Artikelen---Al-Wahn, een dodelijke ziekte

 

Al-Wahn, een dodelijke ziekte

Uit: Wij Moslims, april 2004
Oorspronkelijk uit: Nidaa-oe l-Islaam Magazine, Vol. 9 maart 2002
Vertaald door: Aboe Dardaa-e

Op gezag van Thawbaan (moge Allah tevreden zijn met hem) is overgeleverd dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “De gemeenschappen zullen spoedig elkaar oproepen om jullie aan te vallen, zoals mensen die eten anderen uitnodigen om hun voedsel van een teil te delen." Iemand vroeg: "Zal dat zijn als gevolg van ons kleine aantal op dat moment?" Hij antwoordde: "Nee, jullie zullen met velen zijn op dat moment, maar jullie zullen zoals het schuim zijn (dat naar beneden wordt gedragen) door een stortvloed (van water), en Allah zal de vrees voor jullie wegnemen uit de borsten (harten) van jullie vijand en al-wahn in jullie harten werpen." Iemand vroeg: "O boodschapper van Allah, wat is al-wahn?" Hij antwoordde: "Liefde voor de wereld en afkeer van de dood." [Sah'ieh' (authentiek), overgeleverd door Aboe Daawoed en imaam Ah'mad.]

In een poging om de woorden van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) te begrijpen in bovenstaande h'adieth, zal men al snel de volgende uitspraak van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) waarderen: “Mij zijn woorden gegeven die beknopt zijn, maar omvattend in betekenis.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)


De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) was gezegend met het diepgaande vermogen om slechts enkele woorden uit te spreken maar waarover hele volumes geschreven kunnen worden.

In deze treffende overlevering beschrijft de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) de situatie van de moslims met grote nauwkeurigheid en tevens beschrijft hij een remedie voor de kwaal. Kort na de val van het khalifah (kalifaat) werd de moslimwereld door de Europese machten verdeeld in vele verschillende staten; elk van hen had hierbij de rijke bronnen voor ogen, waarmee Allah de moslims gezegend heeft.

Kolonisatie en corruptie volgden snel in deze landen en de zaden van tirannieke despotische regimes werden geplant. Nu, terwijl de oemmah (gemeenschap) verdeeld is en elke overheid zich enkel bezighoudt met haar eigen belangen, zijn de vijanden van de Islaam vrij om elke regio aan te vallen, zoals wilde beesten hun prooi aanvallen - Palestina, Irak, Afghanistan...

Iemand vroeg: "Zal dat zijn als gevolg van ons kleine aantal op dat moment?" Hij antwoordde: "Nee, jullie zullen met velen zijn op dat moment..."

Dit is krachtig bewijs dat aantallen in de Islaam van gering belang zijn. De moslims waren zegevierend tijdens de slag van Bedr, waar de ongelovigen de moslims in aantallen overtroffen (in verhouding) van 3 tot 1. De moslims waren tevens zegevierend bij Yarmoek, waar de Romeinen de moslims in aantallen overtroffen, (in verhouding) van 70 tot 1. De huidige situatie is precies het tegenovergestelde. De moslimgemeenschap bedraagt meer dan een miljard en groeit erg snel. Echter, deze fenomenale aantallen zijn van gering belang wanneer de massa van de populatie wezenlijk verslaafd is door het Westen; zonder verstand bijeen gehokt zoals vee volgens de wil van hun meesters.

“...maar jullie zullen zoals het schuim zijn (dat naar beneden wordt gedragen) door een stortvloed (van water)”

Hier is een ander beeld! Deze buitengewone beschrijving draagt een zware betekenis onder haar uiterlijk als men de eigenschappen van het “schuim” in overweging neemt.

Ten eerste, het schuim bedekt het onderliggende water, een gevoel van trots en zelfvertrouwen suggererend. Ten tweede is het schuim bijna gewichtsloos en met weinig substantie, zodanig dat een licht briesje het kan vernietigen. Dus, de trots en zelfvertrouwen is onterecht en in werkelijkheid dient het niet te bestaan. Het is enkel een product van zelfbedrog. Ten derde heeft het schuim en vuil geen controle over haar pad - dat wil zeggen, over de stroom van het onderliggende water.

Het enige dat het doet is het meestromen naar haar eindbestemming, terwijl het vergiftigd is met zijn denkbeeldige positie.

“...en Allah zal de vrees voor jullie wegnemen uit de borsten (harten) van jullie vijand en al-wahn in jullie harten werpen.”

Er waren dagen dat de strijdkrachten van de moslims gevreesd werden door iedereen die hen tegenstand bood; in deze dagen reisde men over de hele wereld naar de landen van de moslims om onderwijs te genieten, waarbij het Arabisch de taal van het succes was. Deze dagen zijn geheel voorbij. Men kijkt tegenwoordig neer op de moslims en de Islaam! Waarom? De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei, dat het komt door al-wahn. Technisch gezien betekent het een duffe levensloosheid en verzwakking. Echter, de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) beschreef het woord in zijn ware betekenis:

Iemand vroeg: "O boodschapper van Allah, wat is al-wahn?" Hij antwoordde: "Liefde voor de wereld en afkeer van de dood."

Het probleem en de oplossing is dus geïdentificeerd. Na het bombardement van de kapitalisten en de socialistische ideologieën is de moslimwereld té materialistisch geworden, wanhopig de beloningen en geneugten van deze wereld nastrevend, met slechts weinig gedachtenis aan het Hiernamaals. De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei in een andere overlevering: “Gedenk de dood veelvuldig, hetgeen de vernietiger is van plezier.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.)

Allah zei in de Qor-aan: “Zeg: het genot van de wereld is weinig en het Hiernamaals is beter voor wie (Allah) vreest en jullie worden in het geheel niet onrechtvaardig behandeld. Waar jullie je ook bevinden, de dood zal jullie bereiken, al waren jullie in versterkte kastelen.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 77-78.]

Imaam Ahmad heeft overgeleverd dat Aboe d-Dardaa-e zei: “Als jullie enkel wisten wat jullie zeker zullen zien na jullie dood, dan zouden jullie nooit weer een enkele hap eten uit verlangende eetlust, en jullie zouden nooit weer een extra teug water drinken voor het plezier van onverzadigbare dorst.”

Wanneer moslims realiseren dat de dood niet het einde is, maar het begin - het Hiernamaals met ultieme rechtvaardigheid en ofwel ondraaglijke pijniging of gelukzalige beloning - dan zal onze situatie zeker veranderen.

Tot die tijd zegt Allah: “…Waarlijk! Allah zal de (goede) toestand van een volk niet veranderen totdat zij hun (goede) toestand (zelf) veranderen (door het begaan van zonden en door ondankbaar en ongehoorzaam te zijn tegenover Allah)…” [Soerat ar-Ra'd (13), aayah 11.]

 
naar boven Naar index