Artikelen---De djihaad van de ogen

 

De djihaad van de ogen

 

Vertaald en bewerkt door Aboe Yoesoef.

Lees ook de H'adieth van de maand juni 2010 en Vraag 32 [Kijken naar onzedelijke dingen is zeker h'araam (verboden) en is zeker een vorm van zinaa (ontucht, overspel)].

Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden. Allah's zegeningen en vrede zij met de profeet Moh'ammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hun voetstappen volgen tot aan de Laatste Dag.

Weet, beste broeder en zuster, dat de ogen zinaa (overspel, ontucht) kunnen begaan. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft verhaald dat de profeet (Allah's zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft: “Allah heeft voor iedere zoon van Aadam zijn aandeel van zinaa voorbeschikt, en er is geen manier om er aan te ontsnappen. De zinaa van het oog is een blik, de zinaa van de tong is spreken en de zinaa van de gedachte is het wensen en hopen; vervolgens zullen de geslachtsdelen er naar handelen of niet.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Het kijken geldt niet alleen voor mannen, maar ook voor vrouwen, en ook niet alleen het kijken naar de ‘awrah van het andere geslacht, maar ook naar de ‘awrah van hetzelfde geslacht. In een h'adieth, verhaald op gezag van Aboe Sa'ied, lezen we dat de profeet (Allah's zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft: “Een man moet niet kijken naar de ‘awrah van een andere man, en een vrouw zou niet moeten kijken naar de ‘awrah van een andere vrouw…” (Overgeleverd door Moeslim.)

Het is een triest feit dat we leven in een tijd en samenleving waar de naaktheid van mannen en vrouwen overal te zien is (met naaktheid wordt niet per se de volledige naaktheid bedoeld, maar de onbedekte ‘awrah); op straat, op tv, op internet, op school en op het werk. Zeker nu de temperaturen stijgen en de zon zich meer laat zien, laten ook de onzedelijke mannen en vrouwen meer van hun lichaam zien. Dr. Hesham ‘Abdoellah heeft eens gezegd: “Wanneer deze zomer de temperatuur omhoog gaat en het zweet van onze gezichten drupt, is het belangrijk om het volgende te onthouden: bescherm je ogen, en ik spreek niet over het dragen van zonnebrillen, ik bedoel: sla je blikken neer.”

Werkelijk, vooral de naaktheid van vrouwen is een zeer grote fitnah (beproeving, verleiding), een strijd die veel mensen verliezen. Onze geliefde profeet Mohammed (Allah's zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd: “Ik heb geen fitnah achter mij gelaten meer schadelijk dan vrouwen.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Het is een grote djihaad voor de ogen om onze blikken neer te slaan en om niet te kijken naar dat wat verboden is, ondanks dat het overal zichtbaar is en onze begeerte er misschien naar verlangt. Maar hoe groter de beproeving, des te groter de beloning. Allah de Verhevene heeft de mens geschapen in een wereld vol met problemen en beproevingen en Hij heeft het Paradijs de verblijfplaats gemaakt voor Zijn vrienden en geliefden, die Zijn plezier verkiezen boven het plezier van hun zelf en die gehoorzaamheid tegenover Hem verkiezen boven hun eigen lichamelijke begeerten. En Hij heeft de Hel de verblijfplaats gemaakt voor diegenen onder Zijn dienaren die Hem ongehoorzaam zijn en die de voorkeur geven aan hun eigen lusten en begeerten in plaats van het plezier en tevredenheid van hun Heer.

Allah de Verhevene zegt: “Dat is het Paradijs dat Wij Onze dienaren die (Allah) vrezen doen erven.” [Soerat Maryam (19), aayah 63]

En Allah de Verhevene zegt ook: “En wat betreft degene die de Macht van zijn Heer vreesde en de ziel weerhield van slechte begeerten. Voorwaar, het Paradijs is de verblijfplaats.” [ Soerah an-Naazi'aat (79), aayah 40-41 ]

Allah de Verhevene zegt betreft de mensen van de Hel: “Maar na hen volgden andere generaties, die de Salaat (het gebed) achterwege lieten en de begeerten volgden. Daarom zullen zij verlies tegemoet zien.” [Soerah Maryam (19), aayah 59]

“Wat betreft degene die overtrad. En de voorkeur gaf aan het wereldse leven. Voorwaar, de Hel is de verblijfplaats!” [Soerah an-Naazi'aat (79), aayah 37-39]

Dus dient een moslim te streven om Allah Ta'ala te aanbidden en weg te blijven van dat wat Allah de Verhevene boos maakt, want Allah de Almachtige laat de beloning van degene die goed doet niet verloren gaan: “En degenen die omwille van Ons streven, die zullen Wij zeker Leiding schenken op Onze wegen. En voorwaar, Allah is met de weldoeners.” [Soerah al-‘Ankaboet (29), aayah 69]

Dit artikel gaat over één van de fitan waar Allah de Verhevene ons mee test, en dat is de fitnah voor de ogen. We zullen nu een aantal manieren opsommen die ons helpen om deze fitnah te doorstaan en om deze verleiding te vermijden, met Allah's verlof. We vragen Allah de Meest Verhevene om de aangelegenheden van de moslims correct te maken.

1. Geloof in Allah de Verhevene

Geloof in Allah en angst voor Allah voorzien een moslim van een veiligheidsklep tegen het begaan van verboden handelingen en het volgen van zijn eigen bevliegingen en begeerten. Als een gelovige zich bewust is van het feit dat Allah de Verhevene ons continu ziet en als hij nadenkt over de betekenissen van Zijn Namen en Eigenschappen, zoals de Alwetende, de Alhorende en de Alziende, dan zal dat een angst voor Hem ontwikkelen waardoor hij zal stoppen met het ongehoorzaam zijn tegenover Allah en dat zal de kracht verminderen van de begeerten die vele mensen verboden handelingen laten verrichten. Bilaal ibn Sa'd heeft gezegd: “Kijk niet naar hoe klein de zonde is, maar denk aan de Grootheid van Degene Die je ongehoorzaam bent geweest.”

2. Het neerslaan van de blikken

We dienen te voorkom dat we iets h'araams zie en we dienen onze blikken neer te slaan. De blik kan slechte gedachten in het hart ontwikkelen, welke leiden naar ideeën en vervolgens naar begeerten die op hun beurt kunnen leiden naar een wil en een voornemen. Dit kan uiteindelijk leiden naar het verrichten van een verboden daad, een daad van ongehoorzaamheid die ongetwijfeld opgeschreven wordt door de engel aan de linkerkant. Denk na over de betekenis van het volgende vers, dat een connectie maakt tussen de eerste stappen richting h'araam en het eindresultaat: “Zeg (O Moh'ammed) tegen de gelovige mannen dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, dat is reiner voor hen. Voorwaar, Allah is Alwetend over wat zij bedrijven.” [Soerat an-Noer (24), aayah 30]

Ibn Kathier heeft gezegd: “Dit is een bevel van Allah voor Zijn gelovige dienaren, om hun blikken neer te slaan en te voorkomen dat zij kijken naar dat wat verboden is voor hen, zodat zij alleen maar kijken naar datgene wat toegestaan is om naar te kijken. Als het gebeurd dat een persoon blik per ongeluk op iets h'araams valt, dient hij snel ergens anders naar te kijken.”

3. Het afweren van kwade gedachten

Slechte gedachten vormen een gevaar voor het hart. Als een persoon lang bij deze gedachten stil blijft staan en deze gedachten niet uit zijn hoofd zet, zullen zij zich tot een idee ontwikkelen, daarna in een wil en een voornemen, wat onvermijdelijk zal leiden naar verboden handelingen. We dienen op te letten dat we niet lang stil staan bij slechte gedachten. Wat we moeten doen is deze gedachten uit ons hoofd verbannen en ze verdringen met goede gedachten. We dienen ons bezig te houden met aanbidding en goede daden zodat we de kwade gedachten verbannen en bezig zijn met goede, voordeel brengende gedachten.

4. Trouwen

Het is verhaald dat ‘Abd-Allaah ibn Mas'ood zei: “De profeet (Allah's zegeningen en vrede zijn met hem) zei: “O jonge mannen, eenieder van jullie die het zich kan veroorloven, laat hem trouwen, en een ieder die dat niet kan, laat hem vasten, want het zal een schild voor hem zijn.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

5. Vasten voor degenen die niet kunnen trouwen

- vanwege de h'adieth hierboven. Al-Qoertoebi heeft gezegd: “Hoe minder een persoon eet, des te minder zijn begeerte wordt, en hoe zwakker zijn begeerte wordt, des te minder zonden hij begaat."

6. Blijf weg bij slecht gezelschap

De profeet (Allah's zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd: “Een man volgt de weg van zijn nabije vrienden, dus laat een ieder van jullie opletten wie hij als nabije vriend neemt.” (Overgeleverd door Aboe Dawood; als h'asan (goed) geclassificeerd door al-Albaani in Sah'ieh' Abie Dawoed)

7. Blijf weg van plaatsen vol verleiding

Het is duidelijk dat we leven in een onzedelijke maatschappij die gevuld is met verleidingen. We dienen zo veel als mogelijk weg te blijven van plaatsen waar deze verleidingen moeilijk vermeden kunnen worden. We dienen op een zonnige dag bijvoorbeeld niet naar de stad en niet naar het strand te gaan. Nogmaals, dit geld niet alleen voor mannen, maar ook voor vrouwen. Vrouwen dienen ook niet naar de ‘awrah van andere vrouwen te kijken. We dienen deze plaatsen te vermijden om de religieuze overtuiging goed te houden.

8. Maak jullie huizen geen graven

We dienen onze huizen een herinnering aan gehoorzaamheid te maken, niet van zonde. Als een kamer verbonden is met een zonde, dan zal dat een persoon de zonde laten herinneren waardoor hij die zonde misschien herhaaldelijk doet. Hij dient dus zijn kamer en zijn huis een plaats te maken waar hij herinnerd wordt aan de gehoorzaamheid tegenover Allah de Verhevene. Dus als hij zijn kamer of zijn huis binnengaat, dan ziet hij de Moeshaf die hij leest en herinnert hij qiyaam al-layl die hij daar gebeden heeft voor Allah en de regelmatige Soennah gebeden die hij in die kamer gebeden heeft. Het verrichten van vele daden van aanbidding in onze huizen zal onze gedachten een connectie laten maken tussen het huis en het verrichten van goede daden van aanbidding. Daardoor zullen we minder vaak aan de zonde denken en de begeerte zal zwakker worden.

9. Probeer je tijd zo veel mogelijk met aanbidding door te brengen

Tijd is één van de grootste zegeningen die Allah de Verhevene geschonken heeft aan Zijn dienaren, maar er zijn er velen die deze gift niet goed gebruiken. Het is verhaald dat Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) gezegd heeft: “De profeet (Allah's zegeningen en vrede zijn met hem) zei: “Twee zegeningen waarvan de mensen niet goed gebruik maken: goede gezondheid en vrije tijd.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.) Door je tijd zo veel mogelijk met aanbidding door te brengen zal je imaan (geloof) sterker worden en je weerstand tegen begeerten groter. Daarbij wissen goede daden de slechte daden uit: “…voorwaar, de goede daden wissen de slechte daden uit…” [Soerat Hood (11), aayah 114]

10. Denk aan de zegeningen en bestraffingen van het Hiernamaals

We dienen te denken aan de zegeningen die we op het spel zetten door het verrichten van daden van ongehoorzaamheid en het risico op de verschrikkelijke bestraffingen. Elke keer als we ergens naar kijken wat verboden is, dienen we ons een grote hete vlam naast dat verboden beeld in te beelden, en dan kiezen… Kiezen we voor onze begeerte, of kiezen we voor die grote hete vlam die op ons aan het wachten is. En denk aan al-h'oor al-‘ain (de vrouwen van het Paradijs) die we dreigen te verliezen door onze ongehoorzaamheid tegenover onze Schepper, die ons ten alle tijden ziet. Denk aan al-h'oor al-‘ain in Djannaat ‘Adan (de Tuinen van Eden) die Allah de Verhevene geschapen heeft voor degenen die geduldig waren en standvastig in het vermijden van de zonde. Dit kan een moslim helpen om naar deze voorbijgaande verboden dingen te kijken als iets wat niets dan spijt, leed en verlies veroorzaakt, waardoor hij gemakkelijk zijn blik kan neer slaan.

11. Smeekbeden

We dienen veel smeekbeden te verrichten en Allah de Verhevene te vragen om bescherming en leiding, geduld en standvastigheid. We dienen bescherming bij Allah de Verhevene te zoeken door de smeekbeden voor de ochtend en de avond, voor het slapen gaan en bij het wakker worden, en alle andere authentieke smeekbedes die ons geleerd zijn door de profeet (Allah's zegeningen en vrede zijn met hem). (Zie o.a. “De Citadel van de moslim”.) Sta op in het laatste deel van de nacht waarin Allah de Verhevene tot de laagste hemel neerdaalt om te zien of er een dienaar iets aan Hem vraagt, en smeek Hem om bescherming, om standvastigheid, om geduld, en als je oprecht bent zal Hij je niet in de steek laten.

12. Denk aan de dood

Weet dat de dood ons op elk moment kan overvallen en stel je dan eens voor, je ziet een vrouw met haar ‘awrah onbedekt, je kijkt en blijft kijken. Stel je eens voor dat op dat moment de dood je overvalt en je sterft tijdens een auto-ongeluk, of een hartaanval of wat dan ook, je sterft dan tijdens het begaan van die zonde, zonder een kans om er berouw voor te tonen. Is dat de dood die je wenst? En stel je eens voor dat je verder gaat dan alleen kijken, bijvoorbeeld het kijken naar verboden zaken op tv of het internet waarbij je masturbeert en dat Allah de Verhevene op dat moment je ziel neemt. Wil jij op de Dag der Opstanding uit je graf komen met je geslachtsdeel in je hand? Zie jij dan het verschil niet met het opgewekt worden terwijl je knielt voor Allah of dat je de Qor-aan aan het reciteren bent of dzikr aan het verrichten bent?

“O jullie die geloven! Volgt niet de voetstappen van de Satan. En wie de voetstappen van de Satan volgt: voorwaar, hij (Satan) beveelt de gruweldaden en het verwerpelijke…” [Soerah an-Noer (24), aayah 21]

Een dringend verzoek aan de zusters: bedek jullie ‘awrah, want jullie ‘awrah is de meest schadelijke fitnah voor de mensen. En wees niet als de vrouwen waarover de profeet (Allah's zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd: “Twee type mensen zijn de bewoners van de Hel; degenen die zwepen bezitten zoals de staart van een os en er de mensen mee slaan. (De tweede) zijn de vrouwen die naakt zijn ondanks dat ze gekleed zijn, die verleid zijn (naar de verkeerde weg) en die anderen verleiden met hun haar hoog als een bult. Deze vrouwen zullen het Paradijs niet binnengaan en zij zullen de geur van het Paradijs niet ruiken, hoewel deze geur geroken kan worden van zo'n en zo'n afstand (van grote afstand).” (Overgeleverd door Moeslim.)

Beste zusters, bedek jullie ‘awrah en toon jullie schoonheden niet zodat jullie anderen niet misleiden en aan de ogen van anderen niet de mogelijkheid geven om zinaa te plegen. Vermijd strakke kleding waardoor jullie vormen zichtbaar zijn, zodat je ondanks dat je gekleed bent, toch naakt bent.

Beste broeders en zusters, we dienen onze blikken neer te slaan en onze kuisheid te beschermen. We dienen onze ogen geen Zinaa te laten plegen en berouw te tonen voor die momenten van zwakte, want oprecht berouw verandert slechte daden (sayi'aat) in goede daden (h'asanaat). Weet dat op de Dag des Oordeels o.a. onze ogen tegen ons zullen getuigen. Allah de Verhevene zegt: “Totdat, wanneer zij haar (de Hel) bereiken, hun oren en hun ogen en hun huiden tegen hen zullen getuigen, wegens wat zij plachten te doen. En zij zullen tegen hun huiden zeggen: “Waarom getuigen jullie tegen ons?” Zij zullen zeggen: “Allah heeft ons doen spreken, Degene Die alle dingen heeft doen spreken. En Hij heeft jullie de eerste keer geschapen en tot Hem worden jullie teruggekeerd.” En jullie kunnen je er niet voor verbergen dat jullie oren en jullie ogen en jullie huiden tegen jullie zullen getuigen…” [Soerat Foesilat (41), aayah 20-22]

Stel je eens voor dat je niet zou kunnen zien, dan pas besef je hoe groot de gunst is van het kunnen zien. Werkelijk, het kunnen zien is een zegening van Allah de Verhevene die Hij aan ons geschonken heeft. Hoe kunnen wij dat dan gebruiken om naar iets h'araams te kijken? Allah de Verhevene zegt: “Zeg: “Hij is Degene Die jullie heeft doen ontstaan en voor jullie het gehoor, het gezichtsvermogen en de harten heeft gemaakt. Weinig is de dankbaarheid die jullie tonen.” [Soerat al-Moelk (67), aayah 23]

We vragen Allah de Verhevene om ons te helpen om verleidingen te vermijden, zowel de zichtbare als de verborgene. Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden.

Lees ook de H'adieth van de maand juni 2010 en Vraag 32 [Kijken naar onzedelijke dingen is zeker h'araam (verboden) en is zeker een vorm van zinaa (ontucht, overspel)].

 
naar boven Naar: Verrijk uw kennis - index