Artikelen---Artikelen per categorie---Prikbord---Islaam en Christendom in de Bijbel---'Islaam' in de Bijbel

 

Islaam en Christendom in de Bijbel

 

4. 'Islaam' in de Bijbel

 

Is het woord 'Islaam' in de Bijbel te vinden? We vinden het niet als een specifieke term, waarvoor drie hoofdredenen zijn:

1. Het is een Arabisch woord en de Bijbel die wij in ons bezit hebben is een Nederlandse vertaling van Oud-Grieks en Hebreeuws.
2. 'Islaam' is een woord dat vertaald kan worden, omdat het een betekenis draagt, leent het zich goed om vertaald te worden.
3. Veel religies van tegenwoordig, waarvan de naam eindigt op '~isme' of '~dom', bestonden niet ten tijde van de Bijbel. Er was aan de ene kant de religie van gehoorzaamheid aan de Ene Ware God of er was afgoderij. Mensen waren gelovig in de Ene God of ze waren afgodenaanbidders of heidenen.

Het is duidelijk als we op zoek gaan naar het woord 'Islaam' in de Bijbel, dat we moeten zoeken naar de vertaalde betekenis.

De eerste betekenis

“Overgave aan de Ene Ware God” - deze hele zin voor het ene woord 'Islaam'.

Wat bedoelt men hier met 'overgave'? Het betekent complete gehoorzaamheid, met liefde en wil. In Bijbelse taal betekent dit 'de geboden in acht nemen' of 'de wil van God uitvoeren'. We vinden deze uitspraken op veel plaatsen in de Bijbel, zowel in het Oude- als het Nieuwe Testament. Hier volgen een paar voorbeelden.

In het Oude Testament, in het boek Deuteronomium, onder de titel “De eisen van God”: "[Israël (een naam van de Profeet Jacob - aleyhi sallam), bedenk dus dat de Heer, uw God, niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor Hem toont, dat u de weg volgt die Hij u wijst, dat u Hem liefhebt, Hem met hart en ziel dient en Zijn geboden en wetten, die ik u vandaag voorhoud naleeft; dan zal het u goed gaan." [Deuteronomium (10:12-13)]

Dit vers geeft duidelijk aan, dat God van de mensen het volgende verlangt:

Hem te vrezen
Zijn paden te bewandelen
Van Hem te houden
Hem te dienen met hart en ziel
Zijn geboden te onderhouden

Eén zin die dit bovenstaande samenvat is het volgende “Complete, liefhebbende en welwillende overgave aan Hem” en één woord voor deze zin is “Islaam”.

Als God redelijk en rechtvaardig is, zal Hij niet het ene van de Israëlieten eisen en iets anders van de Arabieren, de Indische mensen of de Nederlanders. Hij is God voor alle mensen op de wereld; Hij is de Schepper van alles. Daardoor is het overduidelijk, dat God niets anders van de mens wil, dan dat hij een 'Moslim' (iemand die zich aan God overgeeft) jegens Hem is.

Niet alleen dit, God wil dat de mens door en door 'Moslim' is, op ieder ogenblik een 'Moslim' en een 'Moslim' waar hij zich ook maar bevindt, zoals we kunnen lezen onder de volgende titel “Het grote gebod” in Deuteronomium: "Hoor, o Israël: de Heer onze God is één Heer. Heb daarom de Heer lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd deze woorden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad." [Deuteronomium (6:4-9)]

Dezelfde boodschap werd door alle Profeten van God verkondigd. Enkele voorbeelden uit het Oude Testament:

Jozua (aleyhi sallam) in zijn afscheidsrede: "En Jozua zei tegen de mensen: 'Gij zijt getuigen tegen jullie zelf, dat jullie hebben gekozen voor jullie Heer, om Hem te dienen.' En zij zeiden: 'Wij getuigen.' 'Wel, daarom leg de vreemde goden die onder jullie zijn terzijde', zei hij, 'en neig jullie harten naar de Heer God van Israël.' En de mensen zeiden tegen Jozua: 'De Heer onze God zullen we dienen en Zijn stem zullen we gehoorzamen.'" [Jozua (24: 22-24)]

Samuël (aleyhi sallam) sprak zijn volk toe: "Indien Gij de Heer zult vrezen en Hem zult dienen en Zijn stem zult gehoorzamen en niet tegen de geboden van van uw Heer in opstand komt, dan zult zowel Gij als de koning die over u regeert de Heer God blijven volgen.... maar ik zal u de goede en het rechte pad onderwijzen; vrees slechts de Heer en dien Hem in waarheid met geheel uw hart." [I Samuël (12: 14&24)]

David (aleyhi sallam) instrueerde Salomon (aleyhi sallam): "Toen David zijn einde voelde naderen, droeg hij zijn zoon Salomon op: 'Ik moet nu heengaan, net als iedereen. Wees sterk en laat zien dat je een man bent. Houd je aan je verplichtingen tegenover de Heer, je God: gehoorzaam Hem en neem zijn bepalingen, geboden, rechtsregels en voorschriften in acht, zoals die zijn vastgelegd in de wetten van Mozes. Dan zul je slagen in alles wat je doet er onderneemt." [I Koningen (2:1-3)]

Salomon (aleyhi sallam) adresseerde zijn gemeente: "Dat alle mensen van de aarde mogen weten dat de Heer God is en dat er niemand anders is. Laat uw hart daarom perfect met de Heer onze God zijn, om Zijn statuten te bewandelen en Zijn geboden te onderhouden, zoals heden." [I Koningen (8:60-61)]

In het Nieuwe Testament ontdekken we dat Jezus (aleyhi sallam) hetzelfde onderwijst; de geboden te onderhouden en de wil van God te volgen, met andere woorden zich over te geven aan de wil van God.

Enkele voorbeelden:

Het eeuwige leven door overgave aan Gods bevelen: "En aanschouw, er kwam iemand en die zei tegen hem: 'Goede meester, welke goedheid kan ik doen, opdat ik het eeuwige leven zal hebben?' En hij zei tegen hem: 'Waarom noem je mij goed? Er is geen goed, behalve Eén, dat is God, maar als je het leven wilt binnengaan, onderhoud dan de geboden'" [Mattheüs (19:16-17)]

Het koninkrijk der hemelen door overgave aan de wil van God: "Niet iedereen die tegen mij zegt: 'Heer, Heer' zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, behalve hij die de wil van mijn Vader die in de hemel is, uitvoert." [Mattheüs (7:21)]

Zelfs het woord 'overgave' is gebruikt: "Geef jullie daarom over aan God" [ Jacobus (4:7)]

Hoe mooi Jezus (aleyhi sallam) zijn islamitische missie verklaarde: "Mijn vlees is om de wil van Hem Die me heeft gezonden te doen en Zijn werk af te maken" [Johannes (4:34)]

Hoe nederig Jezus (aleyhi sallam) zijn overgave aan God had getoond: "Van mezelf kan ik niets doen; zoals ik het hoor, zo oordeel ik, want ik zoek niet mijn eigen wil, maar de wil van de Vader, die me gestuurd heeft." [Johannes (5:30)]

Jezus (aleyhi sallam) erkende Moslims (degenen die zich aan God overgeven) als zijn broeders en zusters: "Want wie ook maar de wil van mijn Vader Die in de hemel is doet, hij is mijn broeder en zuster en moeder." [Mattheüs (12:50)]

De tweede betekenis

'Vrede' - een veelomvattende betekenis - omvat vrede met de Schepper, gemoedsrust, rust in het hart, vrede in de maatschappij, enzovoort.

Deze vertaling van het woord 'Islam' komt niet zo vaak voor als de eerste betekenis. Hier volgt een vers uit de Bijbel die wel deze vertaling suggereert: "Houdt jullie vrede in het bijzijn van de Heer God, want de Dag van de Heer is op komst." [Zefanja (1:7)]

Hier wordt 'vrede' in relatie tot God gebruikt. Vrede met de Schepper is niets anders dan Islaam.

'Houdt jullie vrede in het bijzijn van de Heer God' lijkt erop te duiden dat men 'vrede' vindt door overgave aan God. Het vers kan met andere woorden weergegeven worden als: 'Pas op, de Dag des Oordeels nadert (dus doe iets om gered te zijn), hou jezelf aan Islaam en wees in vrede.'

"En het werk der gerechtigheid zal vrede zijn; en de werking der gerechtigheid zal zijn gerustheid en zekerheid tot in de eeuwigheid." [Jesajah (32:17)]

Hier wordt 'vrede' vergelijken met rechtschapenheid, zoals we in Deuteronomium (6:25) lezen. Toch suggereert het Islaam. Zijn effect wordt uitgelegd als zijnde eeuwige kalmte en zekerheid; verlossing. Met andere woorden kan men het zo uitleggen; Islaam is niets anders dan rechtschapenheid en het leidt tot het eeuwige leven.

"Toen zei Hezekiël tegen Jesajah: 'Goed is het woord van de Heer dat je hebt gesproken.' Bovendien zei hij: 'want er zal vrede en waarheid in mijn tijd zijn.'" [Jesajah (39:8)]

Hier wordt 'vrede' samen met 'waarheid' gebruikt. De woorden zijn samen een indicatie van de Waarheid van de Islaam. Toen deze boodschap van God door Profeet Jesajah (aleyhi sallam) aan koning Hezekiël werd overgebracht, was de koning blij dat de Islaam in zijn dagen zou heersen.

"Gezegend zijn de vredestichters, want zij zullen de kinderen van God genoemd worden." [ Mattheüs (5:9)]

Hier lijkt Jezus (aleyhi sallam) de Moslims (degenen die zich overgeven aan God) als vredestichters te betitelen, omdat ze de kinderen van God genoemd worden, bedoelend: de mensen van God of de mensen die door God geliefd zijn. God houdt zeer zeker van de mensen die Zijn geboden onderhouden en die zich overgeven aan Zijn wil, zoals dat in de tien geboden wordt verklaard: "En genade schenken aan duizenden die me liefhebben en mijn geboden onderhouden." [Exodus (20:6)]

Bovenstaande uitdrukking uit Exodus (20:6) is vergelijkbaar met de volgende: "Gezegend is hij die de Heer vreest, die genoegen schept in Zijn geboden." [Psalmen (112:1)]

"Gezegend is iedereen die die Heer vreest, die zijn wegen bewandeld." [Psalmen (128:1)]

"Vrede laat ik jullie achter, ik schenk jullie mijn vrede; niet zoals de wereld geeft, geef ik jullie. Laat uw harten noch bezorgd zijn, noch bang." [Johannes (14:27)]

Jezus sprak over de 'vrede':

de vrede, die zijn vrede was;
de vrede, die hij aan anderen doorgaf;
de vrede, die geen wereldse vrede was;
de vrede, die er was om het hart gerust te stellen;
de vrede, om angst uit te wissen.

Het is zo duidelijk dat deze 'vrede' waar Jezus (aleyhi sallam) over sprak, niets anders dan Islaam was. Het was geen wereldse vrede, het was de vrede die zijn voedsel en missie was.

"Mijn vlees is om de wil van Hem Die me heeft gezonden te doen en Zijn werk af te maken." [Johannes (4:34)]

Hij had het in zijn bezit en wilde het overdragen aan anderen. Dit was zo om de vrees van veroordeling af te wenden en om het hart tevreden te stellen met het leven in het hiernamaals.

Gebaseerd op bovenstaande uiteenzetting kan men de volgende vraag stellen: Hoe komt het dat alle Profeten van God de Islaam onderwezen, zelfs Jezus (aleyhi sallam)?

Waren zij werkelijk Moslims?

Het antwoord is 'ja'. De Islaam was de religie van alle Profeten, met inbegrip van Jezus (aleyhi sallam). Hun Ware volgelingen waren ook Moslims. Dit is wat wij Moslims geloven.

Enkele feiten:

De Islaam is geen nieuwe religie die door de Profeet Mohammed (salla allahu aleyhi wa sallam) is opgericht of gestart.
De titel 'Moslim' strekt veel verder dan Mohammed (salla allahu aleyhi wa sallam).
De rol van de Profeet Mohammed was eenvoudig de originele boodschap af te maken, vervolmaking van de originele religie en de uiteindelijke, zuivere en permanente leiding aan de mensheid te presenteren, zoals die door God aan hem is geopenbaard (zie * onder aan deze pagina voor aanvullende informatie hieromtrent).

De Koran vertelt ons:

"Zeg (o Moslims): 'Wij geloven in Allah en wat er aan ons is nedergezonden en wat er is nedergezonden aan Ismaël en Isaäk en Jacob en de kinderen van Jacob en wat er gegeven is aan Mozes en Jezus en wat er is gegeven van hun Heer aan de Profeten, wij maken geen enkel onderscheid tussen hen en wij onderwerpen ons aan Hem.'" [al-Baqarah (2:136)]

"Hij heeft jullie de religie uitgelegd: wat Hij ervan heeft opgedragen aan Noach en hetgeen Wij aan jou geopenbaard hebben en wat Wij ervan aan Abraham, Mozes en Jezus hebben opgedragen: dat jullie de godsdienst onderhouden en dat jullie daarover niet verdeeld raken" [As-Sjoera (42:13)]

"Abraham was geen Jood, noch een Christen, maar hij was een hanief #." [Ali 'Imraan (3:67)]

<<< # Een hanief is een pure monotheïst, iemand die geen deelgenoten naast God stelt; een Ware Moslim.>>>

* Het feit dat de rol van de Profeet Mohammed (salla allahu aleyhi wa sallam) was om de originele boodschap af te maken, ter vervolmaking van de originele religie en de uiteindelijke, zuivere en permanente leiding aan de mensheid te presenteren, zoals die door God aan hem is geopenbaard, wordt zelfs door Jezus (vrede zij met hem) aangekondigd. Jezus (vrede zij met hem) zegt in Johannes 16:5-15: “…Want indien ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien ik heenga, zal ik hem tot u zenden. En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel… en …doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen…”

Deze omschrijving slaat precies op de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem), want hij sprak niet uit zichzelf maar wat aan hem geopenbaard werd door de engel Djibriel (Gabriël) (vrede zij met hem). Hij (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft de mensheid geleid naar de volle waarheid aangezien hij de laatste profeet was en met hem werd de religie van God vervolmaakt en hij heeft de toekomst verkondigd.

Christenen beschouwen de term “Trooster” als een verwijzing naar de “Heilige Geest” of “Geest van de waarheid”. Als men hier niet goed over nadenkt, zal men hier genoegen mee nemen; maar de zoeker naar de Waarheid zal verder kijken of dit wel klopt en hij zal ontdekken dat de toekomstige “Trooster” echter niet de Heilige Geest kan zijn, daar de Heilige Geest er al was in de tijd van Jezus (vrede zij met hem) en hem hielp en leidde en verschillende personen raakten vervuld met de Heilige Geest. We lezen dit onder andere in Marcus 1:10: “…En terstond, toen Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich nederdalen…”

En in Lucas 1:15 lezen we over Johannes [Yah'ya (vrede zij met hem)]: “…Want hij zal groot zijn voor de Here en wijn en sterke drank zal hij niet drinken en met de heilige Geest zal hij vervuld raken…”

En in Handelingen 10:38: “…Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de heilige Geest en met kracht heeft gezalfd…”

Jezus (vrede zij met hem) heeft echter verklaard dat de “Trooster” niet kan komen voordat hij de wereld verlaten heeft, met andere woorden; de term “Trooster” slaat niet op de Heilige Geest, wat in de Islaam een andere benaming is voor de engel Djibriel of Gabriël (vrede zij met hem), maar dit verwijst naar de komst van een nieuwe profeet, de laatste profeet die de waarheid (religie) zal vervolmaken en dit is Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem).
 
 
Naar: Islaam - de naam en zijn betekenis

naar boven

Naar: Index - Islaam en Christendom in de Bijbel

Naar: Enkele islamitische geloofspunten en rituelen in de Bijbel