Artikelen---De juiste manier om de Qor-aan te overpeinzen

 

De juiste manier om de Qor-aan te overpeinzen

 

Madaaridjoe s-Saalikien door Ibnoel Qayyiem

Drie zaken die helpen bij het goed overpeinzen, of tafakkor:

Eén: nadenken over de vergankelijkheid en kortheid van dit leven en het vermijden van hoop;

Twee: nadenken over de Qor-aan;

Drie: het vermijden van de vijf verdorvenheden die het hart ziek maken: namelijk het veel mengen (onder de mensen), hoop, het vasthouden aan iets anders dan Allah de Verhevene, te veel eten en te veel slapen.

Het herkennen van de kortstondigheid van dit leven en de nabijheid van de dood, is het meest heilzaam voor het hart en het zet de gelovige aan om voordeel te nemen van elk moment van zijn of haar leven, het beweegt men ertoe om de aandacht en zorg te vestigen op de Eeuwige Verblijfplaats, het moedigt een persoon aan om hetgeen te compenseren wat hij mist bij de voorbereiding op de reis en het maakt een persoon sober in zaken van dit voorbijgaande leven. Wanneer men volhoudt in zulke overpeinzing, dan leidt het een persoon om de werkelijkheid van dit leven in te zien - en hoe weinig ervan nog over is - minder dan wat er overblijft aan iemands vinger wanneer deze in een zee wordt gedompeld, terwijl de zee het eeuwige leven is van het Hiernamaals. De voorwaarden en tekenen die voorspeld zijn om het einde der tijden aan te duiden zijn reeds uitgekomen. De dood en jij zijn als twee vrienden die op weg zijn om elkaar te ontmoeten - en elk moment kunnen jullie elkaar ontmoeten en omhelzen.

Het is voldoende om je te herinneren aan de woorden van de Almachtige: “En gedenkt de Dag waarop Hij hen bijeenbrengt, (dan is het voor hen) alsof zij niet langer (op aarde) hebben vertoefd dan één moment van de dag. Zij kennen elkaar (op die Dag).” [Soerat Yoenoes (10), aayah 45.]

En Allah de Verhevene zegt: “Op de Dag dat zij het (Uur) zien, zal het zijn alsof zij slechts een avond of de morgen op de aarde verbleven.” [Soerat an-Naazi'aat (79), aayah 46.]

En: “…Het zal op de Dag, waarop zij zien wat hun aangezegd was, voor hen zijn alsof zij slechts een uur van de dag (op aarde) verbleven. Dit is een vermaning. Er wordt dan (niemand) vernietigd dan het zwaar zondige volk.” [Soerat al-Ah'qaaf (46), aayah 35.]

En Allah de Verhevene zegt ook: “Fluisterend onder elkaar (zeggen ze): 'Jullie hebben slechts tien (dagen) op aarde verbleven.' Wij weten het beste wat zij zeggen wanneer degene die het meest voorbeeldig de weg volgde onder hen zegt: 'Jullie hebben er slechts één dag verbleven.'” [Soerat Taa Haa (20), aayah 103-104.]

Op een dag zei de boodschapper van Allah (Allah's zegeningen en vrede zijn met hem) tegen zijn metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen) op een moment dat de avond naderde en de zon amper boven de bergen was: “Wat van deze wereld overgebleven is vergeleken met wat ervan voorbij is, is niet meer dan wat over is gebleven van deze dag vergeleken met wat ervan voorbij is.” (Overgeleverd door Ah'mad, van Abie Sa'ied al-Khoedrie in een lange h'adieth met een zwakke keten vanwege de zwakheid van Ibn Zaid ibn Djoed'aan.)

Nadenken over de Qor-aan

Het nadenken over de Qor-aan komt tot stand wanneer het hart de betekenissen ervan ziet, en de gedachte zich focust op het begrijpen van haar betekenissen en het doel van de Openbaring. Enkel gedachteloze recitatie is niet voldoende. (Lees o.a. Oppervlakkig denken: de vloek van de mens.) Allah de Almachtige zegt: (Dit is) een gezegend Boek dat Wij aan jou hebben neergezonden opdat zij Zijn verzen zullen overpeinzen en opdat de bezitters van verstand er lering uit trekken.” [Soerat Saad (38), aayah 29.]

En ook: “Denken zij niet na over de Qor-aan? Of zijn er sloten op hun harten?” [Soerat Moh'ammed (47), aayah 24.]

En Allah de Verhevene zegt ook: “Voorwaar, Wij hebben het een Arabische Qor-aan gemaakt, opdat jullie het zullen begrijpen.” [Soerat az-Zoekhroef (43), aayah 4.]

Al-H'asan merkte hierover op: “Hij heeft de Qor-aan geopenbaard zodat men het overpeinst en overwogen ernaar gehandeld kan worden. Neem de recitatie ervan dus als een handeling.”

Er is niets dat nuttiger is voor een dienaar van God, voor zowel zaken in dit leven als in het volgende, dan na te denken over de Woorden van God - deze te overpeinzen gedurende een lange tijd, je gedachte en hart (emoties, gevoelens, verlangens) te concentreren op deze Woorden. Deze overpeinzing over de betekenissen van de verzen van de Qor-aan bekleedt een persoon met ware kennis van het goede en het kwade - de wegen die ernaar leiden, hun oorzaken en hun consequenties. Het brengt de fundamenten van het fort der geloof tot stand in het hart, het verhoogt haar muren en versterkt haar pilaren. Het toont een persoon de beelden van het Paradijs en de Hel, het leidt hem rond (zoals in een museum der menselijke geschiedenis) door de vroegere naties en mensen en het legt hun geweldige en tragische dagen bloot. Het wijst hem eveneens op de immense lessen die verborgen liggen in deze gebeurtenissen en ze zorgen ervoor dat hij de Rechtvaardigheid en Genade van God met Zijn dienaren herkent. Het vertelt hem over Allah, Zijn Namen, Eigenschappen en Daden. Het toont hem het pad dat naar Hem en Zijn Paradijs leidt en de beloning die degenen te wachten staat die Zijn pad succesvol bewandelen. Het waarschuwt hem tegen de rovers en calamiteiten op het pad.

Kortom, het overpeinzen van de betekenissen van de Qor-aan geeft hem de ware kennis van zijn Heer, van de weg om Hem te bereiken en van de geweldige beloning die zijn Heer voor hem bereid heeft. Het geeft hem ook de kennis over hetgeen waartoe de shaytaan oproept, en de weg die ernaartoe leidt, en de vernedering en kastijding dat zich op dit schandelijke pad bevindt. Het is noodzakelijk voor de dienaar om deze zes bovengenoemde zaken te kennen en erover na te denken.

Nadenken over de Qor-aan toont een persoon het Hiernamaals alsof hij er met zijn eigen ogen getuige van is, en het verkleint deze wereld in zijn ogen alsof hij zich er niet in bevindt. Het schenkt hem de mogelijkheid om de waarheid van de valsheid te onderscheiden in elk geschilpunt van deze wereld - het toont hem de waarheid als waarheid en de valsheid als valsheid.

De boodschap van de Qor-aan draait om het concept van tawh'ied, zijn bewijs en openbaringen, en andere Eigenschappen van Allah - welke allemaal gekenmerkt worden door volmaaktheid en oneindigheid - waarin de Almachtige uniek is. Het bevat verder de kennis van de boodschappers van Allah, bewijs voor hun waarachtigheid en hun rechten (op de mensheid die hen dankbaar is en hen dient te eren en volgen). Het spreekt over geloof in de engelen van Allah en in de Laatste Dag. Het spreekt boekdelen over de grootheid en onvermijdelijkheid van de Laatste Dag, welke de eeuwige foltering zal brengen voor sommigen en het eeuwige genot en plezier voor anderen.

De boodschap van de Qor-aan nodigt de dienaar uit tot zijn Heer met prachtige beloftes en het waarschuwt hem voor een vreselijke bestraffing. Het leidt hem uit de verwarring van de meningen van mensen, naar het enige rechte pad. Het versterkt hem tegen de paden van innovatie en afwijking. Het moedigt hem aan om waakzaam te zijn in het tonen van dankbaarheid tegenover zijn Verheven Heer, en volhoudend te zijn in beproevingen en moeilijkheden die hij op Allah's pad tegen zou komen. Het roept aanhoudend: “Pas op! Pas op! Houd je vast aan Allah en vraag Hem om hulp…” En zeg: “Allah is voldoende voor mij, en Hij is de beste Beschermer.”
 
naar boven Naar overzicht artikelen