Artikelen---De boetedoening voor zonden is berouw

 

De boetedoening voor zonden is berouw

 

Dit artikel is gebaseerd op het boek Flee to Allah van Aboe Dzar al-Qalmoeniy, en samengesteld en bewerkt door Aboe Yoesoef.

Zonden zijn noodzakelijk

Er is verhaald op gezag van Anes ibn Maalik (moge Allah tevreden zijn met hem), dat hij zei: “Ik hoorde de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zeggen: 'Bij Hem in Wiens Hand mijn ziel is, als jullie zonden zouden plegen die hetgeen tussen de hemelen en de aarde is zouden vullen, Allah zal jullie vergeven nadat jullie Zijn vergeving gezocht hebben. Bij Hem in Wiens Hand de ziel van Moh'ammed is, als jullie geen zonden zouden plegen, dan zou Allah jullie vervangen door andere mensen die wel zonden zouden plegen. Vervolgens zal Allah hen vergeven nadat zij Zijn vergeving gezocht hebben.'” (Overgeleverd door alleen imaam Ah'mad, van de h'adieth van Anes ibn Maalik.)

Er is verhaald op gezag van Aboe Ayoeb al-Ansaarie (moge Allah tevreden zijn met hem), dat hij, tijdens zijn sterven, zei: “Ik heb iets niet bekend gemaakt wat ik heb gehoord van de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem), en dat is: 'Als jullie geen zonden zouden plegen, zou Allah anderen geschapen hebben die zonden zouden plegen om hen te vergeven.'” (Overgeleverd door Moeslim, Ah'mad en at-Tirmidzie.)

Er is verhaald op gezag van Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem), die zei: “De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: 'De boetedoening voor zonden is berouw.'" (Overgeleverd door Ah'mad op gezag van Ibn ‘Abbaas.)

Berouw

In Moekhtasar Minhaadjoe l-Qasidhien is het volgende vermeld: “Berouw bestaat uit spijt, hetgeen een persoon vastberadenheid geeft. Deze spijt zal een persoon doen inzien dat zonden als een barrière staan tussen hem en zijn Geliefde: Allah.”

Spijt is een pijn in het hart wanneer het voelt dat het gescheiden wordt van zijn geliefde. Langdurig verdriet en huilen zijn tekenen ervan. Is er iets dierbaarder dan zijn ziel? Is er enige bestraffing zwaarder dan het Hellevuur? Wie is er meer waarheidsgetrouw dan de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem)? Wanneer een persoon voelt dat zijn zoon, of een dierbaar iemand, ziek zou kunnen worden, dan zou hij verdrietig worden. En als een dokter iemand vertelt dat de ziekte van zijn zoon ongeneeslijk is, dan zal zijn verdriet onmiddellijk enorm zijn. Maar zijn zoon is niet dierbaarder voor hem dan zijn eigen ziel, noch weet de dokter het beter dan Allah de Verhevene en Zijn boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem), noch is de dood erger dan het Hellevuur, noch leidt de ziekte onvermijdelijk tot de dood. Wat zeker is, is dat zonden leiden naar de boosheid van Allah.” (Ibn Qoedaamah, Moekhtasar Minhaadjoe l-Qaasidhien, blz. 259-260.)

An-Nawawie (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Geleerden verklaren dat berouw verplicht is voor elke zonde. Als de ongehoorzaamheid van een persoon enkel iets is tussen hem en Allah, de Meest Verhevene, en niet verbonden is met de rechten van andere mensen, dan heeft zijn berouw drie voorwaarden:

Hij dient te stoppen met het begaan van de zonde

Hij dient spijt te hebben dat hij de zonde verricht heeft

Hij dient zich voor te nemen om het nooit meer te verrichten

Als één van deze voorwaarden niet oprecht aanwezig is, dan is zijn berouw niet geldig. Als de handeling van ongehoorzaamheid verbonden is met de rechten van andere mensen, dan heeft het berouw vier voorwaarden: de drie bovengenoemde voorwaarden en de vierde is het teruggeven van het recht van de andere persoon. Als dit recht een eigendom is, of iets dergelijks, dan dient hij dit terug te geven aan de eigenaar.” (Riyaadh as-Saalieh'ien, bewerkt door al-Arnaa-oet, blz. 10-11.)

Iedereen krijgt op de Dag des Oordeels zijn rechten terug. Dus als dit nu niet wordt teruggeven, dan krijgt de eigenaar het terug op de Dag des Oordeels. De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei eens tegen zijn metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn): “Weten jullie wie moeflis (failliet/blut) is?” Zij zeiden: “Onder ons, degene die failliet is, is degene die geen dirhams en geen goederen heeft.” Hij zei: “Degene die failliet is onder mijn oemmah is degene die op de Dag der Opstanding komt met het gebed, vasten en zakaat, maar hij zal komen terwijl hij die-en-die beledigd heeft, die-en-die belasterd heeft, de eigendommen van die-en-die verbruikt heeft, het bloed van die-en-die heeft doen vloeien en die-en-die geslagen heeft. Ieder van hen zal wat van zijn h'asanaat (goede daden) gegeven worden, en als zijn h'asanaat opraken vóórdat de rekening vereffend is, zullen wat van hun zonden (say'aat) genomen worden en op hem geworpen worden, vervolgens zal hij in de Hel geworpen worden.” [Overgeleverd door Moeslim (2581).]

In het algemeen dient men berouw te tonen vóórdat de zon opkomt vanuit het westen (een van de grote tekenen voor het naderen van het Laatste Uur) en vóórdat het doodsgerochel begint.

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) gezegd heeft: “Degene die berouw zoekt (van de Heer) vóór de zon opkomt vanuit het westen (vóór de Dag der Opstanding), Allah wendt Zich naar hem met Genade.” (Overgeleverd door Moeslim.)

Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon) verhaalde dat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Allah de Verhevene en Glorieuze zal het berouw accepteren van Zijn dienaar totdat het doodsgerochel begint.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie, Ah'mad en Ibn Maadjah: een h'adieth met hoge mate van authenticiteit.)

Om zonden te vermijden en het tonen van berouw te vergemakkelijken, dient men te zorgen voor een goede omgeving waarin men zich bevindt en goede mensen waarmee men omgaat. Als men continu in een omgeving aanwezig is waar men geconfronteerd wordt met zondigheden, zal het toegeven aan die zonden sneller plaatsvinden en wordt oprecht berouw tonen iets zeer moeilijks. Hetzelfde geldt voor de mensen waarmee men omgaat. Men zal zich gemakkelijk aan hun gewoonten en gedrag kunnen aanpassen en in zonden vervallen.

Het gebed van berouw

Er is verhaald op gezag van Aboe Bakr (moge Allah tevreden zijn met hem), dat hij zei: “Ik hoorde de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zeggen: 'Een man die een zonde begaat, dan de wassing verricht en twee rak'aat bidt en vervolgens Allah's vergeving zoekt, zal door Allah vergeven worden.' Daarna reciteerde hij (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) de volgende verzen: “En degenen die, als zij een zedeloosheid begaan hebben, of zichzelf onrecht aangedaan hebben, daarna Allah gedenken en dan vergeving voor hun zonden vragen, en niemand vergeeft de zonden behalve Allah. En zij volharden niet in wat zij deden, terwijl zij (het) weten. Zij zijn degenen wiens beloning vergeving van hun Heer is, en Tuinen (het Paradijs) waar onder door de rivieren stromen, zij zijn daarin eeuwig levenden en (het is) de beste beloning voor hen die (goed) doen.” [Soerat Aal-‘Imraan (3), aayah 135-136.]” (Overgeleverd door Aboe Daawoed, an-Nasaa-ie, Ibn Maadjah, al-Bayhaqie en at-Tirmidzie, die gezegd heeft dat deze h'adieth h'asan is.)

De gevolgen van zonden

Het volgende is een samenvatting uit al-Djawab al-Kafi van Ibn al-Qayyim (zie Ibn al-Qayyim, al-Djawab al-Kaafi Liman Sa-la ‘an ad-Dawa-ie ash-Shaafi'ie, blz. 54-107):

Zonden hebben vele verstrekkende gevolgen, waarvan het echte en uiteindelijke kwaad alleen bekend is bij Allah de Verhevene, zowel voor het hart als het lichaam. Onder deze gevolgen zijn:

Verlies van kennis. Kennis is een licht wat door Allah de Verhevene in het hart wordt geplant en een zonde dooft dat licht. Imaam ash-Shaafi'ie zat eens bij imaam Maalik en legde zaken voor hem uit. Imaam Maalik was zo onder de indruk van zijn scherpe inzicht, intelligentie en perfecte begrip, dat hij zei: “Ik denk dat Allah een licht in uw hart heeft geplant, dus doof het niet met de duisternis van zonden.”

Een zondaar ondervindt vervreemding in zijn hart tussen hem en Allah de Verhevene. Geen plezier van de zonde kan deze vervreemding rechtvaardigen. Zelfs al had hij alle plezier van de wereld, dan nog zou dit de vervreemding niet neutraliseren. Dit zal slechts gevoeld worden door iemand wiens hart leeft, aangezien de doden de pijn van wonden niet voelen. Als men de angst heeft om vervreemd te raken van Allah de Almachtige, dan is dat voor een wijze persoon voldoende om de zonden te vermijden. Er klaagde eens iemand bij een geleerde over zijn vervreemd hart. Hij antwoordde: “Als de zonde veroorzaakt dat je je vervreemd voelt, is het beter om je gedachte bij Allah te houden.” Hoe vaker men een zonde pleegt, hoe meer vervreemd een ziel zal worden.

Er zal moeilijkheid zijn in alle aangelegenheden van de zondaar. Telkens wanneer hij iets goeds wil doen, zal het onmogelijk of moeilijk lijken om het ten uitvoer te brengen. Eenieder die Allah vreest, Allah zal voor hem zijn aangelegenheden gemakkelijk maken, en eenieder die tekort schiet in vroomheid, Allah zal zijn aangelegenheden moeilijk maken.

Zonden verzwakken het hart en het lichaam. Het verzwakken van het hart is iets belangrijks en het zal het hart blijven verzwakken totdat het hart volledig dood zal zijn. Wat betreft het verzwakken van het lichaam, een gelovige haalt zijn kracht uit zijn hart, maar ook al heeft de zondaar een sterk lichaam, hij is zeer zwak in tijden van nood. Zijn kracht verraadt hem en laat hem in de steek ten tijde van moeilijkheden. Bijvoorbeeld: hoewel de Romeinen en de Perzen sterk waren qua macht, werden zij bedrogen door hun kracht en werden zij door de gelovigen (de moslims) overwonnen, die geestelijk en spiritueel sterk waren. Alle lof is voor Allah.

Zonden volgen elkaar zodanig op, dat het voor de zondaar zeer moeilijk is om ze te vermijden. Een vroegere moslim zij eens: “Onder de bestraffing van een zonde, is dat het gevolgd wordt door een andere zonde. En onder de zegeningen van goede daden is dat ze gevolgd worden door andere.”

Het gevaarlijkste effect van een zonde is dat dit het verlangen naar zonden vergroot en de wil in het hart om berouw te tonen verzwakt. Dit gebeurt geleidelijk aan, totdat de wil om berouw te tonen compleet uit het hart verwijderd is. Als het hart van de zondaar half dood is, dan is hij niet in staat om berouw te tonen. Zijn berouw zal vals zijn en zijn hart zal er op aandringen om te zondigen. Voorzeker, dit is de gevaarlijkste ziekte, wat iemands vernietiging veroorzaakt.

Het gevoel van afkeer voor de zonde zal uit het hart worden weggenomen en het plegen van zonden zal een gewoonte voor hem zijn.

De zondaar zal doorgaan met het begaan van zijn zonden, totdat ze onbelangrijk lijken voor hem. Dit is het symbool van vernietiging. Des te kleiner een zonde is in de ogen van een dienaar, des te groter zijn ze in de ogen van Allah de Verhevene. Al-Boekhaarie noemde in zijn Sah'ieh' een overlevering op gezag van Ibn Mas'oed, dat: “Een gelovige (moe-emin) ziet zijn zonden als bergen die op hem dreigen te vallen, terwijl een hypocriet (moenaafiq) zijn zonden ziet als een vlieg die hij met het wuiven van één hand weg kan slaan.”

Zonden verdoven het verstand. Het verstand heeft een licht en zonden doven onvermijdelijk dat licht. Hierdoor verzwakt het verstand en bezwijkt het. Enkele vroegere moslims zeiden: “Eenieder die Allah ongehoorzaam is, zijn verstand is afwezig. Want als zijn verstand aanwezig zou zijn, zou het voorkomen dat hij zonden pleegt terwijl hij in de greep van de Heer is, onder Zijn Macht en Toezicht. Zijn engelen zien hem en getuigen tegen hem en schrijven zijn zonden op, en er zijn vele aspecten die hem normaal gesproken ervan zouden weerhouden om die zonden te plegen. Wat hij mist door het plegen van die zonden, of het nu in dit leven is of in het Hiernamaals, is groter dan het plezier dat hij van die zonden heeft. # Is er een verstandige die hiermee kan spotten?”

<<< # In een h'adieth Qoedsi lezen we: “Moesaa (Mozes – vrede zij met hem) zei: “O mijn Heer, U heeft de wereld gesloten voor Uw gelovige dienaren!” Allah opende daarop voor hem één van de poorten van het Paradijs en zei: “Dit is wat Ik voor hen heb voorbereid.” Moesaa (vrede zij met hem) zei: “Bij Uw Macht en Majesteit en de Hoogte van Uw positie, als een man, (bij wie zijn) beide handen en voeten afgehakt zijn, gesleept zou worden op zijn gezicht van de dag dat hij geschapen was tot aan de Dag der Opstanding, dan zou dit zijn beloning zijn en hij zal niet voelen dat hij ooit moeilijke tijden beleefd heeft.” Moesaa (vrede zij met hem) zei: “O mijn Heer, U heeft de wereld gegeven aan de ongelovigen!” Allah opende daarop voor hem één van de poorten van de Hel en zei: “Dit is wat Ik voor hen heb voorbereid.” Moesaa (vrede zij met hem) zei: “O mijn Heer, bij Uw Macht en Majesteit, als U een ongelovige de wereld zou geven en alles wat er in is en hij genoot er constant van vanaf de dag dat hij geschapen was tot aan de Dag der Opstanding en dit was zijn lot, hij zou het gevoel hebben dat hij nooit enig goeds (in zijn leven) gezien had!”>>>

Zonden veroorzaken onachtzaamheid van Allah de Almachtige tegenover Zijn dienaren, zodat Hij hen bij shaytaan (satan) laat. Dit is een vernietiging die hoop op verlossing laat verdwijnen. Allah de Verhevene zegt: “O jullie die geloven, vrees Allah en laat iedere ziel toezien op wat zij heeft vooruitgezonden voor de Volgende Dag. En vrees Allah. Voorwaar, Allah is Alziend over wat jullie doen. En wees niet zoals degenen die Allah vergaten, waarop Hij hen zichzelf deed vergeten. Zij zijn degenen die de zwaar zondigen zijn.” [Soerat al-H'ashr (59), aayah 18-19.] De zondaar doet zichzelf dus onrecht aan, door zichzelf te vergeten, en door die daden die hem kunnen redden van het Hellevuur te vergeten en te verwaarlozen.

Dit waren slechts enkele gevolgen van zonden.

Is de zonde groot of klein?

Vaak vraagt men zich af of de zonde die men pleegt een grote zonde is of slechts een kleine. Dit duidt op een zwakke imaan en dient vermeden te worden. Elke zonde dient vermeden te worden, want zoals Bilaal ibn Sa'd (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Kijk niet naar hoe klein de zonde is, maar denk aan de Grootheid van Degene Die je ongehoorzaam bent geweest.”

Aangezien we tegenwoordig ver van de ideale islamitische levenswijze zijn afgedwaald, lijken sommige zonden op kleine zonden, terwijl ze in feite grote zonden zijn. Anes ibn Maalik (moge Allah tevreden zijn met hem), die nog een behoorlijke tijd na de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) leefde, was gewoon te zeggen: “Jullie verrichten daden die wij tijdens de dagen van de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) gewoon waren te beschouwen als grote zonden, terwijl jullie deze beschouwen als dunner dan een haar.”

Bovendien kunnen kleine zonden grote zonden worden en zal een grote zonde misschien eerder vergeven worden dan een kleine zonde. Dit hangt onder andere af van de frequentie dat men de zonde verricht. Als men een kleine zonde heel vaak verricht, wordt het een grote zonde en kan het een groter effect hebben dan een grote zonde, die misschien eerder vergeven wordt als deze niet herhaald wordt. Een voorbeeld om dit te verduidelijken: als er vele waterdruppels frequent op een steen vallen, dan zal dat zeker een effect hebben op die steen. Maar als al die druppels in één keer op die steen worden gegoten, dan heeft het geen effect op die steen behalve dat deze nat wordt.

Ook is het onbelangrijk doen lijken van een kleine zonde een reden dat het een grote zonde kan worden. Des te groter een zonde is in de ogen van een dienaar, des te kleiner zijn ze in de ogen van Allah de Verhevene, en vice versa. Dit is vanwege het feit dat het vergroten van de zonde, voortkomt uit de afkeer en haat die men heeft (in het hart) voor die zonde.

Ook het te koop lopen met zonden en deze bekend maken aan anderen, verandert de kleine zonde in een grote zonde. Er zijn sommige mensen die zonden begaan en erin volharden en die vele soorten zonden begaan. Wanneer iemand veel zonden begaat, wordt dat een gewoonte, hij raakt eraan gewend en hij ervaart het niet langer als iets verschrikkelijks. Hij bereikt geleidelijk het moment waarop hij de zonde openlijk begaat en aldus wordt zoals degene naar wie in de volgende h'adieth wordt verwezen: “Mijn hele oemmah (gemeenschap) zal het goed vergaan, behalve diegenen die openlijke zonden begaan. Een voorbeeld is degene die 's nachts iets doet en wanneer de ochtend aanbreekt zegt, terwijl Allah zijn daad had bedekt door de nacht: 'O jij, ik heb dit en dat gisteren gedaan.' Zijn Heer had de daad bedekt en hij heeft wat zijn Heer bedekte blootgelegd.” (al-Boekhaarie, in al-Fat-h' 10/486)

Een ware gelovige ziet elke zonde als een grote zonde, omdat de verheerlijking van Allah de Verhevene stevig in zijn hart verankerd is.

Tekenen van correct berouw

Er zijn verschillende tekenen waaraan men kan merken dat het berouw correct is:

De situatie van de dienaar dient na het berouw beter te zijn dan voor het berouw.

Hij dient veelvuldig in angst voor Allah te zijn en in geen geval dient hij zich veilig te voelen voor de bestraffing van Allah de Almachtige. Hij dient zo te blijven, totdat hij de stem van de engel des doods (malak al-mawt) hoort: “Voorwaar, degenen die zeggen: 'Onze Heer is Allah,' en die vervolgens standvastig zijn: over hen zullen de engelen neerdalen (en zeggen): 'Wees niet bevreesd en niet treurig, en wees verheugd met het Paradijs dat aan jullie is beloofd.'” [Soerat Foesilat (41), aayah 30.]

Het hebben van een gebroken hart en het voelen van wroeging, in overeenstemming met de grootheid van de zonde. Ibn ‘Oeyaynah zei in zijn commentaar op de volgende aayah: “Het bouwwerk dat zij hebben gebouwd zal een bron van onrust blijven in hun harten, tenzij hun harten in stukken zijn gebroken…” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 110.]: “Hun harten breken in stukken door berouw.”

De enorme angst voor de bestraffing van Allah heeft dit tot gevolg, als hij werkelijk een gebroken hart heeft door het berouw en angst. Zo niet, dan krijgt hij hier spijt van in het Hiernamaals, waar geen hulp zal zijn.

Goede daden wissen slechte daden (kleine zonden) uit

De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Degene die slechte daden verricht en daarna goede daden, is als iemand die een harnas, dat strak zit, draagt waarin hij bijna stikt; als hij een goede daad verricht, gaat er een knoop losser zitten en wanneer hij meer goede daden verricht gaat het nog losser zitten totdat het op de grond valt.” (Overgeleverd door at-Tabaraanie in al-Kabier, zie ook Sah'ieh' al-Djaami', 2192.)

Dus verricht veel goede daden, want goede daden maken de zondaar vrij uit de gevangenis van ongehoorzaamheid en brengen hem in een nieuwe wereld van gehoorzaamheid aan Allah de Verhevene.

Allah de Verhevene zegt: “…Waarlijk, de goede daden wissen de slechte daden (d.w.z. kleine zonden) uit. Dat is een herinnering voor adz-dzaakirien (degenen die gedenken en bedachtzaam zijn, degenen die advies aanvaarden en zich laten vermanen)." [Soerat Hoed (11), aayah 114]

En Allah Ta'ala zegt ook: “En het wegen (van ieders daden en uitspraken) op die Dag (de Dag der Opstanding) zal de ware (weging) zijn (want Allah doet niemand onrecht aan). Wiens schaal (met goede daden) dan zwaar is (zwaarder dan de schaal met slechte daden), zij zijn de succesvollen (doordat zij het Paradijs binnen mogen). En wiens schaal (met goede daden) licht is (lichter dan de schaal met slechte daden), zij zijn degenen die zichzelf verlies hebben toegebracht (doordat zij de Hel binnen gaan) omdat zij Onze ayaat (bewijzen, verzen, lessen, tekenen, openbaringen etc.) onrecht aandeden (d.w.z. ontkenden en verwierpen)).” [Soerat al-A'raaf (7), aayah 8-9]

Dus haast je in het verrichten van goede daden en strijdt tegen je begeerten en de influisteringen van shaytaan (satan).

Zie o.a. de volgende artikelen op onze website: Dagboek van een MoslimAls je wilt dat…Wat kun je doen in 1 minuut?

Tot slot

Zelfs de beste der mensheid, onze profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) toonde meer dan honderd keer per dag berouw. De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Mijn hart is onder een ghan # en ik toon meer dan honderd keer per dag berouw voor Allah.” (Moeslim en Aboe Dawoed.)

<<< # Het bedekt zijn met een zeer dun laagje, dat de rusteloze inspanningen van satan aangeeft om de mensen van het Rechte Pad af te leiden, het Pad dat Allah de Almachtige voor Zijn dienaren heeft gekozen.>>>

Beste broeder en zuster, weet dat Allah de Almachtige je altijd ziet en hoort. Ontwikkel een schaamtegevoel als je weer toegeeft aan je begeerten en een zonde wilt gaan plegen. Wees geduldig, want wat je in dit leven ook wenst aan iets dan verboden is, in het Hienrmaals is dat vele malen beter en mooier en blijvend. Dus kies voor het Hiernamaals!

Schaam jezelf, want je pleegt die zonde in het Aanzicht van Allah, jouw Heer, naar Wie we allemaal terugkeren. Hij kijkt naar jou en de engelen schrijven. Waarom dan stiekem een zonde plegen, in het geheim wanneer niemand jou ziet, terwijl Allah jou wel ziet? Ben je bang voor de mensen en niet voor Allah de Glorieuze?

Weet, beste broeder en zuster, als jij denkt dat Allah jou niet ziet, en je bent bang en je schaamt je voor de mensen en niet voor Allah, dan heb je een vorm van shirk (deelgenoten naast Hem toekennen) begaan. Zonde op zonde, een eindeloze spiraal naar beneden. Keer terug naar Allah de Barmhartige en houd je vast aan de Qor-aan en de Soennah, voordat het te laat is en je jouw laatste adem hebt uitgeblazen. “En houd jullie allen stevig vast aan het touw (de godsdienst) van Allah…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 103.]

Lees ook De liefde van Allah, Vergiffenis van Allah en Wanhoop niet aan de Genade van Allah.

 
naar boven Naar index