Artikelen---De Islaam is gebouwd op vijf zuilen

 

De Islaam is gebouwd op vijf zuilen

 

Uitleg van de derde h'adieth van De Veertig Ah'aadieth van al-Imaam an-Nawawie

Door Abdul-Jabbar van de Ven

Waarlijk, alle lof behoort toe aan Allah, wij prijzen Hem, wij zoeken onze toevlucht bij Hem en vragen Hem alleen om vergiffenis. Wie Allah leidt; niemand kan hem laten dwalen, en wie Allah laat dwalen; niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden buiten Allah, en ik getuig dat Moeh'ammed ibn ‘Abdoellaah Zijn dienaar en boodschapper is, moge Allah Zijn vredesgroeten en prijzingen laten rusten op hem en zijn familie. Vervolgens;

Het is overgeleverd van Aboe ‘Abdoer-Rah'maan 'Abdoellaah ibn ‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden zijn met hem) dat hij heeft gezegd: “Ik heb de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) horen zeggen: 'De Islaam is gebouwd op vijf (zuilen): (1) de getuigenis (shahaadah) dat er niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden buiten Allah, en dat Moeh'ammed de boodschapper is van Allah, (2) het verrichten van as-salaat (het gebed), (3) het betalen van de zakaat, (4) de bedevaart (h'adj)naar het Huis (in Mekkah), en (5) het vasten in de maand Ramadhaan.” [Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.] (Voor meer informatie over deze 5 zuilen, zie De 5 pilaren van Islaam op deze website.)

[Noot van ‘Abdul-Jabbar]:

-Over de overleveraar:

Hij is ‘Abdoellaah ibn ‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon), en zijn bijnaam was Aboe ‘Abdoer-Rah'maan. Wie zijn geweldige vader was, is alom bekend. ‘Abdoellaah werd één jaar voor het begin van de openbaring geboren. Hij en zijn vader werden al in de vroege Mekkaanse periode moslim, toen ‘Abdoellaah nog erg jong was.

‘Abdoellaah stond bekend om zijn kennis, vroomheid en voorzichtigheid in het geven van fataawa. Hij stierf in het jaar 73 na de Hidjra, op 84-jarige leeftijd. De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft eens over hem gezegd: “Wat een goede man is ‘Abdoellaah! Als hij alleen maar 's nachts zou bidden.” Saalim (moge Allah tevreden zijn met hem) zei daarna: “Daarna sliep ‘Abdoellaah nog maar slechts een klein deel van de nacht.” (Sah'ieh' Moeslim.)

- Commentaar van imaam an-Nawawie bij deze h'adieth:

De woorden van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem): “De Islaam is gebouwd op vijf (zuilen)…” Dit wil zeggen: Wie deze vijf vervult, heeft zijn Islaam volledig gemaakt. Zoals een huis voltooid wordt door zijn zuilen, zo wordt ook de Islaam voltooid door zijn zuilen, en dat zijn er vijf. Dit is een figuurlijk gebouw. De vergelijking houdt in dat een werkelijk gebouw niet afgebouwd is als er enkele zuilen van worden vernietigd, en zo is het ook met het figuurlijke gebouw. Daarom heeft hij [de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem)] gezegd: “De salaat is de steunpilaar van het geloof, dus wie het in de steek laat, heeft het geloof vernietigd.” [Sheikh al-Albaanie (moge Allah genade met hem hebben) beschouwt deze h'adieth als dha'ief (zwak). Zie Dha'ief al-Djaami' (nr. 3565, 3566 en 3567).] In vergelijking hiermee wordt ook de rest (van de zuilen) zo beschouwd.

Allah heeft voor de gelovigen en de hypocrieten (moenaafiqoen) een voorbeeld gegeven, toen de Verhevene zei: “Is hij, die zijn bouwwerk op vrees voor Allah en (Zijn) welbehagen heeft gegrondvest, dan niet beter? Of hij dan, die zijn bouwwerk heeft gegrondvest op de rand van een ravijn, dat dan met hem in het Vuur van de Hel stort? En Allah leidt het onrechtplegende volk niet.” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 109.]

Hij heeft het gebouw van een gelovige vergeleken met degene die zijn gebouw midden op een stevige berg geplaatst heeft. Voorts heeft Hij het gebouw van de ongelovige vergeleken met degene die zijn gebouw geplaatst heeft op het uiteinde van een wankelende zeeklif die geen stevigheid bezit. Daarbij verzwakt de zee de klif, waarna zijn gebouw begint te wankelen, waardoor hij ermee in de zee stort en verdrinkt, waarna hij de Hel binnengaat.

De woorden van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem): “De Islaam is gebouwd op vijf (zuilen)…”, dit wil ook zeggen: gebouwd door middel van vijf zuilen, omdat de betekenis van “op” hier is: “door middel van”. Als dit niet zo zou zijn, dan staat dat waarop gebouwd wordt, de vijf (zuilen), buiten de Islaam, en dat is niet correct. En het zou ook kunnen dat “op” de betekenis draagt van “van”, zoals in de Woorden van de Verhevene: “Behalve van hun echtgenotes…” [Soerat al-Moe-eminoen (23), aayah 6.] En de vijf die genoemd zijn in de h'adieth zijn de fundamenten van het gebouw. Maar wat betreft de dingen die het compleet maken en voltooien, zoals de rest van de verplichtingen en alle aanbevelenswaardige daden van aanbidding; dat alles is een versiering van het gebouw.

Er is overgeleverd in een h'adieth dat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Al-Imaan (het geloof van iemand) bestaat uit meer dan zeventig aftakkingen; de hoogste daarvan is de uitspraak “laa ielaaha iella llaah”, en de laagste daarvan is het verwijderen van een obstakel van de weg.” [Overgeleverd door Moeslim in zijn Sah'ieh' in het hoofdstuk over imaan; door al-Boekhaarie in al-Adab al-Moefrad (nr. 598) en door imaam al-Bayhaqie.]

Als we kijken naar de uitspraak van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem): “…de bedevaart naar het Huis (in Mekkah) en het vasten in de Ramadhaan”, zien we dat de bedevaart in de overlevering wordt genoemd vóór het vasten. Deze volgorde in de opsomming is geen voorschrift, omdat het vasten in de Ramadhaan verplicht is vóór de bedevaart. En in de andere overlevering is het vasten genoemd vóór de h'adj.

Tot zover de woorden van imaam an-Nawawie bij deze h'adieth.

- Commentaar van imaam Ibn Daqieq bij deze h'adieth:

Aboe l-‘Abbaas al-Qoertoebie (moge Allah de Verhevene genade met hem hebben) heeft gezegd: “"De Islaam is gebouwd op vijf (zuilen)…” betekent, dat deze vijf het fundament en de basis vormen van de Islamitische godsdienst, waarop het is gebouwd, en door middel waarvan het tot stand komt. En hij (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft ze een uitzonderlijke plaats gegeven door ze te noemen, en hij (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft (onder deze vijf) niet de djihaad genoemd, ondanks het feit dat dit (de djihaad) de religie laat zegevieren en de tegenwerking van de ongelovigen terugdringt.

Dit (dat de vijf vóór de djihaad geplaatst zijn) is omdat deze vijf altijd verplicht zijn, terwijl de djihaad behoort tot de verplichtingen die niet voor ieder individu gelden, en die soms kan komen te vervallen. En in sommige overleveringen van deze h'adieth komt het voor dat de h'adj (bedevaart) genoemd wordt vóór het vasten, en dat is belangrijker, en Allah weet het beter. Want toen Ibn ‘Oemar hoorde dat iemand de h'adj vóór het vasten plaatste, berispte hij hem en verbood hij hem dit te doen. Hij plaatste het vasten vóór de h'adj en zei: “Zo heb ik het gehoord van de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem).”

In een andere overlevering van Ibn ‘Oemar staat: “De Islaam is gebouwd op (het punt) dat je Allah aanbidt en alles buiten Hem verwerpt, het verrichten van de salaat…” tot aan het einde van de h'adieth. En in een andere overlevering staat dat er een man zei tegen ‘Abdoellaah ibn ‘Oemar: “Voeren jullie geen militaire expedities?” Daarop zei hij: “Ik heb de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) horen zeggen: “Waarlijk, de Islaam is gebouwd op vijf (zuilen)…”

Deze h'adieth vormt een geweldig fundament in het kennen van de religie, waarop de religie steunt, daar het de zuilen ervan heeft samengevat.”

Tot zover de woorden van imaam Ibn Daqieq bij deze h'adieth.

- Commentaar van imaam Ibn ‘Oethaymien bij deze h'adieth:

In deze h'adieth heeft de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) duidelijk gemaakt dat de Islaam een gebouwd huis vormt, dat aan de bewoner ervan schaduw schenkt en hem beschermt vanaf de binnenkant en de buitenkant. De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft duidelijk gemaakt dat de Islaam gebouwd is op vijf (zuilen): “De getuigenis dat er niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden buiten Allah, en dat Moeh'ammed de boodschapper is van Allah, het verrichten van de salaat, het betalen van de zakaat, het vasten in de Ramadhaan en de bedevaart (h'adj) naar het Huis." De bespreking van al deze vijf zuilen is reeds behandeld in de h'adieth van ‘Oemar ibn al-Khattaab, die vóór deze h'adieth kwam, dus men zou daar moeten kijken (dwz; als men meer hierover wenst te weten). ” (Zie De 5 pilaren van Islaam op deze website.)

Vraag: “Wat is het nut om deze h'adieth ook nog eens te noemen, ondanks het feit dat dit alles reeds is genoemd in de h'adieth van ‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden zijn met hem) (d.w.z. de tweede h'adieth van De Veertig Ah'aadieth van al-Imaam an-Nawawie?”

- Het antwoord: “Het nut hiervan is omdat hij (imaam an-Nawawie) aan de ene kant vanwege het grote belang van dit onderwerp het voor een tweede keer wenste te benadrukken. Aan de andere kant, omdat er in de h'adieth van ‘Abdoellaah ibn ‘Oemar de verklaring staat dat de Islaam gebouwd is op deze vijf zuilen. Wat betreft de h'adieth van ‘Oemar ibn al-Khattaab; die vermeldt dit niet met deze bewoordingen, ook al vertelt het dit impliciet wel, omdat hij zei: “De Islaam houdt in dat je getuigt dat er niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden buiten Allah, en dat Moeh'ammed de boodschapper van Allah is…” (waarna hij ook de rest van de vijf zuilen noemde).

Tot zover de woorden van sheikh Ibn ‘Oethaymien bij deze h'adieth.

[Commentaar van ‘Abdul-Jabbar van de Ven]:

Over elk van deze vijf zuilen is reeds veel verteld in de vorige h'adieth, maar natuurlijk valt er nog veel meer over te zeggen en uit te leggen. Voor de betekenis van de shahaadah kan men terugkeren naar Kietaaboe t-Tawhied van sheikh Moeh'ammed ibn ‘Abdoel-Wahhaab, en de uitleg daarvan, genaamd Fat-h'oe l-Madjied, geschreven door sheikh ‘Abdoer-Rah'maan ibn H'assan Aal ash-Sheikh. Andere goede boeken over dit onderwerp zijn Thalaathatoe l-Oesoel van sheikh Moeh'ammed ibn ‘Abdoel-Wahhaab, en de uitleg daarvan door sheikh Moeh'ammed ibn Saalih' al-‘Oethaymien (uitgegeven door uitgeverij Momtazah), evenals Taqwiyyatoe l-Iemaan van sheikh Shaah Isma'iel Shahied, en Kitaaboe t-Tawh'ied van sheikh Saalih' al-Fawzaan. [Dit laatstgenoemde boek is vertaald naar het Nederlands, en bij Uitgeverij Momtazah verkrijgbaar onder de titel: “Het monotheïsmeboek”.]

En natuurlijk zijn er nog vele andere boeken van de grote geleerden die diep op de betekenis van de shahaadah ingaan. Wat betreft de overige vier zuilen van de Islaam; zij vallen onder de Islamitische fiqh, en ook de boeken hierover zijn veelvuldig, zoals het uitstekende Soeboel as-Salaam van imaam as-San'aanie, ar-Rawdatoe n-Nadiyyah van Siddieq Hassan Khaan al-Qannoedjie, en de uitgebreidere werken, zoals Zaadoe l-Ma'aad van Ibn Qayyim al-Djawziyyah.

Het door moslims veel gelezen boek Fiqhoe s-Soennah van Sayyid Saabiq (moge Allah genade met hem hebben) verdient ondanks de vele goede kanten van het boek niet de voorkeur, zeker niet als men dit boek leest zonder begeleiding van een leraar die goed onderlegd is in de Islamitische wetenschappen. Dit is om een aantal redenen, onder andere de volgende:

- Er staan veel overleveringen in het boek waarover de schrijver niets zegt wat betreft hun betrouwbaarheid. Veel van deze overleveringen blijken dha'ief (zwak) te zijn.

- Andere overleveringen heeft hij juist weer dha'ief verklaard, terwijl ze in werkelijkheid sah'ieh' (betrouwbaar) zijn, of ze komen voor met andere ketens van overleveraars die wel betrouwbaar zijn.

- Er staan enkele overleveringen in zijn werk die geen enkele basis hebben in de boeken van de Soennah.

- Hij brengt de lezer soms in verwarring doordat hij enkele tegenstrijdige uitspraken over één-en-dezelfde kwestie aanhaalt, waarna hij geen conclusie trekt, maar de lezer laat zitten met de tegenstrijdige uitspraken. Soms komt het ook voor dat hij aan het begin van zijn betoog een mening verkondigt, terwijl hij daarna zijn betoog over datzelfde onderwerp afsluit met een andere mening.

- Hij spreekt soms betrouwbare overleveringen tegen zonder reden of bewijs.

Voor meer informatie over de vijf zuilen, zie De 5 pilaren van Islaam op deze website.

 
naar boven Naar index