, Sadaqah en Doe'aa-e.

De 4 filters op Yawm Al-Qiyaamah (de Dag der Opstanding) zijn:

1. De gebeurtenissen op de Dag des Oordeels: de paniek, de drukte, de zon komt van zijn plaats en zal zeer dicht bij zijn, de dorst en honger die men heeft en niet iedereen krijgt te drinken of te eten (bijvoorbeeld wel diegenen die regelmatig vrijwillig gevast hebben, Inshaa-e llaah).

“Op die Dag vlucht de mens van zijn broeder. En van zijn moeder en vader. En van zijn vrouw en van zijn kinderen. Een ieder van hen zal op die Dag een bezigheid hebben die hem genoeg is.” (Soerat ‘Abasa (80), aayah 34-37)

De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “De mensen zullen verzameld worden, blootsvoets, naakt en onbesneden.” Ik (‘Aa-ishah) zei: “O boodschapper van Allah! Zullen de mannen en de vrouwen naar elkaar kijken?” Hij (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “De situatie zal te moeilijk voor hen zijn om er aandacht aan te besteden.” (Overgeleverd door Boekhaarie)

2. Het staan voor het Aangezicht van Allah (Glorieus en Verheven is Hij). Stel je voor, dat je daar staat met al je zonden en dat Allah de Almachtige aan je vraagt, “Abdi (mijn dienaar), dacht je te licht over de ontmoeting met Mij?” Wat ga je zeggen? Alles wat Allah voor jou gedaan heeft en jij staat daar met je zonden. Je tijd verspild aan tv en onnozel geklets en gechat. Je had kunnen vasten maar hebt het niet gedaan, de vrijwillige gebeden waren te veel voor je en zelfs een hoofddoek of een baard was te moeilijk. Toen je een acceptgiro aan het invullen was voor liefdadigheid, dacht je aan wereldse zaken en vulde 10 euro in, in plaats van 100.

“En wanneer de graven worden omgekeerd. Dan weet de ziel wat zij heeft verricht en wat zij nagelaten heeft. O mens, wat heeft jou weggeleid van jouw Heer, de Edele.” (Soerat Al-Infathaar (82), aayah 4-6)

3. De voorspraak van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) en de voorspraak van de Qor-aan: zij kunnen voorspraak voor jou doen, mits je dit verdiend hebt.

Als je wilt dat de Qor-aan een voorspraak voor je is, lees hem dan. Aboe Oemaamah verhaalde dat hij de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) hoorde zeggen: “Lees de Qor-aan, want hij zal op de Laatste Dag verschijnen als een voorspraak voor degenen die zijn metgezellen waren.” (Overgeleverd door Moeslim)

Als je wilt dat de profeet Mohammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) ten gunste van jou spreekt, vraag dan de wasielah voor hem. ‘Abdoellah ibn ‘Amr al-‘Aas verhaalde dat hij de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) hoorde zeggen: “Wanneer jullie de moe'adhin (degene die de oproep tot het gebed verricht) de adhaan (de oproep tot het gebed) horen roepen, herhaal dan wat hij zegt, voeg dan de zegeningen van Allah voor mij er aan toe, want degene die bij Allah om genade voor mij vraagt, krijgt deze tienvoudig terug; smeek dan Allah om de wasielah voor mij, dat is een hoog niveau in het Paradijs dat slechts aan één van de dienaren van Allah gegeven wordt, en ik hoop dat ik diegene ben. Wie de wasielah voor mij vraagt, krijgt zeker voorspraak.” (Overgeleverd door Moeslim)

4. Vergeving van Allah: je krijgt kwijtschelding/vergeving van je zonden door Allah de Barmhartige.

Beste broeder en zuster, wanhoop niet, denk niet dat het te laat is, dat je teveel zonden hebt of dat ze te groot zijn. Allah de Verhevene houdt van jou en wil dat je naar Hem terugkeert en het Paradijs binnen gaat. Zo heeft Hij de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) opgedragen om het volgende te zeggen: “Zeg: “O mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoopt niet aan de Genade van Allah. Voorwaar, Allah vergeeft alle zonden. Voorwaar, Hij is de Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige.” (Soerat Az-Zoemar (39), aayah 53)

Soebh'aana llaah! Na dit alles, schamen wij onszelf dan niet dat wij die liefde niet beantwoorden? We besteden onze tijd aan nutteloze tv-programma's, terwijl we Degene Die van ons houdt laten wachten, in plaats van Hem te danken en te prijzen. We luisteren naar muziek (muziek en zang van Shaytaan), terwijl we de woorden van Degene Die van ons houdt in de kast laten liggen, in plaats van ze te lezen of er naar te luisteren. We kletsen over van alles en nog wat, terwijl we Degene Die van ons houdt vergeten, in plaats van dzikr te doen. We zijn ons best aan het doen om de mensen tevreden te houden, terwijl we de tevredenheid van Degene Die van ons houdt verwaarlozen en onze baard scheren en onze hoofddoek aflaten en zuinig zijn met Sadaqah etc. etc. We verspillen onze tijd met allerlei vrijwillige wereldse zaken die we leuk vinden, terwijl we de vrijwillige handelingen waarvan Allah de Verhevene houdt niet verrichten, in plaats van de Soennah te praktiseren. Schamen wij onszelf dan niet dat wij de liefde van Allah niet beantwoorden? Terwijl Hij ons niet nodig heeft maar wij Hem wel?

Ter herinnering.

De basis van de relatie tussen jou en Allah is liefde. Als je dit beseft zal het gemakkelijker worden om het goede te doen en ver weg te blijven van wat Allah de Verhevene verboden heeft verklaard. Maar we dienen Zijn bestraffing niet te vergeten! Het kan zijn dat je tijdelijk gestraft wordt, maar sommige handelingen of uitspraken plaatsen je buiten de oevers van de Islaam, wat een eeuwig verblijf in de Hel betekent. Zorg er dus voor dat je kennis blijft vergaren en verspil geen tijd. Laat uit die tv en lees en luister naar zaken die van nut kunnen zijn. O Allah, bescherm ons tegen de bestraffing in het graf en de bestraffing en kwellingen van de Hel.

Je hebt dus twee redenen om het goede te doen en het slechte te laten; namelijk jouw liefde voor Allah en jouw angst voor Allah.

Even als een herinnering: door Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) is overgeleverd, dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Jullie (gewone) vuur is 1 deel van de 70 delen van het Vuur (van de Hel).” Iemand vroeg: “O boodschapper van Allah! Dit (gewone) vuur zal al voldoende zijn (om de ongelovigen te martelen).” De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Het Vuur (van de Hel) heeft 69 delen meer dan het gewone (wereldse) vuur, elk deel is zo heet als het (wereldse) vuur.” (Sah'ieh' Al-Boekhaarie, 4.487)

“Voorwaar, degenen die niet in Onze Tekenen geloven zullen Wij in het Vuur (de Hel) leiden: telkens wanneer hun huiden gebraden zijn, zullen Wij die door andere huiden vervangen, opdat zij de bestraffing proeven. Voorwaar, Allah is Almachtig, Alwijs.” (Soerat An-Nisaa-e (4), aayah 56)

Aboe ‘Amr Soefyaan ibn ‘Abdiellaah (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd: “Ik zei: “O boodschapper van Allah, vertel me iets over de Islaam wat ik van niemand anders dan u kan vernemen.” Hij (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Zeg, ‘ik geloof in Allah', en handel daarnaar.” (Overgeleverd door Moeslim.)

Lees ook Wanhoop niet aan de Genade van Allah, De boetedoening voor zonden is berouw en Vergiffenis van Allah.

 
naar boven Naar: Verrijk uw kennis - index