Artikelen---De houding van de gelovige t.o.v. moeilijkheden

 

De houding van de gelovige t.o.v. moeilijkheden

 

Al-Waabil al-Sayyib (p. 110).

Vraag: wat is de juiste manier volgens de Islaam om met moeilijkheden om te gaan met betrekking tot je gezondheid, je bezit enz.

Antwoord: alle Lof is voor Allah.

Ten eerste:

Moeilijkheden en rampen zijn een test en een teken van de liefde van Allah voor iemand, want ze zijn als een medicijn; ondanks de bitterheid geef je het toch aan degenen waar je van houdt – en omwille van Allah is het hoogste recept. In een sah'ieh' h'adieth staat: “De grootste beloning komt met de grootste beproeving. Als Allah van een volk houdt dan test Hij hen. Degene die dat aanvaardt verdient Zijn Welbehagen, maar degene die ontevreden is, verdient Zijn Toorn.” (Overgeleverd door al-Tirmidzie en Ibn Maadjah, deze h'adieth is h'asan.)

Moeilijkheden zijn goed voor de gelovige omdat de beloning voor hem bewaard wordt in het Hiernamaals; hoe zou het anders kunnen zijn als zijn status erdoor verhoogt en zijn slechte daden kwijtgescholden worden? De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Als Allah het goede wenst voor Zijn dienaar, dan haast Hij zich met de bestraffing in dit leven, en als Allah het slechte wenst voor Zijn dienaar, dan houdt Hij de bestraffing voor zijn zonden tegen totdat hij met al zijn zonden komt op de Dag der Opstanding.” (At-Tirmidzie, sah'ieh').

Al-H'asan al-Basri zei: “Heb geen hekel aan de moeilijkheden die komen en de rampen die gebeuren, want het kan zijn dat in iets waar je een hekel aan hebt je redding ligt, en het kan zijn dat in iets waar je de voorkeur aan geeft je ondergang ligt.”

Al-Fadl ibn Sahl zei: “Er is zegen in de moeilijkheid die de wijze man niet zou moeten negeren, want het wist zonden uit, schenkt de kans op beloning vanwege geduld, verwijdert verwaarlozing, herinnert je aan de zegeningen in gezonde tijden, roept je op om berouw te tonen en moedigt aan tot het geven van liefdadigheid.”

Door moeilijkheden zoekt de gelovige beloning en er is geen manier dat te bereiken dan door geduld en er is geen manier geduldig te blijven dan door standvastig geloof en een sterke wil.

Denk aan de woorden van Allah's boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem): “Hoe geweldig is de situatie van een gelovige, want al zijn zaken zijn goed en dit geldt voor niemand behalve de gelovige. Als hem iets goeds gebeurt, is hij dankbaar en dat is goed voor hem. Als hem iets slechts gebeurt, draagt hij dat met geduld en dat is goed voor hem.” (Moeslim)

Dus als moeilijkheden een moslim overkomen, dan moet hij zeggen: Inna Lillaahi wa inna ilayhi raadji'oen (waarlijk, van Allah komen wij en tot Allah keren wij terug) en de doe'aa-e's zeggen die door de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) overgeleverd zijn.

Hoe mooi zijn die momenten waarin iemand zich tot zijn Heer keert en weet dat alleen Hij Degene is Die verlichting geeft van zorgen. Hoe geweldig is de verlichting als die komt na moeilijkheden. Allah de Verhevene zegt:

“Maar geef verheugende tijdingen aan de geduldigen, degenen die wanneer een ramp hen treft, zeggen: “(inna lillahi wa inna ilaihi radjioen) Voorwaar, aan Allah behoren wij en voorwaar tot Hem zullen Wij terugkeren.” Zij zijn degenen op wie de zegeningen van hun Heer neerdalen en Barmhartigheid en zij zijn degenen die de rechte Leiding ontvangen.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 155-157]

Moeslim leverde over dat Oemm Salamah zei: “Ik hoorde de boodschapper van Allah zeggen: ‘Er is geen moslim die een moeilijkheid meemaakt en hij zegt wat Allah opgedragen heeft – waarlijk, aan Allah behoren wij en tot Hem zullen wij terugkeren, O Allah, beloon mij voor mijn tegenslag en compenseer me met iets beters – dan dat Allah hem zal compenseren met iets beters.'”

Ze zei: “Toen Aboe Salamah stierf, zei ik: ‘Wie van de moslims is beter dan Aboe Salamah, het eerste gezin dat migreerde om zich bij de boodschapper van Allah te voegen?' Toen zei ik het en Allah compenseerde me met (een huwelijk met) de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem).”

Ten tweede:

Er zijn dingen die het voor degene die moeilijkheden meemaakt makkelijker te dragen maken:

Ibn al-Qayyim heeft in zijn waardevolle boek Zaad al-Ma'aad meerdere zaken genoemd waaronder het volgende:

1 – Als hij kijkt naar wat hem overkomen is, dan zal hij zien dat zijn Heer hetzelfde of iets beters achter gelaten heeft voor hem, en als hij geduldig is en hij aanvaardt het, dan bewaart Hij iets dat vele malen grootser is dan wat hij verloren is door deze moeilijkheid en als Hij gewild had, had Hij de moeilijkheid nog groter kunnen laten zijn.

2 – De heftigheid van een moeilijkheid kan verminderd worden door te denken aan degenen die het nog moeilijker hebben. Laat hem aan zijn rechterzijde kijken; ziet hij iets anders dan moeilijkheden? Laat hem dan naar links kijken, ziet hij iets anders dan verlies? Als hij naar de mensen om hem heen keek, dan zou hij alleen maar mensen zien die beproefd worden door iets te missen wat ze wilden hebben of doordat iets gebeurt waar ze een afkeer van hebben. De pijn van deze wereld is als een droom of als een passerende schaduw. Als je weinig lacht, zul je veel huilen en als je een dag gelukkig bent, zul je een leven lang ellendig zijn en als je een tijdje hebt wat je wilt, zul je het een hele tijd zonder moeten doen. Er is geen dag vol geluk of het wordt gevolgd door een dag van pijn. Ibn Mas'oed zei: “Voor elk moment van geluk is er een moment van zorgen en geen huis is gevuld met geluk of het wordt gevuld met zorgen.” En Ibn Sirien zei: “Er is geen gelach zonder dat het gevolgd wordt door huilen.”

3 – In paniek raken doet de moeilijkheid niet verdwijnen, het maakt het zelfs erger.

4 – Het missen van de beloning voor geduld en overgave, wat genade en leiding is voor geduld en het terugkeren naar Allah (door te zeggen inna lillahi wa inna ilaihi radjioen), is erger dan de moeilijkheid zelf.

5 – In paniek raken verheugt de vijand en bedroeft de vriend; het maakt Allah boos en maakt de shaytaan (de duivel) blij; het verwoest beloning en verzwakt een oplossing. Als hij geduldig is, beloning zoekt, ernaar streeft om Allah te behagen, om zijn vriend blij te maken en zijn vijand bedroefd, en probeert de last van zijn broeders te verlichten en hen te troosten vóór ze hem troosten, dan is dit standvastigheid en een teken van perfectie – niet het slaan op de wangen, de kleren scheuren, de dood wensen en ontevreden zijn met de Goddelijke beslissing.

6 – Na geduldig zijn en de beloning zoeken, komt geluk en plezier dat vele malen groter is dan dat wat hij verkregen zou hebben met dat wat hij verloren is. Voldoende voor hem is ‘het huis van lofprijzing' dat voor hem in het Paradijs gebouwd zal worden als beloning voor het prijzen van zijn Heer en het terugkeren naar Hem. Dus beslis welke moeilijkheid groter is: een moeilijkheid in dit leven of de moeilijkheid van het missen van het huis van lofprijzing in het eeuwige Paradijs. In al-Tirmidzie wordt in een marfoe' overlevering vermeld: “Op de Dag der Opstanding zullen mensen wensen dat hun huid geknipt was met scharen in dit leven, als ze de beloning zien van degenen die moeilijkheden meemaakten.” Een van de selef zei: “Zonder de moeilijkheden van deze wereld zouden we met lege handen staan op de Dag der Opstanding.”

7 – Degene Die je test, is de Alwijze en de Meest Genadevolle en Hij stuurde deze moeilijkheid niet om je te vernietigen of om je pijn te doen of om je af te maken, maar Hij onderzoekt je, test je geduld, aanvaarding en geloof; het kan zijn dat Hij je doe'aa-e en smeekbede hoort, zodat Hij je voor Hem ziet staan terwijl je nederig Zijn bescherming zoekt en bij Hem klaagt.

8 – Als er geen problemen en moeilijkheden in deze wereld waren, zouden we arrogantie kunnen ontwikkelen, zelfverheerlijking, een faraonische houding en een hard hart dat zou leiden tot de ondergang in dit leven en het Hiernamaals. Het is een teken van genade van de Meest Genadevolle dat Hij ons af en toe onderzoekt met het medicijn voor moeilijkheden om ons te beschermen tegen deze ziekten, om onze overgave en dienstbaarheid gezond te houden en om alle slechte elementen te verwijderen die kunnen leiden naar onze ondergang. Alle Lof is voor Degene Die genade toont door ons te testen en ons test door middel van genade, zoals is gezegd: “Allah zegent sommigen van ons met moeilijkheden ook al is dat zwaar, en Allah test sommige mensen met zegeningen.”

9 – De bitterheid van dit leven is de essentie van het Hiernamaals omdat Allah de Verhevene het eerste in het laatste zal veranderen. En de zoetheid van dit leven is de essentie van bitterheid in het Hiernamaals. Het is beter om van tijdelijke bitterheid naar eeuwige zoetheid te gaan dan andersom. Als het je nog niet duidelijk is, denk dan aan wat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Het Paradijs is omgeven met moeilijkheden en de Hel is omgeven met verlangens.”

Ten derde:

In veel gevallen is het zo dat als iemand goed omgaat met moeilijkheden dat wil zeggen dat hij begrijpt dat het een zegen en een geschenk is.

Sheikh al-Islaam Ibn Taymiyyah zei: “Een moeilijkheid die je naar Allah doet keren is beter voor jou dan een zegen die je de herinnering aan Allah doet vergeten.”

Soefyaan zei: “Waar iemand een afkeer van heeft, kan beter voor hem zijn dan wat hij wenst, want dat waar hij een afkeer van heeft, laat hem Allah aanroepen, terwijl dat wat hij graag wil, hem achteloos maakt.”

Ibn Taymiyyah beschouwde zijn gevangenschap als een zegen die veroorzaakt werd door zijn vijanden.

Ibn al-Qayyim zei: “Op een dag zei hij (Ibn Taymiyyah) tegen me: ‘Wat kunnen mijn vijanden me aandoen? Mijn tuin is in mijn hart; waar ik ook ga, het is bij me en het verlaat me nooit. Mijn gevangenschap is afzondering (een mogelijkheid om te aanbidden), mijn vermoord worden, is het martelaarschap en verbannen worden uit mijn stad is een reis.'

Hij zei over zijn gevangenschap in de vesting: 'Als ik de inhoud van deze vesting in goud zou uitgeven dan zou dat niet voldoende zijn om mijn dankbaarheid uit te drukken voor deze zegen.' Of hij zei: 'Dan zou dat niet voldoende zijn om hen te belonen voor het goede dat ze me brachten.'

Toen hij gevangen zat, zei hij tijdens de neerknieling: ‘O Allah, help me U te herinneren, U te danken en U goed te aanbidden (Allahoema a'innie ala dzikrika wa shoekrika wa hoesni ibadatik).' Mashaa-e Allaah! Hij zei een keer tegen me (Ibn al-Qayyim): ‘Degene die echt gevangen is, is degene die zijn hart weghoudt van zijn Heer, en de echte gevangene is degene die gevangen is door zijn wensen en verlangens.' Toen hij de vesting binnentrad en naar de muren keek, zei hij: ‘Er zal dan een muur tussen hen worden geplaatst die een poort heeft: aan de binnenkant is er de barmhartigheid en aan de buitenkant is er de bestraffing.' [Soerat al-Hadied (57), aayah 13]. Allah weet dat ik nog nooit iemand heb ontmoet die meer tevreden was met zijn leven dan hij, ondanks alle moeilijkheden die hij onderging en het gebrek aan luxe en comfort, juist het tegenovergestelde daarvan, en ondanks het gevangenschap, de bedreigingen en de uitputting waar hij mee te maken kreeg; ondanks dat alles was hij het meest gelukkig met zijn leven, het meest tevreden, het dapperst, het meest voldaan. Je kon de tekenen van geluk en plezier in zijn gezicht zien. Als we bang waren en moeilijkheden verwachtten en we hadden niemand om naartoe te gaan, dan gingen we naar hem, en zodra we hem zagen en zijn stem hoorden, verdwenen al die angsten en werden vervangen door tevredenheid, moed, zekerheid en rust. Alle lof is voor Degene Die aan sommigen van Zijn dienaren het Paradijs toonde nog voor ze Hem ontmoetten en de poorten openden terwijl zij nog in deze wereld van daden en handelingen waren en wat van de bries en de geur naar hen kwam waardoor ze hun energie staken in het ernaar zoeken en erom streden het te verkrijgen.
 
naar boven Naar: Verrijk uw kennis - index