Artikelen---Artikelen per categorie---Prikbord---Islaam en Christendom in de Bijbel---Enkele islamitische geloofspunten en rituelen in de Bijbel

 

Islaam en Christendom in de Bijbel

 

5. Enkele islamitische geloofspunten en rituelen in de Bijbel

 
De Islam onderwijst ons puur monotheïsme. Het meest fundamentele geloofspunt in de Islaam is de Eenheid (tawhied) van God, zonder partner of deelgenoot in Zijn goddelijkheid en Heerschap. Zonder dit geloof is er geen sprake van Islaam. (Zie Monotheïsme in Islaam.)

Enkele aspecten worden hier onder de loep genomen:

A. De islamitische geloofsgetuigenis [zie Ash-Shahaadah (de geloofsgetuigenis)]
B. Het islamitische gebed, aanbidding [zie Het Gebed (as-Salaah)]
C. Islamitische etiquette, zoals we in de Bijbel zien
D. Enkele inachtnemingen zoals gezien in de Bijbel

A. De islamitische geloofsgetuigenis

De islamitische geloofsgetuigenis (ash-shahaadah) drukt zich uit in een eenvoudige, maar zeer betekenisvolle zegswijze:

“Er is geen god (die het recht heeft om aanbeden te worden) behalve de Ene Ware God (Allah), en Mohammed is de Boodschapper van God.”

Iedereen die hier een rotsvast geloof in heeft, is een Moslim. Deze getuigenis omvat twee delen:

Het eerste deel omvat de Autoriteit en Soevereiniteit van de Ene Ware God, dat Hij alleen de Schepper is, de Onderhouder, de Redder, de Verlosser en de Godheid en er is geen andere (want alle andere goden zijn valse goden).
Het tweede deel bevat het kanaal van communicatie tussen de Schepper en de mensheid – bekend als Profeetschap. Een Moslim moet geloven in de boodschapper van God en zijn leringen volgen, omdat dat de enige weg tot God is.

Eerder hebben we gezegd dat de Islaam de religie van alle Profeten van God was. Als dat het geval is, zou de geloofsgetuigenis voor de Profeet Mohammed het volgende moeten inhouden:

- Het geloof in de Ene Ware God, naast Wie niemand het waard is te worden aanbeden.
- Het geloof in de boodschapper van God.

Het eerste deel houdt monotheïsme in, dat door de geschiedenis heen in stand is gebleven. Enkele voorbeelden:

Het eerste van de tien geboden: "Ik ben de Heer uw God... Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van wat boven in de hemel is, noch van wat onder op de aarde is, noch van wat in de wateren onder aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want Ik ben de Heer uw God" [Exodus (20:2-4)]

"Wees u er daarom van bewust en laat goed tot u doordringen dat de Heer de enige God is, boven in de hemel en hier beneden op aarde; een ander is er niet." [Deuteronomium (4:39)]

"...en begrijp dat ik Hem ben; voor Mij was er geen god, noch zal er een na Mij zijn. Ik ben de Heer en naast Mij is er geen Redder." [Jesajah (43:10-11)]

"Dat alle mensen van de aarde zullen weten dat de Heer God is, en dat er geen andere is." [I Koningen (8:60)]

"...ben ik niet de Heer? En er is geen God naast mij, een rechtvaardige God en Redder; en er is geen ander naast Mij. Aanschouw Mij en wees verlost, alle uiteinden van de wereld; want Ik ben God en er is geen ander. Ik heb bij mezelf gezworen, het woord is in rechtvaardigheid uit Mijn mond gekomen en zal niet terugkeren, dat voor Mij iedere knie zal buigen en iedere tong zal zweren." [Jesajah (45:21-23)]

Het tweede deel (het geloof in de boodschapper van God) varieerde met de tijd. Dus ten tijden van Mozes (aleyhi sallam) zou dat zijn: “en Mozes is de boodschapper van God.”

En ten tijde van Jezus (aleyhi sallam) zou dat zijn: “en Jezus is de boodschapper van God.”

Dit geloof houdt eveneens in, dat men moet geloven in alle voorgaande boodschappers van God. De complete islamitische geloofsgetuigenis zoals die door Jezus (aleyhi sallam) werd geuit in één zin: "Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige Ware God, en hem die U gezonden hebt, Jezus Christus." [Johannes (17:3)]

Wat brengt dit vers over? Het vertelt ons dat het eeuwige leven - verlossing - van de volgende twee zaken afhankelijk is:

1. De Enige Ware God kennen; hier houdt het woord "kennen" geen passieve kennis in, het is meer dan dat, namelijk:

- Weten dat Hij de Enige is Die het waard is aanbeden te worden, of: Hij is de Enige Godheid
- Weten dat Hij de Enige Redder en Verlosser is
- Hem te accepteren als de Enige Die het waard is aanbeden te worden en alle anderen die aanbeden worden af te wijzen.

Slechts weten heeft geen nut. Satan kende God ook, maar hij werd vervloekt en afgewezen, omdat hij weigerde God te gehoorzamen.

2. Jezus Christus (aleyhi sallam) erkennen als de Boodschapper van God; dit houdt in dat enkel zijn leringen gevolgd moeten worden. Het bovenstaande vers uit Johannes (17:3) kan precies omgezet worden naar de huidige islamitische geloofsgetuigenis: “Er is geen god (die het recht heeft om aanbeden te worden) behalve de Ene Ware God, en Jezus Christus is de boodschapper van God.”

Een voorbeeld van de islamitische geloofsgetuigenis in het Oude Testament: "Toen het vuur voor het graanoffer was aangebroken, trad de Profeet Elia op het altaar en zei: 'Heer, God van Abraham, Isaäk en Israël, vandaag zal blijken dat u in Israël God bent, en dat ik u dien en dit alles in uw opdracht gedaan heb." [I Koningen (18:36)]

Met andere woorden staat er: “Er is geen god (die het recht heeft om aanbeden te worden) dan de Ene Ware God, en Elia is de dienaar en boodschapper van God.”

B. Het islamitische gebed, aanbidding

Moslims bidden en aanbidden God op dezelfde manier als de eerste Profeten van God dit deden. Daar kunnen we in de Bijbel hier en daar nog een spoor van terugvinden.

Buigen en prostratie op de vloer;

Jezus (aleyhi sallam): "Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: 'Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.'" [Mattheüs (26:39)]

Mozes (aleyhi sallam): "Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer." [Exodus (34:8)]

Mozes en Aäron (aleyhi sallam): "Mozes en Aäron verwijderden zich van de gemeenschap en gingen naar de ingang van de ontmoetingstent. Daar wierpen ze zich ter aarde. Toen verscheen de majesteit van de Heer." [Numeri (20:6)]

Abraham (aleyhi sallam): "Abraham boog zich diep neer..." [Genesis (17:3)]

De bediende van Abraham: "Bij het horen van dat antwoord, boog Abraham's knecht zich diep neer voor de Heer." [Genesis (24:52)]

Jozua (aleyhi sallam): "Jozua viel op zijn knieën, boog diep voorover en bad 'Mijn Heer, ik en Uw dienaar, wat beveelt U mij?'" [Jozua (5:14)]

Ezra (aleyhi sallam) en het volk: "Ezra prees de Heer, de grote God, en heel het volk antwoordde 'Amen, amen,' en ze hieven hun handen op, knielden neer en bogen diep voor de Heer." [Nehemia (8:6)]

Vijf maal in de dagelijkse gebeden wat het gebed van de Heer van de Moslims (het openingsgebed van de Koran) genoemd kan worden, reciteren. Vergelijk dit met hetgeen Jezus (aleyhi sallam) onderwees.

Islamitisch gebed in de Koran
Christelijk gebed in de Bijbel
 
Deel 1: De Heer prijzen en Zijn belangrijkste eigenschappen gedenken.
In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Alle lof zij Allah, de Heer der werelden [mensen djinn (geesten), engelen en alles wat bestaat], de Barmhartige, de Genadevolle. Eigenaar van de Dag des Oordeels.
Onze Vader Die in de hemelen zijt, Uw naam wordt geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.

 
Deel 2: Zijn hulp zoeken.
U (alleen) aanbidden wij en U (alleen) vragen wij om hulp.
Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals wij onze schuldenaren vergeven.
 
Deel 3: Om leiding smeken.
Leid ons op het rechte pad, het pad van degenen aan wie Gij uw gunsten hebt geschonken, niet dat van degenen op wie U vertoornd bent, noch dat der dwalenden. Amien (accepteer dit van ons). En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want aan U behoort het Koninkrijk en de kracht en heerlijkheid. In der eeuwigheid. Amen.

Bidden van ochtend tot avond: "Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, zij geloofd de naam van de Heer." [Psalmen (113:3)]

Het gebed op gezette tijden verrichten, zoals de discipelen van Jezus (aleyhi sallam), Petrus en Johannes deden: "Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het negende uur (15:00) naar de tempel voor het middaggebed." [Handelingen (3:1)]

Deze tijd komt overeen met het namiddag ('Asr) gebed van de Moslims.

Smeekbeden verrichten met opgeheven handen;

Salomon (aleyhi sallam): "Tijdens dit hele smeekgebed zat Salomon geknield voor het altaar van de Heer, met zijn handen ten Hemel geheven." [I Koningen (8:54)]

Ezra (aleyhi sallam) en het volk: "Ezra prees de Heer, de grote God, en heel het volk antwoordde 'Amen, amen,' en ze hieven hun handen op, knielden neer en bogen diep voor de Heer." [Nehemia (8:6)]

Rituele wassing verrichten voordat men gaat bidden: "Tussen de ontmoetingstent en het altaar plaatste hij het wasbekken, en hij vulde het met water; daarmee moesten Mozes en Aaron en zijn zonen hun handen en voeten wassen voordat ze de ontmoetingstent binnengingen of het altaar naderden; zo had de Heer het Mozes opgedragen." [Exodus (40:30-32)]

De tempel van God 'het gebedshuis' noemen (masdjied in het Arabisch), zoals Jezus (aleyhi sallam): "...en riep hun toe: 'Er staat geschreven: “Mijn huis moet een huis van gebed zijn”.'" [Mattheüs (21:13)]

De maankalender volgen: "Elke nieuwe maan en elke sabbat opnieuw zal alles wat leeft hierheen komen om zich voor mij neer te buigen – zegt de Heer." [Jesaja (66:23)]

In de Islaam is vasten een vorm van aanbidding. Voor een Moslim is het verplicht gedurende een hele maand per jaar (de Ramadan) te vasten. Jezus (aleyhi sallam) vastte gedurende veertig dagen: "Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger." [ Mattheüs (4:2)]

Over hen die vastten zei hij (aleyhi sallam): "Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden." [Mattheüs (5:6)]

Zijn onderwijs omtrent het vasten was islamitisch: "Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo'n somber gezicht als de huichelaars, want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen." [Mattheüs (6:16-18)]

Dit noemt men in de Islaam ikhlaas - oprechtheid en zuiverheid in aanbidding.

Liefdadigheid is een andere verplichte daad van aanbidding in de Islaam; de zakat (Bijbelse term: 'tiende')

"Van de opbrengst van het land, zowel de gewassen op de akkers als de vruchten aan de bomen, is een tiende als heilige gave voor de Heer bestemd. Wanner iemand een deel van zijn tiende wil afkopen, wordt de afkoopsom met een vijfde vermeerderd. Van runderen, geiten en schapen moet elk tiende dier dat bij de telling de herdersstaf passeert als heilige gave voor de Heer apart gehouden worden. Daarbij mag niet naar kwaliteit gekeken worden en mogen geen dieren worden omgewisseld. Als iemand toch een dier voor een ander omruilt, zijn ze beide heilig beide vallen ze toe aan de Heer. Deze dieren kunnen ook niet worden vrijgekocht." [Leviticus (27:30-33)]

Jezus (aleyhi sallam) benadrukte de gedachte achter de liefdadigheid, wat exact de lering van de Islaam is: "Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel jullie niet. Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je aalmoes in het verborgene en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen." [Mattheüs (6:1-4)]

C. Enkele Islamitische gewoonten in de Bijbel

1. Moslims groeten elkaar door 'salaam alleikoem' te zeggen: 'vrede zij met jullie'. Dit deed Jezus (aleyhi sallam) ook: "Jezus kwam in hun midden staan en zei: 'Ik wens jullie vrede!'" [Johannes (20:19)]

"Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: 'Vrede zij met jullie.'" [Lucas (24:36)]

In feite instrueerde Jezus (aleyhi sallam) zijn discipelen, als hij ze uitstuurde op een missie, dat ze dit moesten zeggen als ze een huis binnengingen: "Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat. Laat jullie vrede over dat huis komen als het dat waard is, maar als dat het niet waard is, laat die vrede naar je terugkeren." [Mattheüs 910-12-13)] Dit is een islamitische lering.

2. Moslims gebruiken de term “insha'Allah” zeer frequent, dit betekent 'als God het wil'. Deze instructie vinden we ook in de Bijbel: "U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. U zou moeten zeggen: 'Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen.'" [Jacobus (4:14-15)]

D. Sommige islamitische inachtnemingen in de Bijbel

1. Moslims eten geen varkensvlees. De Bijbel verbiedt dit ook: "Zwijnen hebben wel volledig gespleten hoeven, maar herkauwen niet en gelden daarom voor jullie als onrein. Eet geen vlees dat van zulke dieren afkomstig is en raak hun kadavers niet aan. Ze gelden voor jullie als onrein." [Leviticus (11:7-8)] [Deuteronomium (14:8)]

2. Moslims houden zich afzijdig van ontucht en wijn. In de Bijbel staat de reden: "Ze zullen eten maar niet verzadigd raken, overspel plegen maar zich niet voortplanten. Want ze hebben de Heer verlaten en vereren nu ontucht en wijn, daardoor het verstand beneveld raakt." [Hosea (4:11)]

"Van wijn word je een spotter, van drank een braller, wie zich bedrinkt, verliest zijn verstand." [Spreuken (20:1)]

"Ga niet om met dronkelappen, blijf bij gulzigaards vandaan. Want wie slempt en brast wordt arm, wie altijd zijn roes ligt uit te slapen, gaat tenslotte in lompen gehuld." [Spreuken (23:20-21)]

3. Moslims nemen geen rente. De Bijbel beveelt net zo: "Als je geld leent aan iemand van mijn volk die armoede lijdt, gedraag je dan niet als een geldschieter en vraag geen rente van hem." [Exodus (22:25)]

4. Moslims worden besneden. Jezus (aleyhi sallam) was besneden en zo ook Abraham (aleyhi sallam) en andere Israëlitische Profeten (aleyhi sallam): "Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen." [Lucas (2:21)]

Wij vragen ons af hoeveel van deze gewoonten tegenwoordig nog bij de Christenen worden toegepast. Wie kunnen er dan beter Ware Christenen worden genoemd – de Moslims of zij die zichzelf Christenen noemen?

Nu zullen vele Christenen zeggen dat de wet is afgeschaft voor hen, dat de wet iets is wat in het Oude Testamernt staat en dat de wet niet voor hen geldt. Zij gebruiken dan o.a. het volgense Bijbelvers, iets wat Paulus in zijn brief aan de Galaten schreef: “…Doch voordat dit geloof kwam, werden wij onder de wet in verzekerde bewaring gehouden met het oog op het geloof, dat geopenbaard zou worden. De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester…” [Galaten 3:23-25]

Maar Jezus (aleyhi sallam) zegt in Matteüs 5:17-20: “…Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen… Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten # in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen…”

<<< # Dus wat is Paulus? Juist, zeer klein. Want hij heeft de wet op verschillende plaatsen in zijn brieven afgeschaft. En laat de naam Paulus, wat een Latijnse mannennaam is, nou ‘klein' of ‘gering' betekenen!>>>

“…De wet en de profeten gaan tot Johannes; sinds die tijd wordt het evangelie gepredikt van het Koninkrijk Gods en ieder dringt zich erin. Gemakkelijker zouden hemel en aarde vergaan, dan dat er van de wet één tittel (punt) zou vallen…” [Lucas 16:16-17]

Door de wet af te schaffen hebben de Christenen het wel heel erg gemakkelijk voor zichzelf gemaakt. Maar het ingaan in het Koninkrijk der hemelen is niet gemakkelijk, lees zelf maar: "…Gaat in door de enge poort, want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden…” [Matteüs 7:13-14]

Er is waarlijk gewaarschuwd tegen het knoeien met de leringen die komen van God. In de Bijbel lezen we o.a. in Deuteronomium 12:32: “…Al wat ik u gebied, zult gij naarstig onderhouden; gij zult daaraan niet toedoen (niets toevoegen), noch daarvan afdoen (niets weglaten)…” En in Deuteronomium 4:2: “…Gij zult aan wat ik u gebied, niet toedoen en daarvan niet afdoen…”

Het is nu dus wel duidelijk, dat de handelingen die de Moslims verrichten niets vreemds of nieuws zijn; ze zijn "Bijbels". Het is ook duidelijk dat de Islaam de religie van alle Profeten en Boodschappers van God was. Het is 100% de religie van Jezus (aleyhi sallam).

Niet alleen dit, maar de voortzetting van het geloof van Abraham (aleyhi sallam) tot aan de Profeet Mohammed (salla allahu aleyhi wa sallam) is ook te zien in de Bijbel; in zowel het Oude als het Nieuwe Testament vinden we voorspellingen over de komst van de Profeet Mohammed (salla allahu aleyhi wa sallam). Deze zaak is een onderwerp op zich en behoeft een volledige en aparte bespreking (Voor details verwijs ik u graag naar “Mohammed in de Bijbel” door Ahmed Deedat.)

 
 
Naar: 'Islaam' in de Bijbel

naar boven

Naar: Index - Islaam en Christendom in de Bijbel

Naar: Christendom - de naam en zijn betekenis