Artikelen---Artikelen per categorie---Prikbord---Ons Huis is al-Firdaws

 
Ons Huis is al-Firdaws
 

Geprikt door zuster Imaan - Geschreven door een broeder - Bron: al-Firdaws Forums
Vertaald door Oum Dujanah, bewerkt door het www.uwkeuze.net team

Wij spenderen ons leven terwijl wij de materiële zaken van deze wereld verzamelen. Onze aanbidding verandert in een serie simpele rituelen omdat wij er in falen te gedenken dat deze tijdelijke wereld slechts de voorbereiding is voor het eeuwige Hiernamaals. We vergeten dat het echte huis van de gelovige al-Djennah (het Paradijs) is, en dat we moeten streven naar al-Firdaws.

Al-Firdaws is het hoogste niveau van het Paradijs, aangezien overgeleverd is dat Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: ‘…Wanneer jullie aan Allah vragen, vraag Hem voor al-Firdaws , want het is in het midden van het Paradijs en het hoogste deel van het Paradijs, en erboven is de Troon van de Meest Barmhartige, en daarvan ontspringen de rivieren van het Paradijs.'” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 2637; Moeslim, 2831.) Wat bedoeld wordt met “het midden van het Paradijs” is het beste ervan.

“Weet (O mens), al-h'ayaat ad-doenyaa [het (tijdelijke) wereldse leven] is slechts spel en vermaak en een versiering (d.w.z. uiterlijk vertoon) en opschepperij onder jullie en vermeerdering in (rivaliteit m.b.t.) het bezit en de kinderen. (Het is) als de gelijkenis van hoe regen de boeren verrast door zijn planten (die Allah laat groeien); vervolgens wordt het droog en dan zie je het geel worden, vervolgens wordt het gebroken stukjes. En in al-Aakhirah [het (eeuwige) Hiernamaals] (is er) een strenge bestraffing (voor de ongelovigen, zondaren), en (er is) vergeving van Allah en (Zijn) Tevredenheid (voor de gelovigen, goeddoeners). En al-h'ayaat ad-doenyaa is niets behalve de misleidende genieting.” [Soerat al-H'adied (57), aayah 20.]

D.w.z., dit (tijdelijke) leven is slechts een vorm van plezier wat degene die er toe geneigd is misleid (waardoor hij het ware, eeuwige leven vergeet). Zeker, degenen die neigen naar dit leven zullen het bewonderen en voelen dat het hen dierbaar is, zo zeer dat zij misschien zelfs denken dat dit het enige (ware) leven is en er geen leven meer na komt. Doch, in werkelijkheid, is dit leven onbeduidend in vergelijking tot het Hiernamaals. Imaam Ah'mad leverde over dat ‘Abdoellaah (moge Allah tevreden zijn met hem) zei dat Allah's boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) gezegd heeft: “Het Paradijs is dichterbij tot enig van jullie dan het bandje op zijn schoen, en zo ook is het (Helle) Vuur.” (Al-Boekhaarie verzamelde deze h'adieth via de overlevering van ath-Thawrie.)

Deze h'adieth duidt aan dat zowel het goede (het Paradijs) als het slechte (de Hel) met betrekking tot de mensheid zeer dichtbij is. Dit is dan ook de reden dat Allah de Verhevene de mensheid aanmoedigt om zich te haasten in het verrichten van goede en rechtschapen daden in gehoorzaamheid, en het mijden van de verboden zaken. Hierdoor zullen hun zonden en fouten vergeven worden en zullen zij beloningen en een verheven status ontvangen (in het ware, eeuwige leven).

Het enige middel waarmee wij voordeel kunnen behalen uit dit leven, is de gehoorzaamheid aan Allah en Zijn boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) en door Hem met oprechtheid en toewijding te aanbidden.

“En zeker, het laatste (het eeuwige Hiernamaals) is beter voor jou dan het eerste (het kortstondige wereldse leven).” [Soerat adh-Dhoeh'a (93), aayah 4.]

Imaam Ah'mad (moge Allah hem genadig zijn) heeft overgeleverd dat ‘Abdoellaah ibn Mas'oed (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd: “De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) lag eens op een mat van stro en het liet afdrukken achter op zijn zij. Toen hij vervolgens ontwaakte, begon hij over zijn zij te wrijven dus ik zei: ‘O boodschapper van Allah! Zult u ons toestaan om iets zachts te spreiden over deze mat van stro?' Hij antwoordde: ‘Ik heb niets van doen met deze wereld. De vergelijking tussen mij en deze wereld is als een ruiter die uitrust in de schaduw van een boom, dan gaat hij voort en laat (hij) het achter.'” [Imaam Ah'mad 1;391; overgeleverd door imaam at-Tirmidzie en imaam Ibnoe Maadjah, en zij hebben deze h'adieth beiden overgeleverd via al-Mas'oedie. At-Tirmidzie classificeerde het h'asan sah'ieh'. (Toefhat al-Ahwaadhie 7;48, en imaam Ibnoe Maadjah 2;1376)]

Moestawrid (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) gezegd heeft: “Bij Allah, deze wereld is (zo onbeduidend in vergelijking) tot het Hiernamaals, dat als iemand van jullie zijn vinger in de oceaan zal steken, dan moet hij kijken wat er aan blijft kleven.” (Sah'ieh' Moeslim.)

Soefyaan ath-Thawrie (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Werk voor dit leven in overeenstemming met de tijd dat jij daarin zult verblijven, en (werk) voor het Hiernamaals in overeenstemming met de tijd dat jij daarin zult verblijven.”

Imaam Ibn al-Qayyim al-Djawziyyah (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “De liefde van de dienaar voor dit leven en zijn acceptatie daarvan, houdt proportioneel verband met zijn traagheid en misleiding in het aanbidden van Allah en het zoeken naar het Hiernamaals.” [Ad-Da'wah ad-Dawaa (Fasl 15)]

Imaam ash-Shaafi'ie (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Alle mensen zijn dood, behalve diegenen die kennis hebben; en al degenen die kennis hebben slapen, behalve diegenen die goede daden verrichten; en degenen die goede daden verrichten zijn bedrogen, behalve diegenen die oprecht zijn (tegenover Allah).”

Het is overgeleverd van ‘Aliy ibn Abie Taalib (moge Allah tevreden zijn met hem) dat hij heeft gezegd: “Waarlijk, dit wereldse leven zal eindigen en het Hiernamaals nadert, en elk van hen heeft zijn kinderen. Dus wees de kinderen van het Hiernamaals en niet de kinderen van deze wereld, want vandaag zijn er (kansen om) daden (te verrichten) en is er geen rekenschap, maar morgen zal er rekenschap zijn en geen daden.”

Shaykhoel-Islaam Ibn Taymiyyah (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Om (de genietingen van) dit leven te schuwen, is (in feite) om te verlaten wat van geen nut zal zijn voor het Hiernamaals.”

En denk eens na over dit dierbare advies: “Dus pas op voor dit land (de doenya) dat omlaag valt en misleidend en bedrieglijk is, dat (anderen) versiert met haar bedrog en (anderen) misleidt met haar droombeelden en volkeren doodt met hun hoop. Zij kijkt vol verwachting uit naar degenen die haar ten huwelijk vragen. Dus wordt zij als een ongesluierde bruid – alle ogen zijn op haar gericht en de zielen zijn verliefd op haar en de harten worden door haar bevangen.” [Overgeleverd door Aboe Noe'aym in al-Hilyah.]

Uit liefde voor deze Doenya wordt de geleerde een slaaf van de sultan, en vermoordt de soldaat (van een taghoet #) een moedjaahid (strijder in de djihaad).

<<< # Taaghoet : satan, valse goden en valse leiders (die regeren met iets anders dan de wet van Allah). >>>

Waarlijk, de liefde voor de Doenya is de oorsprong voor alle misdragingen.

De rechtschapenen zullen sterven
En de slechte mensen zullen sterven
De krijgers die strijden in de djihaad zullen sterven
En degenen die thuiszitten zullen sterven
Degenen die zich bezighouden met het juiste geloof zullen sterven
En degenen die mensen als hun slaven behandelen zullen sterven
De moedigen die onrechtvaardigheid verwerpen zullen sterven
En de lafaards die zich tegen elke prijs aan dit leven willen vastklampen zullen sterven
De mensen van grote zorgen en verheven doelen zullen sterven
En de ellendige mensen die slechts leven voor een goedkope genieting zullen sterven
Iedere ziel zal de dood proeven!

Dus streef ernaar om te behoren tot degenen die hun zielen verruilen voor het Hiernamaals, zoekend naar de Tevredenheid van hun Heer: “…Deze Dag zullen de oprechten baat hebben bij hun oprechtheid. # Voor hen zijn er Tuinen waar de rivieren (met verschillende dranken) onder door stromen (in het Paradijs), zij zijn daarin onsterfelijk, eeuwig (zullen zij er genieten). Allah is tevreden met hen en zij zijn tevreden met Hem; dat is het geweldige succes.” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 119.]

<<< # Ad-Dahhak zei dat Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) opmerkte: “Dit is de Dag wanneer tawh'ied (de eenheid van God) voordeel zal brengen voor degenen die erin geloofden.” >>>

Al-Foedayl ibn ‘Iyaad (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “De vrees van de mens voor Allah is in overeenstemming met zijn kennis over Hem, en zijn verwerping van de wereldse genietingen is in overeenstemming met zijn verlangen naar het Hiernamaals.”

‘Oemayr ibn al-Hammaam (moge Allah tevreden zijn met hem) verloochende de wereld op de Dag van Bedr, toen hij de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) , hoorde zeggen: “Rijs op naar de Tuinen, waarvan de wijdte even groot is als die tussen de hemelen en de aarde.” ‘Oemayr ibn al-Hammaam zei: “O boodschapper van Allah! Is de wijdte van de Tuinen zoals de wijdte van de hemelen en de aarde?” De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) antwoordde: “Ja.” ‘Oemayr ibn al-Hammaam zei daarop: “ Bakhin ! Bakhin !” De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) vroeg:“Wat maakt dat jij jouw uitspraak van ‘ Bakhin ! Bakhin !' doet?” Dus ‘Oemayr ibn al-Hammaam (moge Allah tevreden zijn met hem) antwoordde: “Bij Allah! Niets, O boodschapper van Allah, behalve dat ik hoop één van haar mensen te kunnen zijn!” De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Dan zul jij waarlijk één van hen zijn.” Daarop nam ‘Oemayr wat dadels en begon hij ze te eten. Daarna riep hij uit: “Indien ik lang genoeg zou leven om deze dadels te eten, dan zou dat waarlijk een veel te lang leven zijn!” Dus gooide hij de dadels weg die hij bij zich droeg en vocht hij tegen de vijand tot hij werd gedood. [Overgeleverd door imaam Moeslim.]

Hoe prachtig zijn deze woorden van een moedjahid (die in een AK gekerfd waren):

Ons Huis is al-Firdaws

Onze weg is de djihaad

En wij willen naar Huis

Moge Allah de Verhevene ons doen behoren tot degenen die ernaar verlangen om hun huis te vestigen in het Hiernamaals en moge Hij ons leiden naar het rechte pad en ons redden van misleiding en innovatie.

 
naar boven