Artikelen---Als je wilt dat...

 

Als je wilt dat...

 

Als je wilt dat...

Als je wilt dat er 100 goede daden voor je opgeschreven worden en 100 fouten uitgewist worden, zeg dan 100 keer op een dag “Laa ilaaha illallah wahdahoe laa sjarieka lah, lahoel-moelk, wa lahoel-hamd, wa hoewa ‘alaa koelie sjai'in qadier”. En als je wilt dat al je zonden worden vergeven ook al zijn zij als het schuim van de zee, zeg dan 100 maal per dag “soebhaan-allaahie wabi hamdihi”.

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (sal-allahoe ‘alehie wa salam) zei: “Wie honderd maal gedurende de dag zegt: Laa ilaaha illallah wahdahoe laa sjarieka lah, lahoel-moelk, wa lahoel-hamd, wa hoewa ‘alaa koelie sjai'in qadier (er is geen god dan Allah, de Enige, zonder deelgenoten, van Hem is het Koninkrijk en alle lof zij Hem en Hij is over alles Machtig), verkrijgt een verdienste alsof hij tien slaven in vrijheid stelde en honderd goede daden worden voor hem opgeschreven en honderd fouten van hem worden gewist. En hij zal tegen de duivel beschermd zijn tot het einde van de dag; en niemand zal hem in verdienste overtreffen, behalve de man die meer doet dan hij.”

Hij zei ook: “Van wie op een dag honderd maal zegt: soebhaan-allaahie wabi hamdihi (Heilig is Allah en alle lof voor Hem), worden zijn fouten gewist, al zijn zij als het schuim van de zee.” (Overgeleverd door Boekhaarie en Moeslim)

Als je wilt dat...

Als je wilt dat al je fouten vergeven worden, ook al zijn zij als het schuim van de zee, zeg dan meteen na het gebed 33 maal “Soebhaanallaah” en 33 maal “Al-Hamdoelillaah” en 33 maal “Allaahoe Akbar” en 1 maal “Laa ilaaha illallah wahdahoe laa sjarieka lah, lahoel-moelk, wa lahoel-hamd, wa hoewa ‘alaa koelie sjai'in qadier”.

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei: “Wie meteen na de Salaat (het gebed) de woorden “Soebhaanallaah” (Heilig is Allah) 33 maal zegt, en 33 maal “Al-Hamdoelillaah” (alle lof is voor Allah) zegt, en 33 maal de woorden “Allaahoe Akbar” (Allah is de grootste) zegt, en om het honderdtal vol te maken zegt "Laa ilaaha illallah wahdahoe laa sjarieka lah, lahoel-moelk, wa lahoel-hamd, wa hoewa ‘alaa koelie sjai'in qadier" (er is geen god dan Allah, de Enige, zonder deelgenoten, van Hem is het Koninkrijk en alle lof zij Hem en Hij is over alles Machtig), zal al zijn fouten vergeven worden, al zijn zij als het schuim van de zee.” (Overgeleverd door Moeslim)

Als je wilt dat...

Als je een schat onder de schatten van het Paradijs wilt verkrijgen, zeg dan “Laa hawla wa laa qoewawatta illaa billaahi”.

Aboe Moesa verhaalde: “De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei tot mij: "Zal ik jou vertellen over een schat onder de schatten van het Paradijs?" Ik zei: zeker, o boodschapper van Allah. Hij zei: "Laa hawla wa laa qoewawatta illaa billaahi" (er is geen macht en geen kracht behalve bij Allah).” (Overgeleverd door Boekhaarie en Moeslim)

Als je wilt dat...

Als je iets wilt zeggen dat voldoende voor je is, zeg dan Soerah 112, 113 en 114 drie maal in de ochtend en drie maal in de avond.

‘Abdoellah ibn Khoebaib verhaalde: “De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei tegen mij: "Lees Qoel hoewallaahoe ahad (Qor-aan, hoofdstuk 112) en de Moe'auwidzatayn (Qor-aan, hoofdstuk 113 en 114), in de ochtend en in de avond, (doe dit) drie maal en het zal in ieder opzicht voldoende voor je zijn.” (Overgeleverd door Aboe Dawoed)

Als je wilt dat...

Als je wilt dat als je sterft in je slaap, dat je dan sterft als een gelovige, verricht dan Woedoe-e en ga op je rechter zijde liggen, zeg dan “Allahoema aslaamtoe nafsie ielayka, wawasjehtoe wasjhie ielayka, wa-fawwattoe amrie ielayka, wa-aldje'toe dha'rie ielayka, raghbattan wa-rahbattan ielayka, laa malja' wa laa manja mienka iellah ielayka, aamentoe bikitabika al-laathie enzelta, wa binabi'jieka al-laathie arselta“.

Al-Baraa' ibn ‘Aazib verhaalde: “De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei tegen mij: "Wanneer je naar bed gaat, verricht dan Woedoe-e zoals je voor de Salaat (het gebed) doet, ga op je rechterkant liggen, en zeg: “Allahoema aslaamtoe nafsie ielayka, wawasjehtoe wasjhie ielayka, wa-fawwattoe amrie ielayka, wa-aldje'toe dha'rie ielayka, raghbattan wa-rahbattan ielayka, laa malja' wa laa manja mienka iellah ielayka, aamentoe bikitabika al-laathie enzelta, wa binabi'jieka al-laathie arselta“ (O Allah, ik geef mijn ziel aan U over, en wendt mijn gezicht tot U. Ik geef mijn zaak aan U over, en wend mijn rug tot U, verlangend naar U en U vrezend. Er is geen toevluchtsoord of schuilplaats tegen U dan bij U. Ik geloof in Uw boek dat U hebt geopenbaard en in de profeet die U heeft gezonden)."

Als je dan sterft, sterf je als gelovige. Laat deze woorden de laatste zijn die je 's avonds zegt.” (Overgeelverd door Boekhaarie en Moeslim)

Als je wilt dat...

Als je wilt dat Allah, Verheven en Geprezen is Hij, het pad naar het Paradijs voor jou vergemakkelijkt, volg dan een pad op zoek naar kennis.

Aboe Hoerayrah verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Voor hem die een pad volgt en daarop kennis zoekt, wordt door Allah een pad naar het Paradijs vergemakkelijkt.” (Overgeleverd door Moeslim)

Als je wilt dat...

Als je wilt dat de Qor-aan een voorspraak voor je is, lees hem dan.

Aboe Oemaamah verhaalde dat hij de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) hoorde zeggen: “Lees de Qor-aan, want hij zal op de Laatste Dag verschijnen als een voorspraak voor degenen die zijn metgezellen waren.” (Overgeleverd door Moeslim)

Als je één derde van de Qor-aan wilt lezen in een paar seconde, reciteer dan Soerah 112 (al-Ikhlaas).

Aboe Hoerayrah verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Het reciteren van Soerat al-Ikhlaas staat gelijk aan (het reciteren van) één derde van de Qor-aan.” (Overgeleverd door Moeslim)

Als je wilt dat...

Als je wilt dat alle acht poorten van het Paradijs voor jou geopend zullen zijn, en dat jij het Paradijs kunt binnentreden door welke poort jij wilt, verricht dan de Woedoe-e zorgvuldig en zeg daarna “Asjadoe al-laa ilaaha illa-Llaahoe wahdoehoe laa sjarieka lah, wa asjhadoe anna Mohammedan ‘abdoehoe wa rasoeloe”.

‘Oemar ibn Al-Khattaab (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Een ieder van jullie die zijn Woedoe-e zorgvuldig doet, en daarna zegt “Asjadoe al-laa ilaaha illa-Llaahoe wahdoehoe laa sjarieka lah, wa asjhadoe anna Mohammedan ‘abdoehoe wa rasoeloe” (ik getuig dat er geen god is dan Allah. Hij is de Ene en heeft geen deelgenoten. En ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is), zal alle acht poorten van het Paradijs voor hem geopend vinden en hij kan binnentreden door welke hij belieft.” (Overgeleverd door Moeslim)

Tirmidzie voegt aan de smeekbede toe: “Allaahoemma-dj'alnie minat-tawwaabien wa-dj'alnie minal-moetatahhirien (O Heer, laat mij behoren tot degenen die berouw tonen en laat mij behoren tot degenen die gereinigd zijn)." (Overgeleverd door Tirmidzie)

Als je wilt dat...

Als je wilt dat de profeet Mohammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) ten gunste van jou spreekt, vraag dan de Wasielah voor hem (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem). En als je wilt dat je genade van Allah de Almachtige ontvangt, smeek dan genade af over de profeet Mohammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem).

‘Abdoellah ibn ‘Amr al-‘Aas verhaalde dat hij de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) hoorde zeggen: “Wanneer jullie de Moe'edzin de Adzaan horen roepen, herhaal dan wat hij zegt, voeg dan Allah's zegeningen (Salawaat #) voor mij er aan toe, want degene die bij Allah om genade voor mij vraagt, krijgt deze tienvoudig terug; smeek dan Allah om de Wasielah ## voor mij, dat is een hoog niveau in het Paradijs dat slechts één van de dienaren van Allah gegeven wordt, en ik hoop dat ik diegene ben. Wie de Wasielah voor mij vraagt krijgt zeker voorspraak.” (Overgeleverd door Moeslim)

# Salawaat: Allaahoemma sallie ‘alaa Mohammed wa ‘alaa aalie Mohammed, kamaa salayta ‘alaa Ibrahiem wa ‘alaa aalie Ibrahiem, innaka hamiedoem-majied. Allaahoema baarik ‘alaa Mohammed wa ‘alaa aalie Mohammed, kamaa baarakta ‘alaa Ibriehiem wa ‘alaa aalie Ibrahiem, innaka hamiedoem-madjied (O Allah, schenk Uw vrede aan Mohammed en de familie van Mohammed, zoals U Uw vrede hebt geschonken aan Ibraahiem en de familie van Ibraahiem. U bent waarlijk de Lofwaardige, de Glorievolle. O Allah, schenk Uw zegeningen aan Mohammed en aan de familie van Mohammed, zoals U Uw zegeningen hebt gegeven aan Ibraahiem en de familie van Ibraahiem. U bent waarlijk de Lofwaardige, de Glorievolle).

## Wasielah: Allaahuma Rabbie haadhihie da'wati-t-taammah wa-s-salaatie-l-qaa'imah, aatie Mohammedani-l-wasielata wa-l-fadielata wa-b'athhoe maqaaman mahmoedani-lladhie wa'adthoe (O Allah, Heer van onze volledige gebeden, schenk Mohammed zijn eeuwige rechten van voorspraak, aanzien en de hoogste plaats (in het Paradijs) door de zegening hiervan. En verhef hem tot het niveau dat U hem beloofd hebt).

Als je wilt dat...

Als je wilt dat je zonden vergeven zullen worden, bid dan vijf keer per dag.

Aboe Hoerayrah verhaalde dat hij de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) hoorde zeggen: “Vertel mij, als er bij een van jullie een rivier voor zijn deur zou lopen, en hij zou er vijf maal per dag een bad in nemen, zou er dan nog enig vuil op hem overblijven?” Zij zeiden: “Er zou geen vuil op hem overblijven.” Hij (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Dit is een vergelijking met de vijf gebeden, Allah vergeeft onze zonden vanwege hen.” (Overgeleverd door Boekhaarie en Moeslim)

Als je wilt dat...

Als je wilt dat Allah de Almachtige een huis in het Paradijs voor je bouwt, bid dan elke dag 12 vrijwillige Raka'at.

Oemm al-Moe-eminien Oemm Habiebah (moge Allah tevreden met haar zijn), zij was dus een van de vrouwen van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem), verhaalde dat zij de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) hoorde zeggen: “Er is geen moslimdienaar die iedere dag twaalf vrijwillige Raka'at voor Allah de Verhevene bidt, of Allah bouwt voor hem een huis in het Paradijs.” Of: “...wordt er voor hem een huis in het Paradijs gebouwd.” (Overgeleverd door Moeslim)

Als je wilt dat...

Als je wilt dat al je zonden tussen de ene vrijdag en de andere vrijdag vergeven worden, neem dan voor Salaat al-Djoemmah (het vrijdaggebed) een bad (verricht de Ghoesl), gebruik parfum, ga rustig naar de moskee, bid vrijwillige gebeden en luister naar de preek van de imaam.

De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Iemand die een bad neemt op vrijdag, zichzelf goed wast, olie of parfum gebruikt; en dan vroeg in de middag naar de moskee gaat en rustig en zonder te duwen of de mensen te storen plaats neemt; dan vrijwillige gebeden bidt zoveel als hij kan; dan stil luisterend naar de Khoetbah (preek), al zijn zonden tussen deze en de komende vrijdag zullen vergeven worden.” (Overgeleverd door Boekhaarie)

Als je wilt dat...

Als je wilt dat al je zonden worden vergeven, vast dan de hele maand Ramadhaan.

Aboe Hoerayrah verhaalde dat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Wie gedurende de maand Ramadhaan uit oprechtheid van geloof vast in de hoop verdiensten te krijgen, zal zijn begane zonden vergeven zien worden.” (Overgeleverd door Boekhaarie en Moeslim)

Als je wilt dat...

Als je wilt dat je zonden van meer dan een jaar vergeven worden, vast dan op de dag van ‘Arafah (de 9de dag van de Arabische maand Dzoel-Hiddjah, de maand van de Hadj).

Aboe Qataadah verhaalde: “De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) werd gevraagd naar het vasten op de dag van ‘Arafah. Hij antwoordde: “Dit zorgt voor vergeving (van de zonden die begaan zijn) in het vorige en het voorbijgegane gedeelte van het jaar.” (Overgeleverd door Moeslim)

Als je wilt dat...

Als je de beloning wilt van een heel jaar vasten, vast dan na de Ramadhaan nog 6 dagen in de Arabische maand Shawwaal.

Aboe Ayyoeb verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Wie gedurende de maand Ramadhaan vast en (die) vervolgens opvolgt (met) zes dagen in (de maand) Shawwaal, is alsof hij het gehele jaar vastte.” (Overgeleverd door Moeslim)

Als je wilt dat...

Als je wilt dat al je zonden vergeven worden en dat je toestand is zoals na je geboorte (vrij van zonden), ga dan op bedevaart en bega geen zonden.

Aboe Hoerayrah verhaalde dat hij de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) hoorde zeggen: “Wie de Hadj verricht zonder zich zedeloos te gedragen en zonder zonden te begaan terugkeert, keert terug (in een toestand) als op de dag dat zijn moeder hem baarde.” (Overgeleverd door Boekhaarie en Moeslim)

Als je wilt dat...

Als je wilt dat je ogen beschermd worden tegen het Vuur van de Hel, huil dan uit vrees voor Allah de Almachtige, of houdt op de Weg van Allah de Genadevolle de wacht in de nacht.

Ibn ‘Abbaas verhaalde dat hij de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) hoorde zeggen: “De Hel zal twee paar ogen niet aanraken: de ogen die tranen laten uit vrees voor Allah en de ogen die 's nachts op de Weg van Allah de wacht houden.” (Overgeleverd door Tirmidzie)

Als je wilt dat...

Als je het martelaarschap wilt verkrijgen, zoek het dan oprecht.

Anas verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Wie volkomen oprecht het martelaarschap zoekt, verkrijgt het, zelfs al valt hij niet (in de strijd).” (Overgeleverd door Moeslim).

 
naar boven Naar: Verrijk uw kennis - index