Artikelen---De Sinterklaasgekte is weer begonnen!

 

De Sinterklaasgekte is weer begonnen!

 

Door Moslims In Dialoog (MID)
Enigszins bewerkt door www.uwkeuze.net.

Het op Islâmitische wijze opvoeden van onze kinderen is één van de belangrijkste taken die we als moslimouders hebben, en een taak die de grootste nauwkeurigheid vereist.

Helaas zien we dat steeds meer moslimkinderen uitkijken naar westerse feestdagen zoals Sinterklaas, Kerstmis etcetera. Veel moslimgezinnen doen hier helaas ook vrolijk aan mee. Het ontbreekt hen vaak aan de juiste kennis over hoe ze hier op een Islâmitisch verantwoorde wijze mee om dienen te gaan. Omdat de Sinterklaasgekte weer in het land is losgebarsten lijkt het ons van belang om het Islâmitische verbod hierop puntsgewijs kenbaar te maken en toe te lichten.

Afgoderij

De totstandkoming van dit feest is gebaseerd op mythes van afgoderij die dateren uit de Germaanse oudheid, en die niet geaccepteerd kunnen worden door het gezonde verstand, laat staan door de moslim. Daarnaast is het een viering van de verjaardag van een “goedheiligman”. Deze “heilige” dichten ze ook nog eens een Eigenschap toe die alleen bij Allâh de Verhevene past. Zo wordt kinderen verteld over de alleswetende Sinterklaas, die zelfs in Spanje nog weet wat ze allemaal voor stouts hebben gedaan. En op 5 december zal hij je voor je goede daden belonen en voor je slechte daden bestraffen. Maar meestal vergeeft hij je wel voor je slechte daden. En een paar jaar later zeggen we dat het allemaal niet waar is. Nog weer later vertellen we ze over Allâh (de Alwetende), Degene Die altijd alles van je ziet en van je weet. En wat denken kinderen dan: nog een grapje van papa en mama om me lief te laten zijn!?

Religieuze innovatie

Onze geliefde profeet Muhammad (vrede en zegeningen zij met hem) zag eens dat de Ansâr een bepaalde dag vierden. Hij vroeg hen ernaar en kreeg te horen: “Dit is één van de twee dagen waarop we feest vierden in de tijd van jâhiliyya (de tijd van onwetendheid; voordat ze moslim waren) en daar zijn we mee doorgegaan.” Hij antwoordde: “Nee! Allâh heeft jullie twee betere dagen ervoor in de plaats gegeven: de dag van al-Fitr en de dag van al-Adhâ.” (Ahmad, An-Nasâ')

Naast deze twee dagen hebben we ook nog de vrijdag als dag van 'îd (feest). De profeet zei namelijk: “Dit is een dag die Allâh bepaald heeft als een ´îd voor de moslims.” (Ibn Mâjah)

Uit deze twee ahâdîth leiden we af, dat de moslims drie feesten kennen met vaste data: een wekelijkse 'îd elke vrijdag, en twee jaarlijkse feesten, al-Fitr en al-Adhâ. Daarnaast kennen we nog de 'aqîqa en de walîma, resp. het geboortefeest en het trouwfeest. Ook is duidelijk dat dit feesten zijn die Allâh de Barmhartige ons geschonken heeft.

Het is logisch dat de Islâmitische feestdagen religieuze gebeurtenissen zijn, rijk aan inhoud en aan manieren om dichter tot Allâh de Verhevene te komen en om Zijn Tevredenheid te verdienen.

Alle feestdagen die afwijken van deze feestdagen zijn nieuwe en verzonnen innovaties die verworpen moeten worden. De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft immers gezegd (interpretatie van de betekenis): “Wie een daad verricht die niet in overeenstemming is met onze zaak (religie), het zal verworpen worden.” (Bukhâri & Muslim)

List & Bedrog

Wat is nu het nut ervan om een klein kind op te zadelen met een leugen om hem vervolgens bang te maken door hem wijs te maken dat als ze zich niet goed gedragen dat ze dan verdwijnen in de zak naar Spanje? Wat is het nut om iemand een baard op te plakken en een ander zwart te verven waarna zij zich als iemand anders voordoen dan wie ze werkelijk zijn en zich mallotig gedragen? We kunnen zonder twijfel stellen dat liegen een van de slechtste karaktereigenschappen is waartegen alle godsdiensten en ethische systemen waarschuwen, en waarvan de mens zelf van nature aanvoelt dat het fout is. Iedereen met een normaal besef van fatsoen en gezond verstand zou hetzelfde zeggen.

En toch bedriegen ouders vrolijk hun kinderen om hen vooral maar te laten geloven dat de Sint bestaat. Dit is niet alleen een schending van de rechten van het kind, want hij heeft het recht op eerlijke ouders die hem altijd de waarheid vertellen en die hem goede waarden en normen aanleren (waaronder niet liegen), maar het ondermijnd ook het gezag van de ouders. Want een paar jaar later zeggen ze dat het allemaal niet waar is, waardoor het kind dus weet dat zijn ouders al die jaren tegen hem gelogen hebben. Dit is zeer gevaarlijk! Want dit zal niet alleen een slechte invloed hebben op de opvoeding van het kind, die zijn ouders wellicht niet meer zo serieus neemt, maar het is ook gevaarlijk voor de religieuze ontwikkeling van het kind. Want als zijn ouders hem vertellen over Allah de Alwetende, Degene Die altijd alles van je ziet en van je weet en Die je voor je goede daden zal belonen en voor je slechte daden zal bestraffen, dan kan een kind denken: “Nog een grapje van papa en mama om mij lief te laten zijn!?” En hier willen we dan aan meedoen?

‘Abdoellaah ibn ‘Amir ibn Rabi'ah zei: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) kwam bij ons toen ik een jonge jongen was en ik ging naar buiten om te spelen. Mijn moeder zei: ‘O ‘Abdoellaah! Kom, ik wil je iets geven.' De boodschapper van Allah zei tegen haar: ‘Wat wilde je hem geven?' Zij zei: ‘Dadels.' Hij zei: ‘Als je ze niet aan hem gegeven had, dan zou het als een leugen in jouw verslag geschreven zijn.'” (Overgeleverd door imaam Ah'med en Aboe Daawoed.) Vergelijk deze eerlijkheid eens met de duidelijke leugen aangaande sinterklaas (of de kerstman, paashaas etc.), die ouders hun kinderen zonder enige gewetenswroeging voorschotelen!

Racisme

De rolverdeling tussen de blanke baas en zijn zwarte onderdanen roept onvermijdelijk associaties op met het slavernijverleden, waarbij de tot slaaf gemaakte Afrikaanse mens wereldwijd werd mishandeld, vernederd en uitgebuit. De figuur van Piet is nooit meer geweest dan een opeenhoping van racistische stereotypen; zwarte huid, kroeshaar, ringoorbellen, rode dikke lippen. Blijkbaar dacht men dat de knechtenrol meer voor zwarten is weggelegd dan voor de blanken. Zij zijn volgens de traditie namelijk luie, domme en kinderlijke wilden, slechts goed voor entertainment en uitsluitend anonieme bijfiguren in de levens van witte mensen. Een beeld uit de koloniale tijd van toen dat een uiting is van de opvatting dat het ‘blanke ras' superieur is aan het ‘zwarte ras'. Dit feest heeft daarom flink bijgedragen aan de normalisering van racistische ideeën ten opzichte van mensen met een donkere huidskleur.

De liefhebbers van zwarte Piet gebruiken altijd de valse bewering dat hij zwart is geworden doordat hij door schoorstenen klautert. Wel vreemd natuurlijk dat hij daarbij ineens kroeshaar en dikke rode lippen krijgt. In de Engelstalige wereld kent men de figuur Santa Claus. Die wordt niet zwart wanneer hij door schoorstenen klautert.

In de Islâm is het zo dat geen enkel ras superieur is aan een ander ras. Als we een tuin zien met verschillende bloemen, dan waarderen we de schoonheid van het geheel. We hebben niets tegen de kleur van 1 enkele bloem omdat iedere bloem iets bijdraagt aan de schoonheid van de tuin. In een soortgelijke situatie kunnen we de wereld zien, als een tuin welke gedecoreerd is met mensen van verschillende huidskleuren.

Als resultaat van het volgen van deze leringen, zullen veel mensen in staat zijn om racisme te beëindigen in hun gedachten en daden. Vandaag de dag kun je nog steeds harmonie zien tussen mensen van verschillende rassen in de moskeeën van verschillende steden. Daar zul je mensen vinden van verschillende kleuren die samen, met gelijke status Allâh aanbidden. Rijk of arm, donker of blank, allemaal in 1 rij, zij aan zij in aanbidding. Er wordt geen speciale behandeling aan iemand gegeven gebaseerd op kleur of sociale status. Er is niet zoiets als een “donkere moskee” of een “blanke moskee”. De Islâm is ver verwijderd van zulke destructieve concepten. Allâh de Rechtvaardige zegt namelijk in de Luisterrijke Qur'ân (Nederlandstalige interpretatie): “O mensheid, Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorwaar, de meest edele onder jullie bij Allâh is degene met het meeste Godsvrucht. Voorwaar, Allâh is van alles op de hoogte, Alwetend.” {Qs 49:13}

Imitatie van de niet-moslims

De niet-moslims zijn misleid, hun wegen zijn gebaseerd op verkeerde, afwijkende visies op de samenleving, het universum en hun eigen bestaan. Dit weerspiegelt zich vaak in hun daden. Waarom zou iemand dit dus willen imiteren? Ze imiteren daden die tegen alle logica en intelligentie in gaan. De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei hierover: “Jullie (moslims) zullen de volkeren die jullie voorgingen precies volgen; zelfs als ze het hol van een hagedis binnengaan, gaan jullie ze achterna.” (Bukhârî & Muslim)

We kunnen wel zeggen, dat de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) met deze opmerking de spijker precies op zijn kop sloeg. Want wat is er onzinniger dan het hol van een hagedis in te lopen? Welke persoon die zijn verstand gebruikt, volgt een ander in zo iets onzinnigs? En toch is dat precies wat er gebeurt met o.a. het Sinterklaasfeest. De Islâm is niet gekomen om te volgen, maar om gevolgd te worden. Daarom dienen de moslims zoveel mogelijk afstand te nemen van de leefwijze van de niet-moslims en zij dienen zich zoveel mogelijk te identificeren met de leefwijze die de Islâm hun voorschrijft opdat onze identiteit en waardigheid bewaard worden.

Deze houding van het niet imiteren van niet-moslims volgt naast de Edele Qur'ân ook uit de herhaaldelijke waarschuwingen van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem). Hij zei namelijk (interpretatie van de betekenis): “Wees verschillend van de joden en de christenen.” (Bukhârî & Muslim)

“Wees verschillend van de niet-moslims.” (Bukhârî & Muslim)

“Wie een volk imiteert, is één van hen.” (Ahmed)

Het verschijnsel van moslims die te maken hebben met de cultuur van niet-moslims en hun feesten is niet nieuw. De eerste generatie moslims waren ook bekend met het feit dat de niet-moslims hun eigen feesten hebben, en zij hadden een sterke mening hierover, o.a.:

´Abdullâh ibn ´Omar (moge Allâh tevreden met hem zijn) verklaarde: “Wie in het land van vreemdelingen verblijft en met hen hun feesten viert, en zich gedraagt zoals zij zich gedragen tot zijn dood, zal te midden van hen opgewekt worden op de Dag der Opstanding.” (Al-Bayhaqî)

Na dit verduidelijkt te hebben, kan iedere moslim concluderen dat het Sinterklaasfeest alles behalve een onschuldig kinderfeestje is. Het is dus verboden om iets van feestelijkheid te tonen zoals vreugde, blijheid of het aanbieden van geschenken en alles wat hierop lijkt, op deze “feestdag”. De niet-moslims zijn misleid, zoals duidelijk uit deze traditie blijkt, en wie wil misleiding volgen, na eerst geleid te zijn?

Lees ook Het vieren van Kerst en Nieuwjaar.

 
naar boven Naar overzicht artikelen