Artikelen---Artikelen per categorie---Prikbord

 

Prikbord

 

Door middel van het prikbord hebt u, als gewaardeerde bezoeker van onze website, de mogelijkheid om een artikel, boek, boodschap etc. te 'prikken', mits het voldoet aan de normen van Ahloe as-Soennah wa al-Djamaa'ah. Het is een leuke manier om da'wah te verrichten. U kunt uw bijdrage sturen naar: info@uwkeuze.net

 
Jongeren, rijs op!

Geschreven (voor een lezing voor zusters) en geprikt door Umm Ahmad.

Beste zusters, de moslimjongeren van vandaag de dag en vooral die in het Westen, lijken soms de hoop te hebben opgegeven of te hebben geaccepteerd dat zij op het gebied van Islaam geen stappen vooruit zullen maken, laat staan het uitnodigen naar het goede en het verbieden van het verwerpelijke. Dit laten we over aan anderen. Wie zijn die anderen? Mensen zoals jij en ik. Ja, het hoeft ook niet, zeggen we. Onze Islaam is dat we datgene nemen waarover wij zeker weten dat het verplicht is, waarover we weten dat dat ons binnen de grenzen van de Islaam houdt en laten de rest. Is het genoeg om alleen binnen de grenzen van een religie te blijven? Getuigt dit van een goede, sterke wil om deze religie te aanhangen? Dit keer wil ik het niet alleen hebben wat wij allemaal fout doen, dat horen we genoeg, er zijn genoeg lezingen die waarschuwen tegen onze zonden en zwakten. Maar ik wil dit keer ook kijken naar de factoren van buitenaf die ons van onze dien af proberen te houden. Verder lezen - klik hier -

 
Religieuze tolerantie in de Islaam

Geprikt door broeder Okan

De Islam is de religie van vrede en barmhartigheid voor alle mensen. Allah (Verheven is Hij) zegt in de Koran: Dit (de Verzen van de Qor-aan) zijn inzichten voor de mensen (die het doel van het leven en de middelen om dat doel te verwezenlijken verduidelijken), en een leiding en een barmhartigheid voor een overtuigd volk.” (Koran 45:20.)

De Islam bevat goedheid en profijt voor alle levende wezens, zowel voor degenen die erin geloven als voor niet-moslims. Wat betreft de goedheid van de Islam tegenover niet-moslims, het grootste bewijs hiervoor zijn de rechten die de Islam voor hen heeft voorbehouden en het bijna onvoorstelbare niveau van religieuze tolerantie dat de moslims hen hebben getoond, zelfs in tijden waarin moslims in oorlog waren met niet-moslims en overwinningen op hen behaalden. Verder lezen - klik hier -

 
Een Amerikaanse zakenman en een Mexicaanse visser

Geprikt door broeder 'Abdoellaah

Een Amerikaanse zakenman ging op doktersadvies op vakantie naar een dorpje aan de Mexicaanse kust. Omdat hij niet kon slapen na een urgent telefoontje van kantoor de eerste ochtend, liep hij 's nachts naar de pier om tot rust te komen. Een klein bootje met één visser aan boord had aangelegd en in de boot lagen verschillende grote geelvintonijnen. De Amerikaan complimenteerde de Mexicaan met de kwaliteit van zijn vissen. Verder lezen - klik hier -

 
Tien lessen die Ibn al-Moebaarak (een taabi'ie - volgeling) ons geleerd heeft

Geprikt door een zuster

'Abdoellaah ibn al-Moebaarak was een geleerde die bekend stond om het tegelijkertijd combineren van talrijke deugdzame eigenschappen... Wanneer iemand zijn levensverhaal leest, zal hij exact dit zien en hij kan niet anders dan bondige, maar krachtige lessen halen uit het leven van deze man:... Verder lezen - klik hier -

Leer onze helden kennen, en volg het voorbeeld van de rolmodellen van onze oemmah!

 
'Alle dieren zijn gelijk'

Geprikt door broeder Abdullah (een column van broeder Abdelhakim Chouaati)

De verpersoonlijking van het westerse recht is Vrouwe Justitia, een van oorsprong Romeinse afgodin. Haar beeltenis is op verschillende manieren (onder andere in de vorm van beelden, schilderijen en muurtekeningen) in de ruimten waarin vroeger recht werd gesproken terug te vinden. In de regel wordt Vrouwe Justitia afgebeeld als een geblinddoekte vrouw, met in haar rechterhand een zwaard en in haar linkerhand een weegschaal. Het zwaard is een teken van macht, en staat voor het rechtvaardige vonnis. De blinddoek symboliseert de rechtspraak zonder aanzien des persoons. Geslacht, etniciteit, godsdienstigheid en sociale status hebben geen invloed op het uiteindelijke oordeel. Het zijn alleen de feiten en de daden die mogen wegen. De balans staat voor de zorgvuldige afweging van de bewijslast en de getuigenissen die, óf in het voordeel, óf in het nadeel van de gedaagde spreken.

Noem mij naïef – onnozel zelfs! – maar tot het jaar 2008 was ik er ten volle van overtuigd dat er in Nederland een transparante, objectieve en derhalve “rasneutrale” rechtsgang mogelijk was. Verder lezen - klik hier -

 
Leo op de bank bij de zielknijper

Geprikt door broeder Abdullah

De zielknijper: Meneer wangedrocht! Ik merk dat er een hoop woede in u opgekropt zit! Hoe komt dat toch?
Leo: Hoe bedoelt u?
De zielknijper: U weet wel! Uw aanhoudende beledigingen richting de moslims en de Islam! De aversie die u hebt voor de profeet Mohammed! Hoe zou dat toch allemaal komen? Verder lezen - klik hier -

 

Ons huis is al-Firdaws

Geprikt door zuster Imaan - Geschreven door een broeder - Bron: al-Firdaws Forums
Vertaald door Oum Dujanah, bewerkt door het www.uwkeuze.net team

Wij spenderen ons leven terwijl wij de materiële zaken van deze wereld verzamelen. Onze aanbidding verandert in een serie simpele rituelen omdat wij er in falen te gedenken dat deze tijdelijke wereld slechts de voorbereiding is voor het eeuwige Hiernamaals. We vergeten dat het echte huis van de gelovige al-Djennah (het Paradijs) is, en dat we moeten streven naar al-Firdaws. Verder lezen - klik hier -

 
Een Roep uit de Duisternissen van Onrechtvaardigheid

Geprikt door zuster Imaan

Terwijl wij genieten van het leven en ons bezighouden met vele nutteloze zaken, zitten er over de gehele wereld moslimbroeders en –zusters vast in de gevangenissen van de kuffar en de tawaghit, waar zij onderworpen worden aan verschillende vormen van geweld, marteling en vernedering, en alleen Allah kent hun toestand. Zij zijn door de buitenwereld geheel vergeten en in de steek gelaten, alsof zij niet bestaan en alsof zij geen rechten op hun moslimbroeders en –zusters hebben. Er volgen twee verhalen over deze vergeten gevangenen – een roep uit de duisternissen van onrechtvaardigheid. Verder lezen - klik hier -

 
Islaam en Christendom in de Bijbel

Geprikt door zuster Saliha
Schrijver: Sayed R. Ali
Vertaald door: C. Souag-Lambrechts

De Islaam en het Christendom zijn twee grote wereldreligies, beiden met miljoenen volgelingen. Ondank dat ze veel gemeen hebben, is er een grote kloof die ze scheidt. Een van de belangrijkste oorzaken hiervan, is een gebrek aan kennis en een goed begrip van elkanders standpunten.

We dienen de christen uit te leggen dat de Islaam geen vreemde religie is, zoals hij misschien denkt; Islaam is zeer Bijbels in het opzicht, dat hetgeen aan alle profeten van God is onderwezen (zoals we het in de Bijbel vinden) tegenwoordig door de moslims wordt gevolgd. Het zijn de moslims die de leringen van Jezus (vrede zij met hem) aanhangen en zodoende verdienen “de ware christenen” genoemd te worden. Dit is hetgeen dit boek probeert over te brengen. Verder lezen - klik hier -

 
De Drievoudige Filtertest

Tijdens de gouden Abbasideperiode, was één van de geleerden in Bagdad, de hoofdstad van het moslimkhalifaat op dat ogenblik, befaamd om kennis. Op een dag ontmoette een goede kennis deze grote geleerde en zei: "Weet u wat ik juist over uw vriend hoorde?"

De geleerde zei: "Wacht eventjes, alvorens het met te vertellen, wil ik dat je een kleine test ondergaat. Het wordt de Drievoudige Filtertest genoemd." Verder lezen - klik hier -

 
De vragen die niemand wil beantwoorden

Geprikt door broeder 'Abdoellaah

Een uitnodiging voor christenen om over deze vragen na te denken. Verder lezen - klik hier -

 
Als ik aan Allah vraag

Geprikt door broeder 'Abdoellaah

Als ik aan Allah vraag: "O Allah, geef mij kracht," dan geeft Allah mij moeilijkheden, daarvan wordt ik sterk. Verder lezen - klik hier -

 
Da'wah bij boeddhisten

Geprikt door broeder Hamid, een artikel van dr. Zakir Naik

Historische kritiek heeft bewezen dat men de originele leer van Boeddha [de Indische prins Gautama (+/- 560-480 v.C.)] nooit te weten kan komen. Het blijkt dat Gautama Boeddha's leerstellingen door zijn discipelen uit het hoofd werden geleerd. Na de dood van Boeddha werd er een vergadering (bespreking) gehouden in Rajagaha, zodat de woorden van Boeddha konden worden gereciteerd en men het met elkaar hierover eens kon worden. Er waren verschillende meningen en tegenstrijdige herinneringen tijdens de vergadering.

De mening van Kayshapa en Ananda, die belangrijke discipelen waren van Boeddha, werd de voorkeur gegeven. Honderd jaar later werd een tweede vergadering (bijeenkomst) gehouden in Vesali. Pas 400 jaar na de dood van Boeddha werden zijn leer en leerstellingen opgeschreven. Er werd weinig aandacht gegeven aan de authenticiteit, onvervalstheid en zuiverheid van deze zaken. Verder lezen - klik hier -

 
Het denkbeeld van God in de Islaam

Geprikt door broeder Hamid, een artikel van dr. Zakir Naik

De meest beknopte (kort maar krachtige) definitie van God in de Islaam wordt gegeven in de vier verzen van soerat al-Ikhlaas, hoofdstuk 112 van de Qor-aan: “Zeg: Hij is Allah, al-Ah'ad (de Ene). * Allah is as-Samad (de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is). * Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. * En niet één is aan Hem gelijkwaardig.”

Het woord As-Samad is moeilijk te vertalen. Het betekent 'het absolute bestaan', wat alleen aan Allah de Verhevene kan worden toegeschreven. Al het andere bestaan is tijdelijk of voorwaardelijk. Het betekend ook dat Allah de Verhevene niet afhankelijk is van enig persoon of ding, maar alle personen en dingen zijn afhankelijk van Hem. Verder lezen - klik hier -

 
Bewijzen voor een atheïst dat Allah (God) bestaat

Geprikt door broeder Hamid, een artikel van Dr. Zakir Naik

Normaal gesproken, wanneer ik een atheïst ontmoet, dan is het eerste wat ik wil doen, hem feliciteren en zeggen: "Mijn speciale felicitaties voor jou.” Want de meeste mensen die geloven in God hebben een 'blind geloof' – hij is een christen, omdat zijn vader een christen is; hij is een hindoe, omdat zijn vader een hindoe is; de meerderheid van de mensen op deze wereld volgen 'blind' de religie van hun vaders. Een atheïst, aan de andere kant, zelfs als hij behoort tot een gelovige familie, gebruikt zijn intellect om het bestaan van God te ontkennen; welke voorstelling of kwaliteiten van God hij ook geleerd heeft in zijn religie, deze zijn niet logisch voor hem.

Mijn moslimbroeders zouden me kunnen vragen, "Zakir, waarom feliciteer je een atheïst?” De reden dat ik een atheïst feliciteer is omdat hij het eens is met het eerste deel van de Shahaadah (geloofsgetuigenis): Laa ilaaha – dit betekend: er is geen god. Dus het halve werk is al gedaan, het enige deel dat nog over is, is: iell-Allaah – dit betekend “DAN ALLAH”, wat ik zal doen, inshaa-e Allaah (als Allah dat wil). Met anderen (die geen atheïst zijn) moet ik eerst het verkeerde beeld wat ze hebben over God uit hun gedachten halen, en dan kan ik pas het correcte beeld aan hen laten zien van de echte God. Verder lezen - klik hier -

 
"Nee-Nee" brievenbusstickers tegen reclamemateriaal

Geprikt door broeder Emin

In de naam van Allah! Bent u die veelvuldige reclamemateriaal ook meer dan beu en wilt u die onnodige en inhoudloze informatiemateriaal ook eens voorgoed buiten de deur houden (zoals de tele-visie ook de deur uit moet!!), dan kunt u heel gemakkelijk "Nee-Nee" brievenbusstickers aanbrengen. De brievenbusstickers zijn gratis te verkrijgen via Tel.nr. 020- 6262620 (Milieudefensie) of bij het stadskantoor van iedere gemeente. Zodoende besparen wij niet alleen 37 kg reclametroep per jaar buiten de deur, maar ook die tergende materialistische propagandastroom en onnodig koopgedrag voor onze vrouwen en kinderen: de tijd die met het ontvangen en het meestal direct weggooien van deze troep gepaard gaat is wekelijks al gauw een half uur; toch even doorkijken, iets uitknippen etc.. Nou dat tijdaspect is beter om de Koran te lezen of een extra gebed te verrichten, oftewel, er wordt op die manier toch weer stiekem kostbare tijd van ons gestolen (zoals de tele-visie dat ook dagelijks doet) die we beter kunnen benutten voor goede reine zaken. Het argument dat we dan mogelijk koopjes of aanbiedingen missen is onbenullig en onderschikt aan de zegeningen van Allah, immers het is Allah die ons leven zal vergemakkelijken en ons zal verrijken en niet een of ander reclameblaadje waarbij een aantal producten voor enkele kwartjes goedkoper worden aangeboden, temeer deze troepbladen veelal vol staan met harram afbeeldingen, zoals ondergoed reclames badpakreclames en noem maar op. Dus weg die reclametroep en plak een Nee-Nee brievenbussticker op de voordeur of brievenbus en uiteraard voor de echte goede praktiserende onder ons, GOOI DAT ROT TELE-VISIE APPARAAT DE DEUR UIT, zeker nu voor ons de Ramadhaan eraan komt. SALAAM, mr.E. Schijlen. Meer lezen - klik hier -

 

naar boven