Artikelen---Artikelen per categorie---Prikbord---Reactie van een christen (1)

 
Reactie van een christen (1)
 

In Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle

Alle lof (en dank) is voor Allah, en Allah's vrede en zegeningen zijn met Zijn dienaar en boodschapper, Moh'ammed ibn ‘Abdoellaah, en zijn familie, metgezellen en eenieder die hen in het goede volgt. Voorts:

Onlangs kregen wij een e-mail van Doede, een christen die reageerde op een artikel op onze website www.uwkeuze.net. Hieronder kunt u zijn reactie lezen, alsook de reactie daarop, geschreven door broeder Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah voor www.uwkeuze.net.

Beste mensen,

Ik heb uw artikel Islaam en Christendom in de Bijbel gelezen. Ik keek er van verbaast op dat u o.a. schreef:

<<< Er kan gezegd worden dat een christen iemand is die Jezus Christus (aleyhi sallam) aanbidt. Maar wij zijn het niet eens met deze definitie. Waarom? Omdat Jezus (aleyhi sallam) simpelweg nooit geclaimd heeft: 'Ik ben God en jullie moeten mij aanbidden.' Of: 'Ik ben gelijk aan God en ik ben net zo eeuwig als God.' Of: 'Jullie zullen het koninkrijk der hemelen binnengaan als jullie in mij geloven.'

Niet één maal heeft hij een dergelijke bewering geuit. Jezus (aleyhi sallam) gebruikte duidelijk geen vage taal om zijn vitale en uiterst belangrijke zaak uit te leggen en hij liet dit evenmin over aan de verbeelding van de mensen of hun interpretatie. Maar wat onderwees hij dan? Wat was de essentie van zijn missie? Dit punt zullen wij verderop in detail bespreken. >>>

Mag ik zo vrij zijn om als christen mijn visie hierop te geven?

Aboe Yoesoef: beste Doede, maar natuurlijk mag u uw visie geven! Wij willen graag het volgende Koranische Vers praktiseren (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “En redetwist niet met de mensen van het Boek (joden en christenen) behalve (op een manier) die beter is (met goede woorden en goed gedrag), behalve (met) degenen onder hen die onrecht plegen. En zeg (tegen hen): ‘Wij geloven in wat tot ons is neergezonden en in wat tot jullie is neergezonden (d.w.z. de ongewijzigde originele openbaringen); en onze God en jullie God is één (en Dezelfde), en aan Hem hebben wij ons overgegeven (als moslims).'” [Soerat al-‘Ankaboet (29), aayah 46.]

En wij hopen dat God uw hart verzacht en openstelt voor de Islaam – overgave aan God. Het bovenstaande Vers (29:46) bevat enkele zeer belangrijke punten, waaronder:

1) ...Wij geloven in wat tot ons is neergezonden en in wat tot jullie is neergezonden (d.w.z. de ongewijzigde originele openbaringen)...: een moslim is geen moslim als hij niet gelooft in de vorige Boeken die door God geopenbaard zijn. D.w.z. dat zo iemand buiten de oevers van de Islaam treedt als hij een of meerdere van de vorige Boeken (en/of profeten) koppig blijft ontkennen nadat hem de duidelijke bewijsvoering hiervoor gegeven is (lees o.a. Geloof in de boeken en Geloof in de boodschappers).

Uiteraard geldt dit slechts voor de originele en ongewijzigde teksten. Mevrouw Ellen G. White, een “profetes” van de Zevende Dag's Adventisten, heeft in haar Bijbelcommentaar deel 1, pagina 14, een bekentenis af te leggen over de feilbaarheid van de 'Heilige Bijbel': “De Bijbel die we vandaag de dag lezen is het werk van vele kopiïsten (en vertalers!) die in de meeste gevallen hun werk met fantastische nauwkeurigheid hebben gedaan. Maar kopiïsten zijn niet onfeilbaar geweest, en God heeft het klaarblijkelijk niet gepast geacht om hen allemaal tegen fouten te behoeden bij het overschrijven.” [Voor meer dergelijke uitspraken, lees o.a. Christenen geven toe en Vernietigende bekentenissen van het boek Is de Bijbel God's Woord?, en De Bijbel: God's Woord of goddelijk geïnspireerd? en Verschillen in berichtgeving van het boek De Bijbel als getuige.)

Kortom, de huidige Bijbel is niet meer in zijn oorspronkelijke vorm aanwezig, dus niet meer voor de volle 100% betrouwbaar. Dit in tegenstelling tot de Qor-aan, die dan ook dienst doet om de mensheid weer te voorzien van de correcte leiding, wat ook de reden was voor het openbaren van het Evangelie aan Jezus (vrede zij met hem) omdat de Thora niet meer 100% origineel en betrouwbaar was.

2) ...en onze God en jullie God is één (en Dezelfde)...: er is maar één God, en dat is Allah (in het Arabisch) of Elah (in het Aramees, de taal van Jezus) of God (in het Nederlands en Engels etc.). Er is maar één God, en Zijn boodschap was altijd één en dezelfde: namelijk de oproep tot tawh'ied (Zijn eenheid – monotheïsme) en waarschuwen tegen shirk (polytheïsme, afgoderij).

God zegt in de Edele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “Waarlijk, dit - jullie oemmah (d.w.z. religie) - is één oemmah (de boodschap was, is en blijft altijd hetzelfde: islamitisch monotheïsme), en Ik ben jullie Heer, dus aanbid Mij (alleen)!” [Soerat al-Anbiyaa-e (21), aayah 92.]

Jullie religie is één religie, d.w.z. dat de geloofsleer (‘aqiedah) altijd hetzelfde is gebleven: alle profeten en boodschappers (en hun volgelingen) aanbaden alleen Allah zonder deelgenoten aan hem toe te kennen (zij volgden het zuivere islamitische monotheïsme) hoewel de sharie'ah (wetgeving) enigszins kon verschillen. De Islaam is dan ook geen compleet nieuwe religie, maar een continuering van de aloude boodschap aan de mensheid. Zo'n ommezwaai in de geloofsleer zoals de christenen veronderstellen, is een onvoorstelbare wending in God's Plan: eerst riepen alle profeten de mensen op tot “God is één” en opeens is dat “God is drie”. (Zie Slechts één Boodschap!)

3) ...en aan Hem hebben wij ons overgegeven (als moslims)...: de naam moslim wordt vaak gegeven aan alleen diegenen die geloven in de Islaam en de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem), maar in feite is dit niet juist. Dit wordt duidelijk als we kijken naar de betekenis van moslim. Een moslim is iemand die zich overgeeft aan God, aan Allah. Dus alle volgelingen van de waarheid, zoals die door verschillende profeten en boodschappers is verkondigd, zijn moslims. Dus de profeet Jezus (vrede zij met hem) en zijn ware volgelingen zijn moslims, de profeet Mozes (vrede zij met hem) en zijn ware volgelingen zijn moslims etc., en de religie/boodschap waar de profeten en boodschappers mee kwamen was altijd Islaam (overgave aan God). Zo heeft Jezus (vrede zij met hem) volgens de Bijbel gezegd: “…Onderwerp u aan God (= Islaam), maar bied weerstand aan de duivel…” (Jakobus 4:7.) Jezus (vrede zij met hem) riep dus ook op tot Islaam!

Dan gaan we nu verder met wat u schreef:

Jezus Christus is God. In Joh.14:1 zegt de Heren Jezus:”gij gelooft in God, gelooft ook in Mij."

Het woordje ook laat zien dat Jezus Christus Zich als voorwerp van geloof aan de discipelen voorstelt, in de zelfde zin als waarin God voorwerp van hun geloof was.

Aboe Yoesoef: we dienen te weten dat Jezus (vrede zij met hem) vaak in gelijkenissen sprak, hij gebruikte voorbeelden en we dienen niet al zijn woorden letterlijk te nemen. We lezen dit in Matteüs 22:1: “…En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen…”

In de Islaam kennen we het principe van eenduidige verzen en niet eenduidige verzen (zoals gelijkenissen). God zegt in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “Hij (Allah) is Degene Die tot jou (O Moh'ammed) het Boek (de Qor-aan) neergezonden heeft. Een deel ervan (het Boek) zijn verzen die moeh'kamaat (precies, eenduidig) zijn, zij zijn de basis van het Boek, en anderen zijn moetashaabihaat (niet eenduidig). Wat betreft degenen die in hun harten een afwijking (van de waarheid) hebben (d.w.z. misleid zijn), zij volgen dan wat niet eenduidig ervan is (de moetashaabihaat), al-fitnah (misleiding) wensend en zijn interpretatie wensend (d.w.z. het veranderen zodat het in overeenstemming is met hun begeerten)...” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 7.]

De moeh'kamaat verzen vormen de basis van de Qor-aan en hier dient naar verwezen te worden voor uitleg. De moeh'kamaat zijn duidelijke, door iedereen te begrijpen verzen. Ze kunnen niet veranderd of op meerdere manieren uitgelegd worden.

De moetashaabihaat verzen zijn mogelijk voor meer uitleg vatbaar. Moh'ammad ibn Ish'aaq ibn Yasar zei: “Zij kunnen (maar dienen niet) veranderd worden, en dit is een test van Allah voor de dienaren (alle mensen), net zoals Hij ze test met de toegestane en verboden zaken. Dus deze verzen dienen niet veranderd te worden om een onjuiste betekenis aan te duiden of om de waarheid te verdraaien (volgens de begeerte).”

Dus degenen die verwijzen naar de moeh'kamaat verzen om de moetashaabihaat verzen te begrijpen, hebben de correcte leiding verworven.

Ibn Kethier zei in zijn Tefsier (uitleg) over “...Wat betreft degenen die in hun harten een afwijking (van de waarheid) hebben (d.w.z. misleid zijn), zij volgen dan wat niet eenduidig ervan is (de moetashaabihaat), al-fitnah (misleiding) wensend...”: d.w.z. dat zij hun volgelingen proberen te misleiden door te doen alsof zij hun innovatie bewijzen door zich te verlaten op de Qor-aan – de moetashaabihaat daarvan – maar dit is bewijs tegen en niet voor hen. Bijvoorbeeld, christenen kunnen beweren dat “Jezus goddelijk is” omdat de Qor-aan aangeeft dat hij roeh'oellaah (een door Allah geschapen ziel) is en Zijn Woord (“Wees”), welke Hij schonk aan Maryam (Maria), terwijl zij halsstarrig Allah's andere Uitspraken negeren: “Hij (Jezus) is slechts een dienaar. Wij schonken Onze gunst aan hem (d.w.z. het profeetschap)…” (43:59) en: “Waarlijk, de gelijkenis (van het scheppen) van ‘Iesaa (Jezus) bij Allah is zoals (de) gelijkenis (van het scheppen) van Aadam. Hij schiep hem van stof (klei, aarde), vervolgens zei (Hij) tot hem: ‘Koen (wees)!' - vervolgens was hij.” (3:59) Er zijn andere Verzen die duidelijk verklaren dat Jezus (vrede zij met hem) slechts een van Allah's schepsels is en dat hij de dienaar en boodschapper van Allah de Verhevene is, zoals er ook andere boodschappers waren.

Als we dit principe ook toepassen op de Bijbel, dan zou gij gelooft in God, gelooft ook in Mij (Joh.14:1) vallen in de categorie moetashaabihaat (niet-eenduidige verzen), voor meer uitleg vatbaar, en zou uitgelegd moeten worden met een Bijbelvers die behoort tot de moeh'kamaat (eenduidige verzen), zoals: “…En gij zult op aarde niemand uw vader noemen, want één is uw Vader, Hij, die in de hemelen is (God). Laat u ook geen leidslieden noemen, want één is uw Leidsman (profeet, boodschapper), de Christus (Jezus)…” (Matteüs 23:9-10.) M.a.w. God en Jezus zijn niet hetzelfde, maar twee verschillende entiteiten!

Of: “…Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zeide tot hem: Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan God alleen…” (Marcus 10:17-18.) M.a.w. God en Jezus zijn niet hetzelfde, maar twee verschillende entiteiten!

Het Bijbelvers gij gelooft in God, gelooft ook in Mij dient dan ook begrepen te worden zoals we reeds hebben aangegeven, namelijk dat iemand die een profeet van God ontkent, buiten de oevers van de religie treedt en dus een ongelovige wordt.

God zegt in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “Noeh's volk loochende de boodschappers.” [Soerat ash-Shoe'araa (26), aayah 105.]

Noeh' (Noah – vrede zij met hem) was de eerste boodschapper die door God gestuurd werd naar de mensheid omdat zij begonnen met het aanbidden van afgodsbeelden. “Waarlijk, Wij openbaarden aan jou (O Moh'ammed) zoals Wij openbaarden aan Noeh' (Noah) en de profeten na hem…” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 163.] God zond hem om dit te verbieden en de mensen te waarschuwen voor de gevolgen van polytheïsme (shirk). Hoewel Noah (vrede zij met hem) de eerste boodschapper was, loochenden zij toch alle boodschappers (na hem), waarmee God aangeeft dat het niet geloven in hem gelijk is aan het niet geloven in alle boodschappers.

Dus gij gelooft in God, gelooft ook in Mij beduidt dat geloven in God geen nut heeft als men niet gelooft in Jezus (vrede zij met hem) of enige andere profeet of boodschapper.

U vervolgde uw e-mail met:

Volgens Opb.22:8,9 zou het godslastering betekenen als een geschapen wezen zich met God op één lijn zou stellen.

Vergelijk ook Joh.5:22,23 “opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren."

Vergelijk Jes.45:23 met Filp.2:5-11, Hij die zich vernederd heeft tot de positie van mens, ontvangt dus nu als mens de heerlijkheid bij de Vader, die Hij als de eeuwige Zoon reeds had “eer de wereld was” (Joh.17:5).

En in die positie wordt Hem dezelfde Goddelijke verering toebedacht die God volgens Jes.45 voor Zichzelf opeiste.

Aboe Yoesoef: “opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren” (Joh.5:22,23) betekent niet dat je de Zoon moet aanbidden zoals je de Vader dient te aanbidden. Het woordje “eren” (als dit überhaupt het woord is wat in de originele tekst stond) beduidt eerder respecteren en gehoorzamen, in de zin van: “Zeg (O Moh'ammed): ‘Als jullie (werkelijk) van Allah houden, volg mij dan (mijn weg - de Soennah), Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Barmhartig.'” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 31.]

“O degenen die geloven (in de eenheid van Allah – het islamitische monotheïsme)! Gehoorzaam Allah en gehoorzaam de boodschapper...” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 59.]

“Wie de boodschapper (Moh'ammed) gehoorzaamt, gehoorzaamt dan werkelijk Allah...” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 59.]

Waarlijk, al wat Allah's boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) uitspreekt is niet uit zijn eigen begeerte, maar een openbaring geïnspireerd aan hem. (Tefsier Ibn Kethier.) Verhaald door Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem): “Allah's boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: ‘Eenieder die mij gehoorzaamt, hij gehoorzaamt Allah; en eenieder die ongehoorzaam is jegens mij, is ongehoorzaam jegens Allah; en eenieder die gehoorzaam is jegens de leider die ik aanstel, hij gehoorzaamt mij; en eenieder die ongehoorzaam is jegens hem, is ongehoorzaam jegens mij.'” (Sah'ieh' al-Boekhaarie, 9/7173.)

Verhaald door Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem): “Allah's boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: ‘Al mijn volgelingen zullen het Paradijs binnengaan behalve die weigeren.' Zij (zijn metgezellen) zeiden: ‘O boodschapper van Allah! Wie zal weigeren?' Hij zei: ‘Eenieder die mij gehoorzaamt zal het Paradijs binnengaan, en wie mij niet gehoorzaamt is degene die weigert (het binnen te gaan).” (Sah'ieh' al-Boekhaarie, 9/7280.)

Johannes 5:23 geeft dan ook aan: Wie de Zoon niet eert (gehoorzaamt), eert (gehoorzaamt) ook de Vader niet, die Hem (als leidsman, profeet) gezonden heeft.”

Degenen die Jezus (vrede zij met hem) dezelfde Goddelijke verering toemeten die God voor Zichzelf opeiste, hebben zich laten misleiden door niet alleen een gecorrumpeerd boek, maar ook nog eens de moetashaabihaat (niet-eenduidige verzen) daarvan. Aldus begaan zij shirk – polytheïsme – de grootste zonde die men maar kan begaan!

We zullen dit nog verder aantonen, maar willen nu alvast het volgende Bijbelvers aanhalen: “…Welk gebod is het eerste van alle? Jezus antwoordde: het eerste is: Hoor Israël, de Here, onze God, de Here is één… …En de schriftgeleerde zeide tot Hem: Inderdaad, Meester, naar Waarheid hebt Gij gezegd, dat Hij één is en dat er geen ander is dan Hij…” (Marcus 12:29-30,32.)

U zei verder in uw e-mail:

Joh.14:10 verteld ons dat de Here Jezus zegt “Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is?”

Hij is in de Vader, maar ook: de Vader in Hem. Voor God zal elke knie zich buigen en voor Christus eveneens.

Aboe Yoesoef: ook dit vers (Joh.14:10) behoort tot de moetashaabihaat (niet-eenduidige verzen) en zijn voor meer uitleg vatbaar. M.a.w., dit vers dient niet letterlijk begrepen te worden maar meer in de zin van: één in doel - “…En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen…” (Matteüs 22:1.) We willen u graag herinneren aan de volgende Bijbelverzen:

“…O weet gij niet, dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam (met haar) is? Want zegt Hij, die twee zullen tot één vlees zijn. Maar die zich aan de Here hecht, is één geest (met Hem).” (1 Korintiers 6:16-17)

“…En de menigte van hen, die tot het geloof gekomen waren, was één van hart en ziel…” (Handelingen 4:32)

“…en die twee zullen tot één vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maar één…” (Marcus 10:7)

“…één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is…” (Efeziërs 4:4-5)

“…Te dien dagen zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u…” (Johannes 14:20)

“…opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn… …opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één…” (Johannes 17:21, 23)

De drie-eenheid blijkt ineens een meer-dan-drie-eenheid! En kijk eens naar wat Jezus (vrede zij met hem) zegt: “…opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U…” Geen evangelist of Bijbeldeskundige die de drie-eenheid kan uitleggen en sommigen beweren zelfs dat het niet te snappen is. Maar Jezus (vrede zij met hem) legt hier de drie-eenheid perfect uit: het is figuurlijk, niet letterlijk! En iedereen die dit snappen kan: één in doel. (Zie De drie-eenheid.)

Er is één voetbalclub, bestaande uit één management, één technische staf en één spelersselectie. Er is één basiselftal bestaande uit één keeper en één spits, en één linksbuiten etc... Samen zijn zij één en hebben één doel: het kampioenschap!

Samen één: “…door eensgezind te zijn, één in liefde betoon, één van ziel, één in streven…” (Filippenzen 1:2)

U zei ook:

Dat christus Goddelijke verering van mensen heeft ontvangen toont ons schrift op verschillende plaatsen.

Matt.28:9 vgl. vs.17; Joh.20:28; het sterkste getuigenis geeft Opb.5:13: hier worden God en het Lam, in één en de zelfde lofzegging verbonden, de zelfde aanbidding toegebracht.

Aboe Yoesoef: nogmaals, de Bijbel zoals we die nu kennen is niet meer origineel en onveranderd. Zelfs christelijke geleerden geven toe dat niemand weet wie deze evangeliën heeft geschreven, niemand weet wanneer ze zijn geschreven; zelfs met de grootste inspanning konden christelijke geleerden deze twee eenvoudige vragen niet beantwoorden: Wie heeft de evangeliën geschreven? Wanneer werden ze geschreven? Het enige wat de geleerden kunnen doen is bij benadering een periode aangeven en zeggen: we kunnen tot zover het spoor ervan volgen. Daarvóór… Wie schreef ze? De gelovigen zeggen eenvoudig: Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes. Maar geleerden wijzen erop dat deze evangeliën zelf aangeven dat ze werden geschreven ‘naar' Mattheüs, ‘naar' Marcus, ‘naar' Lucas en ‘naar' Johannes. De bronnen zijn dus van onbekende afkomst en de vele frappante verschillen (Synoptisch vraagstuk) tonen aan dat het ook onbetrouwbare bronnen zijn. (Zie Verschillen in berichtgeving.)

Dus teksten die in jullie schrift (de Bijbel) staan, zijn geen bewijzen om de eenvoudige reden dat ze er in staan. We hebben al meerdere teksten aangehaald waarin Jezus (vrede zij met hem) ondubbelzinnig aangeeft dat hij slechts een profeet en dienaar is van God Die in de hemel is en dat hem geen goddelijke eer of aanbidding toebedeelt dient te worden. Zoals: “…Want ook de Zoon des mensen (Jezus) is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen ” (Marcus 10:45)

En: “…Ik zeg u, een slaaf (Jezus) staat niet boven zijn heer (God), noch een gezant (Jezus) boven zijn zender (God)…” (Johannes 13:16)

Degenen die de woorden van priesters, monniken of wie dan ook de voorkeur geven boven de woorden van Jezus (vrede zij met hem), hebben de Zoon niet geëerd gelijk zij de Vader eren!

God zegt in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “Zij (de joden en de christenen) hebben hun rabbijnen en hun monniken tot hun heren naast Allah genomen...” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 31.]

Ah'mad, at-Tirmidzie en Ibn Djarier leverden over: “Eens, terwijl Allah's boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) het vers (9:31) reciteerde, zei ‘Adiy ibn Haatim: ‘O Allah's boodschapper! Zij aanbidden hen (d.w.z. de rabbijnen en monniken) niet.' Allah's boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: ‘Zij doen dat zeker wel. Zij (d.w.z. de rabbijnen en monniken) maakten wettige dingen als onwettig, en onwettige dingen als wettig, en zij (d.w.z. de joden en de christenen) volgden hen; en hierdoor aanbaden zij hen werkelijk.'”

Ik wil nu graag uw aandacht richten op de frappante en brutale afschaffing van de wet door christenen! Jezus (vrede zij met hem) heeft duidelijk gezegd: Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet , eer alles zal zijn geschied. Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen. (Matteüs 5:17-20)

En hij zei ook: “…Gemakkelijker zouden hemel en aarde vergaan, dan dat er van de wet één tittel (punt) zou vallen (Lucas 16:16-17)

Toch geven de meeste christenen de voorkeur aan de uitspraak van Paulus, die de wet afschafte: “…Doch voordat dit geloof kwam, werden wij onder de wet in verzekerde bewaring gehouden met het oog op het geloof, dat geopenbaard zou worden. De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester…” (Galaten 3:23-25)

We hebben al gelezen dat: “Wie de boodschapper (Moh'ammed) gehoorzaamt, gehoorzaamt dan werkelijk Allah...” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 59.] We kunnen dit ook zeggen over Jezus: wie de boodschapper (Jezus) gehoorzaamt, gehoorzaamt dan werkelijk Allah. Want Jezus (vrede zij met hem) oordeelde naar wat hij hoorde (d.m.v. openbaring), en zijn oordeel was rechtvaardig omdat hij zich niet richtte op wat hij zelf wilde, maar op de wil van Hem Die hem gezonden had! (Zie Johannes 5:30.)

Maar door het verkiezen van de uitspraken van Paulus boven die van Jezus (vrede zij met hem), aanbidden de meeste christenen Paulus, en dienen we het huidige Christendom eerder Paulusdom te noemen i.p.v. Christendom! (Zie Christendom of Paulusdom?)

We lazen eerder dat wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen.” Dus wat is Paulus? Juist, zeer klein. Want hij heeft de wet op verschillende plaatsen in zijn brieven afgeschaft. En laat de naam Paulus, wat een Latijnse mannennaam is, nou ‘klein' of ‘gering' betekenen!

Tot slot schrijft u:

Ik zou zo nog wel even door kunnen gaan, maar u ziet dat wat in de Bijbel staat en u helaas mist te verkondigen niet overeen stemming is met mijn geloven in het God gelijk zijn van de Here Jezus Christus.

In Filp.2:5-7 staat: “Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, hoewel in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mens gelijk te worden."

En in de gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.

Ik hoop dat ik op deze mannier bij kan dragen aan wat mijn Heer en Heiland van mij verlangd, nl, dat ik verkondig dat Hij de Zoon van God is (Hand.9:20) (Aboe Yoesoef: gezegd door Saulus, niet door Jezus, zie De zonen van God en “Gij zijt goden”) en zoals Thomas zei in Joh.20:28: “mij Heere en mijn God” (Aboe Yoesoef: daardoor word hij een moeshrik - afgodenaanbidder), en ook zelf God is.

Beste mensen, zoals u al schreef dat het niet zeker is dat alle artikelen geplaatst worden, hoop ik toch dat u ook inziet dat net zoals u in de Koran gelooft en die als de waarheid aanvaard ik netzo in de Bijbel geloof en alles wat daarin staat als de waarheid beschouw.

Vriendelijke groeten,

Doede

Aboe Yoesoef: beste Doede . We hopen dat onze toelichting duidelijk is en op een respectvolle manier verwoord is. We kunnen nog heel veel hierover schrijven, maar verwijzen u liever naar de artikelen elders op deze site, zoals:

- De Bijbel als getuige
- Is de Bijbel God's Woord?
- Als Jezus God was
- Slechts één Boodschap!
...etc.

Als u nog vragen heeft, aarzel dan niet om weer contact met ons op te nemen.

We willen onze reactie graag afsluiten met de volgende verzen uit de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis) en een korte toelichting daarop: “O mensen van het Boek (christenen)! Overdrijf niet in jullie religie (A), noch zeg over Allah behalve de waarheid. Waarlijk, al-Masie'h (de Messias), ‘Iesaa ibn Maryam (Jezus zoon van Maria), was (niet meer dan) een boodschapper van Allah en Zijn Woord (“Wees!” - en hij was (B)) dat Hij tot Maryam wierp, en een roeh' (levensadem) van (geschapen door) Hem; dus geloof in Allah (als Enige Ware God) en Zijn boodschappers, en zeg niet drie (d.w.z. dat Allah drie is, drie-eenheid)! Houd op (met deze bewering)! Dat is beter voor jullie. Waarlijk, Allah is één God, Glorieus is Hij (ver Verheven boven de bewering) dat er voor Hem een zoon is. Aan Hem behoort (alles) wat in de hemelen en (alles) wat op de aarde is... ...Al-Masieh' (de Messias) zal het nooit beneden zich achten (toe te geven) een dienaar voor Allah te zijn (C)...” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 171-172.]

(A) De christenen overdreven aangaande Jezus (vrede zij met hem) totdat zij hem verhieven boven het niveau dat Allah hem gegeven had. Zij verhieven hem van de positie van profeet naar het zijn van een god, die zij aanbaden zoals zij Allah aanbaden. Zij overdreven zelfs nog meer met betrekking tot degenen waarvan zij beweerden dat zij zijn volgelingen waren (waaronder Paulus), bewerend dat zij geïnspireerd waren; aldus volgden zij elk woord dat zij zeiden, hetzij juist of vals, leiding of misleiding, waarheid of leugens. Dit is waarom Allah de Verhevene zegt: “Zij (de joden en de christenen) hebben hun rabbijnen en hun monniken tot hun heren naast Allah genomen…” (9:31), door hen te gehoorzamen in dingen die zij toegestaan of verboden verklaarden volgens hun eigen begeerten zonder dat het opgedragen is door Allah. Imaam Ah'mad leverde over dat Anas ibn Maalik (moge Allah tevreden zijn met hem) zei dat een man eens zei: “O Moh'ammed! Jij bent onze heer en de zoon van onze heer, onze meest rechtschapen persoon en de zoon van onze meest rechtschapen persoon...” Allah's boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “O mensen! Zeg wat je moet zeggen, maar sta de satan niet toe om jullie beet te nemen (te misleiden). Ik ben Moh'ammed ibn ‘Abdoellaah, Allah's dienaar en boodschapper. Bij Allah! Ik houd er niet van dat jullie mij verheffen boven de positie die Allah mij geschonken heeft.” (Tefsier Ibn Kethier.)

(B) Allah de Verhevene schiep Jezus (vrede zij met hem) met het Woord koen (wees) dat Hij met de engel Gabriël (vrede zij met hem) zond naar Maria. Gabriël (vrede zij met hem) blies het leven van Jezus (vrede zij met hem) in Maria met Allah's toestemming en Jezus (vrede zij met hem) kwam als gevolg tot bestaan. Dit is waarom Jezus (vrede zij met hem) een woord en een roeh' (geest/levensadem) genoemd wordt, geschapen door Allah de Almachtige, omdat hij geen vader had die hem verwekte. Integendeel, hij kwam tot bestaan door het Woord dat Allah uitte: “Wees!” – en hij was, door het leven dat Allah zond met Gabriël. (Tefsier Ibn Kethier.)

(C) Volgens Johannes 5:30 heeft Jezus (vrede zij met hem) gezegd: …Ik kan niets doen uit mijzelf: ik oordeel naar wat ik hoor, en mijn oordeel is rechtvaardig omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil, maar op de wil van Hem Die mij gezonden heeft… Je wil richten op (overgeven aan) de Wil van God – dat is Islaam! M.a.w., Jezus (vrede zij met hem) was slechts een dienaar van God, een moslim, iemand die zijn wil richt tot/overgeeft aan de Wil van God – Allah de Verhevene. Jezus (vrede zij met hem) bad vaak, als een nederige dienaar van Allah; en zijn kwelling in de Hof van Gethsémané (Getsemane) was vol menselijke waardigheid, lijden en nederigheid (zie Matteüs 26:36-46). Etc., etc., etc.

En alle lof is voor Allah, de Heer der werelden.
 
naar boven