Artikelen---Belangrijke waarschuwingen met betrekking tot de geloofsleer

 

Belangrijke waarschuwingen met betrekking tot de geloofsleer

 

Door sheikh ‘Abdoerrahmaan al-Mah'moed.

Alle lof aan Allah, de zegeningen en vredesgroeten zijn met onze boodschapper Mohammed.

- Deelgenoten toekennen aan Allah is de grootste zonde die er bestaat. Dit wordt herleid uit de h'adieth van Abie Bakrah, dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) drie maal het volgende zei: “Zal ik jullie de grootste zondes vertellen?” Zij zeiden: “Jawel, O boodschapper van Allah.” Hij zei: “Deelgenoten toekennen aan Allah.” [Moettafaqoen ‘alayh: d.w.z. overeengestemd tussen Boekhaarie en Moeslim.]

- Alle zondes kunnen vergeven worden behalve shirk (deelgenoten toekennen aan Allah, polytheïsme, afgoderij), het heeft een uitzonderlijk berouw nodig. Allah de Verhevene heeft gezegd: “Vooraar, Allah vergeeft niet dat aan Hem deelgenoten worden toegekend. En wie deelgenoten aan Allah toekent, waarlijk, hij heeft ver gedwaald.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 116]

- Er zijn vormen van shirk die tot de grote shirk behoren en die een persoon buiten de oevers van de Islaam plaatsen. Degene die het in praktijk brengt, zal voor eeuwig het Hellevuur betreden.

Duidelijke praktijken van shirk die in veel Islamitische landen zichtbaar zijn, zijn de volgende:

Aanbidden van tombes en het geloven dat de doden en de geliefden van Allah de behoeften van de mensen kunnen vervullen en de moeilijkheden kunnen vergemakkelijken. Zij zoeken toevlucht en steun bij hen terwijl Allah de Verhevene zegt: “En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden, en goedheid betrachten tegenover de ouders.” [Soerat al-Israa-e (17), aayah 23]

Tot deze zaak behoort ook het vragen van overleden profeten en oprechten om voorspraak te doen voor hen om hen te verlossen van zware tijden. Allah de Verhevene zegt: “Of wie heeft de in nood verkerende verhoord, wanneer hij Hem aanroept, en het onheil weggenomen wordt en jullie gevolmachtigden gemaakt worden op de aarde? Is er een god naast Allah? Weinig is het dat jullie je laten vermanen!” [Soerat an-Naml (27), aayah 62]

De gewoonte om steeds de naam te noemen van een sheikh of een geliefde van Allah bij het opstaan en bij het zitten of bij rampen en ongelukken. De ene roept de naam van de profeet Mohammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) door te zeggen “O Mohammed” of “O ‘Aliy,” en anderen roepen “O H'oesayn,” en andere roepen “O Badawie” of “O Djilaanie” of “O Shaadlie” of “O Rifaa'ie” of “as-sayyiedah Zaynab”. Allah de Verhevene zegt: “Voorwaar, degenen die jullie buiten Allah aanroepen zijn schepselen zoals jullie zelf. Roept hen dan aan en laten zij jullie dan verhoren, als jullie waarachtigen zijn.” [Soerat al-A'raaf (7), aayah 194]

Anderen die graven en tombes aanbidden doen de tawaaf (rondgang) rondom de graven en vegen het af en raken de zijden van de tombes aan en vegen hun gezichten met het zand van de graven en knielen ernaar als zij er langs komen en staan er voor met nederigheid en vrees, smeekend en vragend om hun behoeftes te vervullen, om hun zieken te genezen of het verkrijgen van kinderen of het vergemakkelijken van een moeilijkheid. En misschien roepen zij de overledene door te zeggen: “O mijn heer! Ik kom naar u van een ver gelegen locatie; laat mij niet zonder vruchten terugkeren.” Allah de Almachtige de Verhevene zegt: “En wie is verder afgedwaald dan hij die naast Allah afgoden aanbidt die hem, tot en met de Dag van de Opstanding, niet kunnen verhoren? En zij zijn achteloos met hun aanbidding.” [Soerat al-Ah'qaaf (46), aayah 5]

De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Degene die overlijdt terwijl hij iemand anders dan Allah vraagt (om zijn behoeftes te vervullen), zal het Hellevuur betreden.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

In een aantal plaatsen worden bij tombes borden gezet met “hier worden de pelgrimsrituelen naar de tombe gedaan.” Er zijn veel mensen die geloven dat overledenen en oprechten beheer hebben over het universum en dat zij mensen kunnen schaden en andere kunnen baten. Allah de Almachtige, de Verhevene, zegt: “En wanneer Allah jou met een tegenslag treft, dan is er niemand die deze kan wegnemen, behalve Hij. En wanneer Hij voor jou iets goeds wenst, dan kan niemand Zijn Gunst tegenhouden. Hij treft daarmee wie Hij wil van Zijn dienaren. En Hij is de Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige.” [Soerat Yoenoes (10), aayah 107]

Het is niet toegestaan om in een moskee te bidden wanneer iemand daarin begraven ligt. Sheikh Ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) werd gevraagd naar het oordeel over het bidden in een moskee waar een graf ligt of waar een graf in de qibla (gebedsrichting) van desbetreffende moskee ligt. Hij antwoordde: “Als er een graf in een moskee bevindt, dan is het niet toegestaan het gebed erin te verrichten en het gebed zal dan ook niet geldig zijn, of het graf nou voor of achter, links of rechts van de mensen die het gebed verrichten, is. En omdat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Allah heeft de joden en christenen vervloekt, zij hebben van de graven van hun profeten gebedsplaatsen gemaakt.” [Moettafaqoen ‘alayh.]

En hij (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Weet dat de mensen vóór jullie de graven van hun profeten als gebedsplaatsen hadden gemaakt. Zorg dat jullie de graven niet als gebedsplaatsen nemen, ik verbied jullie dat.” (Overgeleverd door Moeslim.) Omdat het gebed bij een graf de deur opent naar shirk en het overdrijven in het respecteren van de overledenen. Het is ons verplicht om dit tegen te werken omdat de h'adieht dit ons duidelijk maakt om de verspreiding van shirk tegen te gaan.

Wat ook tot de duidelijke praktijken van shirk behoort, is het slachten van dieren omwille van iemand anders dan Allah. Allah de Verhevene zegt: “Verricht daarom de salaat (het gebed) voor jouw Heer en slacht offerdieren.” [Soerat al-Kawtar (108), aayah 2]

Dat wil zeggen, het slachten van dieren omwille van Allah en na het noemen van Zijn Naam. De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Allah vervloekt degene die omwille van iemand anders dan Allah (een dier) slacht.” (Overgeleverd door Moeslim.)

Bij het slachten van dieren omwille van iemand anders dan Allah, ontstaan er twee verboden zaken: de eerste is dat men een dier omwille van iemand anders dan Allah slacht en het tweede is dat het dier in de naam van iemand anders dan Allah geslacht wordt. En beiden zijn een oorzaak tot verbod om het vlees van het dier te nuttigen. Wat ook tot de algemeen bekende slachtingen die tegenwoordig plaatsvinden behoort, is het slachten van dieren omwille van djinn (geesten). Dit geschiedt wanneer mensen bijvoorbeeld een huis kopen of bouwen of ergens een put graven, dat zij daar dieren slachten als zogenaamde bescherming tegen djinn (m.v. djinniy). (Taysier al-‘Aziez al-H'amied.)

Wat ook tot de duidelijke praktijken van shirk behoort, is eden afleggen bij iemand anders dan Allah. Zoals velen doen door het aansteken van kaarsen en kandelaars bij graven en tombes.

Wat ook tot de duidelijke praktijken van shirk behoort, is zwarte magie, “toekomst voorspellen”. Zwarte magie leidt naar ongeloof en het behoort tot de zeven grote zondes. Het schaadt meer dan dat het voordeel doet. Allah de Verhevene zegt: “En zij volgden wat de satans voorlazen ten tijde van Soelayman's koninkrijk, en Soelayman was niet ongelovig, maar de satans waren ongelovig, zij onderwezen de mensen tovenarij (sih'r) en wat was neergezonden te Babel aan de twee engelen Haroet en Maroet. En geen van beiden gaven onderricht, zonder dat zij zeiden: “Voorwaar, wij zijn slechts een beproeving, wees daarom niet ongelovig.” Zo leerden zij van hen (tovenarij), dat wat een scheiding veroorzaakte tussen een man en zijn echtgenote. En zij schaadden daarmee niemand, behalve met toestemming van Allah. En zij (de mensen) leerden wat hen schaadde en hen niet baatte. En voorzeker, zij wisten dat, wie dat (tovenarij) koopt, geen aandeel zal hebben in het Hiernamaals. En slecht is het waarvoor zij hun zielen verkochten, als zij het maar wisten.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 102]

Degene die zwarte magie praktiseert, is een ongelovige, volgens de uitspraak van de meeste geleerden. Allah de Verhevene heeft gezegd: “Werp neer wat in jouw rechterhand is, het zal wat zij wrochtten verslinden. Voorwaar, wat zij wrochtten is slechts een list van een tovenaar. En de tovenaar wint niet, hoe hij het ook doet.” [Soerat Taa Haa (20), aayah 69]

Er zijn veel mensen die verboden middelen nemen door zich te wenden naar een magiër om zwarte magie onschadelijk te maken. Men dient zich in alle gevallen te wenden naar Allah en genezing te zoeken bij de Woorden van Allah en de profetische authentieke geneeswijze.

Wat de zogenaamde toekomstvoorspeller betreft, hij zal in ongeloof treden als hij de toekomst en het onwaarneembare beweert te kennen. Niemand kent de toekomst en het onwaarneembare behalve Allah. Velen van hen misleiden mensen die een zwak geloof hebben en stelen hun geld. Zij gebruiken manieren om de mensen te misleiden door zogenaamd de toekomst te voorspellen door een kopje te lezen of via een spiegel of door naar een bol te kijken. Als zij een keer waarheid spreken dan mengen zij dit met 99 leugens. Het probleem hiervan is dat degenen met een zwak geloof zich alleen die ene waarheid herinneren en de rest van de leugens over het hoofd zien. Mensen wenden zich naar deze misleiders zodat zij hun toekomst achterhalen en vertellen of zij in vreugde zullen leven, met wie zij in het huwelijk treden, of hoe het zal aflopen met een handel die men drijft, of gebruiken deze mensen om verloren voorwerpen te zoeken etc.

Het oordeel over degene die naar hen toe gaat en datgene wat zij hem doorgeven gelooft, is dat hij in ongeloof treedt. En het bewijs is datgene wat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) gezegd heeft: “Degene die een toekomstvoorspeller benadert en hem gelooft betreffende datgene wat hij hem vertelt, zal ongelovig worden met datgene wat geopenbaard is aan Mohammed.” (Overgeleverd door Ahmad, zie Sah'ieh' al-Djaami' 5939.)

Maar als degene die naar hen gaat niet gelooft dat zij het onwaarneembare kennen, maar alleen gaat om een proef te maken (of voor vermaak), zal hij niet in ongeloof treden maar zijn gebed wordt voor 40 dagen niet geaccepteerd. En het bewijs is datgene wat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) gezegd heeft: “Degene die een toekomstvoorspeller over een zaak vraagt, van hem zullen er 40 avondgebeden niet geaccepteerd worden.” (Overgeleverd door Moeslim.)

Dit neemt niet weg dat men vrij gesproken is van het gebed, men is verplicht om het gebed te verrichten en vervolgens berouw tegenover Allah te tonen jegens de zonde die hij gepleegd heeft door naar zulke leugenaars te gaan. (Dit geldt ook voor horoscopen etc.)

Wat tot de kleine shirk behoort, is het denken dat er bepaalde dingen voordeel kunnen brengen, terwijl Allah de Almachtige dit niet zo heeft laten zijn.

Dit kan veranderen van kleine naar grote shirk wanneer men denkt dat zulke zaken voordeel brengen en ook schaden naast Allah, zoals velen denken over allerlei amuletten, kralen, stenen en voorwerpen die magiërs en toekomstvoorspelers aan hun “patiënten” voorschrijven. Zij hangen deze kettingen en amuletten om hun nekken of plaatsen deze ergens (in huizen, auto's etc.) waar de magiër dat vraagt te doen, zodat zij de zogenaamde slechte geesten en boze ogen (jaloezie) afweren.

Al deze zaken zijn verboden binnen de Islaam, omdat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Degene die een amulet hangt, zal deelgenoten aan Allah toekennen.” (Overgeleverd door Ah'mad, zie as-Sielsielah as-Sah'ieh'ah nr. 492.)

Degene die dit doet en hij gelooft dat dit schaadt of voordeel brengt, zal iemand zijn die grote shirk begaat. Men treedt in ongeloof wanneer men gelooft in het schaden of voordeel brengen van iets, terwijl Allah daar geen toestemming voor gegeven heeft.

Het zweren bij iemand anders dan Allah de Verhevene. Allah de Verhevene zweert bij één van Zijn schepselen wanneer Hij dat wil. Wat het schepsel betreft, hij mag niet zweren bij iemand anders dan Allah. Velen zweren bij anderen naast Allah. Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) gezegd heeft: “Degene die bij iemand anders dan Allah zweert, heeft deelgenoten toegekend aan Allah.” (Overgeleverd door Ah'mad, zie ook Sah'ieh' al-Djaami' 6204.)

De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft ook gezegd: “Degene die bij het vertrouwen zweert, behoort niet tot ons.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed, zie as-Sielsielah as-Sah'ieh'ah nr. 94.)

Het is niet toegestaan om bijvoorbeeld bij de Ka'bah, vertrouwen, eer, hulp, zegeningen, leven en aanzien van een persoon, of bij ouders, moeders of bij kinderen te zweren. Voor degene die dit doet, is zijn boetedoening het zeggen van: “laa ielaaha iella llaah – er is geen god (die het recht heeft om aanbeden te worden) behalve Allah,” zoals overgeleverd is in de authentieke h'adieth: “Degene die zweert bij al-Laat of al-‘Oezza dient “Laa ielaaha iella llaah” te zeggen.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Er zijn vele termen die mensen uitspreken die naar shirk leiden, zoals het zeggen van: ik zoek toevlucht bij Allah en bij jou, of ik vertrouw op Allah en op jou, of dit is van Allah afkomstig en van jou, of ik heb niemand dan Allah en jou, of Allah is in de hemelen en jij op aarde, of dat men zegt: als Allah er niet was en jij, dan…

Men zou in deze gevallen moeten zeggen: “Ik vertrouw op Allah en vervolgens op jou..”

Ook is men vaak ontevreden met de tijd, door bijvoorbeeld te zeggen “wat een slechte tijd”, of andere uitspraken die over de tijd gedaan worden. Weet dat Allah de Schepper is van de tijd, ga daar met respect mee om!

Geloven dat planeten en sterren invloed hebben op de gang van zaken en gebeurtenissen: zoals het zich wenden naar horoscopen in kranten en tijdschriften. Als men gelooft dat deze invloed hebben op zijn leven, dan treedt men in shirk. En als men het bevestigt uit het oogpunt van vermaak, dan zal men daardoor een grote zonde begaan. Omdat het niet toegestaan is om vermaak te zoeken bij zaken die shirk bevatten. Het opent tevens de deur naar shirk omdat de shaytaan (satan) allerlei verkeerde gedachten bij de mens laat opkomen waardoor men verder en verkeerd gaat nadenken.

Wat tot de kleine shirk en ongeloof behoort, is het nalaten van het gebed:

Velen in onze tijd verwaarlozen het gebed en laten het na. Dit zal hun leiden naar shirk (moge Allah ons daarvan behoeden). Zijn eminentie sheikh ‘Abdel-‘Aziz ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) was gevraagd naar het oordeel over degene die het gebed in zijn geheelheid nalaat en degene die het verwaarloost! Hij (moge Allah hem genadig zijn) antwoordde door te zeggen: “Het nalaten van het gebed in zijn geheel of tijdens een aantal gebedstijden is groot ongeloof, ook al ontkent men de verplichting daarvan niet. Dit is de meest juiste uitspraak van de geleerden en het betreft zowel de man als de vrouw. Omdat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) gezegd heeft: “De aanleiding van een persoon naar ongeloof en shirk, is het nalaten van het gebed.” (Overgeleverd door Moeslim.)

En hij (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft ook gezegd: “De belofte tussen ons en hen is het gebed, degene die het nalaat is in ongeloof getreden.” (Overgeleverd door Ah'mad, at-Tirmidzie, Ibn Maadjah, an-Nasaa-ie en Daarimie, met allen een authentieke keten.)

Sheikh Ibn ‘Oethaymien heeft gezegd: “Als het ons duidelijk is geworden dat degene die het gebed nalaat een ongelovige is, dan worden de volgende oordelen op hem toegepast:

- Het is niet geldig om hem te huwen; als er een huwelijkscontract voor hem gesloten is en hij bidt niet, dan is het huwelijk ongeldig.

- Als men het gebed nalaat nadat er een huwelijkscontract gesloten is, dan zal zijn huwelijk ontbonden worden en zijn vrouw zal voor hem niet meer toegestaan zijn.

- Als hij een dier slacht dan is het niet toegestaan om van het te geslachte dier te eten.

- Hij heeft geen toestemming om Mekkah binnen te treden.

- Als hij overlijdt, is het zijn familieleden niet toegestaan van hem te erven.

- Als hij sterft dan wordt hij niet ritueel gewassen, niet gewikkeld in een doodskleed en over hem wordt geen gebed verricht en hij wordt niet begraven tussen de moslims. Zo'n persoon dient ergens in het wild begraven te worden met zijn kleding aan.

- Op de dag des oordeels zal hij behoren tot de Farao, Haamaan, Qaaroen en Oebay Ibnoe Khalaf, en hij zal het Paradijs niet betreden. Het is niet toegestaan voor zijn familieleden om vergeving en barmhartigheid voor hem te vragen omdat hij ongelovig is.

Wat het verwaarlozen van het gebed betreft, dit is een grote zonde en behoort tot de eigenschappen van huichelaars. Allah de Verhevene heeft gezegd: “Voorwaar, de huichelaars proberen Allah te misleiden, en Hij vergeldt hun (misleiding). En wanneer zij in de salaat (het gebed) staan, staan zij er lui bij, om door de mensen gezien te worden. En zij gedenken Allah slechts weinig.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 142]

Het bidden in gemeenschap in de huizen van Allah (de moskeeën) is voor mannen verplicht, omdat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) dit heeft gezegd in een h'adieth die door Aboe Hoerayrah overgeleverd is: “Ik heb me voorgenomen om te gebieden op te roepen tot het verrichten van het gebed en vervolgens een persoon te vragen om de mensen te leiden in het gebed, en vervolgens te vertrekken met enkele mensen die een stapel brandhout bij zich hebben naar een volk dat het gebed niet bijwoont en vervolgens hun huizen in brand te steken.”

Dit duidt ons aan dat het verrichten van het gebed in gemeenschap voor mannen een belangrijke verplichting is en dat degene die het nalaat een erge bestraffing verdient.

Dit is wat wij konden verzamelen over dit belangrijke onderwerp en adviseren mensen om de volgende boeken te raadplegen voor meer uitleg.

- Kitaab at-Tawh'ied (het monotheïsme boek), wat het recht is van Allah op de dienaren, van sheikh Moh'ammed ibn Soelaymaan at-Tamiemie.

- Kitaab at-Tawh'ied (het monotheïsme boek) van sheikh Saalih' al-Fawzaan.

- Verboden zaken die te licht worden opgevat en waar mensen voorzichtig mee moeten zijn, van sheikh Mohammed Saalih' al-Moenaddjied.
 
naar boven Naar index